Introducció

Al llarg d'aquest curs acadèmic 2021-2022 Idiomes UPF (a data 30 de maig del 2022) ha registrat un total de 8.854 usuaris, la qual cosa suposa un increment d’un 16,2% respecte al curs acadèmic anterior. D’una banda, un total de 3.651 persones s’han format en idiomes amb nosaltres (un 25,6% més respecte a l’any anterior) i, de l’altra, un total de 5.203 persones (un 10,4% més respecte a l’any anterior) han confiat en Idiomes UPF per fer una prova lingüística. Aquests indicadors tan positius permeten celebrar el creixement i la recuperació després de la pandèmia, que havia afectat especialment a la formació en català i espanyol, subjectes a la mobilitat internacional, i també a la realització de proves certificadores presencials, que es van haver de suspendre durant alguns mesos.

Així doncs, més de 3.600 persones han escollit Idiomes UPF al llarg d'aquest curs acadèmic per formar-se en idiomes amb qualitat universitària i han fet un curs de qualsevol de les modalitats i llengües diferents que conformen la nostra oferta acadèmica (alemany, anglès, àrab, català, espanyol, francès, italià, rus i xinès). Aquest volum d'estudiants situa Idiomes UPF com un dels serveis universitaris d'idiomes més importants. Aquest fet concideix amb dos aspectes que paga la pena subratllar: d’una banda, des de gener del 2021 i fins a gener del 2023, la UPF ocupa el càrrec de secretaria tècnica de la CIFALC (Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya), que agrupa les 12 universitats catalanes, i Idiomes UPF s’encarrega de portar a terme aquesta responsabilitat davant el sistema universitari català, la qual cosa dóna a la nostra universitat i al nostre servei d’idiomes un paper rellevant i de cooperació tècnica important dins el sistema universitari català.

Així mateix, és necessari subratllar que Idiomes UPF ha superat un llarg procés d’acreditació de qualitat i ha esdevingut centre d’ensenyament d’espanyol acreditat per l’Instituto Cervantes a partir del mes de maig del 2022. Aquesta acreditació subratlla l’alt nivell de qualitat dels programes d’espanyol impartits per Idiomes UPF.

D’altra banda, el curs 2021-2022 la Universitat ha continuat potenciant l’oferta de català adreçada a estudiants internacionals d’intercanvi, estudiants de la resta d’Espanya i estudiants estrangers de grau. Enguany, aquesta oferta subvencionada des del nivell A1 fins al nivell C1.1 ha registrat un total de 292 participants, la qual cosa suposa un augment en la formació en català d’un 30% respecte al curs anterior, encara afectat per la pandèmia.

D'altra banda, Idiomes UPF ha augmentat el nombre d'edicions de cursos de nivell C1 i nivell C2 de català, atès el fort creixement en la demanda d'aquests cursos (un 954,54% i un 382,85% respectivament, si la comparem amb la demanda d’aquests nivells fa 5 anys).

Les raons d’aquest increment vertiginós són el creixent interès per l’acreditació en català entre el PDI de la UPF, i el fet que hagi esdevingut obligatori en uns casos i meritori en d’altres l’acreditació del C1 o C2 per a l'exercici de la funció pública.

En aquesta línia, sota les directrius de la comissionada per a la Política Lingüística de la UPF, la Universitat ha fet un esforç important en relació amb l’acreditació en català del PDI. En les tres ocasions (fins a la data d’avui) al llarg de l’any 2022 en què s’ha celebrat la Comissió Avaluadora de l'Activitat Acadèmica realitzada en català pel professorat, s’ha aprovat l’acreditació en català d’un total de 258 membres del PDI de la UPF.

Així doncs, aquest curs acadèmic ha suposat un pas important i decidit en la defensa i la promoció de la llengua catalana a la UPF. A més a més, s’ha aconseguit despertar entre la comunitat UPF, i també entre el públic extern que participa en els cursos de català que ofereix Idiomes UPF, la consciència de la necessitat de formar-se i acreditar-se en aquesta llengua, pròpia de Catalunya i de la nostra Universitat. De fet, s’ha registrat un volum històric tant de persones que s’han format en català com de participants en les proves d’acreditació en català.

Així mateix, s’ha donat un nou impuls a la formació en català i en anglès del PDI de la UPF, i l’oferta trimestral de cursos específics que responen a les necessitats lingüístiques d’aquest col·lectiu ha registrat la participació d’un total de 271 membres del PDI al llarg del curs 2021-2022. Aquesta xifra suposa no només la recuperació d’aquest tipus d’oferta, tan necessària per respondre a les necessitats específiques d’aquest col·lectiu, sinó també un rècord històric en la seva acollida per part del PDI (si la comparem amb la recepció més alta de fa anys, s’observa un 44,73% d’increment).

El PAS de la UPF també ha participat en la formació específica en català i anglès (un 12,5% més que el curs passat) que li ofereix la Universitat a través d’Idiomes UPF, per tal d’assegurar un bon domini lingüístic en el seu desenvolupament professional.

Per sort, també es recupera de la pandèmia l’ensenyament de l’espanyol com a llengua estrangera i, en el que portem del curs 2021-2022 (sense tenir en compte encara els cursos d’estiu), un total de 909 estudiants estrangers s’han format en espanyol a través dels diferents programes que imparteix Idiomes UPF (cursos per a estudiants d’intercanvi, BaPIS, Spanish Program...), la qual cosa representa un 136,45% de creixement en la formació en espanyol respecte al curs acadèmic passat (quan programes com el BaPIS no es van poder desenvolupar i quan un total de 384 estudiants es van formar en espanyol en cursos virtuals de modalitat síncrona a través de videoconferència).

Tanmateix, pel que fa a la formació en llengües estrangeres (anglès, francès, alemany, italià...), es continua patint una davallada en la demanda per part dels estudiants de la UPF, que s’explica també a partir de la desaparició del requisit d’acreditació d’un nivell B2 en llengua estrangera per graduar-se. La UPF aposta clarament perquè els seus graduats dominin una o dues llengües estrangeres, ja que aquesta és una competència indispensable per a la inserció en el mercat laboral. Ara bé, de cara al proper curs acadèmic, es planteja el repte de prendre encara més mesures concretes per tal de fer una promoció eficaç d’aquesta aposta entre els estudiants de la UPF i fer arribar a aquest col·lectiu la conveniència d’aquesta formació, així com les ajudes existents adreçades a la formació i acreditació de llengües estrangeres.

1.1. Formació lingüística dels estudiants de grau i de postgrau de la UPF

1.1.1. Programa de català

Aquests cursos constitueixen, juntament amb el castellà, el nucli d'activitats del programa per als alumnes no locals. En aquesta línia, Idiomes UPF ofereix diferents programes.

 

PROGRAMA INSTITUCIONAL UPF

Cursos trimestrals de llengua catalana de 45 hores, des d'un nivell inicial fins a un nivell avançat, adreçats prioritàriament a estudiants internacionals d'intercanvi, estudiants de la resta d'Espanya i estudiants estrangers de grau. Des de fa un temps, la UPF ha volgut obrir la porta d’aquesta formació de català de qualitat universitària al públic extern, una iniciativa absolutament consolidada que permet any rere any incorporar més públic extern que tria la UPF com a lloc per formar-se en català.

 

 • CATALAN LANDING PROGRAMME: aquesta oferta, adreçada exclusivament a la comunitat UPF nouvinguda, ha tingut més estudiants internacionals que l’any anterior, un total 58 inscrits, gràcies a la recuperació postpandèmia i al major volum d’estudiants internacionals que ha acollit la UPF enguany.  Aquest programa ofereix dins del pack d’acollida exprés un taller de cultura molt sintètic de 6 hores (Catalan Culture Survival Kit) i un altre de llengua de 15 hores (Catalan Language Survival Kit), amb la finalitat d’oferir una acollida cultural i lingüística que en només dues setmanes prepari els estudiants no catalanoparlants de màster i doctorat per tal de començar els seus estudis a la UPF en condicions òptimes. D’altra banda, el pack d’acollida ofereix també un curs de 15 hores anomenat A Quick Glance at Catalonia per tal d’adquirir uns coneixements més aprofundits sobre cultura i un altre curs de 45 hores de nivell inicial de llengua catalana que permet assolir un A1 abans de començar els cursos de grau a la UPF.
 • Cursos trimestrals de llengua: s'han obert un total de 13 grups de nivells diferents (des del nivell inicial A1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües fins al nivell C1.1 del MECR), amb una durada de 45 hores, distribuïts durant tot l'any acadèmic. El nombre d'estudiants total ha estat de 217, la qual cosa suposa un increment respecte a anys anteriors derivat de la recuperació de la mobilitat internacional després de la pandèmia.
 • Cursos no presencials a través de Parla.cat: s'han fet tres cursos de diferents nivells (des del nivell B2.1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües fins al nivell C1.1 del MECR), amb una participació total de 17 persones, en el si d'un itinerari dissenyat específicament per tal que membres de la comunitat universitària puguin assolir el nivell C1 de català en un període breu de temps.
 • Cursos específics de preparació del certificat oficial de nivell de suficiència (C1 del MECR): aquest tipus de curs ha registrat un altíssim increment en la demanda (+ 46,84%), fonamentalment per l’interès del PDI de la UPF per acreditar-se i pel fet que l’acreditació del nivell C1 sigui necessària per a les diverses oposicions per a la funció pública. S'han fet un total de 5 edicions, de 30 hores de preparació, del Certificat Interuniversitari de Nivell de Suficiència de la Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya (CIFALC). Aquests cursos han tingut una participació de 116 persones (19 són PDI) i la seva modalitat virtual ha tornat a tenir una molt bona acollida.

 

PROGRAMA DE PERFECCIONAMENT

El curs de preparació del nivell superior (C2 del MECR) de català ha registrat un total de 170 participants a les vuit edicions organitzades. Si comparem aquestes dades amb les de fa 5 anys (35 participants i 2 edicions del curs), observem un creixement del 382,85%, que s’explica pel fet que ha esdevingut obligatori en uns casos i meritori en altres l’acreditació del nivell C2 per a l’exercici de la funció pública.

Aquest curs, adreçat a la comunitat UPF i també al públic extern, permet presentar-se amb garanties d'èxit a l'examen oficial de nivell superior de la CIFALC, homologat per la Generalitat de Catalunya. Per tercer any consecutiu, aquests cursos s’han fet en modalitat virtual a través de classes per videoconferència, i l’índex de satisfacció dels participants ha sigut excel·lent.

A més a més, per primera vegada, la UPF ha volgut oferir un descompte de 100 euros als membres del PDI interessats a formar-se en el nivell superior (C2), un per sobre del nivell requerit per a la seva acreditació lingüística (C1, nivell de suficiència).

En conclusió, d’aquest curs acadèmic s’hauria de destacar el manteniment de la forta pujada en la demanda dels nivells més alts de català (C1 i C2 MECR) que respon, entre d’altres aspectes, al fet que són reconeguts com a mèrits o requisits dins de la funció pública a la Generalitat, així com el fet que la mobilitat internacional s’ha recuperat i, per tant, també hi ha hagut molts més alumnes als cursos d’acollida i de formació inicial en català. El nombre d’alumnes d’enguany (578) suposa un increment d’un 15,6% respecte al curs passat, i és la xifra més alta de les registrades als últims 5 anys (vegeu el gràfic 1.1).

Taula 4.13. Nombre d’estudiants del programa de català Idiomes UPF (curs 2021-2022)

Gràfic 4.14. Evolució del nombre d’estudiants del programa de català d'Idiomes UPF (cursos 2021-2022)

 

1.1.2. Programa d’espanyol

Aquests cursos constitueixen una activitat molt important per a Idiomes UPF, ja que l'ensenyament de l'espanyol com a llengua estrangera suposa gairebé un terç de la seva activitat docent, i l'espanyol és la segona llengua més sol·licitada després de l'anglès dins de la seva oferta. En aquesta línia, com es podrà veure a continuació, Idiomes UPF ha començat a registrar una recuperació dels efectes tan negatius causats per la pandèmia que, entre d’altres coses, va aturar el ritme habitual de mobilitat internacional i, per tant ,de la demanda dels cursos d’espanyol.

S’ha de destacar també que Idiomes UPF ha superat un llarg procés d’acreditació de qualitat i ha esdevingut centre d’ensenyament d’espanyol acreditat per l’Instituto Cervantes. Aquesta acreditació subratlla l’alt nivell de qualitat dels programes d’espanyol impartits per Idiomes UPF.

 

PROGRAMA INSTITUCIONAL UPF

Cursos trimestrals de llengua espanyola de 45 hores, des d'un nivell inicial fins a un nivell intermedi, adreçats prioritàriament a estudiants internacionals d'intercanvi i a estudiants estrangers de grau.

 • Cursos trimestrals de llengua: s'ha  obert el total habitual de 8 grups trimestrals de tres nivells diferents (inicial A1, bàsic A2 i intermedi B1 del MECR), distribuïts durant tot l'any acadèmic. El nombre d'estudiants ha estat de 267, la qual cosa reflecteix un increment de 67,92% respecte a l’any anterior i posa de manifest també la pujada en el nombre d’estudiants internacionals que enguany ha pogut visitar la UPF.

OFERTA ESPECÍFICA UPF

El curs passat, i a causa de la pandèmia, no es van poder desenvolupar ni els cursos d’espanyol emmarcats en el nou Barcelona Program for Interdisciplinary Studies (BaPIS) ni els cursos d’estiu d’espanyol habituals a la Barcelona International Summer School (BISS).

Enguany, però, ha començat la recuperació d’aquest tipus d’activitat i s’han fet 17 cursos d'espanyol semestrals per a alumnes universitaris procedents d'agències nord-americanes, i amb un total de 255 alumnes, fins a la data actual (30 de maig del 2022) i sense tenir en compte encara els cursos d’estiu de la BISS.

De cara a l’any vinent es preveu que continuï aquest bon ritme de recuperació.

 

SPANISH PROGRAM

Aquesta línia de cursos d'espanyol adreçats a col·lectius externs a la Universitat, així com a alumnes internacionals de postgraus UPF, que s’han fet en modalitat virtual, ha registrat la participació de 387 estudiants, la qual cosa suposa l’inici de la recuperació de la baixada produïda per la pandèmia i un increment del 72% respecte al curs passat. A dates d’ara, 30 de maig, queda pendent conèixer la matrícula als cursos d’estiu, que s’ofereixen de manera presencial.

 

 • Cursos trimestrals de llengua: s'han fet 24 cursos de llengua, des del nivell A1 fins al nivell superior C1 del MECR, amb una durada de 30 hores cadascun, distribuïts durant tot el curs acadèmic (Landing, Fall, Winter i Spring _ Summer, matrícula pendent).
 • Curs d’escriptura acadèmica en espanyol: que han fet 12 estudiants internacionals de postgraus de la UPF.

En conclusió, enguany el department d’espanyol ha crescut un 127,82% en relació amb el curs passat, gràcies a la recuperació de la mobilitat internacional i a la reactivació dels programes que van quedar inactius durant la pandèmia. De cara a l’any vinent, es preveu que aquest ritme de creixement continuï en la línia de recuperar el volum d’estudiants habitual abans de la pandèmia (més de 1.300). (vegeu el gràfic 1.2).

Taula 4.15. Nombre d’estudiants del programa d'espanyol d'Idiomes UPF (curs 2021-2022)

Gràfic 4.16. Evolució del nombre d’estudiants del programa d’espanyol d’Idiomes UPF

 

1.1.3. Programa de terceres llengües

El nucli d’activitats del programa acadèmic per a l’alumnat de grau i de postgrau de la UPF integra cursos generals i cursos específics de preparació per a diplomes, inclosos a l’oferta general d’Idiomes UPF, així com cursos dissenyats a mida per a determinats col·lectius d’estudiants.

Durant aquest curs acadèmic, 1.672 estudiants han participat en programes acadèmics de llengües estrangeres, segons les dades que es recullen a l’apartat següent.

OFERTA GENERAL DE LLENGÜES ESTRANGERES D’IDIOMES UPF

Aquesta oferta, adreçada fonamentalment als estudiants de la UPF, acull també persones externes a la Universitat des de fa uns anys, de manera que s'aconsegueix oferir una formació de qualitat universitària també al públic en general. Dins d'aquesta oferta, destaquen enguany els aspectes següents:

 • Cursos anuals de llengua: s'han obert 9 grups, de 90 hores, 7 en modalitat virtual i 2 en modalitat presencial, que segueixen un itinerari de formació des del nivell inicial (A1 del MECR) fins al nivell superior (C1.2 del MECR), amb 119 estudiants en total, distribuïts en les quatre llengües estrangeres següents: alemany, anglès, francès i italià.
 • Cursos específics de preparació de diplomes d'anglès: a més de fer-se un curs de preparació per al Certificate in Advanced English (CAE), de 40 hores i amb un total de 19 participants, els cursos modulars en format virtual de preparació per al Certificate of Proficiency in English (CPE), de 60 hores, han comptat amb 18 participants.
 • Cursos intensius d'anglès: s'han ober 4 cursos intensius, amb 53 participants, de nivells que van des del B2.2 fins al C1.2 del MECR, i que permeten assolir dos nivells d’anglès al llarg d’un curs acadèmic.
 • Cursos intensius d’estiu d’anglès i francès: en aquests moments (30 de maig del 2022), i de manera provisional, hi ha un total d’11 persones inscrites als cursos d’estiu (1 a francès i 10 a anglès), si bé aquesta dada millorarà abans de la data d’inici dels cursos d’estiu (4 de juliol).

En conclusió, s’ha de subratllar que malauradament continua la davallada d’aquests tipus de formació en llengües estrangeres agrupada a l’oferta general (un descens del 39% respecte al curs passat, sense tenir en compte els cursos d’estiu). Idiomes UPF pateix, de la mateixa manera que la resta d’escoles universitàries i en el sector en general, i des de fa uns anys, una caiguda accelerada de la demanda d’ensenyament de terceres llengües, especialment l’anglès. Aquesta caiguda té diferents causes que ja s’han esmentat en més d’una ocasió:

 • Els estudiants cada vegada arriben més formats en idiomes a la universitat.
 • Desaparició del requisit del B2 en idiomes per als alumnes de grau.
 • No percepció de la necessitat de nivells superiors al B2 en anglès o de l’aprenentatge de més llengües estrangeres.

A la vista d’això, s’ha posat èmfasi, des de la mateixa universitat i des d’Idiomes UPF, en la importància de no quedar-se, només, en un nivell B2 sinó continuar formant-se i acreditar o un nivell més alt d’una tercera llengua i iniciar-se també en la formació de més llengües estrangeres. A més, Idiomes UPF ha continuat modificant la seva oferta formativa per tal d’adaptar-la a les demandes dels nostres estudiants en general, que requereix una oferta de cursos específics, de durada més curta i amb l’objectiu final de la certificació.

ASSIGNATURES D'IDIOMES ALS GRAUS

Des de fa més d’una dècada, Idiomes UPF imparteix assignatures d'idiomes (anglès, alemany, francès, italià, xinès, rus) dins els plans d'estudis de grau de diferents centres adscrits a la UPF i, enguany, aquest tipus de formació s'ha adreçat a un total de 1.361 estudiants (la qual cosa suposa un increment del 8,7% respecte al curs passat).

 • TecnoCampus Mataró Maresme (TCM): s'han impartit 39 assignatures d'anglès del pla docent de diferents graus d'aquest centre adscrit a la UPF, amb una participació de 886 estudiants. Així mateix, també s'han impartit 2 assignatures de grau d'alemany, 4 de francès i 2 assignatures d’italià, amb una participació de 129 estudiants. Així doncs, s'ha impartit docència en 47 assignatures d'idiomes, amb 1.015 estudiants.
 • Escola de Comerç Internacional (ESCI): s'han impartit 4 assignatures de francès, 8 assignatures d'alemany, 1 assignatura de xinès i 2 assignatures d’àrab dins del pla docent de grau dels estudiants d'ESCI, amb una participació de 219 alumnes.
 • Escola Superior d'Infermeria del Mar (ESIM): s'han impartit 2 cursos d'anglès per a usos acadèmics per als estudiants d'aquest centre, amb una participació de 102 alumnes.

CAMPUS PLURILINGÜE UPF (JULIOL DEL 2022)

Cursos d’introducció a diferents llengües i cultures (francès, italià, alemany, àrab, xinès i rus): la Universitat Pompeu Fabra aposta per un perfil multilingüe i intercultural que permeti als membres de la seva comunitat tenir coneixements de diferents llengües i cultures d’arreu del món per tal de ser ciutadans globals. Per aquesta raó posa en marxa novament el Campus Plurilingüe UPF 2022, que convida els participants a conèixer fins a quatre llengües i cultures diferents al llarg del mes de juliol amb un preu molt reduït. Els cursos tornen a ser presencials.

Aquesta iniciativa, oberta als membres de la comunitat UPF així com a la societat en general, té la matrícula oberta fins al dia 4 de juliol, quan comencen els primers cursos) i per tant el nombre d’inscrits a data 30 de maig del 2022 és molt provisional (47).

FORMACIÓ A MIDA PER A ESTUDIANTS DE POSTGRAU UPF

Novament es va fer un curs de Writing Academic Articles in English, adreçat a estudiants de postgrau de la Facultat de Traducció i Interpretació, amb una participació de 25 alumnes.

Taula 4.17. Nombre d’estudiants del programa de terceres llengües d'Idiomes UPF (curs 2021-2022) (Dades recollides fins al 30 de maig)

Gràfic 4.18. Evolució del nombre d’estudiants de terceres llengües a Idiomes UPF (Dades recollides fins al 30 de maig)

 

1.2. Formació lingüística per a professionals

1.2.1. Formació lingüística per al personal d’administració i serveis (PAS) de la UPF

El nucli d’activitats del programa acadèmic per al personal d’administració i serveis (PAS) integra cursos generals i cursos específics de diferents modalitats en dues llengües: anglès i català.  

Formació en anglès:

 • Dins el programa Pla d’Anglès Avançat, s’han fet 3 cursos de nivell B2.1, C1.1 i C1.2, amb 46 participants.
 • Cursos específics a mida: s’ha continuat amb el curs dissenyat específic per respondre a les necessitats de diferents col·lectius del PAS, amb una participació de 45 persones:

English for University Administrators (EFUA)

 • English Manteinance: 21 persones
 • EFUA: UGA del Poblenou: 24 persones

Formació en català:

 • S’ha fet una edició del curs de nivell C1 MECR, amb un total de 7 participants

Taula 4.19. Nombre de participants en els cursos d’anglès i català a mida per al PAS (curs 2021-2022)

Gràfic 4.20. Evolució del nombre de participants en el programa d'ensenyament de llengües per al PAS

 

1.2.2. Formació lingüística per al personal docent i investigador (PDI) de la UPF

La UPF ha implementat novament, després d’un any sense activitat, una oferta formativa en llengües i metodologia adreçada al personal docent i investigador (PDI), que integra actuacions en anglès i en català.

Formació en anglès:

 • Metodologia en anglès: STEP Programme (Skills for Teaching in English): novament s’han impartit els diferents cursos que integren aquest programa que té per finalitat garantir una docència òptima de diferents disciplines impartides en llengua anglesa per diferents professors de la Universitat. Aquest programa integra, entre d’altres aspectes, la formació en metodologia en anglès, l’assessorament en la preparació de materials didàctics en aquesta llengua i les observacions de classe fetes per tal de perfeccionar la comunicació de coneixements en anglès. Aquest programa, amb un total de 14 hores de formació, ha tingut una participació de 24 persones.
 • Anglès per a la docència: s’han impartit dues edicions del curs de 10 hores English for Academic Presentations amb un total de 28 participants i tres edicions del curs de 10 hores Oral Fluency for the Classroom amb un total de 83 participants.
 • Anglès per a la recerca: s’han impartit dues edicions del curs de 10 hores English for Writing Academic Articles amb un total de 39 participants i també l’acció formativa de 105,5 hores anomenada BaNDiT, que té com a finalitat donar suport lingüístic en anglès, tant en format oral com escrit, a doctorands i postdoctorants de la UPF (6 participants).
 • Formació en nivells de domini: s’han impartit dos mòduls trimestrals de 30 hores cadascun de nivells C1.1 i C2.1, amb un total de 71 participants, amb l’objectiu de proporcionar un nivell excel·lent de llengua anglesa al PDI interessat.
 • Anglès per a l’acreditació: s’ha impartit un taller de 6 hores de preparació del CLUC-EMI (Certificat de Capacitació per a la Docència en Anglès per al PDI), amb un total de 10 participants. 

Formació en català:

El PDI té accés prioritari al Programa Institucional UPF de català que ofereix cursos trimestrals des del nivell inicial (A1 MECR) fins al nivell de suficiència (C1 MECR). Com a complement d’aquesta oferta i per tal de respondre a les necessitats específiques en llengua catalana del PDI, també s’han fet els cursos següents:

Català per a la docència de PDI que no té el català com a llengua materna:

 • Una edició del curs de 10 hores anomenat Nocions Bàsiques de Català per a la Docència, amb una participació de 10 persones.
 • Tres edicions del curs de 10 hores Millora la Teva Fluïdesa i Comunica’t en Català amb els teus Estudiants (nivell B1 al primer trimestre, nivell B2 al segon i nivell C1 al tercer trimestre), amb una participació de 29 persones.

Català per a la docència del PDI catalanoparlant:

 • Una edició del curs de 6 hores Tens Dubtes Gramaticals quan Escrius en Català?, amb una participació de 10 persones.
 • Dues edicions de l’acció formativa de 3 hores Assessora’t sobre com Acreditar el Nivell C1 de Llengua Catalana, adreçat al PDI catalanoparlant interessat a acreditar-se oficialment a través dels exàmens oficials CIFALC que organitza Idiomes UPF a la UPF, però que no necessita fer un curs de formació previ. 

 

Taula 4.21. Nombre de participants en la formació del PDI de la UPF en anglès (curs 2021-2022)

Taula 4.22. Nombre de participants en la formació del PDI de la UPF en català (curs 2021-2022)

Gràfic 4.23. Evolució del nombre de participants en el programa d'ensenyament de llengües per al PDI

 

1.2.3. Formació lingüística per a professionals d’entitats del Grup UPF i entitats externes

 • TecnoCampus Mataró Maresme, Curs d'Atenció al Públic en Anglès (inicial): es va impartir una edició d’aquest curs al novembre, que va comptar amb la participació de 10 persones.
 • UPF Barcelona School of Management, nou pla de formació en anglès per al seu personal docent i administratiu: al gener es va reiniciar el pla de formació en anglès del seu personal, iniciat l’any anterior. S’han impartit classes a un total de 5 grups de diferents nivells, amb una participació de 47 persones.
 • Universitat Politècnica de Catalunya, taller de preparació del Certificat de Capacitació del PDI per a la docència en anglès: se'n va impartir una edició al novembre, una al desembre i una al juny, amb una participació de 45 persones.

1.2.4. Programa de formació de professorat d’idiomes

 • Curs de Formació de Professorat d’Espanyol com a Llengua Estrangera (ELE): de manera provisional, a 30 de maig del 2022, hi ha 5 persones inscrites a l’edició d’estiu d’aquest curs teòric i pràctic que oferiex formació inicial a les persones interessades a formar-se com a docents d’ELE.

Taula 4.24. Formació Idiomes UPF per a professionals d’entitats del Grup UPF i entitats externes (curs 2021-2022) (Dades recollides fins al 30 de maig)

 

1.3. Servei d’avaluació i certificació lingüística

En aquesta línia, Idiomes UPF ha dissenyat, elaborat i organitzat diverses proves lingüístiques, en diferents llengües i per a fins específics. Provisionalment, a 30 de maig del 2022, s’han fet 5.203 proves al llarg del curs acadèmic 2021-2022, si bé encara queden pendents convocatòries al mes de juny i de juliol. El nombre de proves fetes ha augmentat un 10,4% respecte al curs passat.

 

1.3.1. Proves certificadores a Idiomes UPF

 • Proves de certificació de competència lingüística (PCCL) - (dades provisionals)

Per a alumnes de grau, del Grup UPF i públic extern: durant el curs acadèmic 2021-2022 s’han ofert 10 convocatòries de la Prova de Certificació de Competència Lingüística (PCCL) multinivell d’anglès, en les quals 281 inscrits han certificat el seu nivell d’anglès (B1 llindar, B2 avançat o C1 de domini funcional MECR), en funció del seu resultat. Així mateix, s’han programat 5 convocatòries d’altres llengües: de francès, amb un total de 25 participants; d’italià, amb un total de 12 participants; d’alemany, amb un total d’11 participants; de català, amb un total de 4 participants, i d’espanyol, amb un total d’1 participant.

 • Foreign Language University English Test (UPFluent)

La Foreign Language University English Test (UPFluent) de la UPF, dissenyada i administrada pel nostre programa d’idiomes, és una prova binivell que acredita els nivells següents del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR): B2 (avançat) o C1 (domini operatiu eficaç). 

El certificat de la UPFluent disposa dels segells de qualitat CertAcles i CLUC i està reconegut per la institució EALTA, la qual atorga reconeixement internacional a aquest certificat.

Se'n va fer una convocatòria al mes de novembre, amb un total de 81 inscrits.

 • Proves de diagnòstic lingüístic - (dades provisionals)
 • Proves de Diagnòstic Lingüístic (PDL) per a alumnes de grau: el nostre programa ha organitzat 746 proves de diagnòstic lingüístic d’anglès i 15 de francès per als estudiants de grau de centres adscrits a la UPF. Aquesta prova els proporciona informació sobre el seu nivell d’anglès respecte al nivell requerit per tal de graduar-se (B2, nivell avançat del MECR).
 • Proves de Diagnòstic Lingüístic (PDL) Idiomes UPF: s’han organitzat proves de diferents idiomes per a 1.602 participants interessats a accedir als cursos de l’oferta formativa. Les proves s’han repartit entre: 709 proves d’anglès, 135 proves d’espanyol, 604 proves de català, 92 proves de francès, 39 d’italià i  23 proves d’alemany. Així mateix, un total de 60 estudiants que volen accedir a màsters de la UPF han fet una prova d’accés de nivell B2 d’anglès i 70 d’espanyol.

 

1.3.2. Acreditacions de coneixements suficients de català per a la docència

La Universitat Pompeu Fabra posa especial èmfasi a oferir formació i vies d’acreditació per al PDI que necessita el nivell C1 en català per complir d’aquesta manera el Decret 128/2010, de 14 de setembre, i per aquest motiu des del mes de febrer del 2022, la Comissió Avaluadora de l'Activitat Acadèmica realitzada en català pel professorat de la UPF s’ha reunit tres vegades i ha acreditat el nivell C1 o superior de català a 258 membres del PDI de la UPF. (Aquestes dades són provisionals perquè es preveuen més reunions de la Comissió abans del final del curs acadèmic).

Així mateix, al llarg d’aquest curs acadèmic i fins al 30 de maig del 2022, un total de 26 membres del PDI de la UPF s’han presentat als exàmenes oficials de la CIFALC de català a la UPF per tal d’acreditar un nivell C1 o superior. Es preveu que aquesta xifra augmenti en les pròximes convocatòries previstes al juny i juliol del 2022.

 

1.3.3. Preparació i seu oficial de diplomes

 • Llengua catalana (CIFALC): Idiomes UPF, com a seu oficial del Certificat Interuniversitari de la Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya (CIFALC), ha organitzat 5 convocatòries anuals d’exàmens oficials de català, amb 307 candidats. (Dades provisionals)
 • Llengua espanyola (DELE): com a seu de les proves del Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE), Idiomes UPF ha organitzat 7 convocatòries oficials d’aquest diploma, amb 478 participants. (Dades provisionals)
 • Examen de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España (CCSE): d’aquesta prova, necessària per obtenir la nacionalitat espanyola, se n’han fet 9 convocatòries, amb 1.286 participants. (Dades provisionals)
 • Certificat de capacitació del PDI per a la docència en anglès: la UPF, que ha participat conjuntament amb tres universitats catalanes més (UAB, UdG i UIC) en l’elaboració d’aquest certificat interuniversitari adreçat al personal interessat a acreditar la seva capacitació lingüística per a la docència en anglès en l’àmbit universitari, ha programat 2 convocatòries, amb 19 candidats. (Dades provisionals)

Taula 4.25. Nombre de proves d'avaluació i certificació lingüística Idiomes UPF (curs 2020-2021)

Gràfic 4.26. Evolució del nombre de proves d'avaluació i certificació lingüística d'Idiomes UPF

Cal subratllar que més de la meitat dels usuaris d’Idiomes UPF (58,76%) recorre al nostre servei per fer una prova lingüística, mentre que la resta (41,24%) ho fa per rebre formació en idiomes. Així doncs, el servei d’acreditació recull una part important de la nostra activitat anual. Pel que fa a les  llengües d’acreditació, la més demanada és l’espanyol (37,86%) seguida de l’anglès (35,42%) i del català (22,54%). Pel que fa al tipus de proves més demanades, el primer lloc l’ocupen les proves de diagnòstic o proves de nivell PDL (47,91%), el CCSE (prova de coneixements culturals necessària per obtenir la nacionalitat espanyola), amb un 24,71%, i en tercer lloc el DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera) amb un 9,18%.

1.3.4. Assessorament sobre certificacions lingüístiques per a la UPF

Idiomes UPF també ha assessorat diferents unitats de la UPF en matèria de llengües i certificacions lingüístiques. Ha elaborat i ha actualitzat tot un seguit de dossiers d’assessorament tècnic pel que fa a requisits lingüístics i equivalències de certificats i títols oficials en diferents llengües per tal d’accedir als postgraus de la UPF, sol·licitar beques de mobilitat internacional, demanar reconeixement de crèdits per idiomes als estudis de grau, etc.

4.27. Nombre de participants a les proves d'avaluació i certificació lingüística Idiomes UPF. 2021-2022

 

1.4. Formació en didàctica de llengües per a l’equip docent d’Idiomes UPF

1.4.1. Formació interna

El professorat d’Idiomes UPF gaudeix del pla de formació que la UPF ofereix als membres del PDI de la nostra Universitat.

 

1.4.2. Formació externa

Seguint el pla estratègic d’ajuts per a la formació externa del professorat d’Idiomes UPF, s’ha participat en les activitats següents:

 • Congressos.
 • Jornada de Formació CIFALC adreçada als seveis lingüístics i escoles d’idiomes del sistema universitari català (sessions presencials i sessions virtuals, 1 i 2 de desembre del 2021 a la UPF).
 • Cursos.
 • Curs de formació sobre l’eina de videoconferència ZOOM per a la docència, fet per 5 membres del professorat (setembre del 2021, a la UPF).
 • Curs La Importancia de una Buena Base de Datos para la Reutilización de Tareas, organitzat per ACLES, que ha fet la coordinadora del departament d’anglès d’Idiomes UPF (curs virtual, abril del 2022).
 • Curs Elaboración de Tareas de Comprensión Auditiva, organitzat per ACLES, que ha fet el responsable de materials i projectes d’anglès (curs virtual, juny del 2022).

 

1.5. Relacions externes i representació d’Idiomes UPF

En aquest àmbit es poden destacar les relacions següents amb:

 

 • Escoles universitàries d’idiomes de Catalunya.
 • La Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya (CIFALC), en relació amb els certificats oficials de català (CIFALC) i els certificats interuniversitaris de llengües estrangeres (CLUC).
 • Associació de Professors d’Anglès de Catalunya (APAC).
 • Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior (ACLES).

A més a més, Idiomes UPF participa en diferents projectes interuniversitaris que reben finançament de la Generalitat a través de la convocatòria Interlingua.