El Consell Social de la UPF

Naturalesa, composició i eixos bàsics d'actuació

El Consell Social és l’òrgan de participació de la societat a la Universitat i els seus membres són nomenats pel govern de la Generalitat, el Parlament de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, les organitzacions sindicals i empresarials, els antics alumnes i el Consell de Govern de la UPF.

Durant el curs 2021-2022, aquest consell ha impulsat la millora de la contribució universitària al desenvolupament i el benestar socials, amb diverses actuacions en els àmbits de la responsabilitat social, la transferència de coneixement, la innovació i la internacionalització, donant suport al desplegament del marc estratègic institucional.

Així mateix, ha col·laborat en el plantejament i l’acord sobre el pressupost de la Universitat, en el seguiment econòmic i l’aprovació dels comptes anuals, en la promoció de la igualtat d’oportunitats en l’estudi i la recerca, en l’adaptació de l’oferta acadèmica a les necessitats socials i en l’avaluació de la inserció laboral dels titulats.

La col·laboració institucional i el Pla d'Actuacions

Durant el curs 2021-2022, aquest consell ha donat compliment a les funcions que li atorga la legislació vigent i, en el marc dels eixos de treball enunciats, ha dut a terme les actuacions següents:

  • La contribució al desplegament dels grans projectes estratègics, el Benestar Planetari, la Ciutadella del Coneixement i EDvolució.
  • La convocatòria d’ajuts per a activitats d’impacte social de la recerca, per promoure la visibilitat de la ciència en societat i la comunicació científica.
  • La convocatòria d’ajuts per a joves mares recercadores, per facilitar la dedicació a la recerca de les joves investigadores amb responsabilitats de cura d’infants.
  • La convocatòria d’ajuts a projectes de compromís social i desenvolupament sostenible, per promoure una comunitat universitària participativa i socialment responsable.
  • La col·laboració amb el programa UPF INNOValora, per impulsar la transferència al mercat i a la societat dels coneixements tecnològics generats a la Universitat.
  • La col·laboració amb el projecte IGEM, per a la participació dels estudiants en el concurs de Biologia Sintètica, que cerca solucions als problemes actuals des de l’enginyeria genètica.
  • La col·laboració en el Premi d’Enginyeria Biomèdica, per impulsar els estudiants a dissenyar nous dispositius o programaris per a les necessitats del sector clínic.
  • La convocatòria del premi UPF Emprèn, per promoure i reconèixer la iniciativa emprenedora i la capacitat empresarial dels joves estudiants i titulats universitaris.
  • La  col·laboració en la celebració dels actes de graduació de la Universitat i la participació en una nova edició de l’Estudi de la inserció laboral dels titulats universitaris catalans, fet per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

La contribució al govern i a la gestió de les universitats

El Consell Social participa en el Consell de Govern, en algunes comissions institucionals i en els patronats de la Fundació UPF i de la Fundació Institut d’Educació Contínua. Aquest curs, a més, s’ha incorporat a les comissions definides pel nou Codi Ètic de la UPF.  

En el marc de sistema universitari català, participa en la Junta i la Conferència del Consell Interuniversitari de Catalunya, en l’Assemblea General de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques i en el Consell de Govern de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Al llarg d’aquest curs, també ha participat en diverses reunions de treball dels presidents dels consells socials de les universitats públiques.

En l’àmbit estatal, participa en la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas, on són representats els consells socials de les universitats públiques i privades de l’Estat.

 

Principals acords

Economia i patrimoni

Acord de 21 d’octubre del 2021 pel qual s’aprova la despesa de caràcter pluriennal per a la contractació d’una plataforma per detectar coincidències en els treballs, documents i pràctiques que es presenten a la UPF, per als anys 2022-2023.

Acord de 21 d’octubre del 2021 pel qual s’aprova la despesa de caràcter pluriennal per a la contractació amb la Fundación Española de Ciencia y Tecnología (FECYT) per accedir a les bases de dades Web of Science, per al període 2021-2023.

Acord de 21 d’octubre del 2021 pel qual s’aprova la despesa de caràcter pluriennal per a la contractació amb la Fundación Española de Ciencia y Tecnología (FECYT) per accedir a les bases de dades Scopus, per al període 2021-2023.

Acord de 28 d’octubre del 2021 pel qual s’aproven el compte general i els comptes anuals auditats de l’exercici 2020.

Acord de 16 de desembre del 2021 pel qual s’aprova la despesa de caràcter pluriennal de la UPF en la contractació del servei de manteniment correctiu i preventiu d’un cromatògraf de líquids i d'un espectròmetre de masses de la marca Shimadzu situats al campus del Mar de la UPF, per al període 2022-2024.

Acord de 16 de desembre del 2021 pel qual s’aprova l’anul·lació de la despesa de caràcter pluriennal de la UPF, aprovada per la Comissió Econòmica del Consell Social de 6 de maig del 2021, per a la contractació de l’arrendament sense opció de compra de dos vehicles per a la UPF per al període 2021-2025, dividit en dos lots.

Acord de 16 de desembre del 2021 pel qual s’aprova la modificació de la despesa de caràcter pluriennal de la UPF en la transmissió de la part indivisa de la llicència d’ús d’ocupació temporal sobre l’edifici Dr. Aiguader per part de la Universitat Autònoma de Barcelona a la UPF.

Acord de 16 de desembre del 2021 pel qual s’aprova la modificació dels imports de l’acord de la Comissió Econòmica del Consell Social de 6 de maig del 2021, sobre la despesa de caràcter pluriennal per a la contractació conjunta de la subscripció a les revistes electròniques d’ACS per al període 2021-2024 pels imports indicats i de les modificacions en aquests imports, com a conseqüència de la variació dels tipus de canvi que hi hagi en l'entrada en vigor de cada anualitat.

Acord de 16 de desembre del 2021 pel qual s’aprova la modificació dels imports de l’acord de la Comissió Econòmica del Consell Social de 6 de maig del 2021, sobre la despesa de caràcter pluriennal per a la contractació conjunta de la subscripció a les revistes electròniques de Science Direct (Elsevier), per al període 2021-2024.

Acord de 16 de desembre del 2021 pel qual s’aprova la despesa de caràcter pluriennal per a la contractació conjunta de la subscripció a les revistes Nature de la BDC bàsica, per al període 2022-2024.

Acord de 16 de desembre del 2021 pel qual s’aprova la despesa de caràcter pluriennal, per a la contractació conjunta de la subscripció a la col·lecció Lecture Notes in Computer Science (LNCS) de la BDC AxA, per al període 2022-2024.

Acord de 16 de desembre del 2021 pel qual s’aprova la despesa de caràcter pluriennal, per a la contractació conjunta de la subscripció a la base de dades Statista de la BDC AxA, per al període 2022-2023.

Acord de 21 de desembre del 2021 pel qual s'aprova el pressupost de la UPF per a l’exercici 2022 –que inclou el pressupost del Consell Social– i, de manera conjunta, les tarifes de la Universitat per a aquest exercici, condicionant la seva execució a l’evolució dels ingressos i les despeses.

Acord de 21 de desembre del 2022 pel qual s’acorda la desafectació de la finca resultant E3-P3 i de les quotes de participació indivisa propietat de la UPF de les finques E2-P2 i E4-P4 resultants del projecte de reparcel·lació voluntària de l’àmbit de l’antic Mercat del Peix.

Acord de 21 de desembre del 2022 pel qual s’acorda el següent:

–Autoritzar el rector de la Universitat perquè faci els actes necessaris per a la transmissió al Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), de manera gratuïta i pel termini que resta de vigència, del 9,74% del dret de superfície constituït sobre la finca del carrer Wellington, 14 de Barcelona, atorgat per l’Ajuntament de Barcelona a la Universitat, mitjançant escriptura autoritzada pel notari senyor Lluís Roca-Sastre i Muncunill en data 24 de novembre de 1997, modificat mitjançant escriptures atorgades el 6 de juliol del 2020 i el 21 de juliol del 2021.

–Autoritzar el rector de la Universitat perquè adopti els acords i la realització dels actes necessaris per a la constitució i atorgament a favor del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) d’un dret de superfície sobre el total de la quota de participació indivisa propietat de la Universitat de la finca resultant E2-P2, és a dir, el 57,14% de la finca.

–Autoritzar el rector de la Universitat perquè adopti els acords i la realització dels actes necessaris per a la constitució i atorgament, a favor del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), d’un dret de superfície sobre el 13,434% de la quota de participació indivisa propietat de la Universitat de la finca resultant E4-P4. Atès que el 51% de la finca és propietat de la Universitat, el dret de superfície grava el 6,85% del total de la finca, propietat de la UPF i l’Ajuntament de Barcelona en proindivís. La constitució dels drets de superfície queda condicionada a la ratificació per part del Govern de la Generalitat de l’acord de desafectació de les finques.

Acord de 3 de març del 2022 pel qual s’aprova la despesa de caràcter pluriennal de la UPF en la contractació de l’arrendament sense opció de compra d’una infraestructura hiperconvergent per virtualitzar servidors, en modalitat de pagament per ús, amb instal·lació, configuració i manteniment, per a la UPF, per al període 2022-2024.

Acord de 3 de març del 2022 pel qual s’aprova la despesa de caràcter pluriennal de la UPF en la contractació d’accés a la base de dades especialitzada de préstec interbibliotecari RapidLL per al període 2022-2024.

Acord de 3 de març del 2022 pel qual s’aprova la despesa de caràcter pluriennal de la UPF en l’encàrrec a SIGMA Gestión Universitaria, AIE, com a mitjà propi de la UPF, per a l'execució del projecte "Noves funcionalitats i modernització de la solució de gestió acadèmica i de la investigació de SIGMA Gestión Universitaria AIE (MP) (NDSIGMA)", finançat pel Reial Decret 641/2021, de 27 de juliol, pel qual es regula la concessió directa de subvencions a universitats públiques espanyoles per a la modernització i la digitalització del sistema universitari espanyol en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea “NEXTGENERATIONEU”, per al període 2021-2022.

Acord de 3 de març del 2022 pel qual s’aprova la despesa de caràcter pluriennal de la UPF per al pagament de la col·laboració en els premis d’Assaig Eugeni Trías, coorganitzats amb Edicions Galàxia Gutemberg i UPF (CEFET), durant els anys 2022, 2023 i 2024.

Acord de 10 de març del 2022 pel qual s’acorda informar favorablement sobre la creació de la càtedra Josep Fontana.

Acord de 10 de març del 2021 pel qual s’aprova contribuir al funcionament de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques, amb una aportació de 6.000 euros per a l'exercici 2022, així com una ampliació puntual de la quota anual, per atendre els costos derivats del conveni de col·laboració signat entre la Universitat de Barcelona i l’ACUP.

Acord de 5 de maig del 2022 pel qual s’aprova la despesa de caràcter pluriennal de la UPF en la contractació de la renovació del servei al núvol de la plataforma d’aprenentatge virtual, per al període 2022-2024.

Acord de 5 de maig del 2022 pel qual s’aprova la despesa de caràcter pluriennal de la UPF en la pròrroga de la contractació del servei de llicències de MATLAB Total Academic Headcount Full Suite i MATLAB Academic Online Training Suite, per al període 2022-2024.

Acord de 5 de maig del 2022 pel qual s’aprova la despesa de caràcter pluriennal de la UPF en la pròrroga del contracte dels serveis de l’Oficina Tècnica pel Govern de la Gestió d’Identitats, per al període 2023-2025.

Acord de 12 de maig del 2022 pel qual s’acorda la desafectació de fons de la Biblioteca.

Acord de 12 de maig del 2022 pel qual s’aprova la participació de la UPF en l’Associació Hac Te, que té com a objectiu explorar i desenvolupar les interseccions entre art, ciència i tecnologia per enfortir la transformació digital de la societat i fer de Barcelona un pol global de recerca, formació, difusió, transferència i producció en aquest àmbit. Així mateix, s’acorda autoritzar àmpliament el rector perquè, en nom de la Universitat, pugui efectuar tots els actes necessaris per a l’execució d’aquest acord.

Acord de 21 de juny del 2022 pel qual s’acorda el següent:

–Aprovar la participació de la UPF en el capital social de la societat KOA BIOTECH, S.L., amb els percentatges de titularitat establerts en el punt 4 dels antecedents, mitjançant l’adquisició de 150.000 participacions a Sira Mogas Díez per un import de 1.500 euros. Els estatuts de la societat s’adjunten com a annex 1 a l’acta de la sessió.

–Autoritzar àmpliament el rector perquè, en nom de la UPF, pugui efectuar tots els actes necessaris per a l’execució d’aquests acords.

Acord de 21 de juliol del 2022 pel qual s’aprova la despesa de caràcter pluriennal per a la contractació del servei de neteja del conjunt d’edificis i instal·lacions de la UPF, per al període 2022-2024.

Acord de 21 de juliol del 2022 pel qual s’aprova la despesa de caràcter pluriennal per a la contractació conjunta del servei de centre de procés de dades per a les entitats que integren el grup de compra del CSUC, per al període 2022-2025.

Acord de 21 de juliol del 2022 pel qual s’aprova la despesa de caràcter pluriennal de la UPF corresponent a les obres de construcció dels fonaments dels edificis de la Universitat i l’Institut de Biologia Evolutiva (IBE) i d’elements que afecten el conjunt del complex immobiliari del Mercat del Peix, inclosos en el projecte d’obres de l’aparcament de la planta -2.

Acord de 21 de juliol del 2022 pel qual s’aprova la despesa de caràcter pluriennal de la UPF en la transmissió de la part indivisa de la llicència d’ús d’ocupació temporal sobre l’edifici Dr. Aiguader per part de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Universitat Pompeu Fabra, d’acord amb les noves quantitats proposades, en el calendari de la resta de pagaments pendents (2.850.000 euros) a partir del 2023.

Acord de 28 de juliol del 2022 pel qual s’acorda la contractació d’una pòlissa de tresoreria per un import màxim de 5.000.000 euros amb venciment a un any, als efectes que sigui presentada al Departament de Recerca i Universitats per tal que el govern de la Generalitat pugui autoritzar-la.

Acord de 28 de juliol del 2022 pel qual s’aprova el següent:

–Aprovar la participació de la UPF en la constitució d’una empresa amb els percentatges de titularitat establerts al punt 3 dels antecedents, la qual, amb proposta de denominació DISRUPTX, S.L., tindrà per objecte social el desenvolupament, la producció i la comercialització de medicaments en l’àrea del sistema nerviós central.

–Aprovar la participació de la Universitat en el capital social de la societat mitjançant la subscripció de 13.200 participacions d’un cèntim d’euro (0,01 €) de valor nominal, equivalents al 4,40% del capital social.

–Autoritzar àmpliament el rector perquè, en nom de la Universitat Pompeu Fabra, pugui efectuar tots els actes necessaris per a l’execució d’aquests acords.

Acord de 28 de juliol del 2022 pel qual s’aprova el següent:

–Alienar la totalitat de les participacions que la UPF ostenta a l’empresa VOCTRO LABS, S.L., a l’empresa VOICEMOD, S.L., per un valor conjunt de 380.000 euros.

–Autoritzar àmpliament el rector perquè, en nom de la UPF, pugui efectuar tots els actes necessaris per a l’execució d’aquest acord.

Acord de 28 de juliol del 2022 pel qual s’aprova l’autorització al rector de la Universitat per a la realització dels actes necessaris per a la transmissió a la Sra. Maria Isabel Masa Villasante de la propietat de l’habitatge situat al carrer Ramon Turró, 41, segon primera de Barcelona, bé patrimonial de la Universitat, com a part de la indemnització per la resolució de contracte i extinció de drets d’ocupació del pavelló situat al carrer Wellington, 24, segon tercera.

Preus i tarifes

Acord de 21 d’octubre del 2021 pel qual s’aprova que tots els estudiants metges interns residents (MIR) del màster en Salut Pública tinguin el mateix preu del crèdit, sigui quina sigui la seva nacionalitat i, per tant, no aplicar cap preu diferenciat als estudiants estrangers.

Acord de 16 de desembre del 2021 pel qual s’aprova un nou sistema de tarificació del Servei de Carreres Professionals de la Fundació UPF a les entitats col·laboradores per a l’organització de les pràctiques per al curs 2021-2022, aplicable l’any 2022.

Així mateix, s’acorda que el gerent de la Universitat pot trametre, d’acord amb l’article 14.1 de la Normativa reguladora de les pràctiques externes per als estudiants de la UPF, aprovada per acord del Consell de Govern de 9 de maig del 2012, modificat per acords del Consell de Govern de 18 de juliol del 2012, de 20 de març del 2013, d'1 de juliol del 2015, d'11 d'abril del 2018 i 9 de desembre del 2020, l’autorització al rector o rectora per tal que eximeixi, si escau, les entitats col·laboradores del pagament de les despeses de gestió i/o de l’ajut a l’estudiant d’acord amb les circumstàncies previstes en l’esmentat article.

Acord de 3 de març del 2022 pel qual s’aproven els preus dels cursos del Campus Júnior per a l’any 2022.

Acord de 3 de març del 2022 pel qual s’aproven les tarifes de serveis cientificotècnics conjunts UPF-Centre de Regulació Genòmica (CRG) per a l’any 2022.

Acord de 3 de març del 2022 pel qual s’acorda mantenir els preus públics de matrícula aplicables a estudiants de països de la UE o assimilats als estudiants del Regne Unit de la 2a., 3a. i 4a. promocions de l'Anglo-Spanish Program, que s’incorporaran a la docència de la UPF el setembre del 2022, 2023 i 2024 respectivament, sempre que el King’s College de Londres mantingui el tractament favorable als estudiants del programa procedents de la UE i/o de tercers països.

Acord de 5 de maig del 2022 pel qual s’acorda la ratificació de l’acord de la Comissió Permanent de la Comissió Econòmica de data 31 de març del 2022, relatiu a l’aprovació de les tarifes del 2022 del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC).

Acord de 5 de maig del 2022 pel qual s’aproven cinc tarifes de serveis publicitaris dirigits a les residències universitàries.

Acord de 20 de juny del 2022 pel qual s’aproven les tarifes i el pla de descomptes del Servei d’Idiomes de la Fundació UPF - Programa d’Ensenyament d’Idiomes (Idiomes UPF) per al curs 2022-2023.

Acord de 20 de juny del 2022 pel qual s’aprova un nou sistema de tarificació del Servei de Carreres Professionals de la Fundació UPF a les entitats col·laboradores per a l’organització de les pràctiques per al curs 2022-2023.

Acord de 20 de juny del 2022 pel qual s’aproven els preus de matrícula de títols propis.

Acord de 20 de juny del 2022 pel qual s’aproven els preus dels crèdits del curs 2022-2023 per als estudiants estrangers no residents que no siguin nacionals d'estats membres de la Unió Europea ni dels estats en els quals sigui aplicable el règim comunitari.

Acord de 21 de juliol del 2022 pel qual s’aproven els preus de lloguer dels armariets del campus de la Ciutadella, a partir del curs 2022-2023.

Programació i gestió

Acord de 21 d’octubre del 2021 pel qual s’aprova sol·licitar a la comissionada de Política Lingüística la participació de representants de la Comissió Acadèmica del Consell Social en la definició de la política lingüística de la UPF. Així mateix, s'acorda que quan es disposi de les dades definitives, públiques i fiables sobre l’ús de les llengües a la Universitat, la Comissió Acadèmica les analitzarà amb especial accent en la docència i la investigació en llengua catalana.

Acords de 28 d’octubre i de 21 de desembre del 2021 i de 10 de març i de 12 de maig i de 28 de juliol del 2022 pels quals s’aprova la programació o modificació de les titulacions oficials de grau i de màster universitari de la UPF, per a diferents cursos acadèmics.

Acord de 21 de desembre del 2021 pel qual s’aprova emetre un informe favorable a la proposta de fusió dels centres docents Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa TecnoCampus, de l’Escola Superior de Ciències de la Salut TecnoCampus i de l’Escola Superior Politècnica TecnoCampus, centres adscrits a la UPF de titularitat de la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme, en un únic centre denominat Centre Universitari TecnoCampus, mantenint l’adscripció a la UPF.

Acord de 21 de desembre del 2021 pel qual s’aprova emetre un informe favorable a la proposta de creació de la Facultat de Medicina per segregació de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida, que impartirà el grau en Medicina i el grau interuniversitari en Medicina UAB-UPF fins a la seva extinció, i que començarà les seves activitats docents a partir del curs 2022-2023.

Acord de 10 de març del 2022 pel qual s’acorda prendre coneixement del canvi de denominació del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut per Departament de Medicina i Ciències de la Vida.

Comunitat universitària

Acords de 30 de setembre i de 16 de desembre del 2021 i de 14 de febrer, de 3 de març i de 5 de maig, 29 de juny i 21 de juliol del 2022, pels quals s’aproven modificacions de la relació de llocs de treball i les despeses que comporten.

Acords de 21 d’octubre i de 16 de desembre del 2021 pels quals s’aproven les assignacions de complements addicionals per mèrits de recerca, de docència, de gestió i per trams de recerca, en el marc del projecte pilot de l’avaluació de la transferència del coneixement i innovació del personal docent i investigador de la Universitat.

Acord de 16 de desembre del 2021 pel qual s’aprova la distribució i l'aplicació dels fons addicionals del 0,20% i 0,30% de la massa salarial dels anys 2019 i 2020, respectivament.

Acord de 10 de març del 2022 pel qual s'acorda donar suport a la proposta del rector per al nomenament del Sr. Oriol Escardíbul Ferra com a gerent de la UPF.

Acord de 10 de març del 2022 pel qual s'acorda condicionar l'aprovació dels criteris per a la implementació del RDL/32/2021 en relació amb la contractació de personal vinculada a fons finalistes, el vistiplau formal dels departaments pertinents de la Generalitat i l'aprovació per part de la resta de consells socials de les universitats públiques catalanes.

Acord de 5 de maig del 2022 pel qual s’acorda ratificar la modificació del conveni col·lectiu PAS-L, per la introducció de la disposició transitòria divuitena (18a.).

Acord de 12 de maig del 2022 pel qual s’aprova elevar a la consellera de Recerca i Universitats la proposta de la UPF per a la Distinció Jaume Vicens Vives a la Qualitat Docent Universitària.

Altres acords

Acords de 21 de desembre del 2021 pels quals s’aproven les designacions de membres de les comissions del Consell Social i de representants d’aquest consell a altres òrgans.

Acords de 18, 21 i 28 de juliol del 2022 pels quals s'aproven els calendaris de sessions de les comissions i del Ple del Consell, per al curs 2022-2023.

Composició

Ple

Montserrat Vendrell Rius, presidenta

Oriol Amat Salas, rector

Jaume Badia Pujol, gerent fins al 31 de març del 2022

Ignasi Costas Ruiz del Portal

Oriol Escardíbul Ferra, gerent des de l’1 d’abril del 2022

Lydia Garcia Escobosa

Salvador Garcia Ruiz

Xesús B. González López

Jordi Marín Puigpelat

César Molins Bartra

Milagros Pérez Oliva

Ferran Piqué Anguera

Ernest Quingles Blasi

Josep Ramoneda Molins

Miquel Rubirola Torrent

David Sancho Royo, des del 9 de juny del 2021

Pere Torra i Pla

Pelegrí Viader Canals, fins al 9 de juny del 2021

Margarida Gual Perelló, secretària

Durant el curs acadèmic 2021-2022, el Ple s'ha reunit 6 vegades

Comissió Acadèmica

Miquel Rubirola Torrent, president

Salvador Garcia Ruiz

Cristina Gelpí Arroyo, fins al 28 de juny del 2021

Jose Manel Jimenez Morales, des del 28 de juny del 2021

Josep Lluís Martí Màrmol, fins al 28 de juny del 2021

Cèsar Molins Bartra

Teresa Monllau Jaques

Milagros Pérez Oliva

Ferran Piqué Anguera

Coro Pozuelo Batista

Sergi Torner Castells, des del 28 de juny del 2021

Margarida Gual Perelló, secretària

Durant el curs acadèmic 2021-2022, la Comissió Acadèmica s'ha reunit 4 vegades

Comissió Econòmica

Jordi Marín Puigpelat, president

Jaume Badia Pujol, gerent fins al 31 de març del 2022

Carles Castells Oliveres

Oriol Escardíbul Ferra, gerent des de l’1 d’abril del 2022

Lydia García Escobosa

Xesús B. González López

Jordi Ollé Palou

Pablo Pareja, des del 28 de juny del 2021

David Sancho Royo, des del 28 de juny del 2021

Enric Vallduví Botet

Pelegrí Viader Canals, fins al 28 de juny del 2021

Daniel Vidal Canellas

Ramon Villanova Fortuny, fins al 28 de juny del 2021

Margarida Gual Perelló, secretària

Durant el curs acadèmic 2021-2022, la Comissió Econòmica s'ha reunit 9 vegades

Comissió de Promoció

Salvador Ruiz Garcia, president 

Jaume Badia Pujol 

Mònica Figueras Maz

Domingo Jaumandreu Ros

Josep Jofre Santamaria

Teresa Monllau Jaques

Josep M. Piqueras Folch

Ferran Sanz Carreras

Daniel Serra de la Figuera

Anaís Tarragó Guarro 

Maria Isabel Valverde Zaragoza

Daniel Vidal Canellas

Margarida Gual i Perelló, secretària

Durant el curs acadèmic 2021-2022, la Comissió de Promoció no s'ha reunit