Pel que fa als estudis oficials, al llarg del curs 2021-2022 la Universitat  ha continuat amb la tasca d’assessorar en l’anàlisi de la qualitat de les propostes i en la gestió; de programar i d'implantar els nous ensenyaments de grau, màster universitari i programes de doctorat.

Al llarg d'aquest curs, s'han fet els treballs d'anàlisi per adaptar els títols oficials de la Universitat als requeriments del RD 822/2021, de 28 de setembre, pel qual s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i el procediment d'assegurament de qualitat, pel que fa als processos de programació, modificació i verificació de les titulacions oficials, així com per la programació dels estudis propis.

S’han mantingut les tasques de seguiment, modificació i acreditació de diversos títols de grau, de màster universitari i de doctorat.

Així mateix, durant aquest curs s'ha treballat en la programació de les titulacions que es volen implantar durant el curs 2022-2023 i en la preparació de les propostes de verificació de les titulacions per al curs 2023-2024.

Taula 4.10. Programació de titulacions oficials del curs 2021-2022

Modificacions de la programació de titulacions respecte a l' oferta del curs 2020-2021

Altes:

 • Màster universitari en Ciència de Dades (UPF-UAB)
 • Màster universitari en Finances i Banca/Master of Science in Finance and Banking
 • Grau en Medicina (BSM)
 • Màster universitari en Recerca en Comunicació
 • Màster universitari en Salut Planetària (UOC-UPF)

Baixes:

 • Màster universitari en Arqueologia Global
 • Màster universitari en Recerca en Comunicació Social
 • Màster universitari en Banca i Finances (BSM)
 • Màster universitari en Finances Corporatives  i Banca/MSC in Corporate Finance and Banking (BSM)
 • Màster universitari en Mercats Financers (BSM)

 

Programació d’implantació de titulacions per al curs 2022-2023

Altes:

 • Màster universitari en Cultura Digital i Mitjans Emergents
 • Màster universitari en Gestió de la Sostenibilitat

Baixes:

 • Grau en Nutrició Humana i Dietètica (UOC-UPF)
 • Màster universitari en Polítiques Públiques (IBEI)
 • Màster universitari  Erasmus Mundus Internacional en Intel·ligència Artificial/International Master in Artificial Intelligence
 • Màster universitari Erasmus Mundus en Slave Trade, Forced Migration, and Reparative Justice/Tràfic d’Esclaus, Migració Forçada i Justícia Reparativa
 • Màster universitari Erasmus Mundus en Europa-Àsia. Institucions Regionals i Governança Global

 

Programació de titulacions per al curs 2023-2024

Altes:

 • Grau en Nutrició Humana i Dietètica (UOC-UPF)
 • Grau en Nutrició Humana i Dietètica (UPF)
 • Grau en Bioinformàtica (240 ECTS)
 • Màster universitari en Polítiques Públiques (IBEI)
 • Màster universitari en Visió per Computador (UAB-UB-UOC-UPC-UPF)
 • Màster universitari  Erasmus Mundus Internacional en Intel·ligència Artificial/International Master in Artificial Intelligence
 • Màster universitari Erasmus Mundus en Slave Trade, Forced Migration, and Reparative Justice/Tràfic d’Esclaus, Migració Forçada i Justícia Reparativa
 • Màster universitari en Analítica de Dades per a Empreses/Master in Data Analytics for Business (BSM)
 • Màster universitari en Gestió de la Cadena de Subministrament, Tecnologia i Sostenibilitat/Master in Supply Chain Management, Technology and Sustainability (BSM)
 • Màster universitari en Gestió de Projectes i Cultura del Canvi/Master in Project Management and Culture Change (BSM)
 • Màster universitari en Formació de Professorat d’Educació Secundària i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes (UPF)

 

Baixes:

 • Grau en Bioinformàtica (180 ECTS)
 • Màster universitari en Formació de Professorat d’Educació Secundària i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes (UPF-UOC)