Òrgans de govern

Consell de Direcció

Durant el curs acadèmic s'ha modificat lleugerament l'estructura de la direcció de la Universitat. En aquest sentit el Vicerectorat de Professorat i de Relacions amb la Comunitatat ha passat a ser  el Vicerectorat adjunt al rector i de Professorat i de Relacions amb la Comunitat. Així mateix s'ha modificat el Vicerectorat adjunt que ha passat a ser el Vicerectorat adjunt al rector i d'Organització i Grup UPF.

L'1 d'abril del 2022 es nomena el senyor Josep Oriol Escardíbul Ferra com a gerent de la Universitat Pompeu Fabra, en substitució del senyorJaume Badia Pujol.

També amb aquesta data és nomenada nova cap del Gabinet del rector la senyora Eulàlia Solé Tomàs, en substitució d'Àngels Ingla Mas. 

Claustre

El Claustre s’ha reunit en quatre ocasions. El 26 d’octubre del 2022 es va constituir i es van elegir els membres de la Mesa del Claustre. L’1 de desembre del 2021 es va fer una reunió ordinària. El dia 26 de gener del 2022 es va reunir de forma extraordinària per tractar un únic punt: la declaració sobre el respecte, defensa i promoció de la llibertat d'expressió a la UPF, i finalment, el dia 31 de maig es va fer una altra reunió ordinària on es va escollir la nova síndica de greuges. Les dues últimes sessions es van poder celebrar en format híbrid (presencial i telemàticament).

Consell de Govern

El Consell de Govern s’ha reunit en sis ocasions. La meitat de les reunions s’han celebrat en format híbrid.

Normativa

S’han modificat sengles normatives: la Normativa sobre convenis administratius signats per la Universitat Pompeu Fabra i la Normativa per la qual es regulen els càrrecs acadèmics de la UPF i el Reglament de l'Arxiu Administratiu.

En l’àmbit d’integritat i transparència la Universitat ha aprovat el Pla de Mesures d’Integritat en la Gestió de la UPF i la Normativa de transparència dels càrrecs i altre personal directiu de la UPF. S’ha procedit a la modificació de la Normativa per la qual es desenvolupa la legislació de la transparència i el dret d’accés a la informació pública a la Universitat Pompeu Fabra.

Finalment, s’ha incorporat al Codi Ètic la Declaració del Claustre universitari sobre el respecte, defensa i promoció de la llibertat d’expressió a la UPF, aprovada el 26 de gener del 2022.

Comissions

Durant aquest curs s’ha modificat la composició de la Comissió de Cultura i la Comissió Institucional de Revisió Ètica de Projectes (CIREP-UPF).

S’ha creat la a Comissió Antifrau de la UPF amb les funcions, entre d’altres, d’impulsar les accions previstes en el Pla de mesures d’integritat.

Comissió de Suport Integral als estudis de Doctorat, que té com a funcions, entre d’altres, la coordinació de les diverses unitats acadèmiques i administratives que participen en la gestió del doctorat per tal d’establir un marc comú de suport al doctorand i a la direcció de la tesi.

Tot i no tractar-se d’una comissió, s’ha creat el Fòrum Consultiu de la UPF, un espai de trobada, participació i contribució en l’esdevenir de la Universitat dels anteriors rectors i presidents dels consells socials.

 

Eleccions

Degans i directors

Al llarg del curs 2021-2022 han tingut lloc les eleccions als càrrecs de degà de l’Escola d’Enginyeria (Oscar Camara Rey) i degà de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials (Abel Escriba Folch).

Pel que fa als directors de departament s’han fet eleccions per escollir els directors del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (Vladimir Estivill Castro), del Departament d’Economia i Empresa (Daniel Serra de la Figuera), del Departament de Dret (Angel Jose Rodrigo Hernandez), del Departament d’Humanitats (Albert Garcia Balaña), i del Departament de Medicina i Ciències de la Vida (Jorge Garcia Ojalvo).

Consells de Departament

Al febrer del 2022 es va fer les eleccions per escollir els representants del personal docent i investigador, dels estudiants i del personal d’administració i serveis dels vuits consells de departament.

Juntes de centre

També al febrer del 2022 es van escollir els representants íntegres d ela junta de la Facultat d’Economia i Empresa.

Al llarg del curs han tingut lloc eleccions parcials a l’Escola d’Enginyeria.

 

Estructura acadèmica

Centres propis

S’ha procedit al canvi de denominació del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut que ha passat a denominar-se Departament de Medicina i Ciències de la Vida (Resolució REU/1508/2022, de 17 de maig. DOGC núm. 8676, de 26 de maig del 2022).

També s’ha aprovat la proposta de creació de la Facultat de Medicina per segregació de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida, que està en tramitació.

Per últim s’ha ratificat la modificació del Reglament de la Facultat de Comunicació.

Centres acadèmics adscrits

Els òrgans de govern de la Universitat han aprovat la fusió dels centres docents Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa Tecnocampus, de l’Escola Superior de Ciències de la Salut Tecnocampus i de l’Escola Superior Politècnica Tecnocampus, centres adscrits a la UPF de titularitat de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme, en un únic centre denominat Centre Universitari TecnoCampus, mantenint l’adscripció a la Universitat Pompeu Fabra.

Al llarg del curs acadèmic s’han aprovat els convenis de col·laboració acadèmica entre la UPF i diverses entitats per regular l’adscripció de centres docents d’ensenyament superior

  • Fundació Institut d’Educació Contínua (Barcelona School of Management).
  • Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme (Escola Superior Politècnica Tecnocampus, Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa Tecnocampus i Escola Superior de Ciències de la Salut Tecnocampus).
  • Fundació Barcelona Graduate School of Economics (Barcelona School of Economics).
  • Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (Escola Superior d’Infermeria del Mar).
  • Consorci Escola Superior de Comerç Internacional (Escola Superior de Comerç Internacional)

Normativa

El Consell de Govern ha aprovat la Normativa de centres docents d’ensenyament superior adscrits a la Universitat Pompeu Fabra, que deroga l’aprovada al 1999.