Servei de Carreres Professionals

El Servei de Carreres Professionals (SCP) de la Universitat Pompeu Fabra acompanya els estudiants i els recent graduats, mitjançant eines d’orientació professional i un ampli ventall d’ofertes de pràctiques i de treball, en el seu pas entre l’etapa de formació acadèmica i l’inici de la seva etapa professional, tot creant sinergies amb la societat i contribuint així al seu benestar i a la creació de valor.

Així doncs, l’SCP dissenya, desenvolupa i gestiona un seguit d’activitats i serveis que faciliten aquesta transició, i ho fa mitjançant quatre instruments:

 1. La gestió centralitzada de totes les pràctiques acadèmiques externes que fan l’alumnat de grau, de màster i de postgrau, tant en empreses i institucions com a la mateixa universitat.
   
 2. La Borsa de Treball, oberta a l’alumnat de grau d’últim curs i als alumni.
   
 3. El servei d’orientació professional individual.
   
 4. El programa d’activitats grupals d’orientació professional i desenvolupament de competències, les sessions sobre sortides professionals, les activitats ad hoc i les fires d’ocupació que fomenten el networking entre estudiants i graduats i empreses i institucions.

 

Pràctiques acadèmiques i Borsa de Treball

Pràctiques en empreses i institucions

Per pràctiques acadèmiques externes s'entén l'acció formativa desenvolupada pels estudiants en empreses i institucions i supervisada per la Universitat, amb l'objectiu d'aplicar i de complementar els coneixements adquirits amb la formació acadèmica, així com per apropar-los a la realitat de l'àmbit en el qual els agradaria desenvolupar la seva carrera professional. Per a les empreses i les institucions, s'ha convertit en una de les principals vies per captar talent, així com en una oportunitat de retorn a la societat a través de la contribució en la formació pràctica dels estudiants.

Les pràctiques poden ser curriculars, les quals figuren en els plans d'estudis, amb la corresponent assignació de crèdits, amb independència del seu caire obligatori o optatiu, o bé extracurriculars, que són aquelles que els estudiants poden fer amb caràcter voluntari en el transcurs dels estudis i que no formen part del corresponent pla d'estudis. Tot i aquesta diferència, la UPF dóna el mateix tractament i importància a ambdues tipologies.

A data 1 de juny del 2022, 2.308 estudiants de la UPF (grau, màster i doctorat) han fet 2.790 estades de pràctiques en 1.107 empreses i institucions. Un 64% de les estades de pràctiques les han fet dones i un 36%, homes.

La proporció de pràctiques curriculars (60%, 1.676 en total) és 20 punts superiors a les extracurriculars (40%, 1.114). La durada mitjana dels convenis és de 392,3 hores. L’àmbit d’estudi que presenta una major durada és el de ciències de la salut i de la vida, amb 658 hores de mitjana per conveni, seguit de l’àmbit d’economia i empresa, amb 435 hores, i enginyeries, amb més de 390 hores.

Els àmbits d’estudi en què es concentra el volum més gran d’estudiants en pràctiques són el d’economia i empresa, amb 604 estudiants (26,2%), i dret, amb 379 (16,4%), seguit pel de comunicació, amb 303 (13,1%). Cal destacar que l’àmbit d'economia i empresa no té pràctiques obligatòries en els seus plans d'estudis.

Pel que fa a l’ajut a l’estudi de les pràctiques, s’han remunerat 1.885 convenis, el 67,6% del total. S’han remunerat el 86,3% dels convenis extracurriculars i el 55,1% dels convenis curriculars.

Cinc setmanes després d’iniciar l’estada de pràctiques, s’envia l’enquesta de seguiment (tant a l’estudiant com al tutor de l’entitat) amb el propòsit de detectar possibles incompliments del conveni de pràctiques signat per totes les parts.
Al final de l’estada de pràctiques, s’envia al tutor de l’entitat col·laboradora que ha acollit l’estudiant en pràctiques l’enquesta d’avaluació final de l’estada. Aquesta enquesta és obligatòria per a les pràctiques curriculars, ja que el seu resultat serveix, al tutor acadèmic, per posar la nota. Les 858 entitats col·laboradores que l’han respost fins a data 1 de juny del 2022 han valorat el període de pràctiques de l’estudiant amb una nota mitjana de 9,14. D’aquestes, 312 (36,4%) han ofert un contracte laboral a l’estudiant en finalitzar les pràctiques.
Pel que fa als estudiants, se’ls envia l’enquesta de valoració de l’estada en finalitzar les seves pràctiques. Els 793 que han contestat fins a 1 de juny del 2022 puntuen amb un 9,14 de mitjana la seva experiència.

 

Pràctiques acadèmiques a la UPF

A banda dels convenis de pràctiques dels estudiants de la UPF en empreses externes, el Servei de Carreres Professionals també gestiona i centralitza els convenis dels estudiants que fan pràctiques a la Universitat Pompeu Fabra, bé estiguin matriculats a la UPF bé en altres universitats.

A data 1 de juny del 2022, s’han gestionat 221 convenis de pràctiques a la UPF. El 65,6% corresponen a convenis d’estudiants de la UPF (145), i el 34,4%, a convenis d’estudiants (76) d'altres universitats o institucions educatives que fan pràctiques en serveis i en unitats de la UPF. 

Els àmbits d’estudi dels estudiants UPF que majoritàriament fan aquest tipus de pràctiques són de l’enginyeries i de medicina i ciències de la vida; aquestes majoritàriament es fan en grups de recerca. A banda, dins les pràctiques acadèmiques a la UPF, trobem les pràctiques d’estudiants de grau en unitats i serveis de la Universitat. En aquest sentit, durant el curs 2021-2022, l’SCP va gestionar la tercera convocatòria oficial de pràctiques als serveis i unitats de la Universitat Pompeu Fabra, la qual es va materialitzar en 14 estades de pràctiques.

 

Pràctiques d'àmbit internacional

Amb motiu de la crisi sanitària provocada per la covid-19, el Ministeri d'Afers Exteriors i Cooperació (MAEC) ha suspès totes les convocatòries de pràctiques internacionals (en ambaixades i consolats) previstes per al curs 2021-2022.  

El total de convenis internacionals, a data 1 de juny del 2022, és de 30.

 

Borsa de Treball

La UPF compta amb una aplicació pròpia, el Campus Treball, per gestionar tant les ofertes i els convenis de pràctiques com les ofertes de la Borsa de Treball. En aquesta plataforma, hi tenen accés els estudiants, els graduats i les empreses i institucions col·laboradores. Aquesta plataforma ofereix l’oportunitat, a empreses i institucions, de captar el millor talent, i als recent graduats, de trobar la seva primera feina.

A la Borsa de Treball, hi tenen accés els estudiants de grau que han superat el 75% dels crèdits de la seva titulació, els estudiants de màster i doctorat, i tots els graduats que estan donats d’alta en el programa UPF Alumni. 

A data 1 de juny del 2022, la Borsa de Treball ha recuperat considerablement el seu volum amb relació a les xifres prepandèmia, tant en nombre d’empreses i institucions com d’ofertes de feina publicades. Així doncs, 506 empreses i institucions úniques han publicat 1.069 ofertes de treball amb 2.141 places. Les empreses i institucions han publicat el doble d’ofertes i han ofert el triple de places respecte al curs passat en la mateixa data. Els perfils més demandats han sigut els dels àmbits d’economia i empresa i d’enginyeries.

 

Orientació professional

L'orientació professional és un servei que ofereix la possibilitat, tant per a l’alumnat com per als graduats, de rebre suport individualitzat i acompanyament en relació amb els següents aspectes del seu projecte professional:

 • Definició dels objectius professionals a través del treball d’autoconeixement com a procés de reflexió. Això inclou: anàlisi dels interessos professionals, motivacions envers el treball i competències professionals
   
 • Exploració de les diferents opcions que ofereix el mercat laboral, sortides professionals i ocupacions per veure l’encaix del perfil.
   
 • Determinació de la proposta de valor: competències destacables i aspectes de millora en relació amb l'objectiu professional; es fa ús de diferents tipus d’eines, per decidir l’estratègia més convenient per assolir l’objectiu marcat.
   
 • Detecció dels canals més adequats de recerca de feina i/o pràctiques, tant nacionals com internacionals.
   
 • Revisió i millora de les eines de recerca de feina. Confecció d'una bona candidatura i visualització d'aquesta.
   
 • Preparació i entrenament per a processos de selecció i entrevistes de feina.
   
 • Establiment d’una estratègia i pla d'acció eficient per assolir l'objectiu professional.
   

En data 1 de juny del 2022, un total de 236 usuaris (172 dones i 64 homes) han fet ús del servei d’orientació individualitzat. Del total d’usuaris, un 77% han estat estudiants i un 23%, alumni de la Universitat. 

Davant la millora de la crisi sanitària de la covid-19, i la consegüent tornada a les classes en modalitat presencial, el volum de participants en el servei d’orientació ha disminuït en poc més d’un 25% respecte al curs passat; s'ha igualat al nivell de participants previ a la crisi sanitària.

El nombre total de sessions d’orientació fetes ha estat de 339. El 99% de les sessions han sigut en format virtual. El 73% d’usuaris ha demanat una sola cita al servei d’orientació professional; però hi ha un 9% que n’ha necessitat tres o quatre. El nombre màxim de sessions està establert en sis.

Donada la consolidació del servei d’orientació i la fidelització dels participants, 15 usuaris (9 estudiants i 6 alumni) d’altres cursos acadèmics han repetit i han demanat noves sessions individualitzades d’orientació. 

Les sessions d’orientació s’ofereixen al llarg de tot el curs acadèmic, però són més demandades durant el primer trimestre (destacant els mesos d’octubre i  novembre, coincidint amb la fira d’ocupació UPFeina) i el segon trimestre (mes de gener).

Del total de persones ateses, un 87% provenen dels estudis de grau; un 11%, de màster, i un 2%, de doctorat. Enguany, hi ha hagut un lleuger ascens en el nombre d'usuaris que provenen d’estudis de màster (2% més). Dels estudiants de grau atesos, un 45% són de quart curs i un 32%, de tercer; un 10% correspon a estudiants de cinquè i sisè curs. La resta són de primer i segon.

La majoria de participants del servei d’orientació, segons el seu àmbit d’estudi, han sigut els de dret (23%), tot seguit molt de prop pels estudiants i alumni de l’àmbit d’economia i empresa (22%). Tot i que el nombre de matriculats és superior a la resta, aquests perfils són els que més utilitzen el Servei de Carreres Professionals, tant pel que fa a la realització d’estades en pràctiques com a la participació en les activitats i a la fira d’ocupació. Els àmbits de ciències polítiques i socials, comunicació i humanitats els segueixen, amb un 14%, 11% i 11% respectivament sobre el total d’usuaris, xifres similars a les del curs anterior. 

Les consultes i les necessitats que han portat als usuaris a les sessions d’orientació han sigut, en primer lloc, el treball de les eines de recerca de feina (50% de les demandes inicials). Com confeccionar una bona candidatura amb el CV, la carta de presentació i el perfil a LinkedIn és el servei més demandat.
Altres consultes demandades a les sessions han sigut la decisió dels objectius professionals, en un 14% dels casos; i trobar una feina qualificada, en un 13% de les ocasions. Altres consultes, en menor nombre, han estat sobre la cerca de pràctiques i la preparació d’entrevistes (8% i 5% respectivament). Consultes puntuals han estat rebre orientació en relació amb la tria d’estudis de postgrau, orientació acadèmica o reorientació professional. Sempre que s’ha considerat que podria ser interessant per a la persona usuària, se l’ha derivada a altres activitats ofertes des del mateix Servei de Carreres Professionals.

Pel que fa al nivell de satisfacció amb el servei, la valoració general obtinguda és d’un 9,7 sobre 10, igual que el curs anterior. Els usuaris també transmeten que les sessions d'orientació rebudes els seran d'utilitat per al seu futur professional, valorant-ho amb un 9,6 sobre 10.

Els comentaris dels usuaris reflecteixen l'agraïment per la utilitat de les sessions d'orientació. Per això demanen a la Universitat més visibilitat d’aquest servei, que els ha donat eines i recursos per a la transició al món professional. Una persona ha suggerit l’opció de crear un servei de Mentoring per poder tenir l’assessorament d’un mentor o mentora del seu àmbit professional.

 

Activitats d'orientació i desenvolupament de competències professionals

Activitats transversals i sessions sobre sortides professionals

Amb relació a les activitats d’accés a l’ocupació i millora de competències clau, el Servei de Carreres Professionals, a data 1 de juny del 2022, ha organitzat o coorganitzat en col·laboració amb les UGA un total de 42 activitats per als estudiants i alumni de la Universitat. Concretament, se n’han dut a terme 8 durant el primer trimestre, 14 al llarg del segon trimestre i 20 al tercer trimestre. 

Quant al format de les activitats, la millora de la situació epidemiològica de la covid-19 ha permès recuperar el format presencial d’algunes activitats i, alhora, mantenir el format virtual en d’altres, depenent de la seva idiosincràsia. Així, més de la meitat de les activitats s’han dut a terme en format virtual, concretament 26 (un 62% del total) i la resta, presencial al campus. 

El nombre total d’assistents ha estat de 1.533 participants, una xifra superior a la del curs passat (1.375). La mitjana de participants per activitat ha estat de 37 persones, 10 punts per sota del curs anterior (47). Aquest fet és degut a l’increment del nombre d’activitats ofertes (enguany, 13 més que el curs 2020-2021). De tots els participants, aproximadament un 68% han estat dones i la resta, un 32%, homes. També s’hi inclou prop de l’1% de persones que no s’identifiquen amb aquesta distinció binària. Seguint la tendència dels cursos anteriors, la major part dels participants (un 93%) han estat estudiants i la resta, graduats i graduades de la Universitat.

La major part de les activitats ofertes són transversals –és a dir, per a tots els estudis– i la resta han anat dirigides a àmbits o públics específics.

 

Activitats transversals

Aquestes activitats són les més nombroses –enguany se n’han organitzat 27– i tenen un format de taller o xerrada. Algunes han estat impartides per orientadores del mateix Servei de Carreres Professionals i la resta, per professionals externs. 

Les sessions van adreçades a tots els estudis i es distribueixen al voltant de quatre grans temàtiques, responent a les necessitats i a l’oferta del mercat de treball actuals, així com les noves estratègies de cerca de feina:

A. Coaching laboral: autoconeixement i definició d’objectius professionals.

B. Cerca de feina: eines i estratègies per a una recerca d’oportunitats professionals més efectiva.

C. Competències clau: formació en habilitats, coneixements i actituds transversals que poden afavorir un millor encaix a qualsevol lloc de feina.

D. Oportunitats professionals: coneixement del mercat laboral i de les ocupacions.


Aquestes 27 activitats han comptat amb un total de 773 estudiants i alumni participants.

 

Sessions sobre sortides professionals

El Servei de Carreres Professionals, en col·laboració amb les facultats, ha coorganitzat un seguit de sessions sobre sortides professionals de grau. En total, s’han ofert 12 activitats sobre les sortides professionals dels graus següents: grau en Publicitat i Relacions Públiques, grau en Humanitats, grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció, graus de l’àmbit d’Economia i Empresa (ADE, IBE, Economia i Ciències Empresarials - Management), grau en Ciències Polítiques i de l’Administració, grau en Filosofia, Política i Economia, grau en Traducció i Interpretació, grau en Llengües Aplicades, i doble grau en Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades, grau en Comunicació Audiovisual i grau en Dret.

Aquestes activitats dirigides a determinats graus han tingut un total de 560 participants.

Nombrosos alumni han estat presents, ja sigui en format virtual o presencial, en algunes d’aquestes activitats, participant-hi com a graduats, explicant el seu pas per la UPF i compartint les seves experiències professionals amb els estudiants. Així, un total de 38 alumni han retornat a la UPF. 

Per als altres cursos i tallers, s’ha comptat amb la col·laboració de professionals externs, amb PDI involucrat en aquest tipus d’activitats que sovint han moderat els col·loquis i també amb l’equip d’orientació professional, que ha dissenyat i impartit activitats relacionades amb la confecció d’eines de recerca de feina.


La valoració de les activitats és, en termes generals, molt bona. De totes les respostes obtingudes, la valoració global és puntuada amb una mitjana d’un 3,6 sobre 4. Pel que fa a la utilitat de l’activitat per al futur professional, ho valoren també amb una mitjana de 3,5 sobre 4. Finalment, la puntuació més bona de les enquestes és per als formadors, ponents o participants convidats, amb un 3,8 sobre 4.

 

 

Activitats ad hoc

Activitats en el marc de l’aliança d’universitats EUTOPIA

Al llarg d’aquest curs, el Servei de Carreres Professionals ha organitzat 4 activitats per als estudiants de les 10 universitats que formen l’aliança EUTOPIA. Totes les accions s’han impartit en línia i en anglès i han comptat amb un total de 151 assistents, amb una mitjana de 37 assistents per activitat. El públic majoritari ha estat el col·lectiu d’estudiants de les diferents universitats.

La primera sessió ha estat impartida per un funcionari de la Comissió Europea i alumni de la UPF, que ha explicat les diferents oportunitats professionals dins les institucions europees. En segon lloc, “Moving to Spain”, ha consistit a donar pautes a aquelles persones que s’estan plantejant fer una estada a l’estranger, i més en concret a l’estat espanyol. Aquesta ha estat impartida per Rich Kurtzman, fundador i director de Barcelona Study Abroad Experience (SAE). En tercer lloc, l’activitat “How to communicate with impact” ha anat a càrrec de la formadora i coach Caroline Harvey. La darrera activitat ha consistit a treballar la competència del treball en equip, des d’una vessant pràctica, a càrrec d’El Despertador. Les tres primeres activitats s’han organitzat en el marc del programa Career Ambassador, i la quarta, en el marc del programa TeamWork, activitats que estan participades  per l’SCP.


Altres activitats en col·laboració amb les facultats

El Servei de Carreres Professionals ha dut a terme diverses presentacions en col·laboració amb diferents facultats, la majoria organitzades en el marc d’una assignatura. 

Per una banda, s’han fet 10 sessions informatives sobre pràctiques acadèmiques externes per part de l’equip del Servei de Carreres Professionals, amb gairebé tots els àmbits d’estudi per explicar les característiques i el funcionament de les pràctiques acadèmiques i, en la majoria de casos, informar sobre els pràcticums i resoldre dubtes. I, per l’altra, presentacions generals als estudiants de tercer i quart curs de Biologia Humana, per informar dels diferents serveis que s’ofereixen quant a pràctiques, orientació i activitats.

 

Fires d'ocupació 

Fira d'ocupació UPFeina

La 17a. edició de la fira d’ocupació, UPFeina, ha tingut lloc el dimecres 10 de novembre del 2021, entre les 9.00 i les 18.00 hores. Degut al context generat per la covid-19, aquest esdeveniment s’ha celebrat, per segon any consecutiu, en format virtual, a través d’una plataforma en línia que ha permès continuar organitzant la fira en aquest format.

Enguany, la fira ha comptat amb un rècord d’empreses i d'institucions, en total 73 participants (12 més que en l’edició anterior): 51 empreses, 13 institucions i 9 serveis i centres adscrits a la UPF. Tots hi han estat presents amb un estand virtual corporatiu i la gran majoria han pogut xatejar amb estudiants i graduats de la UPF, han publicat ofertes de pràctiques o feina i han dut a terme presentacions corporatives en línia al llarg de tota la jornada.

La fira ha comptat amb un total de 964 registres, una xifra inferior respecte a la de l’any passat (1.565), quan es va celebrar per primera vegada en aquest format. Segons les enquestes, aquest decreixement amb relació a la participació de l’alumnat es deu a la presencialitat de les classes i a la dificultat de connectar-se, des de les aules, a un esdeveniment virtual. Enguany, del total de visitants un 86% han estat estudiants (63% estudiants de grau, la majoria de tercer i quart curs, i 20% estudiants de màster i doctorat), i un 14% han estat alumni.

Del total de visitants a la fira, prop del 80% són estudiants i alumni de la UPF; la resta (uns 195 estudiants i alumni) pertanyen a les escoles del Grup UPF. D’aquests, 153 són de la UPF-Barcelona School of Management; 38, d’ESCI-UPF i 4, del TecnoCampus.

Pel que fa a la relació d’àmbits d’estudi dels estudiants i alumni que han assistit virtualment a la fira, les xifres són similars a les de l’any passat. Economia i empresa és l’àmbit que destaca per l’alta participació (un 45% del total de visitants), seguit de dret (un 17%), comunicació (9%), ciències polítiques i socials, i humanitats (8%), enginyeries (5%), traducció i ciències del llenguatge (5%)  i ciències de la salut i de la vida (3%). 

De la mateixa manera, amb relació als àmbits d’estudi d’interès per part de les empreses i les institucions participants en la fira, coincideixen que els més buscats eren els perfils dels àmbits d’economia i empresa i de dret, seguit per les enginyeries i comunicació. La resta d’àmbits també tenia ofertes disponibles, però en menor mesura. Es tracta d’un reflex de la demanda del mercat laboral amb el qual es troba la fira cada any. 

La plataforma en línia ha permès que els visitants poguessin visualitzar els estands virtuals de les empreses i institucions participants amb la informació corporativa i de contacte que cadascuna havia publicat en la configuració del seu estand. Segons les dades proporcionades per l’empresa proveïdora de la plataforma virtual, podem saber quines organitzacions participants han tingut més visites al seu estand virtual i, per tant, han despertat més interès. Per donar-ne algun exemple, el Servei de Carreres Professionals és l’estand virtual que ha rebut més visites (333 visites), seguit de les empreses Damm i Danone. 

Per altra banda, aquells que han rebut menys visites són els corresponents als centres adscrits a la UPF, el TecnoCampus i la Barcelona School of Economics, juntament amb la Unitat d’Innovació - Business Shuttle.

En segon lloc, els interessats han pogut conversar a través de xat (tant de manera grupal com en xat privat individual) amb les empreses i institucions participants. Aquestes han pogut veure els perfils de les persones amb qui estaven interactuant i descarregar-se el seu currículum. Una de les novetats d’aquesta edició ha estat la incorporació del vídeoxat dins la plataforma com a eina per millorar la interacció entre els visitants i el personal de recursos humans de les diferents organitzacions participants.

Pel que fa al nombre de converses mantingudes a través de l’eina de xat públic o grupal, aquells participants que més interaccions han tingut amb els estudiants i alumni són PwC, DABA, Deloitte, Carreres Professionals UPF, Danone i KPMG. 

A l’apartat “Ofertes” de la plataforma, els estudiants i alumni han pogut visualitzar les ofertes de pràctiques o feina publicades de manera centralitzada i, en cas d’estar-hi interessats, han pogut presentar-hi la seva candidatura. En total, s’han publicat 237 ofertes amb 1.112 inscripcions per part dels estudiants i graduats. Aquelles organitzacions que han rebut més sol·licituds a les ofertes són l’Associació per a les Nacions Unides (89 candidatures), seguit de les empreses Marlex Human Capital i NTT Data (87 candidatures). 

Al llarg del dia s’ha ofert un programa farcit de presentacions corporatives per part de les empreses i institucions participants. Concretament, se n’han ofert 48 en format webinar, 18 més que l’any passat. En total, hi han participat 367 estudiants i alumni, un 50% menys que l’any passat (748 estudiants i alumni). Una altra dada que cal destacar són els vora 20 alumni que han participat com a ponents en aquestes xerrades com a treballadors de les diferents empreses i institucions participants en la fira. 

Des de l’estand del Servei de Carreres Professionals, organitzador de la fira, s’han atès durant tota la jornada diverses consultes a través del xat per revisar el CV, oferir una orientació professional, proporcionar informació sobre fer pràctiques o donar resposta a qüestions relacionades amb la fira.

Quant a la valoració, les empreses i les institucions puntuen la fira amb un 3,3 sobre 5, per sota en comparació amb l’any passat (4,1 sobre 5). Entenem que aquesta baixada en la satisfacció està relacionada amb una clara menor participació per part de l’alumnat, tant pel que fa a les visites als estands com pel que fa a la participació en els webinars. 

Malgrat això, gairebé el 90% de les empreses i entitats que han contestat l’enquesta tornarien a participar en la fira. Ara bé, la gran majoria d’aquests (87%) opten per un format presencial. 

La valoració dels estudiants i alumni, amb 56 respostes, és més crítica, amb una valoració global de la fira d’un 3,25 sobre 5 (molt similar a l’any passat). A l’apartat de comentaris trobem bones impressions sobre l’experiència, la majoria en relació amb l’avantatge de fer-ho virtual per trobar tota la informació de manera ordenada.

 

Talent Fòrum d’Enginyeria Biomèdica

La V edició del Talent Fòrum d’Enginyeria Biomèdica, iniciativa compartida entre les universitats UB, UPC i UPF, s’ha celebrat recuperant el format presencial durant el matí del 27 d’abril del 2022. Enguany, la UPC ha liderat l’organització d’aquest esdeveniment que ha tingut lloc al Campus Diagonal - Besòs i que ha aplegat un total de 14 empreses i institucions, 6 de les quals patrocinadores: Avinent, Beckman Coulter, Enginyers Industrials de Catalunya, Hartman, IBEC i Startlab. 

Cadascuna de les empreses hi ha estat present amb un estand personalitzat des d’on fer-se visible i interactuar amb els estudiants. La participació ha estat, en general, molt similar a la de les edicions anteriors. Del total d’alumnes participants, 29 han provingut del grau en Enginyeria Biomèdica de la UPF (4 més que en l’edició anterior), i la gran majoria eren estudiants de quart curs. El Servei de Carreres Professionals de cada universitat hi ha sigut present amb un estand per atendre les consultes dels estudiants.