En línies generals, la UPF ha obtingut uns resultats notables en la captació i atracció de fons per a la recerca i la transferència. El 2021, s'ha assolit un finançament global de 36,9 milions d'euros. Aquesta xifra, una mica inferior a la dels darrers anys 2019 i 2020 (42,6 i 43 respectivament), s’explica perquè les primeres convocatòries del nou programa marc europeu, el programa Horizon Europe (2021-2027), es van començar a resoldre a principis de 2022, fet que implica que els ajuts atorgats a la UPF en aquestes convocatòries sumi al finançament del proper any.

El global obtingut augmenta fins als 40,1 milions d'euros si s'inclouen els ajuts del PDI de la UPF gestionats per les entitats del Grup UPF (CREI, CRG, IBEI, IMIM, IRB i ISGlobal).

5.1.1. Resultats de les convocatòries competitives de recerca destacades

  • 17,8 milions d’euros de finançament competitiu el 2021
  • 111 projectes competitius concedits (40% liderats per dones)
  • 11 projectes europeus (2 ERC- Advanced Grants, 6 MSCA-IF)
  • 7,3 milions d’euros de finançament europeu
  • 46 projectes estatals R+D+i (Generación + Retos)

El 2021, en el conjunt de convocatòries competitives, la UPF ha obtingut un total de 111 projectes (151 al 2020) per un import de 17,8 milions, dels quals 44 estan liderats per dones (una xifra que representa el 40% del total d’investigadors principals, i un fet important si es té en compte que al 2020 només el 30% dels projectes atorgats a la UPF estaven liderats per dones). A continuació es destaca les dades i fets més rellevants relatius als  projectes europeus, nacionals i d’altres entitats:

Projectes europeus

El 2021 es va posar en marxa el nou programa marc la Unió Europea, l’Horizon Europe (2021-2027), que pren el relleu al programa Horizon 2020 (2014-2020), les primeres convocatòries del qual es van resoldre a principis de 2022 i, per tant, els resultats quedaran recollits a les xifres de la memòria del curs acadèmic de 2022-2023.

Durant el 2021, en el marc de les darreres convocatòries de l’H2020, es van concedir 11 projectes de recerca a investigadors de la UPF (6 dels quals dones), per un import de 6,7 milions d'euros. A aquest import s’han d’afegir els fons procedents de convocatòries europees que no formen part de l’H2020, fins a assolir els 7,3 milions d’euros provinents de l’administració europea.

L’European Research Council (o ERC) finança convocatòries d’ajuts individuals de recerca bàsica en la frontera del coneixement en el marc del Pilar I de l’Horizon 2020. Des de la seva creació el 2007 fins a finals de 2021, la UPF ha obtingut 52 ajuts ERC, un resultat que evidència l’aposta per la qualitat i l’excel·lència en recerca de la Universitat. Concretament, durant el 2021 s’han concedit 2 ERC - Advanced Grants , per un total de 4,8 milions d’euros (un, al projecte ALiEN de Marco Baroni del DTCL i un altre (trasllat), al projecte MiniEmbryoBlueprint de Alfonso Martínez Arias del MELIS).

També part del Pilar I, el programa Marie Sklodowska Curie (MSCA) finança accions per a la mobilitat d'investigadors. El 2021, la UPF ha obtingut 6 MSCA - Individual Fellowships (4 dones i 2 homes) per un import total d’1 milió d'euros, de les quals 4 han estat concedides al departament d’Humanitats (Tawny Andersen, Adriano Orsingher, Paula Freire i Libera Pisano), 1 a Dret (Georgiana Turculet) i una al DTIC (Bastian Pietras).

A més, 2 investigadores de la UPF participen com a socis a 2 projectes concedits durant el darrer any en el marc del programa Infrastuctures, també del Pilar I (Carla Lancelotti, d’Humanitats, al projecte EOSC-Life, i Katharina Weber, del de Cìències Polítiques i Socials, al COORDINATE).

Dins el Pilar III, pilar orientat a estimular la recerca i la innovació per donar resposta als diferents reptes socials als quals s'enfronta Europa, el 2021 s’ha concedit un projecte del repte social Health, democraphic change and wellbeing, a Manuel Pastor del MELIS (el RISK-HUNT3R), per un import de 350.000 euros.

La taula següent mostra l'evolució del finançament i del nombre de projectes europeus del programa marc atorgats a la UPF entre 2017 i 2021.

Taula 5.1. Finançament i nombre de projectes europeus. Evolució 2017-2021

Projectes estatals

El Plan Estatal de Fomento de la Investigación Científica i Técnica de Excelencia, és una de les principals fons de recerca per al PDI de la UPF, i de les diferents convocatòries competitives provenen 6 milions d’euros (un 33% del finançament competitiu total aconseguit el 2021).

Cal destacar els resultats de les convocatòries dels projectes R+D+i (modalitats Generación del Conocimiento i Retos de la Sociedad) del 2020, que es van publicar a finals de 2021. En total, es van concedir a investigadors de la UPF 46 dels 69 projectes que es van presentar (14 a dones), amb un rati d'èxit del 67%, i per un total de 4,6 milions d’euros. Les taules 5.1 i 5.2 il·lustren l’evolució dels resultats de la universitat a aquestes convocatòries els darrers 5 anys:

Taula 5.2. Finançament dels projectes d'investigació estatals. Evolució 2017-2021

Taula 5.3. Taxa d'èxit en els projectes d'investigació estatals. Evolució 2017-2021

També cal ressaltar els resultats de la UPF a la convocatòria de Programación Conjunta Internacional (PCI). Aquesta convocatòria finança actuacions per tal de promoure la participació d'equips espanyols en projectes de recerca col·laborativa de dimensió europea, en el context de les actuacions de l'Espai Europeu d'investigació, o actuacions internacionals. Uns dels projectes PCI concedits el 2021, CANSHANK, de 287.500 €, està coordinat per Elena Martin, del MELIS. A més, la UPF participa com a soci a altres 2 projectes (Gema Piella i Gustavo Deco, del DTIC, al MULTI-FACT i al ModelDXConsciousness respectivament).

Les convocatòries anuals dels Projectes Acción Estratégica de Salud (AES) tenen com a objectiu contribuir a fomentar la salut i el benestar de la ciutadania, així com a desenvolupar els aspectes preventius, diagnòstics, curatius, rehabilitadors i pal·liatius de la malaltia, reforçant i incrementant per a això la competitivitat internacional de l'R+D+i del Sistema Nacional de Salud i de les empreses relacionades amb el sector. El 2021, en el marc d’aquestes convocatòries AES, Ferran Sanz, del MELIS, va obtenir 1 projecte (IMPaCT-Data, de 139.000 € de pressupost), a la convocatòria Infraestructura de Medicina de Precisión asociada a la Ciencia y Tecnología.

 

Projectes d'altres entitats

A més, els investigadors de la UPF van obtenir finançament per a 22 projectes a partir de convocatòries d’altres entitats públiques o privades, per un import global de 4,5 milions d’euros, una xifra superior als 2,7 milions obtinguts al 2020  en aquesta mateixa categoria.

Aquesta diferència entre 2021 i 2020 es deu principalment als bons resultats de la UPF a les convocatòries d’entitats estrangeres, fet que contribueix a impulsar la internacionalització de la recerca de la UPF i posa de manifest el bon nivell assolit pel PDI de la UPF en la captació de fons internacionals. Concretament, el 2021 s’han obtingut 8 projectes (3 dels quals liderats per dones) i un finançament conjunt de 3,6 milions d’euros (1 milió el 2020) a partir de fons d’entitats estrangeres. Destaquen pel seu import i rellevància els atorgats per les entitats següents:

Milky Way Research Foundation: Pura Muñoz, MELIS, 2,9 milions d’euros

European Investment Bank, Andrea Caggese, DEE, 239.000 euros

Volkswagenstiftung, Antoni Rodon, CPIS, 235.000 euros

Respecte al finançament d’altres entitats espanyoles, la UPF ha obtingut 14 ajuts per un import de 800.000 euros, una xifra inferior a l’any 2021 (1,6 milions). Destaquen els projectes atorgats per les fundacions següents:

BBVA: 2 projectes Leonardo (Larbi Alaoui, DEE, i Gemma Cirac, HUM, 40.000 € cadascun)

La Caixa: 1 projecte de la convocatòria en recerca social (Mircea Epure, DEE, 99.000 €)

La Marató de TV3: 2 projectes (Pura Muñoz, MELIS, i Amal Rahmeh, MELIS, quasi 200.000 € cadascun)

 

5.1.2. Programes especials de suport als recursos humans dedicats a la recerca

23 ajuts postdoctorals

62 ajuts predoctorals

El 2021, la UPF ha continuat apostant per la incorporació i estabilització del personal docent investigador, així com per la formació de futurs doctors als seus campus. Per això, aquest darrer any, els programes de recursos humans en l’àmbit de recerca, finançats tant per entitats públiques com privades, han permès la incorporació a la UPF de 62 investigadors predoctorals (dels quals 32 són dones) i 23 postdoctorals (dels quals 9 dones). Cal destacar els següents:

Incorporació de personal postdoctoral

En el marc de les convocatòries de mobilitat postdoctoral, la UPF ha incorporat el 2021 un total de 23 investigadors (9 dones), dels quals:

4 investigadors Ramón y Cajal

El programa Ramón y Cajal, convocat per l’AEI, té com a objectiu promoure la incorporació d'investigadors als organismes públics de recerca, cofinançant el cost de la contractació durant cinc anys. A més, s'atorga un ajut complementari per tal de facilitar l'inici de les tasques de recerca dels investigadors contractats. La resta del finançament prové de la Generalitat de Catalunya i del pressupost de la Universitat. El 2021, es van atorgar 4 ajuts per incorporar nous investigadors (1 dona) a la Universitat Pompeu Fabra.

11 investigadors Juan de la Cierva

El programa Juan de la Cierva permet incorporar joves doctors investigadors als organismes públics de recerca i es desdobla en dos: Juan de la Cierva-Formación (JdlC-F), per a doctors recents, i Juan de la Cierva-Incorporación (JdlC-I), per a doctors amb una petita experiència com a investigadors postdoctorals. Tots dos programes tenen com a objectiu refermar les capacitats adquirides i cofinancen la contractació durant dos anys per al programa de formació i durant tres per al d’incorporació. L'any 2021, es van obtenir 11 ajuts (3 concedits a dones), dels quals 7 Formación (2 dones) i 4 Incorporación (1 dona).

2 investigadors ICREA Sènior

El programa ICREA Sènior té com a objectiu fonamental contractar investigadors per al sistema català de recerca. Durant el 2021, es va convocar una nova crida per incorporar investigadors de gran prestigi als grups de recerca de les universitats i els centres de recerca de Catalunya centrada en els àmbits de les ciències socials i humanes i de les ciències de la salut i de la vida. Es va aprovar la incorporació de 2 nous investigadors ICREA Sènior (2 homes).

4 investigadors guardonats amb l’ICREA Acadèmia

El programa ICREA Acadèmia es va llançar el 2008 amb l'objectiu d'impulsar i premiar l'excel·lència de la recerca dels professors de les universitats públiques de Catalunya. Els resultats de la convocatòria 2020 s'han publicat l'any 2021. La UPF va obtenir 4 ajuts (3 atorgats a dones). En conjunt, en les 12 convocatòries publicades, la UPF acumula 68 guardonats (18% del total de 374 atorgats a les universitats catalanes)

2 investigadores Beatriu de Pinós

El programa Beatriu de Pinós de l’AGAUR, té com a objectiu la contractació postdoctoral durant tres anys per a personal que no hagi obtingut el doctorat a la universitat on es vol incorporar o bé que hagi fet una estada postdoctoral a l’estranger durant tres anys. L'any 2021, es van incorporar a la UPF 2 noves investigadores.

 

Incorporació de personal predoctoral

La formació de joves doctors a la universitat es promou a partir de diferents iniciatives en la que cal destacar els ajuts a la contractació i la mobilitat, finançats per entitats estatals, per l’AGAUR o per entitats privades com la Fundació la Caixa. Aquests ajuts permeten que un investigador s’incorpori a un departament i col·labori en els projectes de recerca que s'hi desenvolupen. El 2021, la UPF ha rebut un total de 62 ajuts de convocatòries predoctorals (32 concedits a dones), dels quals cal destacar:

34 ajuts de l’AGAUR (convocatòries FI i FI-SDUR)

Les convocatòries anuals FI d’AGAUR atorguen ajuts a les universitats i altres centres de recerca per contractar personal investigador novell durant 3 anys per dur a terme el seu doctorat a les universitats catalanes. A la convocatòria resolta el 2021, la UPF va obtenir 26 ajuts FI, dels quals 12 van ser concedits a dones. A més, l’AGAUR va llençar el 2019 la primera convocatòria FI-SDUR,  amb la mateixa finalitat d’atorgar ajuts per contractar personal investigador durant 3 anys, adreçada als diferents departaments i unitats de recerca de les universitats catalanes. En la seva segona convocatòria, al 2021, la UPF va obtenir 8 ajuts FI-SDUR, dels quals 6 a dones.

27 ajuts estatals (convocatòries FPI i FPU)

Els ajuts predoctorals FPI que atorga l'Agència Estatal de Investigació,  en el marc d'un projecte R+D+i concedit a un investigador de la UPF, permeten contractar un estudiant de doctorat durant quatre anys per participar en el desenvolupament del projecte. L'any 2021, la UPF va obtenir 19 ajuts FPI (6 dels quals concedits a dones).

D’altra banda, el Ministeri d’Universitats convoca anualment els ajuts FPU, que financen contractes predoctorals durant quatre anys per a la realització de tesis doctorals a universitats espanyoles. L'any 2021, la UPF va obtenir 8 ajuts FPU (7 a dones).

1 ajut INPhINIT de La Caixa

El programa INPhINIT d’ajuts predoctorals de La Caixa per a centres d'excel·lència Severo Ochoa i María de Maeztu, que es va posar en marxa l'any 2017, té com a objectiu fomentar la contractació durant tres anys de joves investigadors excel·lents en els camps de les ciències de la salut i de la vida, la tecnologia, la física, l'enginyeria i les matemàtiques.  El programa INPhINIT rep el suport del programa marc de l’UE. L'any 2021, la UPF va obtenir 1 ajut en el marc d’aquest programa (1 dona).

La taula 5.4 recull els resultats en les convocatòries de recursos humans ( postdoctorals i predoctorals) durant els darrers 5 anys:

Taula 5.4. Programes de recursos humans en l'àmbit de la recerca. Evolució 2017-2021

 

5.1.3. Estratègies i iniciatives d’impuls a la recerca científica

Pla de Mesures de Suport a la Recerca

El Pla de Mesures de Suport a la Recerca (PMSR) és el programa de finançament propi de la Universitat Pompeu Fabra destinat a fomentar les activitats d'investigació dutes a terme tant en els departaments de la Universitat com en els grups, unitats i centres específics de recerca de la UPF.

El finançament d’aquest programa de la UPF prové dels cànons generats pels ajuts de recerca i contractes amb empreses obtinguts pel PDI de la UPF. A més del PMSR, aquests cànons també es destinen a cofinançar altres actuacions institucionals de recerca, com el Programa de Captació de Talent o actuacions de forment de l’activitat de la recerca i la transferència.

El PMSR del 2021, com el de 2020, va estar dotat amb 1.750.000 euros, dels quals 1.175.000 euros es van destinar a finançar les activitats dels departaments, i la resta (475.000 euros) les activitats dutes a terme pels grups de recerca, les unitats i els CERs de la universitat.

 

Programa de Captació de Talent “La Caixa-UPF”

La UPF va crear el 2016 un programa de captació de talent investigador, per fer possible la incorporació de nou personal investigador, amb una trajectòria científica excel·lent, que impulsi la capacitat investigadora de la nostra universitat.

El programa té com a objectiu incorporar deu investigadors al llarg de sis anys, i compta amb un pressupost de 4,4 milions d’euros.

Durant l’any 2021, no s’ha incorporat cap investigador.[EMG1] 

 

EUTOPIA

EUTOPIA és una aliança europea composta inicialment per 6 universitats i ampliada fins a 10 universitats: la Universitat Babeș-Bolyai de Cluj-Napoca (Romania), la Vrije Universiteit Brussels (Bèlgica), la Universitat Ca'Foscari d'Europa (Itàlia), CY Cergy Universitat de París (França), la Technische Universität Dresden (Alemanya), la Universitat de Göteborg (Suècia), la Universitat de Ljubljana (Eslovènia), la Universitat NOVA de Lisboa (Portugal), la Universitat Pompeu Fabra (Espanya) i la Universitat de Warwick (Regne Unit). Els estudiants, els investigadors i el personal d'EUTOPIA treballen conjuntament per construir un nou model acadèmic, que reflecteixi una Europa oberta i unida, respectuosa amb els ciutadans i el medi ambient. A nivell de recerca, la UPF participa als projectes i programes següents:

EUTOPIA-Train

El projecte EUTOPIA-TRAIN impulsat per les 6 universitats fundadores té com a objectiu augmentar la capacitat de recerca dels membres de l'aliança, tant en recursos humans com tècnics. Està finançat amb 2 milions d’euros, dels quals 346.000 € corresponen a la UPF per a un període de 3 anys (2021-2023). El projecte inclou un portal de metadades d'accés obert, una estratègia i full de ruta comuna de recursos humans, i la creació de la primera oficina de suport a la recerca i la innovació compartida per totes les universitats EUTOPIA “GLENN” liderada des de la UPF. En relació a aquesta oficina GLENN , la UPF  ha dut a terme el 2021 les activitats següents:

Enquesta de benchmarking, que ha permès identificar similituds i diferències entre les estructures de recerca i innovació de les 6 universitats d'EUTOPIA, i proposar noves iniciatives de col·laboració a través de GLENN.

Primer pilot de l'eina d'associació Marie Sklodowska-Curie (MSCA), amb 400 perfils d'investigadors sèniors de totes les universitats disponibles en un lloc web on els candidats postdoctorals poden cercar temàticament supervisors per sol·licitar ajuts individuals MSCA. Forma part de la plataforma digital EUTOPIA.

Creació de 3 nous grups de treball per compartir experiències i impulsar actuacions conjuntes en els àmbits següents:  serveis pre-award, suport a la innovació i qüestions de gènere.

EUTOPIA-SIF

El programa EUTOPIA Science and Innovation Fellowships (EUTOPIA-SIF) és una iniciativa per formar joves investigadors que esdevinguin líders en recerca. La UE va atorgar un ajut en el marc de les accions COFUND Marie Curie del programa H2020, el finançament global del qual és de 5,6 milions d’euros, dels quals 700.000 € corresponen a la UPF, i el període d'execució és de 5 anys.

L’objectiu del programa és oferir 76 contractes post doctorals de 2 anys de durada repartits en 5 anys. Està adreçat a investigadors joves destacats i innovadors que tindran llibertat per dur a terme el seu projecte de recerca. L’any 2021, EUTOPIA ha rebut 162 candidatures dins la convocatòria 2020-2021, que ha tingut molt bona acollida. La UPF va fer 21 propostes i va rebre 2 fellows que comencen el setembre de 2022 als departaments de Ciències Polítiques i Socials i Medicina i Ciències de la Salut. Aquests nous projectes s’afegeixen als 4 ja en marxa durant 2021.

5.1.4. Reconeixement de la recerca

Unitats i grups de recerca reconeguts per la UPF 

Els grups, unitats i centres específics de recerca de la UPF són figures organitzatives pròpies, aprovades pel Consell de Govern de la UPF, que es creen a iniciativa de col·lectius de PDI de la UPF per tal de potenciar la seva activitat científica, mitjançant la col·laboració entre els seus membres, la projecció externa conjunta per assolir una major visibilitat i l'obtenció de recursos per a la recerca.

A 31 de desembre del 2021, el mapa de recerca de la UPF estava format per 129 grups de recerca (dels quals 40 coordinats per dones), 16 unitats (4 coordinades per dones) i 7 centres específics de recerca (2 coordinats per dones). El 2021, el Consell de Govern va aprovar el reconeixement de 3 nous grups de recerca: el Stembryo Engineering Lab, l’Endocrine Regulatory Genomics i el Grup de Recerca en Comunicació Política, Periodisme i Democràcia (POLCOM-GRP). Aquest últim és el resultat de la fusió entre dos grups (el POLCOM i el GRP), els quals, a conseqüència de la fusió, han s’han donat de baixa. A més, un altre grup, el Morfoval (Morfologia i Variació Lingüística) s’ha donat de baixa.

 

Grups de recerca reconeguts per l'AGAUR 

L’AGAUR convoca periòdicament ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca de Catalunya.

A la darrera convocatòria resolta SGR 2017 (2017-2019), la UPF va obtenir el reconeixement de 74 grups de recerca. Els ajuts SGR 2021 es van convocar el 2022 i estan pendents de resolució.

Taula 5.5. Reconeixement de la recerca. 2021

5.1.5. Comissió Institucional de Revisió Ètica de Projectes

La Comissió Institucional de Revisió Ètica de Projectes (CIREP), constituïda el 2014 (normativa modificada l'abril de 2018 i l'octubre de 2021) amb la voluntat de contribuir a la millora, entre la comunitat UPF, dels estàndards ètics i de protecció de dades personals en projectes de recerca relacionats amb els éssers humans, ha continuat la seva activitat tant formativa com de revisió de projectes.

Quant a la formació, durant el curs acadèmic 2021-2022, la CIREP va organitzar quatre sessions adreçades als estudiants, al PDI i al PAS involucrat en activitats de recerca, que van tenir molt bona acollida. A més, la CIREP ha mantingut el curs en línia sobre aspectes ètics i de protecció de dades personals que va iniciar el curs anterior.

Pel que fa a les sol·licituds de revisió ètica i de protecció de dades, la Comissió va registrar un total de 61 sol·licituds noves predominantment dels àmbits de Comunicació i TIC i de Ciències Socials i Humanes i va emetre 59 certificats de conformitat ètica.

Taula 5.6. Sol·licituds de revisió ètica i de protecció de dades (2017-2021)