Visualització del contingut web

Adaptació de les titulacions al RD 822/2021

Durant el curs 2021-2022 s’ha estat treballant amb l’anàlisi i la programació de les accions per adaptar les titulacions oficials al contingut del Reial Decret 822/2021, de 28 de setembre, pel qual s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de qualitat.

El nou RD 822/2021 fixa un conjunt de condicions i de terminis per adaptar les memòries a l’estructura que presenta en l’annex II. En aquest sentit, s’estableix l’obligació que totes les titulacions s’adaptin als requeriments d’aquesta nova regulació, cosa que implica actualitzar-ne totes les memòries i que comportarà passar per un procés de control de qualitat per part dels òrgans competents de les universitats, primer, i de les agències de qualitat de les comunitats autònomes, després, amb la introducció al final del procés de la memòria amb el nou format en la seu del Ministeri. 

En el text del Reial Decret s’estableixen calendaris diferents segons el tipus de modificació que calgui fer; el termini màxim per al conjunt de titulacions, però, és de quatre anys, a comptar des de la seva entrada en vigor (octubre del 2021).

En resum, aquests terminis són, a comptar des de la publicació del Reial Decret:

2 anys per adaptar els graus de 180 ECTS a 240 ECTS.

3 anys per adaptar la durada dels màsters universitaris (60 ECTS, 90 ECTS o 120 ECTS).

3 anys per adaptar la no-presencialitat als percentatges previstos per la normativa.

4 anys per determinar l’àmbit de coneixement de cada titulació.

Entre les modificacions que cal fer per adaptar les titulacions al RD, n’hi ha algunes que afecten l’estructura dels estudis; és a dir, impliquen modificacions en la distribució d’assignatures, el nombre de crèdits, etc. Per exemple:

Modificacions substancials que són prioritàries

Transformació dels graus de 180 ECTS, que han de passar a 240 ECTS.

Transformació dels màsters universitaris amb càrrega diferent a 60, 90, o 120 ECTS. 

Incorporació de l'àmbit de coneixement en graus en els quals aquesta incorporació signifiqui una modificació substancial dels ECTS de formació bàsica.

En tots tres casos, tenint en compte que les modificacions substancials s'han de sol·licitar a través de la memòria adaptada al RD822/2021, ja caldrà actualitzar aspectes com l'àmbit de coneixement, els percentatges previstos de presencialitat i la resta de qüestions que conté el RD.

Modificacions no substancials (que cal fer per a donar compliment als terminis legals)

-Incorporació de l'àmbit de coneixement en Màsters

-Incorporació de l'àmbit de coneixement en Graus en els quals aquesta incorporació no signifiqui canvis en la Formació bàsica (o canvis menors al 7'5% de la titulació)

-Adaptació de la no presencialitat als percentatges previstos per la normativa

En aquests casos de modificacions no substancials no és necessari sol·licitar-los a través de la memòria adaptada al RD822/2021.

 

Novetats al doctorat

En relació amb les afectacions de la pandèmia, el Comité de Direcció de l’Escola de Doctorat va acordar ampliar la vigència del procediment operatiu de dipòsit i defensa de tesis doctorals en línia per a tot el curs 2020-2021 aquest procediment s'ha perllongat, també, fins el 29 de juliol de 2022.

Amb data, 13 de març del 2022 el rector ha resolt la creació de la Comissió de Suport Integral als Estudis de Doctorat que té com a finalitat principal millorar el suport als estudiants a partir d'una major coordinació dels diferents agents implicats la qual ha d'afavorir l'atenció integral als estudiants de doctorat i als directors de les tesis doctorals, aquesta Comissió ja ha començat la seva tasca detectant les principals necessitats que tenen actualment els doctorands de la UPF.

 

Nova Normativa reguladora del treball de fi de grau

Per tal d’adaptar la Normativa que regula el treball de fi de grau al Reial Decret 822/2021,de 28 de setembre, pel qual s’estableix l’organització dels ensenyaments universitaris i del procediment de l’assegurament de la seva qualitat, va ser necessari aprovar una nova normativa que reculli els aspectes que es regulen en aquest Reial Decret. En aquest sentit, la Normativa aprovada pel Consell de Govern al 2011 deixarà d’aplicar-se a partir del curs 2022-23 i serà d’aplicació la nova Normativa reguladora del treball de fi de grau per als estudiants d'ensenyaments universitaris oficials, aprovada per Acord del Consell de Govern de 15 de juny del 2022, que contempla la defensa pública d’aquest treball i regula els mitjans de presentació.

 

Millores en els procediments de tramitació de les convocatòries de beques pròpies de la UPF

Per tal que els estudiants que vulguin demanar alguna de les beques i ajuts que convoca la universitat tinguin coneixement dels requisits, el procediment d’adjudicació i les característiques dels ajuts amb prou antelació a les diverses convocatòries, es va considerar oportú que el Consell de Govern aprovés unes bases per a cada programa dels ajuts i que, anualment, el rector les convoqui. D’aquesta manera, el procediment i tramitació és molt més àgil, ja que no cal vincular la convocatòria al calendari de reunions del Consell de Govern i permet que els estudiants puguin conèixer a quins ajuts poden optar molt abans que es publiqui la convocatòria. En aquest sentit, s’han aprovat les bases del Programa UPF de beques salari per a nous estudiants de grau de la UPF (Acord del Consell de Govern de 28 d’abril del 2021, modificades per l’acord del Consell de Govern de 15 de juny del 2022), les bases del Programa Beques Santander progrés – UPF (Acord del Consell de Govern del 13 d’octubre del 2021) i les bases de la convocatòria d'ajuts a l'estudi de la Comunitat UPF. Curs 2021-2022 (Acord del Consell de Govern de 23 de febrer del 2022).

 

Millores en la gestió del control dels pagaments pendents dels estudiants

La notificació de pagaments pendents de cursos anteriors s'efectuava, fins al curs 2020-2021, a través de correu postal certificat. Amb l’objectiu d’adequar aquestes notificacions al Reglament d'ús dels mitjans electrònics i del procediment administratiu electrònic en l'àmbit de la Universitat Pompeu Fabra (Acord del Consell de Govern de 26 de gener del 2011) i millorar l’eficiència del procediment, aquest curs s’han notificat electrònicament a través de la Seu Electrònica de la UPF. S’ha aconseguit així un estalvi econòmic important (paper, tramesa per correu postal, menys hores de feina...) i una major eficàcia en el procés (nombre superior de notificacions acceptades).

 

Millores de les aplicacions de gestió 

Cada curs es treballa, dins de les possibilitats dels equips de la UPF i de les empreses desenvolupadores, en millores adreçades als estudiants, als professors i als gestors, aquest curs s’han desenvolupat els següents projectes:

  1. Posada en marxa del canvi de contrasenya caducada, i recordatori de contrasenya en els autoserveis de l'aplicació Sigma seguint els estàndards i normatives de seguretat informàtica. Implementació: matrícula 2021-2022.

  1. Posada en marxa de nous tràmits en mode autoservei per als estudiants: 

-Presentació del document SEPA. Implementació: després de la matrícula 2021-2022

-Presentació dels certificats d'idiomes, amb la possibilitat que l'estudiant pugui imprimir un document acreditatiu de competències lingüístiques de la mateixa aplicació. Per altra banda, aquest desenvolupament, estalvia l’entrada a l'aplicació dels certificats per part de les secretaries. 

  1. Posada en marxa de la interoperabilitat amb Benestar i Família per obtenir dades del carnet de Família Nombrosa que estalvia als estudiants de Catalunya haver de presentar documentació acreditativa per tal de gaudir de les bonificacions pertinents.  

  2. Càrrega de dades dels Treballs Fi d’estudis (TFM i TFG) dels estudiants a través d’Excel. Suposa una simplificació i alleujament de càrrega de feina per a les secretaries.