El marc econòmic

L’any 2021 va continuar estan marcat per la pandèmia derivada de la covid-19. En aquest entorn encara d’excepcionalitat, els pressupostos generals de l’Estat per al 2021, aprovats per la Llei 11 de 30 de desembre del 2020, van consignar la necessitat d’intensificar l’activitat legislativa a fi i efecte d’adoptar successives mesures temporals de caràcter extraordinari per tal de mitigar l’impacte sanitari, social i econòmic de la pandèmia. També s’hi justifica la suspensió dels objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic, sense perdre de vista l’objectiu d’avançar cap a un escenari de consolidació fiscal i de sostenibilitat financera a mig termini que permeti atendre les exigències d’equilibri pressupostari tan bon punt ho permetin les circumstàncies que van donar lloc a aquesta situació extraordinària.

A Catalunya, la Llei 4/2020 de 29 d’abril aprovava els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’exercici 2020, els quals van ser prorrogats per a l’exercici 2021 mitjançant el Decret 146/2020 de 15 de desembre.

Aquesta pròrroga es va mantenir tot l’exercici i es va continuar en la línia iniciada el 2020 d’intentar donar resposta a la crisi sanitària i social, injectant recursos per atendre els requeriments en l’àmbit de la salut, fent front a la manca de liquiditat d’empreses i treballadors autònoms, atenent les necessitats de persones i famílies que han vist reduïts els seus ingressos i ajornant impostos, entre d’altres.

 

Política pressupostària i financera

La Universitat Pompeu Fabra gestiona el seu patrimoni i les seves finances d'acord amb criteris administratius i pressupostaris. L’execució del seu pressupost s’ha dut a terme respectant els principis d’eficàcia i d’eficiència, de manera transparent, tot complint el marc legal vigent. Als efectes de normalització comptable, l'execució s'ha adaptat a les normes que amb caràcter general resulten d'aplicació al sector públic; en conseqüència, tot acte o operació amb transcendència econòmica ha estat enregistrat i justificat documentalment.

El pressupost de la Universitat per a l’exercici 2021 va ser aprovat pel Consell Social en sessió del 21 de desembre del 2020 per un import de 147.355.696,97 euros, inferior en 3 milions d’euros a l’import del pressupost 2020.

Aquesta disminució s’explica fonamentalment per l’impacte que la reducció en el preu dels graus –no prevista encara en el pressupost 2020 per haver estat aprovada al llarg de l’exercici– ha suposat en les partides corresponents als ingressos no compensats per cap Administració Pública per les beques i ajuts atorgats als estudiants.

Per tant, ha estat un pressupost elaborat de manera continguda, aspecte que, atenent la situació d’excepcionalitat derivada de la crisi sanitària, ha estat determinant per haver-lo pogut liquidar en equilibri, amb un romanent genèric de 22.751,90 euros, import gairebé idèntic al de l’any anterior.

El romanent de tresoreria ha totalitzat 43,4 milions d’euros, dels quals 50,7 compten amb afectació a finalitat. En conseqüència, el romanent genèric acumulat en aquesta data és negatiu, per un import de 7,3 milions d’euros.

En aquest exercici, malgrat les restriccions derivades de la pandèmia que encara van afectar l’activitat i per tant també el finançament ordinari de la institució, la Universitat va continuar liquidant part del deute provinent dels ajuts concedits fa uns anys en forma de bestretes reintegrables destinades al finançament d’infraestructures de recerca.

 

Pressupost i execució d'ingressos 

El pressupost d’ingressos, aprovat per un import de 147,4 milions d’euros, s’ha incrementat en 55,6 milions com a conseqüència d’haver incorporat 49,5 milions de romanents afectats provinents d’exercicis anteriors i 6,1 milions d’ingressos de l’exercici, provinents sobretot de la subvenció rebuda per finançar la despesa derivada de la liquidació de la paga extraordinària del 2014 (2,9 milions), d’una subvenció per a la requalificació i la mobilitat internacional del PDI concedida en el marc del mecanisme per a la recuperació i resiliència  (0,8 milions) i per diversos ajuts destinats a la contractació de personal investigador en formació (1,9 milions).

El pressupost s’ha liquidat per un import de 144,5 milions d’euros, 3,1 milions menys que l’any passat. La desviació global respecte el pressupost definitiu –romanents al marge ha estat de - 8,9 milions d’euros, en què destaquen els ingressos previstos i no materialitzats en subvencions provinents de la Unió Europea (- 5,2 milions), en subvencions corrents (- 1,5 milions) i en la matrícula d’estudis oficials per adequar el preu del crèdit de màsters a graus (- 0,9 milions), que, d’altra banda, va ser compensada per la Generalitat de Catalunya mitjançant una subvenció pel mateix import.

Per naturalesa de l’ingrés, amb 110 milions d’euros –import idèntic al del 2020–, els provinents de transferències corrents i de capital han tornat a ser els més significatius, ja que representen un 76% de l’import total reconegut en l’exercici. La Generalitat de Catalunya, directament o indirecta mitjançant agències o altres organismes, torna a ser l’Administració amb un import més gran subvencionat (82 milions), seguida a distància de l’Estat i de la Unió Europea, amb 14,4 i 9,3 milions d’euros respectivament.

Els drets reconeguts per matrícula (23,2 milions), les prestacions de serveis (7,8 milions) i els ingressos procedents de concessions administratives (2,8 milions) han estat els altres ingressos més significatius de l’exercici.

Pressupost i execució de despeses

El pressupost de despeses de l’any 2021 té consignats 117,1 milions d’euros per a operacions corrents, 28,3 milions per a operacions de capital i 2 milions per a operacions financeres.

Les modificacions pressupostàries han estat conseqüència de la incorporació de romanents (43,7 milions d’euros en accions de recerca i 5,8 en altres activitats) i de l’ampliació de crèdits pressupostaris per un import de 6,1 milions d’euros, 5,6 dels quals per poder abordar el retorn de la paga extra del 2014, la despesa derivada de la subvenció concedida per a la requalificació del PDI i les accions vinculades a la contractació de personal investigador en formació.

Les desviacions pressupostàries més importants s’han produït en les partides en què s’ha incorporat romanent. Per naturalesa, la inversió immaterial en què es registra la despesa dels projectes de recerca ha estat la més significativa en aquest aspecte, amb 39,3 milions d’euros, seguida a distància de la despesa de personal (8,2 milions), la despesa corrent en béns i serveis (7,9 milions) i les transferències corrents (2,8 milions).

En relació amb l’execució del pressupost d’operacions corrents, destaquen els 84,2 milions d’euros de despesa de personal i els 28,3 milions d'euros de despesa corrent en béns i serveis, que representen un 96% de tota la despesa corrent de l’exercici. En total, s’han liquidat 117,1 milions d’euros en operacions corrents, import superior en 3,3 milions al de l’any 2020.

Pel que fa a les operacions de capital, s’han invertit 2,6 milions d’euros en actius materials, import inferior en 0,5 milions al de l’any anterior. També s’han gastat 21,5 milions en programes de recerca, import superior en 1,8 milions al del 2020.

S’han amortitzat 1,5 milions d’euros d’operacions d’endeutament, tots relatius a bestretes reintegrables provinents de convocatòries estatals per al finançament d’infraestructures de recerca.

Inversió material

S’han invertit 2,6 milions d’euros en infraestructures i equipaments, destinats majoritàriament a actuacions de renovació i millora. Aquesta inversió ha estat efectuada en edificis, construccions i instal·lacions (1,1 milions), en mobiliari i equipaments (0,7 milions), en equipament per al procés de dades (0,6) i en fons bibliogràfic (0,2 milions).

Situació financera i patrimonial

El balanç de situació de la Universitat de l’any 2021 acumula 272 milions d’euros d’actiu, 220 dels quals corresponen al valor net del seu actiu no corrent. Els increments patrimonials pendents d’imputar a resultats, constituïts principalment per les subvencions de capital rebudes pendents de ser traspassades a resultats, són amb 122 milions d’euros la partida més significativa del patrimoni net. Els deutes a curt termini (54 milions) i els deutes a llarg termini (53 milions) constitueixen les dues partides més significatives del passiu.

El resultat ha estat de 0,3 milions d’euros, que mantenen la tendència d’obtenir resultats positius evidenciada al llarg dels últims exercicis. Amb aquest resultat, el patrimoni generat per la Universitat s’ha situat al voltant dels 12,8 milions d’euros.

 

Aprovació de comptes i auditoria

El compte general i els estats comptables (balanç, compte del resultat econòmic patrimonial, estat de canvis en el patrimoni net, estat de fluxos d’efectiu i memòria) de l’any 2020 van ser aprovats pel Consell Social en sessió plenària del 28 d’octubre del 2021, un cop auditats per Faura-Casas auditors, que van elaborar un dictamen en què opinen que aquests documents expressen de manera significativa la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i de la liquidació del pressupost de la Universitat.

En la data d’elaboració d’aquesta memòria, el compte general i els estats comptables de l’any 2021 ja estan formulats i estan sent auditats per Faura-Casas auditors, entitat adjudicatària del servei d’auditoria corresponent a aquest exercici.