Campus de la Ciutadella

En absència d’obres de nova planta, les actuacions en infraestructures s’han centrat en obres de reposició, adaptació i millora (RAM). La situació de presencialitat reduïda als campus ha facilitat la realització de tasques que, amb l’ocupació completa dels edificis, haguessin estat més complicades.

En aquesta línia, s'han fet les intervencions següents:

–Rehabilitació dels revestiments del pati interior de l’edifici Jaume I, incloent-hi pilars i revoltons.

–També s’ha pogut reformar el sistema de distribució principal de climatització de l’ala nord de l’edifici Jaume I, una obra que farà possible un important estalvi del consum elèctric de l’edifici.

–Finalització dels treballs de millora de la compartimentació contra incendis de l’edifici Jaume I, per tal d’adequar-lo a la normativa actual.

–En atenció als requeriments dels estudiants, i d’acord amb els compromisos adquirits al Claustre, continua la instal·lació de preses elèctriques a les aules de teoria. A hores d’ara, la majoria de les aules del campus ja disposen d’aquest servei.

–S’han fet les modificacions de les instal·lacions necessàries per equipar un nombre important d’aules per tal de fer possible la docència híbrida, i en algunes s’han dut a terme actuacions de millora de les condicions acústiques dels espais.

 

Projecte de l'antic mercat del Peix

Durant aquest curs s’ha avançat, mitjançant la signatura de diferents acords entre institucions, en la concreció i la definició del projecte del mercat del Peix, una de les actuacions principals de la Ciutadella del Coneixement. Al solar de l’antic mercat del Peix es preveu aixecar un complex de recerca i innovació d’uns 46.000 m2 format per diferents centres, com ara el BIST, l’IBE (CSIC-UPF) i el centre que la UPF vol dedicar a la investigació dins del programa de Benestar Planetari. En aquest nou “hub” d’investigació científica interdisciplinària, hi treballaran prop de 1.200 persones, amb una alta concentració de talent científic.

El plenari de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat el Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana de l'Àrea de la Ciutadella, que ordena les parcel·les de l'espai del mercat del Peix, incorpora els tres centres de recerca que s'hi construiran i en defineix els usos i les característiques de l'edificació per garantir una ordenació amb excel·lència ambiental i sostenible.

Representants de l'Ajuntament i de les institucions promotores de la iniciativa han presentat públicament, durant una roda de premsa celebrada al campus de la Ciutadella de la UPF, aquest important acord en l'àmbit urbanístic i han explicat l'estat del projecte científic que preveuen desenvolupar al mercat del Peix.

El Barcelona Institute of Science and Technology (BIST) ha convocat un concurs internacional d’arquitectura per dissenyar i construir el nou edifici al mercat del Peix. Les cinc candidatures seleccionades pel jurat, entre un total de 34 presentades, han sigut les dels estudis Barozzi Veiga (Barcelona), Pich-Aguilera / 2BMFG Arquitectes / JC Ingenieros (Barcelona), Moneo Brock / Baas / Casa Solo (Madrid / Barcelona), BIG+IDOM (Dinamarca / Espanya) i Woods Bagot (Austràlia). Finalment, s’ha seleccionat l’estudi barceloní Barozzi Veiga per redactar els projectes bàsic i executiu del nou edifici del BIST. L’immoble, que acollirà més de 500 investigadors i una seixantena de grups de recerca de quatre centres BIST (CRG, IBEC, ICN2 i IRB Barcelona), comptarà amb una superfície construïda de prop de 25.000 m2, distribuïts en diverses plantes i dedicats a la recerca multidisciplinària en medicina de precisió. Les obres tenen un pressupost global de 50 milions d’euros.

S'ha convocat el concurs del conjunt arquitectònic del mercat del Peix, format pels edificis de recerca de la UPF i de l'Institut de Biologia Evolutiva (IBE), centre de recerca mixt del CSIC i la UPF. La redacció del projecte bàsic i la direcció de les obres del conjunt, format pels dos edificis i la urbanització de l’entorn, recauran sobre el guanyador d’un concurs a dues voltes, en què un jurat especialista i pluridisciplinari, format per representants de la UPF (presidència), Ajuntament de Barcelona, CSIC, INCASÒL, COAC i Col·legi d’Enginyers, avaluarà els projectes que s’hi presentin. La primera fase del concurs ha rebut 41 sol·licituds de participació, que seran avaluades pel jurat per decidir quins candidats compleixen els criteris de selecció necessaris per passar a la segona fase, els quals rebran una invitació per presentar la proposta de projecte.

El Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC) ha acollit una sessió informativa sobre el concurs del conjunt arquitectònic del mercat del Peix, en què tècnics de l’Àrea de Recursos Econòmics, Contractació i Patrimoni de la UPF han fet una explicació tècnica del projecte i han presentat les característiques de la primera fase del procediment de licitació.

S'ha arribat a un acord amb l'Ajuntament de Barcelona sobre el projecte de reparcel·lació de l'àmbit del mercat del Peix, i el consistori ha aprovat l'avantprojecte d'urbanització de la zona, que determina les càrregues d’urbanització del projecte de reparcel·lació i és la condició prèvia per sol·licitar les llicències d’edificació. També s’han acordat amb l’Ajuntament i el BIST els canvis dels drets de superfície de les finques afectades de la parcel·la del mercat del Peix i la seva transmissió entre institucions.

La UPF ha acordat amb l'INCASÒL que aquest ens públic construirà el nou edifici de la UPF al mercat del Peix, de 7.300 m2 i destinat a la recerca interdisciplinària en benestar planetari, i també se'n finançarà el cost, d'uns 15,1 milions d'euros.

La Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona han inclòs el projecte del mercat del Peix dins les seves propostes per rebre finançament dels fons europeus de recuperació Next Generation EU.

La UPF i l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua) han signat un protocol de col·laboració que preveu que Ivàlua situï, a partir del 2025, la seva nova seu en l’espai del mercat del Peix, o en espais propers, en el marc del projecte de la Ciutadella del Coneixement. L’acord reforçarà els lligams d’Ivàlua amb la UPF, institució que forma part del seu Consell Rector, per continuar teixint sinergies i compartint interessos comuns d’impuls del coneixement i la recerca.

 

Campus del Poblenou

Durant aquest curs, s’han reactivat els treballs en el projecte de transformació de l’àrea Tallers, per tal d’adequar-ne els espais al nou model educatiu que s'ha d'implantar a la Universitat.

Aquesta nova fase del projecte preveu la intervenció als espais de la zona de traducció que s’iniciaran a finals d'aquest curs, amb l’objectiu de tenir nous espais habilitats a finals del primer trimestre del següent.

 

Campus del Mar

Aquest curs s'ha caracteritzat per la preparació de les infraestructures necessàries per donar resposta al nou escenari que representa que el grau en Medicina sigui en exclusiva responsabilitat de la UPF. Aquesta circumstància ha obligat a fer un important esforç d’inversió i a una planificació de compra d’equipaments de pràctiques necessaris per al desenvolupament dels estudis.

A l’àmbit del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB), la Universitat ha continuat ocupant els nous espais i laboratoris de les plantes setena i vuitena, que es van rehabilitar el curs anterior. Aquestes actuacions han consistit a adequar els laboratoris a les necessitats específiques dels nous grups de recerca que s’hi han instal·lat.

 

Actuacions en la lluita contra la covid

Com no podia ser d’una altra manera, el curs 2020-2021 ha estat marcat per la covid, tant per les mesures de prevenció com pels recurrents intents de normalitzar la presencialitat als edificis.

La funció principal del Servei d’Infraestructures ha estat fer possible la implantació de les mesures recollides als diferents procediments i instruccions operatives, dins del Pla de Prevenció de Riscos laborals, pel que fa a les accions preventives per evitar o minimitzar els efectes de la pandèmia.

Respecte al subministrament d’equipament, s’han gestionat les següents comandes en les anualitats 2020-2021:

  • Mascaretes higièniques personalitzades: 14.250 ut.
  • Mascaretes quirúrgiques no reutilitzables: 121.000 ut.
  • Mascaretes FFP2: 16.900 ut.
  • Mascaretes transparents: 1.200 ut.
  • Guants d’un sol ús: 12.500  parells
  • Ulleres de protecció: 200 ut.
  • Dispensador de gel hidroalcohòlic mural: 300 ut.
  • Dispensadors de gel hidroalcohòlic de sobre taula: 1.320 ut.
  • Fundes protectores per a auriculars i micros: 6.100 ut.
  • Tovalloletes individuals hidroalcohòliques: 21.000 ut.

S’ha assegurat la distribució i la reposició en funció de les necessitats detectades als diferents campus.

La despesa global destinada en aquests aprovisionaments ha estat de 147.000 €.

També s’han dotat les recepcions dels edificis i els llocs d’atenció al públic de 72  mampares de protecció.

Quant a la neteja d’espais, i d’acord amb la instrucció operativa específica per netejar i desinfectar espais i equips, s’han incrementat les freqüències de neteja, circumstància que ha obligat a una reestructuració del servei per tal de poder netejar les aules cada dia.

Pel que fa a les instal·lacions de renovació d’aire, s’han emprès una revisió exhaustiva de les condicions de renovació d’aire dels espais interiors dels edificis. Durant aquest període han anat variant les necessitats i els requeriments de les autoritats sanitàries, circumstàncies que han fet que els serveis tècnics de la Universitat prioritzessin aquesta vigilància i les actuacions de millora necessàries sobre altres treballs.

A hores d’ara es pot resumir la situació dient que de 1.506 espais on s’ha controlat el volum de renovacions d’aire, es considera que 1.433 disposen de les condicions per ser utilitzats en condicions de seguretat, a 50 espais s’ha hagut de reduir la capacitat d'assistents i només ha calgut deixar temporalment sense ús 23 espais (un 1,52% dels espais), espais que, val a dir, tenen programades millores que esperem que els deixin novament utilitzables en un termini breu.

En aquest àmbit també s’han incrementat les freqüències de neteja de filtres dels climatitzadors, s’han instal·lat en alguns espais filtres d’alta eficiència (HEPA) i és monitoritzen sistemàticament els nivells de concentració de CO2 per tal d’assegurar la qualitat de l’aire interior.

Finalment, en aquest apartat s’ha treballat en la senyalització dels equipaments de prevenció, dels recorreguts d’entrada i sortida als edificis, així com la informació sobre limitacions d’aforament de locals i recomanacions de seguretat als usuaris.