El 28 de maig del 2021 va prendre possessió del seu càrrec el nou rector de la Universitat Pompeu Fabra. Un cop constituït l’equip de govern, es van prioritzar un conjunt de mesures per executar en els primers 100 dies de mandat.

El document recull 73 accions. El balanç d’aquest primer document de planificació és del 97% d’accions finalitzades o en procés de finalitzar, i del 97% dels objectius plenament o parcialment assolits.

Una altra acció vinculada a la planificació ha sigut la creació dels equips de resposta ràpida (ERR), que són equips interdisciplinaris que han treballat sobre temes clau que s'han de transformar i que es dissolen transcorreguts els 90 dies en què dura el procés de transformació.

Aquesta transformació es basa en tres fases, que es desenvolupen en 90 dies: fase de diagnòstic, fase d’identificació de solucions innovadores, fase de preparació del canvi.

Durant el curs 2021-2022, els ERR creats han treballat sobre 9 aspectes de millora:

·       AVALDO

·       Càrrega administrativa de la docència

·       Horaris

·       Llengües de la docència

·       Fer més satisfactòria la relació amb els professors associats

·       Alumni i aprofitament

·       Càrrega administrativa de Recerca

·       Configuració de les UCA

·       Espais de treball

D’altra banda, i continuant amb l'aposta d’un model de govern i de gestió transparent i obert, al Claustre de juny del 2022 es va fer un retorn de l’estat de les 136 accions estratègiques que recollia el programa del rector.