La iniciativa Benestar Planetari ha continuat el seu camí aquest any engrandint-se. Per una banda, s’ha transformat el Centre d’Estudis sobre Sostenibilitat en el nou Centre d’Estudis per al Benestar Planetari, que dirigirà la investigadora de la Universitat Carla Lancelotti. El Centre pretén ser un pol generador de sinergies entre els investigadors i professors, així com amb els estudiants per tal de desenvolupar aquesta disciplina llançada per la Universitat i d’abast mundial.

El projecte de la Ciutadella del Coneixement a l’antic Mercat del Peix ha continuat fent camí i ha assolit noves fites aquest curs. Pel que fa a les obres que primerament s’iniciaran, les corresponents al pàrquing de la planta -2, ja s’ha adjudicat el projecte d’obra i està previst que s’iniciïn durant el mes de novembre. Per una altra banda el BIST ja ha seleccionat els arquitectes que seran els responsables de definir i construir el seu edifici, i pel que fa als edificis de la UPF i de l’IBE ja estem en la segona fase del concurs d’arquitectura i el mes de juny s'hauria de tenir la proposta guanyadora d’entre els 5 equips d’arquitectura, d’àmbit internacional, seleccionats.

Dins d’aquest mateix àmbit, s’han tornat a convocar les ajudes anuals per a projectes sobre Benestar Planetari per a professorat i doctorands de la Universitat, convocatòria que ha tingut una molt bona acollida, que ha millorat les seves prestacions i que ha estat acompanyada de la celebració de diverses conferències i trobades internacionals així com l'organització d’un MOOC, un màster (en col·laboració amb la UOC i l’ISGlobal) i d’un mínor. La iniciativa també ha tingut el seu reflex en els Diàlegs Humanístics, que organitza regularment la Universitat, amb la realització de diversos debats sobre la temàtica i també amb la convocatòria dels premis en Benestar Planetari per a treballs de fi de grau i de màster.

L’any 2019, la Universitat Pompeu Fabra va signar la seva Declaració d’Emergència Climàtica i, a resultes d’aquesta declaració, es va constituir la Taula d’Emergència Climàtica, una Taula que s’ha reunit regularment de manera semestral des d’aleshores i que ha comptat com un dels primers reptes desenvolupar el Pla de Sostenibilitat Ambiental 2020-2024 de la Universitat Pompeu Fabra. El Pla compta amb 10 eixos temàtics i 61 accions concretes que s’han d’executar dins del seu termini de vigència. A hores d'ara, se n'han desenvolupat 14 accions i se n'han iniciat 8.

Quant a les accions per tal de fer front al canvi climàtic, la Universitat es compromet a reduir les seves emissions de carboni un 25% el 2025, un 55% el 2030, i esdevenir neutres en carboni de cara al 2040. Per tal de poder fer aquests càlculs i conèixer els àmbits on la reducció de la petjada és més urgent s'ha determinat l’any 1996 com l’any base de la Universitat sobre el qual prendre les mesures, i així aquest any s’ha calculat la seva petjada amb un resultat d’una millora del voltant del 80% entre el 2018 i el 1996 en els seus indicadors relatius, tant en metres quadrats com en usuaris. Ara encarem la neutralitat en carboni, que esdevindrà una feina important i dificultosa donada la dependència que té encara la societat dels combustibles fòssils.

Aquest curs, molt marcat encara per la situació excepcional de pandèmia però en el qual ja s’ha iniciat la tornada a la normalitat preconfinament, s’ha continuat amb tot el seguit d’iniciatives endegades altres anys, amb especial èmfasi en la reducció de residus i la reintroducció d'aquests dins de l’anomenada economia circular. Aquest any s’ha decidit instaurar el residu zero a la Universitat amb la promoció d’una campanya que es preveu que s’iniciï el pròxim curs, encaminat a un augment significatiu de la recollida selectiva, una reducció important del volum total de residus generats i una major conscienciació per part de la comunitat universitària. Així, aquesta campanya preveu la instal·lació de punts verds de recollida selectiva i la supressió d’un nombre important de contenidors de fracció resta, per tal d’induir a una major selecció de residus. Aquesta campanya tindrà una forta implementació web amb la creació de nous continguts que ens ajudin a derivar els residus cap al millor contenidor i que ens ajudin a visualitzar totes les accions que la Universitat està emprenent en aquest camí.

La coberta verda experimental de Mercè Rodoreda, 23 va concloure el conveni de col·laboració signat amb l’empresa social Eixverd, que va donar uns resultats molt bons. A resultes d’això, es va oferir a tot el conjunt de professors i investigadors de la Universitat que hi estiguessin interessats la possibilitat de gestionar aquest espai: el grup CaSES del Departament d’Humanitats és el que s’hi ha interessat i ja hi desenvolupa part de la seva recerca amb nous cultius i noves dades per testejar.

L’any 2020 va finalitzar la vigència de l’antic Pla de Mobilitat de la Universitat. I, a l'hora d'abordar-ne la renovació, es va optar per fer-ho dins del Pla de Sostenibilitat Ambiental 2020-2024, com un eix temàtic més. A part d’això, els objectius del Pla i la configuració general continuen sent essencialment semblants i se segueix perseguint una major sostenibilitat i seguretat en els desplaçaments. En aquest sentit, s’han habilitat dins dels campus de la Ciutadella i del Poblenou uns espais d’aparcament segurs per a bicicletes, una demanda insistent de la comunitat universitària, mentre que al campus del Mar estem amb converses amb l’Ajuntament de Barcelona per tal que habilitin un bicipark al Parc de la Barceloneta. Per una altra banda, respecte a la mobilitat, finalment aquest any podrem fer l’enquesta que es va haver de posposar el 2020, donada la situació pandèmica, i aquest curs podrem disposar de noves dades que ens diran si les accions del Pla de Mobilitat ens han ajudat en la nostra sostenibilització i augment de la seguretat en els nostres desplaçaments.

Pel que fa a l’àmbit de l’energia, aquest any s’ha continuat amb la compra verda d’electricitat a través del CSUC i al mateix temps s’han assolit dues noves fites. Per una banda, el projecte de plaques fotovoltaiques a la coberta de Roger de Llúria, iniciat anys enrere, ha vist com s’ha decidit augmentar la seva superfície agafant també la coberta de Jaume I, i també s’ha inclòs en la sol·licitud d’ajuts del Next Generation, als quals opta la Universitat. I per una altra banda, la climatització del Dipòsit de les Aigües també sembla que pren finalment un nou impuls amb la sol·licitud d’ajuts de finançament i amb les converses que s’estan mantenint amb Districlima, per tal que la xarxa de District-heating arribi fins a l’edifici.

La façana vegetal de l’àgora Jordi Rubió i Balaguer ja forma part del paisatge de la UPF i ens facilita ecoserveis a la plaça tals com disminuir l’efecte d’illa de calor, purificador de l’aire o servir d’hàbitat per a la biodiversitat. En aquest sentit, el projecte ha tingut bona acollida i s’està estudiant de fer una segona façana vegetal als mòduls de Ramon Turró, del campus de la Ciutadella. També s’està estudiant introduir una façana verda al campus del Poblenou, però sense que hagi reeixit, ara per ara.

També aquest any s’ha continuat el treball en xarxa i la participació en diferents grups de treball d'interès:

  • S’ha continuat participant amb Barcelona + Sostenible en els seus diferents projectes, tals com la taula de reducció de plàstics.
  • També s’han continuat les reunions amb la Permanent del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat, en què ostentem la representació de les universitats de Barcelona, i des de la qual s’ha impulsat la Declaració de l’Emergència Climàtica de Barcelona o el posicionament davant la sortida de la crisi de la covid-19.
  • S'han continuat les reunions dels tècnics de medi ambient de les universitats catalanes dins de l’ACUP.
  • S'han continuat les reunions amb el Grup de Treball de Mobilitat de la CRUE Sostenibilitat, i la incorporació al nou Grup de Treball d’Urbanisme Sostenible.
  • S'ha fet el seguiment a través del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya dels nous concursos per comprar energia de fonts renovables.
  • Així mateix, aquest any ens hem incorporat al Grup de Treball de Mobilitat del Consell Assessor Municipal d’Universitats (CAMU).

​En l’apartat de sensibilització i comunicació, coneixedors de la importància de conscienciar i de comunicar sobre medi ambient i sostenibilitat, UPF Sostenible ha continuat parant especial atenció a la seva vessant comunicativa. Per això, s'han fet diferents tipus d’accions que han permès incrementar la presència a les xarxes del nostre perfil.

Com a accions més destacades en aquest àmbit cal esmentar:

  • Durant el mes de novembre es va desenvolupar, com en anys anteriors, el Festival Internacional de Medi Ambient (FICMA) i la Setmana Europea de Prevenció de Residus.
  • També com en d’altres anys, es van recordar, mitjançant la campanya del clima tant a l’estiu com a l’hivern, els consells i els motius per racionalitzar l’ús de la climatització.

També és rellevant mencionar la continuació de la difusió de les guies de bones pràctiques en sostenibilitat per a professors i per als càterings, les quals s’han difós activament a Twitter.