Acreditació

Durant el curs 2021-2022, han tingut lloc 11 visites externes per acreditar 19 titulacions (13 graus i 6 màsters universitaris). Les avaluacions han consistit en visites virtuals per part dels comitès externs.

Seguiment

Aquest curs s’ha fet el seguiment d’un total de 38 titulacions, tant de centres integrats com de centres adscrits (ESCI, BSM, ESIM i TecnoCampus).

Certificació del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) i acreditació institucional

Durant el curs 2021-2022, la UPF ha obtingut la certificació del SGIQ dels centres de Ciències Polítiques i Socials, Economia i Empresa, Comunicació i Dret, així com la seva posterior acreditació.

També durant aquest curs s’ha iniciat el procés de certificació del SGIQ dels centres de Medicina i Ciències de la Vida i d’Humanitats.

Pel que fa a centres adscrits, s’ha iniciat la certificació del SGIQ de l'Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI).

Revisió del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ)

Tots els centres UPF han revisat el seu SGIQ, o bé en el marc d’un procés de certificació del centre (Ciències Polítiques i Socials, Comunicació, Dret, Economia i Empresa i TecnoCampus), o bé en el decurs de la revisió anual del seu SGIQ.

Avaluació de la docència

L’AVALDO és el model propi de valoració de la docència i la manera més immediata que té la Universitat de conèixer la satisfacció dels estudiants amb la docència rebuda. Dóna més eines i millor informació a estudiants, professorat valorat i responsables acadèmics. Aquest sistema s'integra en les polítiques generals de la Universitat de millora contínua de la qualitat docent.

Cada trimestre, els estudiants valoren electrònicament la docència rebuda pel que fa a assignatura-grup. Aquestes enquestes aporten una valuosa informació que és necessària en els processos d’acreditació i d'avaluació del professorat vinculat a l’atorgament de complements econòmics. 

Aquest curs, la Universitat ha contractat una plataforma en la modalitat de servei al núvol, Software as a Service, per valorar la docència impartida a la Universitat Pompeu Fabra. L’obsolescència tecnològica de l’eina que s’estava utilitzant i la baixa participació dels estudiants en feia necessària la renovació en termes d'accessibilitat, prestacions i extracció de resultats. 

La nova plataforma permet valorar la docència segons el model docent i d’avaluació, definit a la UPF; és a dir, que garanteix: 

  • Que els estudiants tindran accés només en aquelles enquestes que hagin de valorar. Així mateix, un professor tan sols ha de ser avaluat per aquells estudiants als quals ha impartit docència.
  • Que els responsables acadèmics tindran accés només a la informació que sigui de la seva responsabilitat.
  • Que el professorat tindrà accés, específicament, als seus resultats.
  • Que la resta d’usuaris tindran accés només a la informació que els correspongui, segons el seu rol i els permisos que els pertoquin.

Més enllà de la valoració trimestral, l’eina té molt potencial. Facilita l’acostament a l’estudiant i al professorat i ofereix major efectivitat en anàlisi d’informació i informes.

En aquest sentit, cal destacar que aquest curs –per primera vegada– els estudiants han rebut a la seva bústia de correu electrònic l’enllaç per accedir a AVALDO, així com posteriors recordatoris, i també han tingut un avís emergent a l’Aula Global amb accés directe a la plataforma.

Per altra banda, durant el període de valoració docent el professorat rep informació de la taxa de resposta dels seus estudiants, i al tancament d'actes, tant els professors que han impartit docència com els responsables acadèmics de les titulacions reben un correu electrònic amb un enllaç per accedir als informes de resultats.

La valoració de la docència per part dels estudiants d'aquest curs ha estat satisfactòria, en termes generals, amb unes valoracions mitjanes entorn el 7 i el 8 sobre 10 (vegeu la taula 9 de professorat: qüestionaris d’avaluació 2021-2022).

En relació amb la participació dels estudiants, en els graus hi ha hagut un increment de més del 60% respecte al curs passat, i s'ha arribat a una participació mitjana del 37,3%. En els màsters, la participació ha augmentat gairebé el 30%, i s'ha situat en un 39%.

L'avaluació docent s'integra amb altres polítiques de la Universitat, com les activitats que desenvolupa el CLIK, que facilita al professorat un suport per a la millora docent, tant pel que fa a cursos com a assessorament individualitzat. D'aquesta manera, la UPF s'assegura poder proporcionar al professorat els elements adequats de formació, informació i reflexió crítica per a la millora permanent de la pràctica docent. És a dir, facilita a la institució el retiment de comptes, tant individual com col·lectiu (departament, centre, Universitat), i proporciona als estudiants una manera efectiva d'expressar el grau de satisfacció amb la docència rebuda.