Durant el curs acadèmic 2021-2022 no s'ha produït cap defunció de personal docent i investigador ni de personal d'administració i serveis.