Capítols, parts o contribucions d'una publicació

Com a norma general, s'escriuen amb minúscules totes les paraules —excepte les que apareixen en posició inicial o després de punt i els noms propis— que formen el títol de capítols, parts o contribucions d'una publicació, tant periòdica com no periòdica, en qualsevol tipus de suport. Els números romans amb què en ocasions es designen els capítols o les seccions d'un llibre o d'una revista s'han d'escriure amb versaletes o, en cas que això no sigui possible, amb majúscules. 

el capítol "La precisió del càlcul"; l'article "La reforma de l'ensenyament, a debat"; la cançó "El boig de la ciutat"; els capítols IV, VI, VIII i IX

 

Col·leccions de llibres

S'escriuen amb majúscula inicial totes les paraules —excepte articles, preposicions i conjuncions— que formen el nom de col·leccions o de sèries editorials. 

Biblioteca Grans Premis; Diccionaris Terminològics; Materials de Treball Social; Els Nostres Clàssics

Creacions artístiques

S'escriuen amb minúscules totes les paraules —excepte les que apareixen en posició inicial o després de punt i els noms propis— que formen el títol de qualsevol creació artística (cinematogràfica, dramàtica, televisiva, pictòrica, escultòrica, musical...). 

la pel·lícula La ciutat cremada; l'obra El despertar de la primavera; l'òpera La flauta màgica; l'escultura La dona del paraigua; el quadre Cafè de nit; la sèrie televisiva Estació d'enllaç; la cançó "Illes dins un riu"; el disc compacte Un pont de mar blava

Llibres i monografies

Com a norma general, s'escriuen amb minúscules totes les paraules —excepte les que apareixen en posició inicial o després de punt i els noms propis— que formen els títols de llibres i d'altres publicacions no periòdiques en qualsevol suport. Convé saber, però, que tot i que en anglès aquesta pràctica també és correcta, la tendència general és escriure amb majúscula inicial totes les paraules que formen el títol d'una monografia menys els articles, les preposicions i les conjuncions que no apareguin en posició inicial. 

la novel·la Gràcies per la propina; el Diccionari general de la llengua catalana; el llibre Documents administratius de la Universitat Pompeu Fabra 

Però: el llibre The Origins of Peasant Servitude in Medieval Catalonia; l'assaig People, Cities and Wealth

Productes informàtics

Com a norma general, s'escriuen amb minúscules totes les paraules —excepte les que apareixen en posició inicial o després de punt i els noms propis— que formen el nom de qualsevol producte informàtic. Amb tot, cal respectar l'ús de majúscules i minúscules fixat per l'autor o el fabricant d'un producte. 

el CD-ROM Conèixer bé per triar millor; el programa d'exercicis de pronoms febles Faci'ls fàcils

Però: WordPerfect; WordVer

Publicacions periòdiques

Com a norma general, s'escriuen amb majúscula inicial totes les paraules —excepte articles, preposicions i conjuncions— que formen els noms o títols de diaris i revistes en qualsevol suport. En canvi, els noms o títols de produccions audiovisuals i informàtiques i de programes de ràdio i televisió es tracten a aquest efecte com les monografies. 

el diari El Punt; el setmanari El Temps; la revista d'història L'Avenç; la publicació mensual Revista de Llengua i Dret; el setmanari humorístic republicà L'Esquella de la Torratxa 

Però: el programa de televisió Més enllà del 2000; el programa de ràdio L'aparador

Publicacions que se citen a elles mateixes

Com a norma general, els títols de les publicacions que se citen a elles mateixes s'escriuen amb versaletes. En cas, però, que no sigui possible utilitzar versaletes, es poden utilitzar majúscules. 

el TRACTAT DE DRET COMPARAT que teniu a les mans ha estat elaborat per...; en aquest número d'Àgora UPF hi trobareu diverses informacions...
 

Tesis, estudis i projectes

S'escriuen amb minúscules totes les paraules —excepte les que apareixen en posició inicial o després de punt i els noms propis— que formen el títol de tesis, estudis i projectes. 

la tesi doctoral "L'emancipació de l'esclavitud en una perspectiva comparativa: Cuba, el Brasil i Louisiana"; l'estudi "Els immigrats extracomunitaris a Europa"; el projecte de recerca "Investigació del mercat financer: entitats, productes i usuaris"

Textos i reglaments oficials

S'escriu amb majúscula inicial el nom amb què es designa el tipus de document de què es tracta —que generalment és la primera paraula de la designació corresponent—, i amb minúscules la resta de mots. 

la Llei 17/1985, de 23 de juliol, de la funció pública de l'administració de la Generalitat; la Llei orgànica d'ordenació general del sistema educatiu; el Reial Decret 123/1996; el Reial Decret legislatiu 14/1996, de 17 de juny; la Resolució de 24 de gener de 1995 del Comissionat per a Universitats i Recerca; els Estatuts de la Universitat; l'Estatut d'Autonomia de Catalunya; la Sentència de 17 de juny de 1994 del Tribunal Constitucional 

Però: el Codi Civil, el Codi Penal

Les parts genèriques d'aquests documents s'escriuen, però, íntegrament amb minúscules. 

en el preàmbul es defineix...; el capítol tercer regula...; la disposició addicional primera estableix que...