Pel que fa a les polítiques de recursos humans establertes, es preveu una línia de promoció d’un nou model de gestió basat en l’adequació d’estructures organitzatives, així com en l’ordenació, la simplificació i l'automatització dels processos. 

A finals del curs acadèmic 2020-2021, tot coincidint amb l'inici del nou mandat, i amb la finalitat de dotar les unitats de l’estructura adequada per optimitzar i millorar la prestació dels serveis, s'han fet, mitjançant resolució del rector, les dues modificacions en l'estructura administrativa següents:

  • Creació de l'Oficina d'Administració Electrònica, dependent de la Unitat de Planificació, Estudis i Qualitat.
  • Creació de la Secretaria del Rectorat, dependent del Gabinet del Rector.

​Pel que fa a l'àmbit dels processos, en col·laboració amb l’Oficina Tècnica de Qualitat i els responsables dels processos de les unitats, una de les principals línies de treball ha estat el projecte de certificació del Sistema de Garantia Interna de Qualitat dels centres. En concret, s’han documentat 27 processos transversals i 21 de centre (UGA de Dret i Comunicació).

A banda d’aquests processos, durant aquest curs s’han donat d'alta 21 processos nous. Cal destacar que la diagramació de processos és fonamental per al bon funcionament de l'organització de les unitats. En conjunt, el mapa de processos de la Universitat conté un total de 1.048 processos operatius actius de tercer nivell. 

En l'àmbit d'organització i processos, cal destacar també l’elaboració de 4 anàlisis organitzatives i 1 projecte de millora de processos, així com les 24 descripcions de llocs de treball, considerant el lloc de treball com la unitat bàsica d’organització.