Definició i ús

Els símbols són lletres o grups de lletres que representen una paraula, un concepte o una magnitud, generalment de l'àmbit de la física, la química, les matemàtiques o alguna altra especialitat de la ciència o de la tècnica. Poden incloure xifres o pictogrames, sovint tenen caràcter internacional i s'escriuen sense punt final ni espais en blanc entre els diferents caràcters. Els símbols, com les abreviatures, es llegeixen sempre com el terme sencer corresponent, i no pas de manera abreujada. 

kWh (quilovat-hora); SE (sud-est); IRL (símbol d'Irlanda); BCN (símbol de l'aeroport de Barcelona); °C (símbol dels graus Celsius o centígrads); $CAN (símbol del dòlar canadenc); NH3 (símbol de l'amoníac)

Els símbols corresponents a magnituds o unitats de mesura només es poden utilitzar acompanyats de les quantitats numèriques corresponents, escrites amb xifres. Pel que fa a les divisions d'una unitat de mesura per una altra, s'acostumen a indicar amb una barra inclinada, que es llegeix per. Cal tenir en compte, finalment, que com a norma general cal deixar un espai de separació entre la xifra i el símbol. 

10 mm (mil·límetres); 20 m2 (metres quadrats); 100 km/h (quilòmetres per hora); 3.000 PTA (pessetes); § 3 (el paràgraf 3); 50 m/s (metres per segon) 

Però: vam caminar vuit quilòmetres [i no pas "vuit km"]; devíem estar a més de trenta graus centígrads [i no pas "a més de trenta °C"]; avançàvem a una velocitat de deu quilòmetres per hora [i no pas "de deu km/h"]

 

Formació del plural

Els símbols són invariables, i per tant tenen la mateixa forma en singular que en plural. 

130 km; 500 cm; 1.300 kg; 800 g; 1.500 M PTA

 

Ús de la cursiva

Els símbols s'escriuen sempre en rodona. 

1.500 rpm (revolucions per minut); NE (nord-est); 10 ml (mil·lilitres)

 

Ús de majúscules i minúscules

Els símbols s'escriuen amb minúscules o amb majúscules atenent a diversos criteris convencionals, sovint de caràcter internacional. Així, per exemple, els símbols de mesures que tenen el seu origen en cognoms de persona s'escriuen sempre amb majúscula inicial, i en el cas de litre s'utilitza l però també L, per evitar la confusió amb el numeral 1

m (metre); M (milió); h (hora); H (hotel); g (gram); G [o Gs] (gauss, del matemàtic Carl Friedrich Gauss); W (watt, de l'enginyer James Watt); dB (decibel, del físic i inventor Alexander G. Bell); A (ampere, del físic André-Marie Ampère); Gb [o Gi] (gilbert, del físic William Gilbert)