El compromís de la UPF amb la transferència es ferm es i així queda reflectit en el pla de govern,” ser Referent en Transferència de Coneixement, augmentant la transferència de coneixement per tal d’aconseguir que el coneixement generat a la Universitat impacti més positivament en el benestar de la societat.

Per això s’ ha creat un nou Vicerectorat de transferència de coneixement amb l’objectiu de potenciar-la i aglutinar les iniciatives de transferència, innovació i emprenedoria (TIE) que s’estan duent a terme a la Universitat sota un únic paraigua.

Els principals indicadors vistos d’un cop d’ull son els següents:

  • 30 nous projectes científics-tecnològics (resultats de recerca)
  • 5 noves patents prioritàries presentades
  • 40+ projectes de transferència de tecnologia en desenvolupament
  • 249.719 euros de facturació provinent de llicències
  • 725.000 euros de captació de finançament públic per valorització de coneixement
  • 3,4M d’euros de facturació per recerca contractada
  • 6 noves empreses creades (2 spin-off, 4 start-up)

A continuació desenvolupament les principals actuacions i resultats en cada un dels pilars

 

5.2.1 Identificació i  protecció de resultats

Cada any sorgeixen a la UPF nous projectes de transferència de coneixement, fruit de la recerca efectuada en els vuit departaments, que integrem en les tres àrees de coneixement en què s’especialitza la nostra universitat: ciències de la informació i les comunicacions, ciències de la salut i de la vida i ciències socials i humanes.

Durant l'any 2021, han estat identificades un total de trenta noves tecnologies o coneixements, nou en l'àmbit de les TIC, nou en l'àmbit de biomedicina i 6 en ciències socials i humanitats, la qual cosa suposa un indicador sense precedents. Són trenta nous projectes de transferència de coneixement que se sumen a la cartera de potencials innovacions sorgides de la UPF.

Pel que fa a la protecció, s’han presentat 5 noves patents prioritàries, 4 en l'àrea de ciències de la vida i 1 en tecnologies de la informació i les comunicacions

En les 5 patents prioritàries, hi han participat un total de 14 inventors de la UPF, dels quals 6  són dones (un 42%).

Taula 5.7. Protecció industrial de resultats i software. 2017-2021

 

5.2.2 Valorització

Programa UPF INNOValora

L’UPF INNOValora és el programa de la UPF que dóna suport a projectes de prova de concepte per a valoritzar resultats amb potencial de mercat que sorgeixen l'activitat investigadora de la universitat.

El programa està obert a qualsevol disciplina de recerca i ja compta amb 3 edicions (2018, 2019 i 2021) on s’han presentat un total de 40 propostes i se n’han finançat 16 (5 al 2018, 5 al 2019 i 6 al 2021). La iniciativa te una molt bona acollida entre la comunitat investigadora de la UPF i s’ha convertit en un finançament inicial que permet el desenvolupament posterior de les tecnologies i possibilita la seva arribada al mercat.

El pressupost de la convocatòria del 2021 ha estat de 180.000€ amb un màxim finançament per projecte de 30.000€ i per a un període d'execució de 9 mesos. L’edició 2021 ha comptat amb contribució del Consell Social de la UPF, que ha aportat suport als 6 equips investigadors, oferint-los formació en emprenedoria per valor de 3.000€ i premiant amb 5.000€ el projecte que demostri una millor evolució.

En la tercera convocatòria 2021, un total de 6 projectes han resultat finançats, 3 del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions i 3 del Departament de Medicina i Ciències de la Vida.

El panell d’experts que ha avaluat les propostes del programa UPF INNOValora 2021 ha estat format per professionals d’àmbits com la innovació, la inversió, i la transferència tecnològica.

Programes i finançament extern per valorització

La UPF participa activament en les convocatòries competitives d'ajuts i subvencions per desenvolupament de tecnologies, proves de concepte, acompanyament especialitzat i, en definitiva, qualsevol que recolzi l'arribada al mercat dels resultats de recerca generats pels nostres investigadors..

La captació de finançament durant 2021 per aquests conceptes ha estat de 725.058 euros, segons la següent relació:

Taula 5.8. Ajuts de valorització obtinguts en convocatòria competitiva (2017-2021)

La captació de fons per valorització de resultats ha disminuït l’any 2021 respecte als resultats obtinguts l’any 2020, sent un dels motius principals que els ajuts del programa Industria del Coneixement que atorga la Generalitat de Catalunya no s’han resolt

Els principals programes en els que la UPF ha obtingut finançament l’any 2021 són:

CaixaResearch (Validate i Consolidate)

És un programa de la Fundació La Caixa en col·laboració amb Caixa Capital Risc i EIT Health que promou la transformació del coneixement científic de l’àmbit biosanitari en serveis, productes i empreses. Disposa de dues modalitats: Validate i Consolidate, segons el grau de maduració de la tecnologia o coneixement al qual s’adrecen.

La convocatòria CaixaResearch Consolidate dóna suport a projectes innovadors madurs (nivell TRL 4 o superior) i amb sòlides estratègies de protecció intel·lectual i industrial, i comercialització per assolir estadis d’atracció d’inversió i acostar-los al mercat. L’ajut econòmic és de 300.000 € per executar en un termini de 24 mesos. La UPF ha obtingut 2 ajuts d’aquesta convocatòria:

IntraSenso-eAXON

Aquest projecte està desenvolupant un microsensor ultrafí i sense fils que envia les dades recollides a un dispositiu extern on es poden consultar i, així, permet fer una monitorització contínua de la salut dels pacients. La iniciativa està liderada per la investigadora Laura Becerra-Fajardo, del Grup de Recerca en Electrònica Biomèdica (BERG), que dirigeix Antoni Ivorra.

Livercolor

Aquest projecte, liderat per la investigadora del grup de recerca SIMBIOsys Gemma Piella i realitzat en col·laboració amb el Vall d'Hebron Research Institute (VHIR), està desenvolupant tecnologies basades en intel·ligència artificial per ajudar el personal mèdic a determinar si els fetges són o no aptes per ser trasplantats.

Pruebas de Concepto 2021

Aquests ajuts, emmarcats dins el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020, tenen l’objectiu de fomentar i accelerar la transferència de coneixements i resultats generats en projectes de recerca finançats en les convocatòries 2016 i 2017 de l’anterior Plan Estatal 2013-2016. L’any 2021 ha estat el primer any que es fa efectiva una convocatòria per a proves de concepte des del Ministeri, gràcies a la contribució dels fons Next Generation EU.

La UPF ha presentat 5 propostes en aquesta convocatòria, de les quals 3 han estat avaluades favorablement i finançades, per un import global de 420.900 €:

VIRCAT, una nova plataforma de fabricació de teràpies antivirals basada en ARN, presentat pelgrup de recerca en Virologia Molecular, liderat per Juana Díez,

PepCann, una família de compostos derivats del cànnabis però sense els seus efectes secundaris per al tractament del dolor, presentat  pels investigadors David Andreu i Rafael Maldonado

Validació d’una metodologia d’escriptura de gens per finalitats terapèutiques en el domini de les malalties rares, presentat pelgrup de recerca en Biologia Sintètica Traslacional, liderat per Marc Güell,

Ajuts d’ACCIÓ

L'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ) que és l'agència pública per a la competitivitat de l'empresa catalana, adscrita al Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

TECNIOspring INDUSTRY (modalitat INCOMING)

El programa Tecniospring INDUSTRY ofereix un ajut del 100 % per a la contractació de personal d’R+D qualificat durant 2 anys. Poden sol·licitar-lo empreses amb seu operativa a Catalunya o entitats acreditades TECNIO.

La UPF, a través dels seus centres TECNIO, ha presentat 4 sol·licituds a aquest programa i d’aquestes, 1 proposta ha resultat finançada per al grup MTG i el projecte “Technology-Enhanced Learning of Music Instruments (TELMI - SkyNote)” amb un import total concedit de 137.160 €.

INNOTEC

L'ajut INNOTEC finança des d’un 25% fins a un 70% de projectes d'R+D, d’entre 50.000 i 200.000 euros, desenvolupats per empreses establertes a Catalunya. Aquests projectes s'han de dur a terme de forma col·laborativa amb grups universitaris (o CSIC o centres CERCA) acreditats TECNIO.  L’any 2021, des de la UPF i a través dels seus centres TECNIO,  s’han sol·licitat 2 ajuts INNOTEC, dels quals 1 ha resultat finançat amb  199.916,66 €. Aquest ajut es desenvoluparà de forma col·laborativa entre el centre SynBio, recentment acreditat com a centre TECNIO i l’empresa ZeClínics, SL.

5.2.3 Comercialització

La transferència de tecnologia i coneixement des de les universitats i centres de recerca cap al teixit socioeconòmic es fa generalment a través de tres vies: 1) contractes universitat-empresa; 2) llicències de títols de propietat industrial (patents, models d'utilitat) o de coneixement (know-how) a tercers interessats en la seva explotació; 3) creació d'empreses de base tecnològica o spin-off.

Contractes universitat-empresa

La UPF ha signat un total de 155 contractes amb empreses i institucions, per un import de 3.408.677 euros. Aquestes xifres suposen una increment de quasi el 20% sobre la xifra aconseguida l’últim  any , en el que la contractació per part d’empreses i entitats externes va disminuir notablement per l’efecte de la pandèmia. No obstant la recuperació, encara estem per sota les xifres anteriors a la crisis per COVID-19.

En la següent taula se'n pot veure la distribució segons les tres principals àrees de coneixement:

Taula 5.9. Contractes amb empreses. Evolució 2017-2021

Pel que fa a la naturalesa de la col·laboració que es regula a través d'aquests contractes, aproximadament un 50% correspon a projectes de recerca contractada i un 40% a prestacions de serveis. La part restant són aportacions obtingudes de forma no competitiva per part de fundacions i altres entitats.

Llicències de tecnologia i altres contractes de transferència

L'any 2021  s'han signat 12 nous contractes de llicència de tecnologia i coneixement. En total, la universitat ha percebut un total de 249.719 euros de retorn per tecnologies llicenciades. En la següent taula es poder veure l’evolució dels últims 5 anys , amb un clar creixement l’any 2021 en el departament de Medicina i Ciències de la Vida.

Taula 5.10. Llicències i altres contractes de transferència. Evolució 2017-2021

Per tipologia d’actiu llicenciat, el 49% dels ingressos obtinguts provenen de material biològic, un 39% de programaris de software,  i el 12%  de llicències de patents.

Amb l’objectiu de comercialitzar les tecnologies de la UPF, s’han realitzat tot un seguit d’accions comercials i contactes amb empreses per tal d’avaluar llur interès en les tecnologies titularitat de la UPF. En aquest context, la universitat signa amb potencials clients i col·laboradors alguns documents que regulen la relació que s’ha d’establir, com ara acords de confidencialitat, acords de transferència de material, acords de col·laboració o altres, que assessora i gestiona la Unitat d’Innovació – UPF BS.

Taula 5.11. Altres contractes de transferència de coneixement. Evolució 2017-2021

Creació d'empreses

Durant l’any 2021 s’han creat 6 noves  empreses (2 Spin-off i 4 Start-up)

En el següent quadre es pot veure l’evolució xel últim 5 anys i destacar el bon ritme de creació de spin off`s ,  amb  2 spin off’s/any  de mitjana creades  els últims 3 anys, aspecte que reflexa que els coneixements que es generen a la UPF estan arribant al mercat.

Taula 5.12. Creació d'empreses de base tecnològica. Evolució 2017-2021

Lucid Technologies ,  S.L.

L’empresa té per objecte desenvolupar, fabricar i comercialitzar solucions de programari i/o maquinari per el tractament de senyals d’imatge i so de la indústria audiovisual i entreteniment.

La tecnologia s’ha desenvolupat al departament de tecnologies de la informació i comunicació, pel Dr. Marcelo Bertalmio i la UPF ha llicenciat a l’empresa 2 patents

MusicMuni Labs

MusicMuni Labs té com a visió un món enriquit per una alfabetització musical omnipresent, resultant en un impacte positiu en la qualitat de vida de milions de persones. Tenen com a missió aconseguir aquest objectiu catalitzant i escalant l'educació musical i els dominis d'infotainment (informació i entreteniment) en formes accessibles al gran públic. Ho fan sintetitzant el coneixement pedagògic amb la intel·ligència artificial, amb especial èmfasi sobre el compromís de l'alumne i l'avaluació automatitzada.

Maskin Company 21 S.L

Maskin Care és una Start-Up dedicada a la comercialització d'una mascareta transparent única, segellada amb ultrasons i amb tecnologia d’última generació.

Local Soluciones Digitales S.L.

Local Productos és un mercat en línia que neix amb l'objectiu de donar suport a marques locals, artesans i comerços de proximitat de tot el territori espanyol.

Explainable AI, S.L.

EXPAI és un servei que permet a les empreses entendre els seus models d’Intel·ligència Artificial i així augmentar la seva eficiència i rendibilitat i la confiança dels usuaris.

One Tap, S.L.

l'empresa ofereix experiències interactives i gamificades per als assistents d'espais i actes culturals a través de web apps.

 

5.2.4. Programes i actuacions de foment de la transferència i l’emprenedoria

La promoció de la col·laboració universitat-empresa s'aborda tant des del punt de vista de la oferta, donant a conèixer les tecnologies i capacitats dels grups de recerca de la UPF, com des de la demanda, indagant en el sector productiu sobre reptes o necessitats que puguin ser resoltes o a les quals es pugui contribuir des de la universitat. La participació en fires i brokerage events, la celebració de sessions pròpies i dirigides a un determinat client o sector, les trobades puntuals i relació periòdica amb empreses que siguin potencials col·laboradors i la relació amb actors internacionals en el món de la transferència són alguns dels instruments que utilitzem amb l'objectiu de facilitar i impulsar aquesta col·laboració.

Les principals actuacions realitzades son les següents

Programes d’acompanyament

Programa UPF GO

És un programa d’incubació dissenyat específicament per als projectes emprenedors de la UPF. Inclou suport en activitats com l’elaboració del pla de negoci, l’estratègia i el desenvolupament de producte, el contacte amb proveïdors, l’aixecament de rondes de finançament, la incorporació de nous perfils i experts/assessors, la negociació amb inversors i l’Ínterim Management. Durant el 2021 s’ha fet seguiment de 7 projectes, dels quals 3 es poden constituir com spin off l’any 2022

Programa Investor’s Meet-Up:

Es un programa en el que s’organitzen jornades personalitzades amb inversors especialitzats per tal que aquests puguin veure, en el termini de mig dia, tots els projectes que els puguin interessar de la UPF i l’equip emprenedor rebre consells amb alt valor afegit.

Durant l’any 2021 s’ha organitzat

Investor Day (05.10.21)

Jornada inversora al DTIC amb Luis Martin Cabiedes, un dels business angels més important d’Espanya. La jornada va consistir en la presentació personalitzada, al campus de Poblenou, dels següents projectes: Skynote de Rafael Ramirez, Astraval de Mario Ceresa, Expai de Carles Soler/Javier Rando, Pictolex de Carlota Albanell i IGEM UPF- Projecte Aria.

Meet-up i4Kids: sessió co-organitzada juntament amb la Fundació Sant Joan de Déu) a l’abril 2021. Es va centrar en la col·laboració en projectes d'àmbit infantil i en apropar els resultats de recerca d’aquests projectes al mercat. Durant la sessió es van presentar 8 projectes de la UPF a responsables mèdics de l’Hospital Sant Joan de Déu

UPF Innovation Mentors 

Xarxa que aplega professionals i experts en diverses àrees de coneixement i sectorials disposats a participar o contribuir al desenvolupament de projectes de transferència i emprenedoria de la UPF.

Aquest programa permet obrir un canal entre els projectes de transferència i emprenedoria sorgits a la Universitat i professionals contrastats en àmbits com ara la transferència, la inversió, l’emprenedoria o la gestió i direcció d’empreses, per tal que els “innovadors” de la UPF puguin rebre un assessorament valuós per desenvolupar els seus projectes, mentre que els mentors obtindrien un coneixement privilegiat de les innovacions sorgides a la Universitat i, eventualment, l'oportunitat d'invertir-hi.

Assitència a fires i Networking

4YFN & MWC (28/29.06.21).

Vam participar a l’edició 2021 del 4YFN amb un stand propi on vam mostrar un total de 10 projectes UPF, entre R+D, startups i spin off. Van ser els següents:  Lucid Technologies, Telmi Skynote, Expai, Onetap, OrganAid, Integra Therapeutics, Ethical Time, Local Productos, Maskin i MyRealFood.  Va ser una bona oportunitat per a donar a conèixer les propostes dels investigadors i emprenedors UPF a l’ecosistema empresarial internacional i tenir els primers contactes amb potencials clients i inversors.

Smart City Expo World Congress & Tomorrow Mobility (16.11.21)

Assistència a la fira d’innovació urbana més important del món, que es va celebrar a Barcelona el novembre de 2021. Vam tenir contactes amb diverses empreses com Motorola, Amazon Web Services, Watteco o Park4dis.

TechMatch - Fem IoT (14.12.21)

Participació al Tech Match de la fundació i2cat. L'objectiu de la jornada és posar en contacte empreses catalanes amb universitats i centres de recerca que estan desenvolupant tecnologies punteres.

Open Innovation Forum (challenge identification)

La Universitat Pompeu Fabra, juntament amb Biocat, la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya i l’IDIBELL, participen en aquest programa d’innovació oberta que dóna l’oportunitat a empreses de llançar els seus reptes d’innovació i obtenir propostes de solucions de la mà de grups de recerca d’universitats, hospitals, centres de recerca i tecnològics catalans.

Participació en clusters empresarials i Associacions

Per tal de seguir una estratègia estructurada d’apropament a les empreses , la UPF particpa en els clústers empresarials, CataloniaBio & HealthTech i al Kid’s Cluster i forma part de les associacions Global Legaltech Hub i Clúster Digital de Catalunya.

Associació TECNIO  

Les universitats catalanes, la fundació I-CERCA i el CSIC, han creat una  associació per impulsar la transferència de tecnologia i la connexió amb el món empresarial per mitjà dels seus grups i centres de recerca amb segell TECNIO.

L’Associació TECNIO  està formada pels 59 grups de recerca que compten actualment amb l’acreditació TECNIO , un segell que identifica els desenvolupadors de tecnologia a Catalunya per facilitar-ne la connexió amb les empreses.

L’objectiu de l’associació és agrupar i fer visible l’activitat dels grups de recerca amb el segell TECNIO, fomentar-ne la col·laboració i impulsar-los com a instrument de connexió amb el teixit empresarial i l’administració.

La UPF disposa de 4 grups amb acreditació TECNIO  : BCN MedTech (ETIC), Music Technology Group – MTG (ETIC, Bioanalytics, Pharmacology and Proteomics-  BAPP (DCEXS-UPF/IMIM) I el Laboratori en Biologia Sintètica Translacional (SynBio Lab), aquest últim ha obtingut l’acreditació TECNIO durant l’any 2021

Programes d’Acceleració

EIT HEALTH-Bridgehead Program: Dins del marc d'EIT Health, hem format part d’una xarxa d’acceleradores europees (CATalyzers). Durant l’any 2021 hem participat en el programa Bridgehead Europe i Bridgehead Global, dos programes d’internacionalització individualitzat per a start-ups europees que volen aterrar a d’altres països europeus o arreu, respectivament, així com ha liderat el programa de transferència de coneixement “Knowledge Transfer” que pretén compartir les bones pràctiques entre les diferents acceleradores europees

EIT Urban Mobility. En el marc del EIT Urban Mobility, participem en una de les tres acceleradores de projectes empresarials que van ser aprovades, en aquest cas la corresponent al Sud d’Europa. El projecte ha estat coordinat per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i també hi formen part altres institucions com l'Ajuntament de Barcelona a través de Barcelona Activa, la plataforma CARNET i el Centre Tecnològic d’Automoció de Galícia (CTAG).

Durant el 2021 es van accelerar 10 startups, dividides en dos batchs de 5. El primer batch de 2021 les empreses seleccionades van ser BiaPower, Solum, Asimob, Muv i Pavnext.  En el segon batch de l’any hi van participar Volvero, Pendel Mobility, Inteligg, DeepTraffic i Minervas.

5.2.5 Ecosistema Emprenedor

Programes de  promoció, formació i sensibilització

Entre les activitats de promoció, formació i de sensibilització desenvolupades el 2021 destaquen:

Start UPFlama

Es un nou programa desenvolupat per la UPF que te per objectiu donar suport a la creació d’empreses innovadores per part d’estudiants de la UPF: El programa vol ajudar els estudiants i alumni de la Universitat a fer realitat les seves idees de negoci. Ofereix als participants formació en emprenedoria, assessorament, finançament dels serveis necessaris per posar en marxa una companyia i acompanyament en les tasques de constitució de l’empresa.

Start-UPFlama accepta projectes de qualsevol sector impulsats en equip o de manera individual. Hi poden participar estudiants que estiguin cursant un grau, màster o doctorat a la UPF i alumni de qualsevol estudi de les darreres promocions.

L’any 2021 s’ha fet la primera edició d’aquest programa, que ha comptat amb 31 projectes que han participat a la primera fase.

Dels 31 projectes inicials, s’ha seleccionat per la segona fase 12 projectes. D’aquests 12 projectes que han seguit la formació prevista, el jurat ha seleccionat a 6 projectes que han obtingut un premi de 3.000€ , per a cobrir despeses per  la constitució de la start up, que son els següents :

Ahcarya: app dedicada al ioga que corregeix els moviments dels usuaris mitjançant intel·ligència artificial.

Altés: plataforma per posar en contacte clients amb dissenyadors i artesans per crear mobles personalitzats.

Food To Feed (F2F): projecte que proposa el processament d’excedents i residus alimentaris per elaborar nous productes.

PictoLex: projecte dedicat a la creació de documents jurídics en format de còmic, utilitzant un llenguatge senzill i amb plena validesa legal.

Som BCN: plataforma de compra d’entrades per a activitats d'oci i cultura a Barcelona.

VirTest: tecnologies d’intel·ligència artificial i realitat virtual i augmentada per ajudar metges i empreses a realitzar simulacions i testejar productes.

Programa Akademia

Es un programa de formació en innovació impulsat per la Fundación Innovación Bankinter que té per objectiu ajudar els estudiants universitaris a assolir habilitats i coneixements transversals que els aporta un valor diferencial a l’hora d’incorporar-se al món professional.

El programa s’ha desenvolupat al llarg dels mesos de novembre del 2021 i febrer del 2022 i han participat un total de 7 estudiants de la UPF, provinents de diferents estudis, principalment de l’àmbit de les Ciències Socials: grau en Economia, doble grau en Dret i ADE, International Business, Ciències Polítiques i Enginyeria Informàtica.

Programa Explorer

El programa EXPLORER, promogut pel Centre Internacional Santander Emprendimiento (CISE) i l'objectiu és promocionar el talent jove i l'esperit emprenedor i estimular la creació d'empreses innovadores al territori.

En l’edició 21/22 es van ser seleccionats un total de 19 participants distribuïts en 10 equips. Durant el procés de selecció de les propostes, es van prioritzar aquelles idees creatives amb un component innovador, alineades amb els ODS 2030, que poguessin generar una oportunitat de negoci i amb potencial de creixement.

El guanyador Explorer 2021-22 van ser dues estudiants del Grau en Medicina de la Blanquerna-Universitat Ramón Llull amb el projecte “UBRA” i el premi obtingut un viatge a Oporto a l’esdeveniment d’emprenedoria que organitzarà l’European Innovation Academy el juliol del 2022.

Programa De la Ciència al Mercat

De la Ciència al Mercat és un programa interuniversitari que s'emmarca en el Programa Catalunya Emprèn . L’edició 2020-2021 és la tercera edició organitzada per a més de la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona. L’objectiu del programa és promoure l’emprenedoria científica i dotar als estudiants i titulats de Màster i Doctorat de les universitats de les eines necessàries per tal d’explorar la possibilitat de crear una empresa derivada de la recerca.

En aquesta edició s’han inscrit un total de 125 estudiants, dels quals van ser seleccionats 42 participants, 7 de la UPF, provinents de les àrees de coneixement de Comunicació, Traducció i Ciències del Llenguatge, Ciències Experimentals i de la Salut i Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.

A l’acte de cloenda del programa o es van presentar una vintena de projectes dels diferents àmbits de coneixement, 4 d’ells vinculats a la UPF:

Espais d’ Incubació

La UPF disposa dels “Espais d'incubació UPF Business Shuttle” que tenen per objectiu contribuir al desenvolupament de noves empreses de base tecnològica i de component innovador vinculades a la UPF. Es un equipament impulsat per Barcelona Activa per donar suport a empreses de recent creació. La UPF disposa de 10 despatxos destinats a aquesta finalitat.  L’any 2021 se hi ha ubicat un spin off i cinc start-ups amb activitat en els sectors Bio-tec, fin-tec, legal-tec, app mobile, serveis TIC i de les indústries culturals. Entre les sis han ocupat un total de 39 treballadors i 2 estudiants UPF en pràctiques. Pel que fa a dades econòmiques, la facturació global va ascendir a un total de 1.347.000 euros, i van mobilitzar capital per un import global de 107.000 euros, provinent d’inversió privada i d’ajuts i instruments financers públics. Les empreses incubades al llarg del 2021 han estat les següents: MYREALFOOD APP, S.L, PARALLEL SOLUTIONS S.L; REBOOT STUDIO ;  GUSANO FILMS, S.L ; COGNITIVE FINANCE, S.L ; MEDBIONFORMATIC SOLUTIONS, S.L