Com a norma general, cal utilitzar fulls de format DIN A4 (210 x 297 mm). Segons el tipus d'escrit de què es tracti s'han d'utilitzar fulls amb la capçalera de la Universitat (primer i/o segon full) o bé fulls en blanc. 

En documents d'una certa llargada és convenient numerar-ne les pàgines amb números cardinals (1, 2, 3...). Aquestes xifres s'han de col·locar a la part inferior del full, centrades o bé alineades a la dreta.

Per motius d'estalvi econòmic i de sostenibilitat ambiental, sempre que sigui possible cal imprimir els fulls a doble cara. Amb aquesta mateixa finalitat, una altra opció recomanable és imprimir els esborranys o altres documents d'ús intern a una sola cara, fent servir fulls vells ja utilitzats per l'altra cara, i havent seleccionat prèviament l'opció de qualitat d'impressió EconoMode per tal d'estalviar tòner.