Les abreviacions són representacions abreujades de mots, expressions o conceptes. Segons el procediment i el tipus d'abreujament utilitzats, s'acostumen a distingir quatre tipus d'abreviacions: les abreviatures pròpiament dites, els acrònims, les sigles i els símbols. 

Un fenomen relacionat amb l'abreviació és l'escurçament de paraules. Tot i que hi ha algunes formes escurçades que han esdevingut paraules d'àmbit general (com ara metro, de [ferrocarril] metropolità, o moto, de motocicleta), n'hi ha d'altres que són, en major o menor grau, pròpies de registres orals (bici, bus, cine, demo, foto, tele...) o col·loquials (profe, mates...), per la qual cosa en registres i en textos formals cal prescindir-ne en benefici de les formes senceres corresponents (bicicleta, autobús, cinema, demostració, fotografia, televisió, professor, matemàtiques...). 

L'apèndix 1 conté una llista d'abreviatures i sigles d'ús freqüent —estructurada en els apartats següents: àmbits acadèmic i administratiu, bibliografia i tipografia, dies de la setmana i mesos de l'any, indicacions genèriques de lloc i tractaments protocol·laris— i, també, una llista de símbols.