Visualització del contingut web

Principals actuacions

Les polítiques de recursos humans definides per al PAS es concreten fonamentalment en tres línies:

 1. Assolir un plantilla de PAS estable, coherent i tecnificada.
 2. Consolidar un model de desenvolupament personal i professional i de gestió de persones per competències.
 3. Promoure un nou model de gestió basat en l’adequació d’estructures organitzatives, així com en l’ordenació, la simplificació, l'adequació i l'automatització dels processos. 

Assolir una plantilla de PAS estable, coherent i tecnificada

Al llarg d'aquest curs acadèmic 2020-21 s’han dut a terme actuacions segons les tres grans línies que orienten l’estratègia en la qual està treballant de manera prioritària l’Àrea de Recursos Humans i Organització (ARHiO), tot i la contenció de la despesa que continua vigent:

 • L’estabilització de les persones interines o laborals temporals.
 • La consolidació dels funcionaris de carrera o laborals fixos en els llocs que ocupen amb adscripció provisional.
 • La promoció i la mobilitat del personal, per fomentar la carrera professional del PAS.

Estabilització: oposicions de torn lliure

Durant aquest curs, s’han dut a terme una convocatòria d’oposicions de torn lliure de personal funcionari de carrera de l'escala d'ajudants d'arxiu i biblioteca (subgrup A2) de 7 places que ha permès estabilitzar personal bibliotecari interí. Així, juntament amb les oposicions de torn lliure per a funcionaris convocades al 2018 i al 2019, han permès que 112 persones interines del UPF s'hagin pogut estabilitzar obtenint una plaça fixa. 

Al final del mes de maig s'han publicat 4 convocatòries d'oposicions de l'escala de gestió del subgrup A2. En total s'han convocat 36 places, 29 de la taxa d'estabilització de l'ocupació personal i 7 de la taxa de reposició.

Alhora, s’han convocat dues places de nou ingrés de personal laboral: una del grup III i una del grup II.

La major part d'aquestes convocatòries s'han pogut dur a terme com a conseqüència de l'oferta d'ocupació pública d'estabilització i consolidació de l'ocupació temporal autoritzada excepcionalment, amb l'objectiu de rebaixar els alts índexs de temporalitat dels treballadors i treballadores públiques. En el cas de la Universitat Pompeu Fabra, on l'índex de temporalitat del PAS estava a l'entorn del 40% (sense comptar el Personal de Suport a la Recerca), van ser autoritzades un total de 185 places. Oferta addicional a la de la taxa de reposició de cada any, corresponent  a les jubilacionss, excedències i altres baixes de la relació contractual.

Amb els processos d'estabilització i consolidació duts a terme per al PAS funcionari, juntament amb els de reposició, l'índex de temporalitat del PAS interí s'ha reduït del 39% al 22%.

Resta pendent per el curs 2021-2022 la convocatòria d'altres 55 places entre personal funcionari (subgrup A1) i personal laboral (dels tres grups), per tal de continuar amb l'objectiu d'estabilitzar el màxim nombre de personal interí i temporal de la UPF.

Consolidació: concursos de trasllat i promoció interna

Una segona línia de treball són les polítiques de consolidació dels llocs de treball del PAS funcionari de carrera o laboral indefinit que fa anys que està adscrit provisionalment i que no ha tingut l'opció de consolidar el lloc que ocupa. Així, durant aquest curs, s’han dut a terme concursos per al PAS amb aquesta finalitat i, en concret, s’han convocat 7 concursos de PAS funcionari i 3 concurs de PAS laboral. De manera que es va posant fi als encàrrecs de funcions i les comissions de serveis de llarga durada.

Promoció i mobilitat: concursos de trasllat i promoció interna i oposicions de promoció interna

Una tercera línia d’actuació ha estat el foment del desenvolupament professional mitjançant processos de promoció interna i de trasllat, que han permès la mobilitat dins la Universitat. En concret, durant aquest curs s’han convocat 28 places a concurs de trasllat i promoció interna de PAS funcionari, així com 2 places de PAS laboral.

Així mateix, s'ha convocat un concurs de trasllat i reingrés  d'excedència de 49 places de PAS-L, en el marc de l'acord per l'estabilització dels laborals que es va signar entre la Gerència i el Comité d'Empresa, tal i com extableix la nova disposició transitòria dissetena del VI Conveni Col·lectiu. Aquest concurs de trasllat és el pas previ als concursos de promoció i nou ingrés que es previst convocar el darrer trimestre del 2021.

En total s’han convocat un total de 79 places de PAS.

Consolidar un model de desenvolupament personal i professional i de gestió de persones per competències 

En paral·lel a totes les actuacions anteriors i en el marc de la política de recursos humans, com a projecte clau per al desenvolupament del PAS, s’ha continuat treballant en la consolidació del sistema de gestió de persones per competències, basat en el Diccionari de competències personals i tècniques propi de la UPF i, que la Universitat té definit per al PAS en tres grans àmbits d’actuació: el disseny dels perfils professionals, la selecció per competències i el desenvolupament i la formació.

L’enfocament de la gestió de competències ens permet integrar en un context complex i ampli els coneixements, els procediments i els reglaments que caracteritzen els llocs de treball (coneixements) i les habilitats necessàries per executar-los (competències personals i tècniques). En aquest sentit, es dissenyen les descripcions dels llocs de treball, tenint com a punt de referència els perfils competencials marc.

En la mateixa línia, pel que fa als processos selectius del PAS, s’avaluen tant la part de coneixements del lloc de treball, com la part de competències, personals i tècniques, establertes prèviament en cadascun dels perfils competencials; amb l’objectiu de captar el millor talent intern del PAS i el perfil més òptim per a cada un dels llocs de treball.

La selecció segons un model basat en competències ens permet identificar en les persones el nivell exigit de les competències tècniques i personals requerides en els llocs de treball. L’objectiu de la selecció és aconseguir la major adequació de cada persona al lloc.

La integritat de totes les polítiques adreçades al desenvolupament del PAS preveu també la formació en competències. En aquesta línia, s’ha dissenyat el pla de formació, que ha integrat programes de formació articulats en base al diccionari propi.

Així, a principis d’any, es va publicar el Pla de Formació 2021 per al PAS, en el portal Desenvolupament Professionalt , dins la intranet del personal de la UPF, com una eina viva que s’actualitza a mesura que s’hi incorporen novetats. 

Continuant amb l’estratègia iniciada, la formació del PAS ha tingut com a principals objectius el desenvolupament personal i professional del PAS. Així mateix, s'ha incidit en donar eines que facilitin l'organització del treball en l'actual entorn canviant. També s'ha posat especial èmfasi en el desenvolupament de noves competències a l'entorn de treball a distància o híbrid.

Tota la formació que s'ha fet al llarg del 2021 s'ha desenvolupat en format virtual, mitjançant diferents modalitats (sincrònica o asincrònica).

Així mateix, el Pla de Formació 2021 s'ha programat en dues fases per tal de facilitat una millor planificació de totes les unitats. La primera s'ha desenvolupat de gener a juny i la segona, de setembre a desembre.

Pel que fa a les accions formatives desenvolupades, en destaquen les següents:

 • Es consoliden algunes accions formatives en la franja horària de migdia (de 13.00 a 15.00 hores), per tal de facilitar la participació del personal amb jornada continuada de tarda.
 • Es recupera l'itinerari formatiu específic del desenvolupament professional adreçat als comandaments de segon nivell (caps de servei i directores de campus), postposat a causa de la pandèmia.
 • S'inicia l'itinerari específic adreçat als comandaments de tercer nivell (caps d'oficina, caps d'UGA i caps d'unitat), on es treballa la gestió de persones i equips en un entorn híbrid.
 • Pel que fa al Pla de formació de Llengua Anglesa, com a novetat d'enguany, s'han programat accions formatives de manteniment per als nivells superiors (C1, C2.1, C2.2). Alhora es continua amb els cursos de nivell general (B1.2, B2.2 i C1.1)
 • S'han realitzat diversos seminaris en format virtual relacionats amb l'àmbit de la competència de gestió emocional, amb l'objectiu de donar eines i treballar aspectes relacionats amb el benestar de les persones, tot tenint en compte el context derivat de la crisi sanitària.
 

Pel que fa a la formació en prevenció de riscos laborals, s'ha continuat fent, de manera trimestral, les diferents accions formatives de l'àmbit de seguretat i salut en el treball. Així mateix, s'ha dissenyat una formació per a tot el col·lectiu de treballadors, PAS i PDI, amb l'objectiu de posar al seu abast els coneixements bàsics necessaris (tant de prevenció com de protecció) per a la reincorporació presencial a la feina del nou curs acadèmic.

Promoure un nou model de gestió basat en l'adequació d'estructures administratives, així com en l'ordenació, la simplificació, l'adequació i l'automatització dels processos

Aquesta tercera línia dins de les polítiques de recursos humans té com a finalitat dotar les unitats de l’estructura adequada per optimitzar i millorar la prestació dels serveis; en aquest sentit, durant el curs 2020-2021, s’han dut a terme sis anàlisis organitzatives.

Alhora, dins d’aquest àmbit, l’Àrea de Recursos Humans i Organització treballa per l’ordenació, la simplificació, l'adequació i l'automatització de processos. Així, una de les principals línies d’aquest curs ha estat el projecte de certificació dels processos transversals del Sistema de Garantia Interna de Qualitat. També s’ha estat treballant en els sistemes d’informació i en la integració de les aplicacions de gestió en l’àmbit de recursos humans.

En l’apartat “9.2 d’Organització i processos” d’aquesta Memòria es troba un major desenvolupament i concreció d’aquesta línia per al curs 2020-2021.

Així mateix, i en el marc de les actuacions de millora dels sistemes d'informació de Recursos Humans, el 2 de març es va posar en marxa el CAU de l'Àrea de Recursos Humans i Organització. L'objectiu principal és oferir un millor servei al PAS i al PDI, afavorint una comunicació  més àgil i fluida, tant amb els treballadors com entre el personal de gestió de les diferents unitats.


Altres línies d'actuació

Salut laboral 

En relació amb la seguretat i la salut en el treball i amb la promoció de la salut, durant aquest curs acadèmic s’ha reprès, durant el primer trimestre, i desprès d'una dedicació exclusiva a la gestió de la crisi sanitària, l'impuls d'una cultura preventiva que afavoreixi els entorns de treball segurs i saludables, a partir de la seguretat i la salut en el treball i la promoció de la salut, integrades en el sistema general de gestió de la UPF.

En l’apartat “3.5. Prevenció de riscos laborals” d’aquesta Memòria es troba el desenvolupament i la concreció de totes les actuacions referides a la prevenció de riscos dutes a terme durat el curs 2020-2021 a més de les accions preventives,  des del punt de vista laboral, per fer front a la covid-19. En l'apartat "8.1.5 Vida Saludable" es descriuen les accions relatives a la promoció de la salut.

Negociació col·lectiva

En el marc de la negociació col·lectiva del PAS, s’han continuat els treballs amb els representants dels treballadors en el si de les diverses comissions i reunions que hi ha establertes per tal d’aprofundir en els temes relacionats amb la formació, les condicions de treball i totes aquelles altres qüestions que són matèria de negociació. També s'han fet reunions per tractar específicament temes relacionats amb la situació derivada de la covid-19.

Alhora, s’ha continuat mantenint reunions  informatives  entre els presidents dels òrgans de representació del PDI i del PAS (juntes de personal i comitès d'empresa) i el gerent, el vicerector per a projectes per a la comunitat universitària i la vicegerent de l'Àrea de Recursos Humans i Organització per  tal de tractar específicament els temes relacionats amb la situació a l'entorn de la covid-19.  

Durant aquest curs s'ha signat, en data 16 de novembre del 2020, per part de la JPAS, el Comité d'Empresa del PAS, les seccions sindicals de la UGT, CCOO, Intersindical CSC i la Gerència l'acord de calendari laboral per l'any 2021.

Així mateix, s'ha materialitzat l'acord de jornades i horaris del PAS, signat el 29 de juliol del 2020, entre la secció sindical de la Intersindical-CSC, la JPAS i la Gerència. Acord que va propiciar l'aprovació per part del Consell de Govern, el 7 d'octubre del 2020,  de la Regulació de les jornades i horaris del personal d'administració i serveis funcionari, la qual ha entrat en vigor l'1 de novembre del 2020 per a tot el personal funcionari.

Pel que fa al PAS L, s'ha signat el 8 de juliol un acord entre la Gerència i el Comité d'Empresa, que ha de regir els processos per a l'estabilitació del PAS L referits a la taxa addicional.

El pla de teletreball vigent a la UPF ha continuat suspés atesa la situació d'emergència sanitària provocada per la covid-19. El context excepcional i les indicacions que les autoritats sanitàries i civils han anat establint, ha requerit una organització diferent del treball i els treballadors i treballadores, que les funcions del seu lloc de treball ho han permès, han treballat a distància, total o parcialment.

A finals de juny la comissió negociadora del Teletreball del PAS de les Universitats Públiques van signar l'Acord marc per  al desenvolupament del teletreball del PAS de les set universitats públiques catalanes que ha de regular i garantir la prestació de serveis en la modalitat de teletreball. Aquest Acord marc preveu que cada universitat negociï el seu desplegament amb els respectius òrgans de negociació.

En el si de la Mesa d'Universitats, el 26 de maig es va aprovar l'acord pel qual s'estableixen diverses mesures relatives  a la prestació de serveis amb malalties d'especial gravetat.  Així, el personal de les universitat públiques de Catalunya podrà acollir-se a mesures d'adaptació progressiva de jornada de treball o a mesures de flexibilitat horària, durant o desprès d'un tractament oncològic i aquells altres supòsits derivats de malalties d'especial gravetat.

 

Comunicació

Durant aquest curs, s’ha continuat treballant en la millora de la comunicació interna, mitjançant plans de comunicació que inclouen diferents accions per diversos canals, i adreçats a diferents col·lectius: PAS, PDI, equips de comandament, agents socials, etc., garantint així la comunicació transversal. En total, s’han elaborat quinze plans de comunicació associats a la difusió de projectes, processos, canvis organitzatius i altres informacions estratègiques. 

Alhora, s’ha continuat fent diverses comunicacions sobre  la situació derivada  de la covid-19 que, en tant que  situació especial, ha requerit continuar adaptant-nos als canvis que s'han anat produint.

Així mateix, des de l'Àrea de Recursos Humans i Organització, s'ha continuat amb la iniciativa endegada durant l'inici de la crisi sanitària d'elaborar un especial Breus de Recursos Humans, dirigit a tot el personal de la UPF. Butlletí que conté una selecció de recomanacions, articles, vídeos i propostes de conferències en entorn web, relacionades amb la prevenció dels riscos laborals, la promoció de la salut, la gestió emocional i l'organització del treball en el context actual. També s'ha seguit editant  el Butlletí de Recursos Humans adreçat als comandaments, que té per finalitat aportar eines, idees i reflexions sobre lideratge i gestió dels equips, p osant emfais especial en el lideratge a distància o en format híbrid, i que requereix  el desenvolupament de competències específiques. En total, entre juliol del 2020 i juliol del 2021, s'han elaborat i editat  14 Breus especials Recursos Humans i 12 Butlletins per a comandaments.

Estadístiques