Definició i ús

Els acrònims són abreviacions que resulten de la unió de diverses lletres o síl·labes de diversos mots, generalment corresponents al nom d'organismes o institucions, però també a noms comuns i a adjectius, sovint relacionats amb la ciència i la tècnica. En aquest darrer cas, tant si s'han generat directament en català com si provenen d'altres llengües, segueixen les normes generals d'accentuació. 

Termcat ([centre de] terminologia catalana); Benelux (België-Nederland-Luxembourg); Incavi (Institut Català de la Vinya i del Vi); Aviaco (Aviació i Comerç, SA); Intelsat (International telecommunication satellite); Europol (European police); Enpetrol (Empresa Nacional de Petróleos); informàtica (informació automàtica); mòdem (modulator-demodulator); tèlex (teleprinter exchange)

 

Formació del plural

Els acrònims que són noms propis són invariables, mentre que els que són noms comuns o adjectius segueixen, si és el cas, les normes generals per a la formació del plural. 

tèlex/s; mòdem/s

 

Ús de cursiva

Els acrònims s'escriuen sempre en rodona. 

Petrocat (Petrolis de Catalunya); ofimàtica (oficina informàtica)

 

Ús de majúscules i minúscules

A diferència de les sigles, els acrònims s'escriuen sempre amb minúscules quan són noms comuns o adjectius, i únicament amb majúscula inicial si es tracta de noms propis. 

boirum (boira i fum); Texaco (TexaCompany)