El guionet és una ratlleta horitzontal que s'utilitza bàsicament per unir els elements de determinats mots o conceptes compostos i per indicar la partició de mots a final de ratlla.

 

Usos del guionet

 

En determinats mots compostos o prefixats

S'escriuen amb guionet determinats mots compostos o prefixats, d'acord amb els usos fixats per la normativa. 

para-xocs; gira-sol; nord-americà; penya-segat; verd-i-negre; compta-revolucions; sud-est; la no-intervenció; la no-violència; Mont-roig del Camp; Bell-lloc d'Urgell

 

En els numerals compostos

En l'escriptura de números compostos, tant cardinals com ordinals, el guionet s'utilitza per separar les desenes de les unitats i les unitats de les centenes. 

vint-i-vuit; trenta-dues; quaranta-cinquè; noranta-quatre; vint-i-quatrè; tres-cents; dos mil cinc-cents; un vuit-centè 

Però: vuitcentista; noucentisme

 

En els pronoms febles en posició postverbal

En l'escriptura de pronoms febles en posició postverbal, el guionet s'utilitza per separar, en combinació amb l'apòstrof i d'acord amb la normativa, un pronom feble tant del verb com d'altres pronoms. 

vés-hi; carregar-se-les; dur-los-hi; haver-n'hi; comprar-la-hi; porta'ls-ho; doneu-l'hi

 

Per expressar dates i períodes de forma abreujada

El guionet s'utilitza per separar els elements (dies, mesos i anys) de les datacions completes escrites de manera abreujada, i també per separar els elements (dies, mesos, anys) corresponents a períodes de temps i a datacions compostes. 

en data 10-2-96; DOGC de 15-2-96; el curs 1995-96; el bienni 1995-97; Barcelona, 25-30 de juny de 1995; durant el període gener-juny de 1996; Reus, octubre-novembre de 1995

 

Per expressar sintèticament intervals numèrics

El guionet s'utilitza per unir els dos valors corresponents a intervals numèrics expressats de manera sintètica. Si bé en alguns casos és possible escurçar per l'esquerra el segon valor, com a norma general és preferible escriure'ls tots dos íntegrament. 

les pàgines 234-245; plaça de la Mercè, 10-12; els articles 124-143; cost aproximat del producte: 10.000-12.000 ptes.

 

Per indicar relació entre dos o més elements

El guionet també s'utilitza per indicar de manera sintètica la relació entre dos o més elements. 

el trajecte Barcelona-Perpinyà; l'autopista Sant Cugat-Terrassa-Manresa; la coalició IC-Els Verds; un diccionari hongarès-català; la relació universitat-empresa; el diàleg Nord-Sud; la cruïlla Diagonal-passeig de Gràcia; l'estació d'esquí de Boí-Taüll

 

Per partir mots a final de ratlla

La majoria de programes de tractament de textos justifiquen les línies d'un text sense partir-ne les paraules, de manera que generalment esdevé innecessari partir mots a final de ratlla per manca d'espai. Sigui com sigui, si per algun motiu s'ha de fer, cal dividir els mots per síl·labes i tenint en compte que alguns dígrafs es poden separar i d'altres no. 

Dels dígrafs següents, es poden separar únicament els de la columna de l'esquerra (convé remarcar, pel que fa a la ela geminada, que a final de ratlla el guionet substitueix el punt volat), mentre que els de la columna de la dreta no es poden partir. 

ix (en-cai-xa-ment) 
l·l (col-le-gi) 
rr (car-re-ra) 
ss (as-ses-so-ra-ment) 
tx (des-pat-xar)
gu (se-gui-ment) 
ll (da-va-lla-da) 
ny (cam-pa-nya) 
qu (es-quer-da)