Els paràgrafs són cadascuna de les divisions d'un text; acostumen a ser una unitat temàtica o de significat, i sempre comencen amb majúscula inicial i acaben amb un punt final. L'única excepció pel que fa a la puntuació final són els paràgrafs corresponents a la relació de fets i als fonaments de dret de determinats documents de tipus administratiu (bàsicament les resolucions i els informes), que acaben amb un punt i coma. 

De les diverses classes de paràgrafs existents, n'utilitzarem bàsicament els dos tipus següents, tenint, però, molta cura de no barrejar-los: 


aEl paràgraf modern. El paràgraf modern és el que cal utilitzar amb caràcter general, tant en la documentació administrativa com en altres escrits de caràcter més general. El paràgraf modern no duu cap tipus de sagnia; per tant, totes les línies de què es compon tenen la mateixa llargada i s'alineen, a banda i banda, amb els marges esquerre i dret. Per tal de marcar el canvi de paràgraf cal deixar una línia en blanc entre un paràgraf i el següent. 

Paràgraf modern


bEl paràgraf ordinari. El paràgraf ordinari, que és el que s'utilitza més generalment en tota mena de publicacions, es caracteritza pel fet que la primera línia apareix sagnada, o entrada cap a la dreta. Aquesta sagnia serveix per indicar el canvi de paràgraf, per la qual cosa no s'ha de deixar cap línia en blanc entre paràgraf i paràgraf. 

Paràgraf ordinari