El confinament i la implantació del teletreball han evidenciat que les eines d’administració i tramitació electrònica desplegades en els darrers cursos es consoliden com a solució per a moltes unitats.

La demanda de suport i desenvolupaments a mida per part de les unitats i dels diferents òrgans ha crescut respecte a anys anteriors i s’ha treballat molt intensament en la formació i el suport a les unitats, creant una pàgina de suport al tramitador i renovant les eines de consulta, com els manuals i els vídeos; també, enfocant altres recursos de suport a diferents tipus d’usuaris: PAS, Servei d’Informàtica, càrrecs, PIE, etc. Es posa en marxa l’eina CAU per a peticions de suport tant internes com externes, amb gran èxit, tant de volum de peticions com de temps de resposta.

Es creen cursos de formació en línia específics per a PAS i PDI sobre aspectes com la identitat digital o la tramitació administrativa amb la Plataforma d’Administració Electrònica.

Es continua amb el treball de millora dels tràmits d’administració electrònica que ja estaven en producció i es publiquen nous tràmits electrònics per a tota la comunitat universitària.

S’implementa l’expedient electrònic de personal per al PAS i el PDI de la UPF, de manera integrada amb l’Arxiu.

Es continua treballant en la integració del sistema de gestió documental i arxiu de la UPF i avançant cap a nous reptes en la gestió administrativa global de la Universitat com l’expedient de l’estudiant, la signatura electrònica de contractes i convenis i l’accés dels interessats al portal personalitzat d’administració electrònica.

 

Tràmits d'administració electrònica

Nous tràmits per a estudiants

L'equip del projecte, format per la Secretaria General, ASTRI-SI i la UPEQ, desenvolupa nous tràmits electrònics per a estudiants i el PAS, amb la col·laboració del Servei de Gestió Acadèmica, la Biblioteca i el Servei de PAS: Sol·licitud d'opció horària, Autorització de publicació d’un document a
l’e-Repositori, Sol·licitud de matrícula a temps parcial (grau). Es col·labora amb la revisió del catàleg de tràmits de la Universitat i s’inicia el projecte pilot per desplegar el full de ruta per als nous tràmits.

Participació en concursos de PDI i PAS

Es posa en funcionament el nou sistema per a la inscripció de participants en concursos de PAS o PDI a través de l’administració electrònica, amb la col·laboració del Servei de PAS i el Servei de PDI. Es despleguen un total de 200 convocatòries:

  • 1 convocatòria de PAS funcionari de l'escala d'ajudants d'arxiu i biblioteques
  • 4 convocatòries de concurs-oposició per a l’escala de gestió (P01-P04/2021)
  • 5 convocatòries de catedràtic contractat (2020_18, 202_19, 2020_20, 2021_5, 2021_6)
  • 2 convocatòries de catedràtic d’universitat (2021_10, 2021_11)
  • 4 convocatòries de professor agregat (2020_21, 2020_22, 2021_7, 2021_8)
  • 98 convocatòries de professor associat (2020)
  • 85 convocatòries de professor associat (2021)
  • ​1 convocatòria de professor lector (2021_9)

Identificació electrònica per a la comunitat UPF

S’ha renovat la informació respecte als certificats disponibles per a la comunitat universitària, la identificació digital i la validació de documents i signatures electròniques en col·laboració amb el PIE.

La UPF continua oferint dos tipus d’identificació electrònica per a la comunitat: el certificat idCAT a les persones interessades de la comunitat universitària (estudiants i PDI), i el certificat T-CAT als càrrecs o PAS per a l’exercici de les seves funcions. Arran del confinament, el certificat T-CAT ha passat a expedir-se de manera totalment virtual, en format programari (TCAT-P), un fet molt ben valorat pels usuaris que l'han demanat.

S’està treballant amb l’Administració Oberta de Catalunya per identificar electrònicament persones estrangeres sense documents oficials espanyols, que actualment representa diversos problemes.

Interoperabilitat 

La Universitat continua integrada amb altres administracions a través d’EACAT. S’ha ampliat el ventall de dades disponibles en altres administracions consultables a través de Via Oberta per als processos relacionats amb la matriculació.