President

Oriol Amat i Salas, rector.

 

Vocals

Oriol Escardíbul Ferrà, gerent.

 

Membres del Consell Social

Montserrat Vendrell Rius, Milagros Pérez Oliva i Miquel Rubirola Torrent.

 

Vicerectors

David Sancho Royo, Vicerector adjunt al rector i d’Organització i Grup UPF; Pablo Pareja Alcaraz, vicerector adjunt al rector i de Professorat i de Relacions amb la Comunitat; Sergi Torner Castells, vicerector d'Ordenació Acadèmica; Enric Vallduví Botet, vicerector de Recerca; Eulalia de Nadal Clanchet, vicerectora de Transferència del Coneixement; Antonio Luna Garcia, vicerector d'Internacionalització; Josep Manel Jimenez Morales, vicerector de Transformació Educativa, Cultura i Comunicació, i Ester Oliveras Sobrevias, vicerectora de Compromís Social i Sostenibilitat.

 

Membres elegits per i entre els degans i directors de centre, departament i institut universitari

Degans i directors de centre

Carles Pont Sorribes, degà de la Facultat de Comunicació; Anna Caballé Martorell, degana de la Facultat de Dret; Josep Maria Castellà Lidon, degà de la Facultat d’Humanitats; Walter García-Fontes Badanian, degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials; Joaquín Gea Guiral, degà de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida; Abel Escribà Folch, degà de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials; Carme Bach Martorell, degà de la Facultat de Traducció i Interpretació, i Oscar Camara Rey, director de l’Escola d’Enginyeria.
 

Directors de departament 

Anna Maria Espunya Prat, directora del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge; Jordi Garcia Ojalvo, director del Departament de Medicina i Ciències de la Vida; Vladimir Estivill Castro, director del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions; Albert Garcia Balaña, director del Departament d’Humanitats; Jordi Balló Fantova, director del Departament de Comunicació; Daniel Serra de la Figuera, director en funcions del Departament d’Economia i Empresa; Angel Jose Rodrigo Hernandez, director del Departament de Dret, i Francisco Javier Arregui Moreno, director del Departament de Ciències Polítiques i Socials.

 

Membres elegits pel Claustre

Professors doctors amb vinculació permanent

Joaquim Albareda Salvadó, Berta Alsina Español, Javier Astudillo Ruiz, Maria Luisa Iglesias Villa, Louise Elizabeth McNally Seifert, Maria Pilar Medina Bravo, Pere Notó Brullas, Gema Piella Fenoy i Mireia Trenchs Parera.
 

Professors lectors, professors visitants, personal investigador propi o vinculat i professors emèrits

Lorena Ramírez Ludeña i Vicente Ortún Rubio.
 

Resta de professorat i personal investigador en formació

Gerard Llorens Decesaris.

 

Estudiants de grau

Paula González González-Vila, Pau Mateo Serra, Ferran Piqué i Anguera i Júlia Raventós i Mateo.
 

Estudiants de màster universitari i doctorat

Vacant

 

Personal d'administració i serveis

Lydia Garcia Escobosa i Pau Solà Ysuar.

 

Hi assisteixen com a convidats

Eulàlia Solé Tomàs, cap del Gabinet de Rector; Lluís de Yzaguirre Maura, representant de la JPDI; Héctor López Bofill, representant del Comitè d’Empresa del PDI; Àlex Garcia Domínguez, representant del Comitè del PAS, i Carles Ruiz Riera, representant de la Junta del Personal d’Administració i Serveis.

 

Secretari

Pere Torra Pla, secretari general.

 

Reunions

S'han fet sis reunions, els dies 13 d’octubre i 15 de desembre del 2021, i els dies 23 de febrer, 27 d’abril, 15 de juny i 13 de juliol del 2022.

 

Principals acords

Comissions

Acord del Consell de Govern de 13 d’octubre del 2021 pel qual es designa la professora Janet-Ann Decesaris Ward, del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge, Vocal de la Comissió de Postgrau i Doctorat, en substitució del professor Dídac Pujol Morillo.

Acord del Consell de Govern de 13 d’octubre del 2021 pel qual es designa el professor Alberto Garcia Balaña, catedràtic contractat del Departament d’Humanitats,  vocal de la Comissió de Professorat, en substitució del professor Antonio Monegal Brancos.

Acord del Consell de Govern de 13 d’octubre del 2021 pel qual es designa la professora Olga Valverde Granados, catedràtica d’universitat del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut, vocal de la Comissió de Professorat.

Acord del Consell de Govern de 15 de desembre del 2021 pel qual es designa la professora Coloma Ballester Nicolau, del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions,  vocal de la Comissió de Recerca, en substitució del professor Xavier Binefa Valls.

Acord del Consell de Govern de 15 de desembre del 2021 pel qual es designa la professora Louise McNally Seifert, del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge, vocal de la Comissió de Polítiques d’Igualtat de Gènere, en substitució de la professora Montserrat Ribas Bisbal.

Acord del Consell de Govern de 23 de febrer del 2022 pel qual es designa el professor Antonio Pablo Ladron de Guevara Martinez, vocal de la Junta Electoral, en representació el professorat.

Acord del Consell de Govern de 23 de febrer del 2022 pel qual es designa la professora Maria Teresa Segura Garcia, del Departament d’Humanitats, vocal de la Comissió de Polítiques d’Igualtat de Gènere.

Acord del Consell de Govern de 27 d’abril del 2022 pel qual es designa la professora Coloma Maria Ballester Nicolau, del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, vocal de la Comissió de Polítiques d’Igualtat de Gènere, en substitució del professor Rafael Pous Andres.

Acord del Consell de Govern de 15 de juny del 2022 pel qual es designa la professora Teresa Maria Monllau Jaques, del Departament d’Economia i Empresa,  vocal de la Comissió de Polítiques d’Igualtat de Gènere, en substitució de la professora Elisa Alos Alcalde.

Acord del Consell de Govern de 13 de juliol del 2022 pel qual es designa el professor Jordi Garcia Ojalvo, director del Departament de Medicina i Ciències de la Vida, vocal de la Comissió d’Ordenació Acadèmica, en substitució del professor David Comas Martínez.

 

Distincions

Acord del Consell de Govern de 15 de desembre del 2021 pel qual s’aprova la concessió de medalles de la UPF següents:

  • Sergi Jordà Puig, director del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (2018-2021).
  • Enric Peig Olive, director de l’Escola d’Enginyeria (2011-2021).
  • Javier Aparicio Maydeu, delegat de Cultura (2013-2017 / 2018-2021).

Acord del Consell de Govern de 23 de febrer del 2022 pel qual s’aprova l’inici del procediment per a la concessió del títol de doctor honoris causa per la UPF.

Acord del Consell de Govern de 13 de juliol del 2022 pel qual s’aprova la concessió de medalles de la UPF següents:

  • David Comas Martínez, director del Departament de Medicina i Ciències de la Vida (2016-2022).
  • Josep Maria Delgado Ribas, director del Departament d’Humanitats (2016-2022).
  • Joan Picó Junoy, director del Departament de Dret (2019-2022).
  • Miquel Salvador Serna, degà de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials (2016-2022).
  • Pelegrí Viader Canals, comissionat per al projecte EUTOPIA (2021-2022).

 

Ensenyaments

Acord del Consell de Govern de 13 d’octubre del 2021 pel qual s’aprova la modificació de la programació universitària de titulacions oficials per als cursos 2021-2022 i 2022-2023.

Acord del Consell de Govern de 15 de desembre del 2021 pel qual s’aprova la modificació de la programació de titulacions oficials per al curts 2020-2021; 2021-2022 i 2022-2023.

 

Estudiants

Acord del Consell de Govern de 13 d’octubre del 2021 pel qual s’aproven les Bases del Programa Beques Santander Progrés-UPF per a estudiants de grau i màster.

Acord del Consell de Govern de 13 d’octubre del 2021 pel qual s’aprova la creació dels Programes Internacionals de la UPF i de la normativa que els regula.

 

Normativa

Acord del Consell de Govern de 13 d’octubre del 2021 pel qual s’aprova la ratificació del Reglament del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut.

Acord del Consell de Govern de 13 d’octubre del 2021 pel qual s’aprova la ratificació del procediment operatiu per gestionar la represa de l'activitat presencial i de les seves instruccions de desenvolupament.

 

Personal docent i investigador

Acord del Consell de Govern de 13 d’octubre del 2021 pel qual s’aprova l’atorgament dels complements addicionals per mèrits de recerca i per trams de recerca en el marc del projecte-pilot de l'avaluació de la transferència del coneixement i innovació al personal docent i investigador funcionari de la convocatòria extraordinària 2021.

 

Recerca

Acord del Consell de Govern de 13 d’octubre del 2021 pel qual s’aprova el reconeixement del Grup de Recerca en Enginyeria Stembryo.