Les quantitats que apareixen en llistes o enumeracions s'escriuen sempre amb xifres quan es disposen en forma de columna. Aquestes xifres s'han d'alinear sempre per la dreta (les unitats sota les unitats, les desenes sota les desenes, etc.). 

En són membres: 
—12 estudiants 
— 1 membre del PAS 
— 1 professor

En canvi, si es disposen en línia, i amb l'objectiu de facilitar-ne la comparació, les quantitats que pertanyen a una mateixa sèrie s'escriuen amb xifres si almenys una d'elles és superior a vint, i amb lletres si totes elles són iguals o inferiors a aquesta quantitat. 

entre els assistents hi havia 9 belgues, 24 francesos, 3 danesos i 7 italians; vam demanar cinc bolígrafs vermells, tres paquets de folis i dues capses de clips