Amb l’objectiu de continuar impulsant el desplegament del projecte d’administració electrònica i de promoure l’ús de mitjans electrònics per relacionar-se amb els serveis universitaris, es crea l'Oficina d’Administració Electrònica. Com a àmbit funcional de la Unitat de Projectes, Estudis i Qualitats, l’Oficina d’Administració Electrònica coordina i promou la col·laboració entre les unitats implicades en el projecte.

La demanda de suport i desenvolupaments a mida per part de les unitats i òrgans ha continuat creixent, i s’ha seguit treballant en la formació i el suport a les unitats, amb el manteniment de la pàgina de suport al tramitador i les eines de consulta, així com els manuals i els vídeos, i enfocant altres recursos de suport a diferents tipus d’usuaris: usuaris tramitadors, Servei d’Informàtica, càrrecs, personal de front-office, etc. A més, s’ha potenciat l’ús de l’eina CAU per a peticions de suport tant internes com externes.

Han continuat, i s’han ampliat, els cursos de formació en línia específics per a PAS i PDI sobre aspectes com la identitat digital o la tramitació administrativa amb la plataforma d’administració electrònica.

S’ha continuat  el treball de millora dels tràmits d’administració electrònica que ja estaven en producció i s’han publicat nous tràmits electrònics per a tota la comunitat universitària.

Tràmits i serveis d'administració electrònica

Nous tràmits

L’equip de projecte encarregat de desplegar el full de ruta de l'administració electrònica, format per la Secretaria General, l'ASTRI-SI, l'OOD i la UPEQ han desenvolupat nous tràmits electrònics per a estudiants, PAS i PDI, amb la col·laboració del Servei de Gestió Acadèmica, la Biblioteca, el Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària (SACU), la Unitat de Comunicació i Projeccio Institucionals (UCPI), el Servei de PAS i el Servei de PDI: acceleració ens els ensenyaments de grau; avaluació de la docència del professorat; participació en el programa d’estudis universitaris per al PAS; presentació de candidatures a les eleccions a delegats; presentació de documentació a expedients iniciats; ajuts de suport a la qualitat i a la innovació en l'aprenentatge i el coneixement - PlaCLIK; premi al Treball de Fi de Grau a la Recerca en Gènere. També s’ha millorat el tràmit d’autorització de publicació d’un document a l’e-Repositori.

Carpeta Electrònica

El gener del 2022 ha entrat en funcionament la Carpeta Electrònica, un punt d'accés a l’administració de la Universitat per a la comunitat universitària i la ciutadania en general.

La Carpeta Electrònica es posa en marxa amb diverses funcions: consulta i recuperació de la documentació presentada al Registre General de la UPF; consulta de la informació referent als expedients que té la UPF en els quals siguem interessats; portafirmes per a la signatura electrònica de documents administratius de la UPF; presentació de documentació associada a un expedient ja iniciat.

Per accedir a la Carpeta Electrònica és necessari identificar-se amb un certificat digital personal o sistema d'identificació vàlid (idCAT Mòbil o Cl@ve).

Participació de PAS i de PDI en concursos

Es consolida el nou sistema per a la inscripció de participants en concursos de PAS o de PDI a través de l’administració electrònica, amb la col·laboració del Servei de PAS i el Servei de PDI.

Identificació electrònica per a la comunitat UPF

S’ha renovat la informació respecte als certificats disponibles per a la comunitat universitària, la identificació digital i la validació de documents i signatures electròniques en col·laboració amb el PIE.

La UPF continua oferint dos tipus d’identificació electrònica per a la comunitat: el certificat idCAT a les persones interessades de la comunitat universitària (estudiants i PDI), i el certificat T-CAT als càrrecs o PAS per a l’exercici de les seves funcions. 

Interoperabilitat 

La Universitat continua integrada amb altres administracions a través d’EACAT. S’ha ampliat el ventall de dades disponibles en altres administracions consultables a través de Via Oberta per als processos relacionats amb la matriculació.