Les activitats dutes a terme per l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut (OPRLiPS) en les disciplines preventives assumides, les concertades amb serveis de prevenció aliens i les de la unitat tècnica de protecció radiològica es recullen en uns informes anuals, per any natural, en virtut de la legislació vigent. Les dues primeres memòries es redacten en compliment de l’article 15 del Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament de Serveis de Prevenció. 

En el cas de l’activitat de l’OficinaPRLiPS, aquesta ve marcada per les funcions de la seva unitat administrativa. Des del 14 de febrer del 2020, en desplegament del projecte Universitat Saludable de la UPF, el rector les va ampliar amb la promoció de la salut de la comunitat universitària. Per assumir aquesta nova realitat, s’organitza en dos àmbits: el de la seguretat i la salut en el treball dels empleats públics, i el de la promoció de la salut de la comunitat universitària.

Aquestes funcions es complementen, des de març del 2020, amb la d’assessorar i donar suport a la UPF en la seva obligació de limitar els contagis per l’exposició al coronavirus SARS-CoV-2 a l’entorn laboral, adoptant activitats excepcionals en la mitigació de la covid-19. Aquestes funcions s’integren en l’àmbit de la seguretat i la salut en el treball (eix d’actuació estratègica d’actuació en situacions d’emergència).

En conseqüència, l’activitat desenvolupada ha estat condicionada per l’evolució de la pandèmia mundial sense precedents generada pel SARS-CoV-2, amb afectació sobre el funcionament del campus de la UPF, que ha provocat que, des del mes de març del 2020, s’hagués de destinar bona part dels recursos humans de l’OPRLiPS al seguiment i la gestió interna de l’afectació de la covid-19 entre els membres de la comunitat universitària. Atès que es tracta d’activitats no programables, no es va poder estimar el seu impacte sobre la dedicació de l’equip i, per aquest motiu, el grau d’execució de les activitats programades al Pla d’Actuacions corresponent va ser inferior al previst.

L’activitat ha inclòs, en l’àmbit de la seguretat i la salut en el treball, els empleats de la UPF adscrits a les diferents unitats administratives i acadèmiques en què s’organitza la Universitat. Aquesta estructura representa una població protegida de 2.602 persones; per tant, un 0,02% més que les de l’exercici anterior (49 persones més). 

Pel que fa a la promoció de la salut i la mitigació de la covid-19, segons dades del curs 2021-2022, també s’ha donat cobertura als estudiants de grau (10.419), de màster (1.279) i de doctorat (1.317). Amb això, la població protegida ha estat d’un total de 15.617 persones (354 persones més que a l’exercici anterior). 

Per àmbits i eixos de gestió, l’activitat s’ha centrat principalment (relació no exhaustiva):

 
 1. A l’àmbit de la seguretat i la salut en el treball:

 
 • A l’eix d’actuació estratègica de vigilància dels factors de risc laboral i d’acció preventiva, actualitzar l’avaluació genèrica de riscos laborals, i la planificació corresponent, dels edificis del campus de la Ciutadella; fer controls ambientals de substàncies durant una manipulació habitual als laboratoris de recerca biomèdica i analitzar estadísticament els valors acumulats des de l’any 2008; analitzar les mesures de contenció biològica i les condicions de manipulació dels agents biològics que s'utilitzen en el procés de treball; avaluar quantitativament l’exposició a radiacions no ionitzants (radiacions òptiques artificials, centres de transformació, línies d’alta tensió subterrànies i sistemes d’alimentació ininterrompuda, xarxa Wi-Fi i telefonia 3G i arcs detectors antifurts); avaluar qualitativament l’exposició derivada de les característiques, utilització i manteniment dels equips de treball (equips informàtics); donar suport en el disseny estructural i ambiental dels espais de treball de nova construcció o rehabilitació; donar suport en l’aplicació dels protocols de gestió de successos o altres desviacions, com el protocol per prevenir i solucionar conflictes en matèria d'assetjament moral en el treball; fer seguiment i valoració de la implantació de les mesures preventives derivades de l'avaluació de riscos; o donar suport a les unitats acadèmiques en l’aplicació del procediment de coordinació empresarial davant la concurrència de personal de la UPF a centres de recerca i/o formatius, en què desenvolupin part o tota la seva activitat professional, i viceversa.

 
 • A l’eix d’actuació estratègica de vigilància de l’estat de salut, gestionar les 700 autoritzacions rebudes per programar els exàmens de salut en relació amb els riscos derivats del treball. En concret, 149 exàmens inicials per nova incorporació a la UPF; 526 exàmens periòdics voluntaris per al personal adscrit als departaments de Ciències Polítiques, Humanitats, Economia i Empresa i Dret que no van poder passar l’examen de salut a l’exercici 2020 per la suspensió de l’activitat a causa de la covid-19; el personal de tots els col·lectius adscrit al campus del Poblenou; el personal adscrit al Rectorat, i el personal adscrit al campus del Mar; 11 exàmens de retorn després d’una incapacitat temporal de llarga durada, i 14 exàmens a demanda, en relació amb sensibilitats individuals.

 

Finalment, passen l’examen de salut 580 persones (82,9%). Tanmateix, atès que els exàmens previstos i per als quals es disposa de pressupost són 600, la participació se situa en el 96,7%.

 

També s’han revisat les conclusions dels certificats d'aptitud, en termes d'adequació al lloc de treball, de 580 persones, 74 que van passar l’examen al 2020 i el certificat va arribar al 2021 i 506 que passen l’examen al 2021. 

 
 • A l’eix d’actuació estratègica en situacions d’emergència, aplicar les mesures de contingència de la pandèmia, amb les actualitzacions del procediment operatiu per gestionar l’activitat presencial i les seves instruccions operatives, que han establert les mesures de mitigació adaptades a aquesta situació excepcional en les diferents etapes de la pandèmia, i la resta de materials divulgatius. Les versions del procediment han estat les següents: 

 
 • Procediment operatiu: Gestionar la represa de l’activitat presencial, de 16 de setembre del 2021 i referència: PO-S3/REPRESA/03/2021.

 
 • Procediment operatiu: Gestionar l’activitat presencial al curs 2021-2022, de 7 de desembre del 2021 i referència: PO-S3/REPRESA/0301/2021.

 
 • Procediment operatiu: Gestionar l'activitat presencial al curs 2021-2022, de 4 de març del 2022 i referència: PO-S3/REPRESA/0302/2022.

 
 • Procediment operatiu: Gestionar l'activitat presencial al curs 2021-2022, de 29 d’abril del 2022 i referència: PO-S3/REPRESA/0303/2022.

 

Els documents s’han redactat en consonància amb l’evidència científica, els criteris tècnics i sanitaris i les recomanacions i les instruccions emeses per les autoritats competents en el control i el seguiment de la covid-19, tant sanitàries, com laborals i universitàries de tots els àmbits territorials (estatal, autonòmic i local), adaptades a la mateixa evolució de la pandèmia segons la legislació aplicable en cada moment. Cadascun s’ha concebut com un document marc que es desenvolupa segons instruccions operatives, molt més dinàmiques i flexibles per adaptar-les a l’evolució de la crisi sanitària. 

 

Tots els documents i les versions han estat informats a la Comissió de Coordinació i Seguiment del Brot de Covid-19 i al Comitè de Seguretat i Salut en el Treball. I la versió vigent ha estat disponible en tot moment a la pàgina web institucional sobre el coronavirus.

 

També s’ha atès la correspondència diària amb les autoritats sanitàries i amb les persones que han notificat ser casos amb clínica compatible amb la covid-19 o contactes estrets d’aquestes persones, en aplicació de la instrucció operativa per notificar casos de contagi i contactes estrets i fer-ne el seguiment. 

 

Entre el 23 de setembre i l’1 de desembre del 2021 es van rebre 57 notificacions, entre aquestes, 27 de casos positius (15 estudiants [10 del campus de la Ciutadella, 2 del campus del Poblenou i 3 del campus del Mar], 7 de PAS i 4 de PDI), i 4 notificacions de casos sospitosos. Les 26 notificacions restants són de contactes estrets, 15 a l'entorn UPF i 11 fora de la Universitat. 

 

Entre el 2 de desembre del 2021 i el 15 d'abril del 2022, quan va decaure l’obligació de comunicar els casos i contactes estrets, es van rebre 1.030 notificacions, entre aquestes, 818 de casos positius (541 estudiants [299 del campus de la Ciutadella, 173 del campus del Poblenou i 66 del campus del Mar], 156 de PAS, 120 de PDI i 2 de treballadors d'empreses de serveis), i 26 notificacions de casos sospitosos. Les 186 notificacions restants són de contactes estrets, 98 a l'entorn UPF i 88 fora de la Universitat.

 

També, en el marc de l’actualització de les avaluacions de riscos de seguretat dels edificis del campus de la Ciutadella s’ha comprovat l’estat de conservació dels equips de socors i locals de primers auxilis i que les vies d’evacuació estan senyalitzades i expedites.

 
 • A l’eix d’actuació estratègica d’integració i governança, generar evidències documentals de la implantació del sistema de gestió, gestionar, concertar i controlar els recursos humans i tècnics, gestionar i controlar els recursos econòmics atorgats per a l’acció preventiva, i retre comptes sobre l’estat d’execució del Pla d’Actuacions a les sessions de treball dels òrgans de consulta i participació.

 

S’ha tramitat el concert de les activitats no assumides internament (disciplina d’higiene industrial i avaluació quantitativa de l’exposició per inhalació a determinades substàncies químiques [E-301800/01-01-19 PR3], especialitat en medicina del treball i activitat preventiva de vigilància de la salut (E-301800/03-08-19 PR2), servei d’assessorament en protecció radiològica, de dosimetria i de gestió de materials residuals, per a la instal·lació radioactiva, i avaluació dels riscos psicosocials, del clima laboral i de l’experiència viscuda durant la crisi sanitària de la covid-19 [E-301800/02-10-21]) i de l’auditoria legal del sistema de gestió preventiva; i s’ha fet la coordinació i el seguiment de les activitats externalitzades i de la facturació associada.

 

No s’ha pogut assumir l’actualització dels documents del Pla de Prevenció de Riscos Laborals subjectes a actualització periòdica, que integren la totalitat del volum I (Manual de gestió) i alguns procediments del volum II (Processos del sistema). L’activitat associada s’ha reprogramat a l’exercici 2022 i el Consell de Govern ha gestionat la pròrroga d’aquests documents, el qual va adoptar un acord el 15 de desembre del 2021. 

 
 • A l’eix d’actuació estratègica de sinergies institucionals i connexió amb l’entorn, promoure la cooperació mitjançant el treball en grup de grups de treball especialitzats. En concret, en el Grup de Treball de Prevenció de Riscos Laborals de la Comissió Sectorial CRUE Sostenibilitat, participant en el projecte "Análisis de la modalidad de organización preventiva adoptada por las universidades asociadas a CRUE"; així com a l’Aliança de 8 serveis de prevenció d’universitats espanyoles.

 
 1. A l’àmbit de la promoció de la salut:

L’activitat en promoció de la salut s’ha centrat a assumir la representació institucional associada a la pertinença a xarxes i la implantació dels acords associats, que queda recollida a l’apartat "Vida saludable" d’aquesta memòria.