En les enumeracions i llistes, les frases o els elements subordinats que tenen la mateixa relació amb la frase principal han de tenir la mateixa estructura (és a dir, han de ser tot noms, o tot verbs en el mateix temps verbal, o tot preguntes, etc.), independentment de la seva distribució a línia seguida o en columna. A més, els diversos elements d'una enumeració s'han d'ordenar de manera lògica (per ordre d'importància, per ordre seqüencial...). 

Per tant, els exemples següents serien incorrectes, en la mesura en què s'hi barregen elements de categories diferents (verbs i noms, amb article i sense): 

Els candidats han de complir els requisits següents: ser majors d'edat; la nacionalitat espanyola; estudis superiors, i no haver estat separats de l'Administració.

Les funcions que duran a terme són les següents: 
—suport puntual a altres serveis; 
—col·laborar en activitats pròpies del seu àmbit; 
—promoure la cooperació interuniversitària; 
—impuls a la integració de projectes pluridisciplinaris.

Exemples correctes equivalents serien els següents, en els quals s'ha unificat la categoria gramatical dels diversos elements: 

Els candidats han de complir els requisits següents: ser majors d'edat; tenir la nacionalitat espanyola; haver cursat estudis superiors, i no haver estat separats de l'Administració.

Les funcions que duran a terme són les següents: 
—donar suport puntual a altres serveis; 
—col·laborar en activitats pròpies del seu àmbit; 
—promoure la cooperació interuniversitària; 
—impulsar la integració de projectes pluridisciplinaris.