La cursiva, les cometes i la negreta són recursos tipogràfics de tipus convencional que serveixen per destacar o per caracteritzar, per motiu de la seva naturalesa o de la seva funció, una lletra, un mot, una expressió o un fragment d'un text. 

Si bé la negreta es pot utilitzar més o menys arbitràriament, és a dir, a voluntat de qui escriu, la cursiva i les cometes —que en un text escrit en lletra rodona s'exclouen mútuament— s'han d'utilitzar d'acord amb els usos generalment establerts que presentem en aquest capítol.