Els claudàtors ([ ]) són un signe doble, consistent en un claudàtor d'obertura i un altre de tancament, que s'utilitza bàsicament per incloure en una frase o en un text una informació que pròpiament no en forma part. També té, però, algunes funcions especialitzades, com per exemple en matemàtiques —per agrupar valors sotmesos a una mateixa operació— o en lingüística —per incloure la transcripció fonètica d'un so o d'un conjunt de sons.

 

Usos dels claudàtors

Com a parèntesis dins de parèntesis

Els claudàtors s'utilitzen en aquells casos en què cal escriure parèntesis dins de parèntesis, és a dir, per afegir a una informació escrita entre parèntesis alguna altra informació que també hi ha d'anar. 

els parèntesis [( )] tenen diverses funcions; malgrat els importants avenços dels darrers anys en matèria de normalització lingüística, només sis de cada deu estudiants del Vallès Occidental (exactament el 60,31% [dades del curs 1994-95]) van fer les proves de selectivitat en català

 

En citacions textuals, per afegir informacions o indicar supressions

En les citacions textuals, s'utilitzen claudàtors en tres casos: en primer lloc, per introduir-hi aclariments o informacions addicionals no explícites necessàries per a la comprensió del text; en segon lloc, per emmarcar tres punts suspensius, amb què s'indica que s'omet algun fragment de la citació; i, finalment, per emmarcar el mot llatí sic ("així", "d'aquesta manera"), que cal escriure en cursiva i que s'utilitza, en una citació textual, per remarcar que un error o una afirmació són responsabilitat de l'autor, i no pas de qui la transcriu. 

per a l'entrenador, "els mals resultats del partit [0-5] són deguts a diversos factors, entre els quals cal destacar un arbitratge desfavorable"; en paraules d'Antoni M. Badia i Margarit, "l'anunciada aparició del Diccionari de la llengua catalana [...] ha suscitat una expectació poc corrent en obres d'aquesta naturalesa"; segons l'autor, "la integració del programa [...] no pot ser realitzada per artistes dictatorials [sic] amb tota l'autoritat per dir l'última paraula en el resultat"