A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

A

abans de Crist 
abans del migdia (ante meridiem, ll.
acadèmic/a 
administració 
administrador 
administradora 
administratiu 
administrativa 
advocat/ada 
a favor meu 
a favor nostre 
a favor seu 
a favor vostre 
ajudant/a 
a la meva ordre 
a la nostra ordre 
a la seva ordre 
a l'atenció de 
a la vostra ordre 
a l'entorn de (circa, ll.
al meu càrrec 
al meu compte 
al meu favor 
al nostre càrrec 
al nostre compte 
al nostre favor 
a l'ordre de 
al seu càrrec 
al seu compte 
al seu favor 
alumne/a 
al vostre càrrec 
al vostre compte 
al vostre favor 
amb còpia 
amplitude modulation,angl. ("modulació d'amplitud") 
ante meridiem, ll. ("abans del migdia") 
aprovat/ada 
aproximadament 
apte/a 
article 
assignatura 
associació 
associat/ada 
atentament 
auxiliar
a. C.
a. m. 
acad. 
adm.
admdor.
admdora.
admtiu.
admtiva.
adv.
f/m
f/n
f/s
f/v
ajud.
m/o
n/o
s/o
a/ 
v/o 
c.
m/c
m/cte
m/f
n/c
n/cte
n/f
o/
s/c
s/cte
s/f
al.
v/c
v/cte
v/f
a.c.
AM 
a. m.
apr. 
aprox. 
Ap.
art.
assign. 
assoc. 
assoc. 
att. 
aux.

 

B

base de dades 
batxillerat 
biblioteca 
biblioteconomia 
bloc 
Boletín Oficial del Estado, esp. 
butlletí
BD
batx.
bibl.
bibliot.
bl.
BOE
butll.

 

C

castellà 
català 
catedràtic/a 
Centre de Recerca en Economia Internacional 
certificat 
circa, ll. ("a l'entorn de") 
classe cl. 
codi d'identificació fiscal 
codi postal 
comissió 
comissió de serveis 
Comissió Interdepartamental de Recerca i 
Innovació Tecnològica 
compact disk, angl. ("disc compacte") 
compact disk read-only memory, angl. 
("disc compacte només per a lectura de memòria"). 
companyia 
complementari/ària 
comptabilitat 
comptat 
compte corrent 
confronteu 
consell 
contractat/ada 
convocatòria 
coordinació 
corporació
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió 
correus 
cast.
cat.
catedr.
CREI 
cert. 
c. 
cl. 
CIF
CP
com.
com. de serv.

CIRIT 
CD 

CD-ROM 
cia. 
compl.
compt. 
ctat.
c/c 
cf. 
cons. 
contr. 
conv. 
coord. 
corp.
CCRTV 
corr.

 

D

decret 
decret llei 
delegat/ada 
departament 
descompte 
despesa 
després de Crist 
després del migdia (post meridiem, ll.) 
després de l'escrit (post scriptum, ll.) 
destinació 
destinatari/ària 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
Diari Oficial de la Comunitat Europea 
dies [des de la] data 
dies [des de la] factura 
dies [des de la] vista 
diploma 
diplomat/ada 
direcció 
direcció general 
directiu/iva 
director/a 
director/a general 
disc compacte (compact disk, angl.) 
disc comptacte només per a lectura de memòria 
(compact disk read-only memory, angl.) 
disposició 
doctor 
doctora 
document 
documento nacional de identidad, esp. 
dret 
dret administratiu 
dret canònic 
dret civil 
dret constitucional 
dret laboral 
dret mercantil 
dret natural 
dret polític 
dret processal 
dreta 
duplicat/ada 
D
DL 
del. 
dept. 
dte. 
desp. 
d. C.
p. m. 
PS 
dest. 
dest. 
DOGC 
DOCE 
d/d 
d/fra 
d/v 
dipl. 
dipl. 
dir. 
D. G. 
dir. 
dir. 
dir. gral. 
CD 

CD-ROM 
disp. 
Dr.
Dra. 
doc. 
DNI 
dr. 
dr. a. 
dr. can. 
dr. c.
dr. const. 
dr. lab. 
dr. m. 
dr. n. 
dr. pol. 
dr. proc. 
dta. 
dupl.

 

E

economia 
educació 
efectes 
efectes a cobrar 
efectes a pagar 
efectiu 
el nostre gir 
el nostre taló 
el nostre xec 
empresa 
empresarial 
en mà 
en funcions 
ensenyament 
entitat 
escola 
escola universitària 
especialment 
esquerre/a 
estació 
Estats Units d'Amèrica 
etcètera 
excepció 
excepte 
exemple 
expedient 
exposició 
extensió 
exterior 
econ.
educ. 
e/ 
e/c 
e/p 
ef. 
n/g 
n/t 
n/x 
empr. 
empr./empres. 
e. m. 
e. f. 
ens./enseny.
ent. 
esc. 
E. U.
esp. 
esq. 
est. 
EUA 
etc. 
exc. 
exc. 
ex.
expt.
exp.
ext.
ext.

 

F

factura 
facultat 
favor 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
finances 
Fons Monetari Internacional 
formació professional 
franc a bord (free on board, angl.) 
franc [a la] fàbrica 
freqüència modulada 
fundació

 

fra.
fac.
f/
FGC
fin. 
FMI
FP 
f. o. b. 
f. f. 
FM 
fund.

 

G

garantia 
general 
generalment 
gir postal 
gir telegràfic 
govern 
gar.
gral.
gen.
g. p.
g. t.
gov.

 

H

habitant 
habitualment 
h. / hab.
habit.

 

I

ídem 
import 
impost 
impost sobre activitats econòmiques 
impost sobre el valor afegit 
impost sobre la renda de les persones físiques 
índex de preus de consum 
inferior 
informació 
informàtica 
informe 
institut 
insuficient 
interès 
interí/ina 
interior

 

íd.
imp.
impt.
IAE
IVA
IRPF 
IPC 
inf. 
inf. 
inform. 
inf.
inst.
ins. / I 
int.
int.
int.

 

J

junta directiva 
junta de govern 
Junta Permanent de Català 
jurídic/a 
jurisprudència 
justícia 
jutjat de primera instància 
j. dir.
j. de gov. 
JPC 
jur. 
jurispr. 
just. 
j. de 1a. inst.

 

L

la meva factura 
la meva lletra 
la meva remesa 
la nostra factura 
la nostra lletra 
la nostra remesa 
la seva factura 
la seva lletra 
la seva remesa 
la vostra factura 
la vostra lletra 
la vostra remesa 
liquidació 
llei 
Llei de reforma universitària
llei orgànica 
Llei orgànica d'ordenació general del sistema educatiu 
lletra de canvi 
lletra de crèdit
lletra meva 
lletra nostra 
lletra seva
lletra vostra 
llicenciat/ada 
longitud

 

m/fra
m/l 
m/r 
n/fra 
n/l 
n/r 
s/fra
s/l 
s/r 
v/fra 
v/l 
v/r 
liquid. 

LRU 
LO 
LOGSE 
l/ 
l/cr 
l/m 
l/n 
l/s 
l/v 
llic. 
long.

 

M

matrícula d'honor 
màxim/a 
mecanografiat 
medium wave, angl. ("ona mitjana") 
mesos terme 
mesos vista 
mínim/a 
model 
modificació 
modulació d'amplitud (amplitude modulation, angl.) 
modulació de freqüència 
molt deficient 
Museu d'Art Contemporani de Barcelona 
Museu Nacional d'Art de Catalunya 
MH
màx. 
mecanogr. 
MW 
m/t 
m/v 
mín. 
mod. 
mod. 
AM 
FM 
MD 
MACBA 
MNAC

 

N

no apte/a 
nombre 
nominal 
nominatiu 
no presentat/ada 
nosaltres 
nostra 
nostre 
nota 
notable 
numerat/ada 
número 
número d'identificació fiscal 
NA
nre.
nom.
nom. 
NP 
nos. 
ntra. 
ntre. 
n.
not. / N 
num. 
núm. 
NIF

 

O

ona curta (short wave, angl.) 
ona mitjana (medium wave, angl.) 
ordinador personal (personal computer, angl.) 
ordre ministerial 
Organització de les Nacions Unides 
Organització del Tractat de l'Atlàntic Nord 
Organització Mundial de la Salut 
organització no governamental
SW
MW
PC 
OM 
ONU 
OTAN 
OMS
ONG

 

P

pagament 
pagament immediat 
pagaré 
per absència 
per autorització 
per compte de 
per delegació 
per exemple 
per extensió 
per ordre 
per poder 
personal computer, angl. ("ordinador personal") 
personal d'administració i serveis 
petita i mitjana empresa 
plural 
poc abans [de] 
poc després [de] 
post meridiem, ll. ("després del migdia") 
post scriptum, ll. ("després de l'escrit") 
postdata 
president/a 
principal 
principalment 
problema 
producte 
producte interior brut 
producte nacional brut 
producte nacional net 
professió 
professor/a 
programa 
proppassada 
proppassat 
propvinent 
protocol 
protocol·lari 
pròxim/a 
pròximament

 

pag.
p. i.
p/
p. abs.
p. a.
p/c / p/cte
p. d.
p. ex.
p. ext.
p. o.
p. p. 
PC 
PAS 
PIME 
pl. 
p. a.
p. d.
p. m. 
PS 
PD 
pres. 
pral. 
princ.
probl.
prod.
PIB
PNB
PNN
prof.
prof. 
progr. 
ppda.
ppt. 
pvt.
protoc.
protoc.
pròx.
pròx.

 

Q

quadruplicat/ada 
qualitat 
quantitat 
quintuplicat 
quadr. / quadrupl.
qual.
quant.
quint.

 

R

redacció 
referència 
referència nostra 
referència vostra 
registre 
reglament 
reial decret 
reial decret legislatiu 
reial decret llei 
resolució 
respectivament

 

red.
ref.
r/n
r/v
reg.
regl.
RD
RDLEG
RDL
R
resp.

 

S

sant 
santa 
secció 
secretari/ària 
secretaria 
segle 
segons model 
segons mostra 
següent 
selecció 
sense data 
sentència 
senyor 
senyora 
servei 
short wave, angl. ("ona curta") 
signatura 
símbol 
singular 
societat 
societat anònima 
societat cooperativa 
societat de garanties recíproques 
societat en comandita 
societat limitada 
societat regular col·lectiva 
solució 
suficient 
superior 
suplement 
suplent 
suspens 
suspensió

 

St.
Sta.
secc.
secr.
secr.
s.
s/m
s/m
seg.
sel.
s/d
S
Sr.
Sra.
serv.
SW
sign.
símb.
sing.
soc.
SA / s. a.
SCOOP/s.coop.
SGR / s. g. r.
SC / s. en c.
SL / s. l.
SRC / s. r. c.
sol.
suf.
sup.
supl. / suplem.
supl.
S
susp.

 

T

taló 
tarifa 
tarifa corrent 
tarifa especial 
tarifa general 
tècnic/a 
telèfon 
telegrama 
televisió 
terme municipal 
text refós 
titular 
transferència 
transitori/òria 
tribunal 
triplicat

 

t/
t.
t. c.
t. e.
t. g.
tècn.
tel.
telegr.
TV
TM / t. m.
TR / t. r.
tit.
transf.
trans.
trib.
tripl.

 

U

Unió Europea 
unitat 
unitat monetària 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, esp. 
universitari/ària 
universitat 
Universitat Autònoma de Barcelona 
Universitat d'Alacant 
Universitat de Barcelona 
Universitat de Girona 
Universitat de les Illes Balears 
Universitat de Lleida 
Universitat de Perpinyà 
Universitat de València 
Universitat Jaume I 
Universitat Lliure de Catalunya 
Universitat Oberta de Catalunya 
Universitat Politècnica de Catalunya 
Universitat Politècnica de València 
Universitat Pompeu Fabra 
Universitat Ramon Llull 
Universitat Rovira i Virgili 
UE
u.
u. m.
UNED 
univ. 
univ. 
UAB 
UA 
UB 
UdG 
UIB
UdL 
UP 
UV 
UJI 
ULC
UOC
UPC
UPV
UPF
URL
URV

 

V

valor 
venciment 
viceversa 
vinent 
vist i plau 
vocabulari 
vosaltres

 

v/
venc.
vv.
vnt.
v. i p.
vocab. 
vos.