Les cometes serveixen per marcar o per caracteritzar, per motiu de la seva naturalesa, de la seva procedència o de la seva funció, un mot o un conjunt de mots. Cal distingir els tipus de cometes següents: les cometes altes (" "), les cometes baixes (« ») i les cometes simples (‘ ’). Com a norma general utilitzarem les cometes altes, i quan hi hagi cometes dins de cometes, utilitzarem en segon lloc les cometes simples.

Usos de les cometes

 

Citacions i transcripcions

Les citacions literals i les transcripcions en estil directe s'escriuen entre cometes. 

va qualificar d'"incomprensible" la reacció dels afectats; segons el diccionari, un xinyell és "una corda plana d'espart"; el responsable va atribuir a un "error tècnic" la caiguda de tensió de la xarxa elèctrica; segons el ponent, "l'actual situació pressupostària condicionarà en endavant el ritme de les obres"

Quan dins un document s'inclou una citació de més d'un paràgraf escrita en el mateix cos de lletra que la resta del text, cal obrir cometes al començament de la citació, posar cometes de tancament (") a l'inici de cada paràgraf i tancar-les al final. En cas, però, que la citació s'escrigui en un cos de lletra més petit, no cal posar-hi cap tipus de cometes, en la mesura en què això ja la distingeix prou de la resta de text. 

...el fragment següent: 
"Un cop acabada la Guerra Civil, el català va passar per una primera fase de persecució dura fins a l'any 1946, moment en què es reprèn l'activitat editorial en català (creació de l'Editorial Selecta, represa d'‘Els Nostres Clàssics’ i de les publicacions de la Fundació Bernat Metge). 

"A partir de l'any 1959 comença un altre període, en què l'activitat cultural en llengua catalana es consolida i s'intensifica de forma clara i creixent. En són exponents: Serra d'Or, Cavall Fort, Òmnium Cultural, l'Obra Cultural Balear, Edicions 62, Editorial l'Estel. [...] 

"Durant la darrera etapa franquista es van anar publicant diverses obres per a l'aprenentatge del català i vocabularis de diferents matèries."

 

Conferències, discursos, ponències, col·loquis, debats i taules rodones

Els títols de conferències, discursos, ponències, col·loquis, debats i taules rodones s'escriuen entre cometes. 

la conferència "La indústria del cinema, cent anys després"; la taula rodona "La llengua dels mitjans de comunicació"; el col·loqui "La utilització del vehicle privat, a debat"

 

Definicions i traduccions de conceptes

Les definicions i traduccions de paraules, conceptes o frases s'escriuen entre cometes. 

acabar amb en el sentit de "posar fi a" no és normatiu; la paraula anglesa teenager ("adolescent") està formada a partir de...; les paraules bei ("senyor") i emir ("aquell qui ordena") són d'origen àrab

 

Exposicions 

Com a norma general, els noms o títols d'exposicions s'escriuen de la manera següent: quan la paraula exposició no forma part del nom propi, s'escriuen entre cometes i amb minúscules (totes les paraules excepte les que apareixen en posició inicial o després de punt i els noms propis); en canvi, quan la paraula exposició forma part del nom propi, s'escriuen amb majúscula inicial totes les paraules (excepte articles, preposicions i conjuncions) i sense cometes. 

l'exposició "Barcelona contemporània: 1890-1999"; l'exposició "L'esplendor de la pintura del barroc"; l'exposició "Els Masriera" 

Però: l'Exposició Universal de Barcelona

 

Lemes, eslògans i campanyes

Els lemes i eslògans i els noms de campanyes s'escriuen generalment entre cometes. 

...van actuar sota el lema "Per una pau duradora als Balcans"; amb l'eslògan "Salvem l'Antàrtida" l'organització ecologista pretén...; la campanya "Passa a l'acció: sigues solidari" es va presentar dilluns

 

Paraules o expressions amb un sentit especial

Les paraules o expressions que expressen una ironia, un doble sentit o que tenen una accepció especial s'escriuen entre cometes. 

la policia va "pentinar" el barri on s'amagava el sospitós; durant les vacances uns lladres 
li van "netejar" el pis; el president va deixar el càrrec "voluntàriament"

 

Parts de produccions artístiques en general

Els títols de parts de produccions artístiques en general, com per exemple les cançons i altres creacions musicals menors que formen part de discos, cassets i discos compactes, s'escriuen entre cometes. 

el cantant obre el seu nou disc amb la cançó "Cant d'amor"; "Rock around the clock" és una de les peces clàssiques del desaparegut Elvis Presley

 

Parts de programes de ràdio i de televisió

Els títols de parts o episodis de programes de ràdio i de televisió s'escriuen entre cometes. 

l'episodi "L'adolescència", del programa de divulgació No sé què em passa; el programa de debat Vox populi de divendres vinent es titula "La llibertat de culte"

 

Parts de publicacions de tota mena

Els títols de parts o contribucions de publicacions de tota mena, com ara els articles de diari i de revista i els capítols o parts d'un llibre, s'escriuen entre cometes. 

va escriure un article a l'Avui titulat "Nou referèndum per la sobirania nacional al Quebec"; el capítol 2 de l'obra es titula "Absolutistes i liberals. L'emancipació americana"

 

Tesis doctorals i projectes de recerca

Els títols de tesis doctorals i de projectes i treballs de recerca s'escriuen entre cometes. 

la tesi doctoral titulada "Les relacions Est-Oest després de la guerra freda"; el projecte de recerca "Aspectes teòrics i empírics del creixement econòmic"

 

Textos no publicats

Com a norma general, els títols de textos que no han estat publicats, com ara informes, estudis i textos manuscrits i mecanoscrits, s'escriuen entre cometes. 

el document de treball "Noves tendències en comunicació audiovisual"; l'estudi "Mesures d'avaluació de l'impacte sobre el medi ambient"; l'informe "L'ús del català a les universitats de Catalunya"