L’activitat en promoció de la salut s’ha centrat a assumir, per part de l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut, la representació institucional associada a la pertinença a xarxes i la implantació dels acords associats.

Xarxa us.cat

A l’exercici 2021 s’han celebrat tres reunions ordinàries, les dues primeres sota la presidència de la UPF, i l’assemblea biennal de la xarxa us.cat, en la quals es va presentar la comunicació “Assoliment d’objectius de l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible des de la promoció de la salut. El cas de la UPF”.

Els membres de la xarxa s’han organitzat en diferents grups de treball i des de la UPF s’ha estat treballant en la convocatòria del premi al Treball de Fi de Grau i al màster de temàtica saludable; en les opcions existents per assolir la personalitat jurídica pròpia i els avantatges i desavantatges de cadascuna; en l’instrument de mesura i el protocol d’administració de l'enquesta sobre la salut i els hàbits d’estil de vida de les persones que formen part de la comunitat universitària, i en el programa d’activitats de la II Setmana Saludable Interuniversitària de Catalunya.

Pel que fa a l'enquesta sobre la salut i els hàbits de vida de les persones que formen part de la comunitat universitària, entre l’abril i el setembre, a la UPF es va digitalitzar el qüestionari i se'n va fer la difusió. A l’octubre es va administrar el qüestionari i es van obtenir els resultats de participació següents:

Taula 8. Participació enquesta hàbits de vida 

Pel que fa a la segona edició de la Setmana Saludable Interuniversitària de Catalunya, enguany va estar dedicada a la millora de la salut mental i del benestar emocional. La UPF i sis universitats públiques catalanes (Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona, ​​Universitat ​​de Girona, Universitat Rovira i Virgili, Universitat Oberta de Catalunya i Universitat Politècnica de Catalunya) van organitzar conjuntament un programa que ofereix activitats relacionades amb la salut mental i el benestar emocional, per desenvolupar una de les línies de treball de la Xarxa uscat. La salut emocional també és una de les línies estratègiques del projecte UPF Saludable, aprovat el 9 de novembre del 2019 per acord del Consell de Govern.

El 6 i 7 d'abril del 2022 les universitats promotores van oferir diferents activitats, emmarcades en aquesta línia estratègica. L’endemà, el dia 8, la Xarxa uscat va patrocinar el monòleg teatral La dona del tercer segona, que constitueix l’activitat comuna de la Setmana Saludable per a les dotze universitats catalanes membres de la Xarxa.

CRUE Sostenibilitat-GTUS 

La reunió de tardor de la Comissió Sectorial sobre Sostenibilitat de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE Sostenibilitat) es va dur a terme a l’octubre a Almeria, i el Grup de Treball d'Universitats Saludables (GTUS) va informar favorablement els tres documents de consens elaborats per la Xarxa REUPS (vegeu l'apartat següent) i va tramitar-ne l'aprovació per part de la Comissió.

Xarxa REUPS

Entre gener i juliol del 2021, la UPF ha continuat finançant el disseny mensual del personatge animat que introdueix els missatges principals de la campanya de sensibilització "Un mensaje saludable por un objetivo común", de la Xarxa Espanyola d’Universitats Promotores de Salut (REUPS). 

La Xarxa REUPS també ha estat treballant en tres documents de consens per a la seva tramitació i aprovació en el marc del Grup de Treball d'Universitats Saludables (GTUS) de CRUE Sostenibilitat, al voltant de la prevenció del consum d’alcohol, de les addicions comportamentals i de la sostenibilitat en la gestió de festes (dispensa d’alcohol, prevenció de la violència sexual i gestió de residus). 

El 24 de setembre es van presentar al·legacions en la fase d’audiència pública del Reial Decret sobre l’Avantprojecte de Llei orgànica del sistema universitari (LOSU). 

El 7 d’octubre es va celebrar el Dia de les Universitats Saludables, comú a tot l’Estat. Amb aquesta finalitat, es va organitzar una acció formativa al matí (taller “Multitasking saludable”, amb 44 participants) i una conferència a la tarda (“Alimentación y sostenibilidad: ¿Por qué la dietética puede ser clave contra el cambio climático?”, d’Aitor Sánchez), impartides en modalitat no presencial; i es van distribuir materials gràfics (cartells, tríptics i estovalles) en català, castellà i anglès. Els tríptics i els cartells es van difondre als punts habituals i les estovalles van estar disponibles a les cafeteries. Les activitats es van difondre mitjançant xarxes socials, la web d'UPF Saludable i l'agenda del campus.

Xarxa Vives-Grup de Treball d'Universitats Saludables i Sostenibles

Sense activitat a l’exercici 2021.