Des de l’àmbit d’Inclusió es treballen les necessitats educatives d’estudiants amb dèficits visuals, auditius, discapacitats físiques de tipus motora i orgànica, psicosocial i trastorn del neurodesenvolupament. Per al seu funcionament, l’àmbit compta, d’una banda, amb la Normativa d'adaptació docent per a estudiants que poden requerir un tractament específic, aprovada pel Consell de Govern el 28 d’abril del 2021, i el seu corresponent desenvolupament, i per l’altra, amb el Pla d’Inclusió de les persones amb necessitats especials i en risc d'exclusió socioeconòmica a la UPF 2017-2021, que vetlla per garantir la igualtat d'oportunitats als estudiants amb necessitats educatives especials, facilitar-los la plena mobilitat i autonomia per les instal·lacions dels campus i garantir-los una participació plena i efectiva en la vida universitària. Tal com s’especifica en el títol, el Pla també preveu les accions per garantir la igualtat d’oportunitats per raons econòmiques entre els estudiants o aspirants a estudiants a la UPF.

Inclusió per a persones amb necessitats especials

En el marc del Pla d'Inclusió de les persones amb necessitats especials i en risc d'exclusió socioeconòmica a la UPF 2017-2021, i amb l'objectiu de continuar la revisió i la millora dels procediments que regeixen l'atenció als estudiants amb necessitats especials, s'ha continuat treballant en l’atenció i el suport d’aquest col·lectiu específic, tenint en compte els principals recursos de què disposa, a través del servei d’atenció als estudiants amb necessitats especials, i de manera conjunta i coordinada amb els tutors de necessitats especials, responsables de les unitats de gestió i administració docents i el Servei d'Assessorament Psicològic (SAP) de la UPF. 

Durant aquest curs acadèmic, el servei d'atenció als estudiants amb necessitats educatives especials, a través del seu programa UPF Inclusió, ha atès 253 estudiants (119 homes, 133 dones i 1 no binari), dels quals 97 disposen del certificat oficial de reconeixement del grau de discapacitat emès per la Generalitat de Catalunya. 

Del total d’estudiants, 18 eren estrangers, participants en programes de mobilitat. També s’han atès 3 estudiants de doctorat. 

Des del programa UPF Inclusió també s’ha continuat atenent els estudiants afectats per la covid-19 amb complicacions durant la malaltia, i els estudiants pertanyents al grup de risc i vulnerables. Un total de 9 estudiants han sol·licitat acollir-se al pla d’atenció en línia, que estableix unes directrius i recomanacions, entre les quals es troben les que s'han d'oferir als estudiants que pertanyin al grup de risc o vulnerabilitat i que no poden ser presents a la Universitat. 

Les reunions de seguiment i atenció als estudiants s’han ofert aquest curs tant en format presencial com en línia, amb un total de160 entrevistes. 

En la sessió del 15 de desembre del 2021, el Consell de Govern va acordar posar en marxa els ajuts econòmics UPF Inclusió per a l’assistència personal d’estudiants en situació de dependència i per a serveis de transport especial per a estudiants amb mobilitat reduïda. Els ajuts, que van destinats als estudiants del programa UPF Inclusió per ajudar-los a fer front en aquestes despeses derivades de la seva discapacitat amb la finalitat de garantir la continuïtat dels seus estudis universitaris, van comptar en aquesta primera edició d’una dotació econòmica màxima de 12.000 euros. De la convocatòria van resultar beneficiaris 2 estudiants. 

Per segon any, s’han ofert per a les classes presencials, i de manera gratuïta, mascaretes transparents per als professors amb estudiants amb dificultats auditives. En tot el curs s’han distribuït un total de 150 mascaretes.

La Universitat ha continuat oferint millores en la plataforma docent respecte a l’accessibilitat i els recursos digitals a través de formats alternatius. Aquest curs, activat per a totes les assignatures, els estudiants han utilitzat la conversió en 28.922 documents, majoritàriament en format html i pdf etiquetat, en un total de 2.462 assignatures. La mitjana per trimestre és gairebé 1.950 usuaris. 

També, com a novetat, s’ha posat en marxa un nou programa com a reforç en l’atenció i suport a la salut mental. Es tracta del projecte La Foixarda: educació i salut mental, a càrrec de la Fundació Drissa, que incorpora diversos serveis adreçats als estudiants. D’una banda, el Servei de Suport Individual Psicològic i Pedagògic, que treballa en sessions individualitzades i es complementa amb el grup d’ajuda mútua (GAM), en format telemàtic, i per l’altra, el Servei de Suport Grupal Psicoeducatiu, que comprèn cinc sessions temàtiques de dues hores cadascuna, en format grupal i presencial, en què es treballen diverses eines per afrontar les competències personals. Els participants, en total 9, han pogut accedir al programa de manera gratuïta. 

El projecte també ofereix formació adreçada al professorat sobre salut mental. En aquesta primera edició es va tractar l’atenció educativa als estudiants amb problemes de salut mental en l’àmbit universitari. A la formació, hi van participar 21 professors, gratuïtament.

Des del programa UPF Inclusió es fomenta l'impuls de pràctiques curriculars i extracurriculars per als estudiants amb discapacitat. En aquest sentit, el programa ofereix assessorament a les empreses per coordinar les adaptacions necessàries per acollir les pràctiques dels estudiants.

Pel que fa al personal docent, el servei ha atès les consultes relatives a les adaptacions per als estudiants amb necessitats educatives especials del professorat en general, així com les del personal docent del Pla d'Acció Tutorial i als professors tutors de necessitats educatives especials designats per cada facultat.

Respecte del Grup UPF, s’han continuat atenent totes aquelles qüestions puntuals que s’han plantejat sobre les adaptacions i l’aplicació de la normativa d’adaptació docent. 

Atenent les accions del Pla d’Inclusió, i en el marc del programa Inclusió a les Aules, des del servei s’han ofert de manera gratuïta al PDI tres accions formatives en format de taller: "Com puc fer les classes més inclusives? El disseny universal aplicat a l'aula universitària. Principis i pràctica", a càrrec de la Dra. Pilar Dotras Ruscalleda; "Trastorns d'aprenentatge: TDAH i dislèxia i trastorn de l'espectre autista (TEA)", en la seva quarta edició, a càrrec de la Fundació Adana, i "L'atenció educativa a l'estudiantat amb problemes de salut mental en l'àmbit universitari", a càrrec de La Foixarda-Fundació Drissa. En els tallers, hi han participat aquest curs un total de 53 professors. 

Pel que fa al PAS, aquest curs s’ha programat una nova sessió que, amb el nom "La UPF és diversa. Eines i recursos per als estudiants inclosos en el Pla d'Inclusió i la normativa d'adaptació docent de la UPF", ha informat dels objectius, recursos i procediments disponibles en relació amb els estudiants amb necessitats educatives especials.

Des del programa s’ha iniciat enguany un nou cicle de xerrades que, amb el nom "Així és com sóc", té per objectiu visualitzar l’experiència dels mateixos estudiants. Les presentacions, fetes pels estudiants amb necessitats educatives especials de la UPF, pretenen visualitzar la seva experiència i sensibilitzar la comunitat. La primera xerrada, amb el títol "T'expliquem què és un trastorn de la conducta alimentària des de dins", va presentar el TCA, o trastorn de la conducta alimentària, una malaltia dins l'àmbit de la salut mental. L’activitat es va fer el dia 25 de febrer, i va ser a càrrec de l’estudiant Maria Alba Abeledo.

Pel que fa a les intervencions en matèria d'adaptacions, la participació a la convocatòria d’ajuts UNIDISCAT, a càrrec del Consell Interuniversitari de Catalunya, ha comportat un finançament de més de 30.000 euros que, sumats al pressupost de la mateixa universitat dedicat a aquestes iniciatives, ha permès, entre d'altres, continuar oferint una eina adaptativa per a la plataforma docent, l’adquisició d’un programa de subtitulació automàtica i de materials com mascaretes transparents i mobiliari específic per als serveis adaptats de la UPF per a l’ús dels estudiants amb greus dificultats de mobilitat. Les mascaretes comunicatives Maskin II que es van subministrar entre el professorat van ser les seleccionades com a material funcional i de qualitat, per ser les guanyadores d’un dels premis del Consell Social de la UPF.

Respecte a les relacions amb entitats d'aquest àmbit, s'ha continuat mantenint la participació de la UPF en les xarxes universitàries d'equips de suport a estudiants amb discapacitat: en l’àmbit estatal, a través de la Red de Servicios de Apoyo a Personas con Discapacidad en la Universidad (SAPDU), dependent de la Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo de Diversidad y Discapacidad CRUE-Asuntos Estudiantiles, i en l’autonòmic, a través de la Comissió Tècnica UNIDISCAT, dependent del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC). Així mateix, tant en matèria de recursos tècnics com relatives a la inserció laboral, està en contacte amb diverses fundacions i entitats com ara la Fundació Prevent, la Fundació Universia i la Fundació ONCE. Cada any, la borsa de contactes s’amplia amb la clara voluntat d’incrementar les oportunitats i poder arribar a un major nombre d’estudiants.

Inclusió per a estudiants amb necessitats econòmiques especials

El programa Prometeus està impulsat per l’Associació Educativa Integral del Raval, conjuntament amb el Periódico El Raval, els instituts Milà i Fontanals i Miquel Tarradell, l'Ajuntament de Barcelona i les quatre universitats públiques de Barcelona: UB, UAB, UPC i UPF. 

El seu objectiu és donar suport social, acadèmic i econòmic als nois i noies en situació socioeconòmica desfavorida, en el trànsit de l'ensenyament secundari a la universitat i durant l'estada universitària. 

A la UPF, els estudiants que provenen dels instituts del programa Prometeus (Institut Milà i Fontanals, Institut Miquel Tarradell, Institut Barri Besòs, Institut Bernat Metge i Institut Pablo Ruiz Picasso) tenen un seguiment propi de tutorització. Al llarg d’aquest curs hi han hagut 7 estudiants Prometeus cursant estudis de grau.

Els estudiants Prometeus també poden optar a una modalitat específica en la convocatòria de les beques salari que es convoquen anualment i que té una dotació mensual de 600 euros. 

Pel que fa al programa de beques salari per al curs 2022-2023, que s’adreça a nous estudiants de grau, es preveuen 5 beques, 3 en modalitat general i 2 en modalitat Prometeus. 

Per consultar les xifres corresponents a aquests ajuts, consulteu l’apartat “Accions relatives als estudiants”, dins "Comunitat universitària".