Els números amb què es designen elements o unitats d'una sèrie, com per exemple els dies del mes, els anys, els números, les pàgines d'un llibre, els articles d'un reglament, els punts d'un ordre del dia, els acords presos en una reunió, els pisos d'un edifici, els dècims de loteria, els números de textos legals i normatius, etc., s'escriuen sempre amb xifres, sense punt ni espai de separació entre els milers i les centenes. 

el dia 4 de gener; la pàgina 12; el capítol 3; l'article 19; el punt 6 de l'ordre del dia; l'any 15 després de Crist; el Reial Decret 15/1987; el número 16; el dècim de loteria 50123