Els punts suspensius —que són tres i només tres— serveixen per indicar que s'ha produït una interrupció o que una frase o una sèrie queden inacabades o obertes, i també per expressar dubte, sorpresa, reticència o suspens. Convé remarcar que els punts suspensius són incompatibles amb la paraula etcètera, que normalment s'escriu abreujada (etc.); que no poden anar mai precedits d'una coma i que, en posició final de frase, fan la funció de punt final.

 

Usos dels punts suspensius

Per deixar una frase inacabada

Els punts suspensius serveixen per indicar que una frase (sobretot en registre oral) o un títol llarg queden voluntàriament inacabats. 

és ben cert que fa dies que plou, però ja ho diu el refrany: pel maig...; en el seu llibre Una aproximació..., l'autor planteja nous interrogants sobre aquesta qüestió

 

Per expressar dubte, sorpresa, reticència o suspens

Posats al final d'una frase, els punts suspensius serveixen per expressar dubte, sorpresa, reticència o suspens. 

no ho sé... Crec que caldria estudiar la proposta amb deteniment; en un principi el seu plantejament em va semblar erroni, però és clar, explicat així...

 

Per indicar la supressió d'un fragment d'un text 

Posats entre claudàtors, els punts suspensius indiquen que hi ha hagut supressions en una citació literal. 

l'article 8 dels Estatuts estableix el següent: "Els departaments són els òrgans bàsics encarregats d'organitzar, coordinar i desenvolupar la docència i la investigació [...] en un o en diversos centres o estudis de la Universitat Pompeu Fabra"

 

Per indicar que una enumeració o una sèrie queden obertes

Al final d'una enumeració o d'una sèrie, els punts suspensius indiquen que aquesta no queda tancada. Aquest ús dels punts suspensius és semblant al d'etc. (etcètera, "i la resta"), per la qual cosa no es poden utilitzar tots dos recursos alhora. Convé remarcar, però, que mentre que els punts suspensius indiquen que una sèrie queda oberta de manera indeterminada, l'etcètera pressuposa que la resta de la sèrie que s'omet és coneguda. 

és un expert en tota mena d'esports d'aventura: ràfting, salt de pont, descens de barrancs, hidrotrineu...; la sèrie 5, 10, 15, 20, 25, 30... 

Però: la llengua escrita és condicionada pels mitjans físics (lletres, signes auxiliars, línies, etc.) de què se serveix; ...tots els professionals que intervenen en la producció d'un llibre: l'autor, el maquetista, el corrector, etc.