Amb la publicació del LLIBRE D'ESTIL DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA es completa el procés de fixació del model de llengua que es va iniciar amb la publicació de l'obra Documents administratius de la Universitat Pompeu Fabra, que tant ha contribuït a l'eficàcia, la unitat i la bona imatge de la documentació administrativa de la Universitat d'ençà que es va publicar. Per tant, el llibre que teniu a les mans és en certa manera una continuació d'aquell primer treball, amb el qual comparteix l'objectiu d'incidir positivament en la correcció, l'adequació i l'homogeneïtat de les comunicacions escrites de la Universitat. 

El LLIBRE D'ESTIL DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA, que es compon de deu capítols i de dos apèndixs, s'estructura al voltant de dos grans eixos: d'una banda, la definició del model de llengua, mitjançant el tractament de qüestions lingüístiques i gramaticals que sovint són objecte d'errors o que poden tractar-se de més d'una manera; i, d'altra banda, la unificació dels principals aspectes formals de la presentació d'un text, mitjançant el tractament de qüestions de tipus convencional com ara l'ús de majúscules i minúscules, de cursiva o d'abreviacions, entre d'altres. 

Els destinataris del LLIBRE D'ESTIL DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA són tant el personal d'administració i serveis com el personal docent i investigador de la Universitat Pompeu Fabra que en l'exercici de les seves funcions institucionals (administració, docència o recerca) hagi de generar documentació escrita. 

A l'hora d'establir els criteris i les recomanacions que es formulen en cadascun dels capítols del LLIBRE D'ESTIL DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA s'han seguit els usos i les pràctiques que amb caràcter general s'han aplicat a la Universitat des de la seva posada en marxa, l'any 1990, els quals s'han anat sotmetent, però, al pas del temps i a la pràctica quotidiana. Alhora, s'ha perseguit el màxim consens i la màxima universalitat; és a dir, com a norma general, s'ha optat per les solucions més generalment acceptades.

Els diferents apartats i subapartats dels diversos capítols del LLIBRE D'ESTIL DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA estan ordenats alfabèticament per tal de facilitar-ne la consulta. Les úniques excepcions són els capítols 4, 5 i 9, en què s'ha considerat preferible ordenar-ne els apartats —i en el cas del capítol 9, també algun subapartat— d'acord amb la importància o l'ordre habitual d'aparició dels diversos elements que hi figuren. 

És important tenir en compte, d'altra banda, que una mateixa qüestió pot aparèixer alhora en diversos capítols —tractada en cadascun d'ells només des de l'òptica que li és pròpia— i que com a norma general no es fan remissions d'un capítol a un altre. Així, posem per cas, els títols de conferències es tracten en el capítol 5 perquè s'escriuen entre cometes; en el capítol 6 perquè s'escriuen amb minúscules, i en el capítol 10 perquè no s'han de traduir. Això no obstant, els exemples procuren ser sempre molt il·lustratius, ja que en tots els casos incorporen tots els criteris aplicables. 

Només ens resta desitjar, finalment, que aquesta obra respongui als objectius amb què ha estat creada, és a dir, que aquells que en sou els destinataris hi trobeu un instrument de referència útil i eficaç que contribueixi a incrementar encara més la vostra autonomia lingüística, a cohesionar els usos lingüístics de la nostra comunitat universitària i a prestigiar, per la via de la coherència i de la qualitat, tant la imatge escrita de la institució com la nostra llengua, el català. ALBERT SERVITJE I RIERA 
Responsable del Gabinet Lingüístic
Autor de l'obra