Composició

(Juliol del 2021)

President

Oriol Amat i Salas, rector.

 

Vocals

Jaume Badia Pujol, gerent.

 

Membres del Consell Social

Montserrat Vendrell Rius, Milagros Pérez Oliva i Miquel Rubirola Torrent.

 

Vicerectors

David Sancho Royo, Vicerector adjunt al rector; Sergi Torner Castells, vicerector d'Ordenació Acadèmica; Enric Vallduví Botet, vicerector de Recerca; Eulalia de Nadal Clanchet, vicerectora de Transferència del Coneixement; Antonio Luna Garcia, vicerector d'Internacionalització; Pablo Pareja Alcaraz, vicerector de Professorat i Relacions amb la Comunitat; Jose Manel Jimenez Morales, vicerector de Transformació Educativa, Cultura i Comunicació, i Ester Oliveras Sobrevias, vicerectora de Compromís Social i Sostenibilitat.

 

Membres elegits per i entre els degans i directors de centre, departament i institut universitari

Degans i directors de centre

Carles Pont Sorribes, degà de la Facultat de Comunicació; Anna Caballé Martorell, degana de la Facultat de Dret; Josep Maria Castellà Lidon, degà de la Facultat d’Humanitats; Walter García-Fontes Badanian, degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials; Joaquín Gea Guiral, degà de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida; Enric Peig Olivé, director de l’Escola Superior Politècnica; Miquel Salvador Serna, degà de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials, i Sergi Torner Castells, degà de la Facultat de Traducció i Interpretació.
 

Directors de departament 

Anna Maria Espunya Prat, directora del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge; David Comas Martínez, director del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut; Sergio Jordà Puig, director del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions; José Delgado Ribas, director del Departament d’Humanitats; Jordi Balló Fantova, director del Departament de Comunicació; Daniel Serra de la Figuera, director en funcions del Departament d’Economia i Empresa; Joan Picó Junoy, director del Departament de Dret, i Francisco Javier Arregui Moreno, director del Departament de Ciències Polítiques i Socials.

 

Membres elegits pel Claustre

Professors doctors amb vinculació permanent

Joaquim Albareda Salvadó, Berta Alsina Español, Javier Astudillo Ruiz, Maria Luisa Iglesias Villa, Louise Elizabeth McNally Seifert, Maria Pilar Medina Bravo, Pere Notó Brullas, Magi Panyella Roses, Gema Piella Fenoy i Mireia Trenchs Parera.
 

Professors lectors, professors visitants, personal investigador propi o vinculat i professors emèrits

Lorena Ramírez Ludeña i Vicente Ortún Rubio.
 

Resta de professorat i personal investigador en formació

Tomàs Gabriel García Mico i Gerard Llorens Decesaris.

 

Estudiants de grau

Paula González González-Vila, Pau Mateo Serra, Ferran Piqué i Anguera i Júlia Raventós i Mateo.
 

Estudiants de màster universitari i doctorat

Frederic Josep Porta i Capdevila

 

Personal d'administració i serveis

Lydia Garcia Escobosa i Pau Solà Ysuar.

 

Hi assisteixen com a convidats

Àngels Ingla Mas, cap del Gabinet de Rector; Lluís de Yzaguirre Maura, representant de la JPDI; Alexandre de le Court, representant del Comitè d’Empresa del PDI; Àlex Garcia Domínguez, representant del Comitè del PAS, i Ramon López Iglesias, representant de la Junta del Personal d’Administració i Serveis.

 

Secretari

Pere Torra Pla, secretari general.

 

Reunions

S'han fet sis reunions, els dies 7 d'octubre i 9 de desembre del 2020; i els dies 24 de febrer, 28 d'abril, 9 de juny i 14 de juliol del 2021.

 

Principals acords 

Comissions

Acord del Consell de Govern de 7 d’octubre del 2020 pel qual es designa el professor Miquel Rodrigo Alsina, catedràtic d’universitat del Departament de Comunicació, vocal de la Comissió de Professorat, en substitució del professor Jaume Guillamet Guinovart.

Acord del Consell de Govern de 9 de desembre del 2020 pel qual es ratifica la resolució del rector de 13 de novembre del 2020 designant el Sr. Pau Torres Pagès vocal de la Junta Electoral de la UPF en representació del estudiants.

Acord del Consell de Govern de 24 de febrer del 2021 pel qual es designa la professora Maria Pilar Medina Bravo representant del personal acadèmic en la Comissió d’Ordenació Acadèmica, en substitució del professor Josep Blat Gimeno.

Acord del Consell de Govern de 24 de febrer del 2021 pel qual es designa la Sra. Paula González González-Vila i el Sr. Ferran Piqué i Anguera, representants dels estudiants en la Comissió d’Ordenació Acadèmica, en substitució del Sr. Roger Francès Duran i del Sr. Antoni Company Valverde.

Acord del Consell de Govern de 24 de febrer del 2021 pel qual es designa el prof. Angel Jose Rodrigo Hernández, del Departament de Dret, representant del professorat en la Junta Electoral de la UPF.

Acord del Consell de Govern de 14 de juliol del 2021 pel qual es designa la professora Josepa Alemany Costa, del Departament d’Economia i Empresa, la professora Gemma Barberà Altimira, del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge, i la professora Elisabet Moyano Claramunt, del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut, vocals de la Comissió d’Ensenyament representants dels professors designats pel Consell de Govern.

Acord del Consell de Govern de 14 de juliol del 2021 pel qual es designen els professors següents com a vocals de la Comissió d’Internacionalització de diversos àmbits del saber designats pel Consell de Govern a proposta del rector.

 • Prof. Francesc Calafell Majó,  del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut.
 • Prof. Ivan Pintor Iranzo, del Departament de Comunicació.
 • Prof. Glòria Haro Ortega, del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.
 • Prof. Josep Capdeferro Pla, del Departament de Dret.
 • Prof. Daniel Serra de la Figuera, del Departament d'Economia i Empresa.
 • Prof. Núria Bel Rafecas, del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge.
 • Prof. Stephen Jacobson, del Departament d’Humanitats.
 • Prof. Javier Arregui Moreno, del Departament de Ciències Polítiques i Socials.

Acord del Consell de Govern de 14 de juliol del 2021 pel qual es designa la professora Elisa Alòs Alcalde, del Departament d’Economia i Empresa, vocal de la Comissió de Polítiques d’Igualtat de Gènere, en substitució de la professora Rosa Ferrer Zarzuela. 

 

Compromís social

Acord del Consell de Govern de 24 de febrer del 2021 pel qual s’aprova l’annex al Codi de la Universitat Pompeu Fabra sobre conductes violentes, discriminatòries i assetjament.

Acord del Consell de Govern de 14 de juliol del 2021 pel qual s’aprova el Pla de Sostenibilitat Ambiental de la UPF 2021-2024.

 

Distincions

Acord del Consell de Govern de 9 de desembre del 2020 pel qual s’aprova la concessió del títol honoris causa per la UPF a la Dra. Raewyn Connell.

Acord del Consell de Govern de 9 de juny del 2021 pel qual s’aprova la concessió del Guardó d’Honor de la UPF, la màxima distinció honorífica de la Universitat, al professor Jaume Casals Pons en agraïment a la seva tasca al capdavant de la institució entre els anys 2013 i 2021.

Acord del Consell de Govern de 14 de juliol del 2021 pel qual s’aprova la concessió de les medalles de la UPF següents:

 • Mònica Figueras Maz, vicerectora de Responsabilitat Social i Promoció (2013-2017) i vicerectora. Direcció de projectes per al compromís social i la igualtat (2017-2021).
 • Cristina Pujadas Corbi, vicerectora. Direcció de projectes en l’àmbit del professorat (2017-2019) i vicerectora. Direcció de política de captació i retenció de talent (2019-2021).
 • Cristina Gelpí Arroyo, vicerectora. Direcció de projectes per a la docència (2017-2021).
 • Isabel Valverde Zaragoza, vicerectora per a la Internacionalització de la Universitat i les Relacions Internacionals i vicerectora. Direcció de projectes per a la internacionalització (2017-2021).
 • Ramon Villanova Fortuny, vicerector. Direcció de projectes per a la comunitat universitària (2018-2021).
 • Jose Fernandez Cavia, director del Departament de Comunicació (2014-2021).

 

Docència

Acord del Consell de Govern de 7 d’octubre del 2020 pel qual s’aprova la desadscripció del centre ELISAVA Escola Superior de Disseny. S’acorda també que la desadscripció es regirà pel conveni a signar entre la UPF, la Fundació Privada Elisava Escola Universitària i la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (Uvic-UCC), Universitat en la que s’integra el centre.

Acord del Consell de Govern de 24 de febrer del 2021 pel qual s’aprova el Manual d’avaluació docent i deroga el manual aprovat mitjançant acord del Consell de Govern del 9 d’octubre de 2019.

Acord del Consell de Govern de 9 de juny del 2021 pel qual s’aprova el Pla d’Ajuts de Suport a la Qualitat i a la Innovació en l’Aprenentatge i el Coneixement. PlaCLIK 2021-2022.

 

Economia i finances

Acord del Consell de Govern de 9 de desembre del 2020 pel qual s’aprova el projecte de pressupost de la Universitat Pompeu Fabra per a l’exercici 2021 i les bases d’execució.

Acord del Consell de Govern de 9 de desembre del 2020 pel qual s’autoritzen els expedients de despesa de caràcter pluriennal. Contracte formalitzat amb la societat UTE TdETME DCLXV (TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU - TELEFÓNICA MÓBILES DE ESPAÑA, SAU).

Acord del Consell de Govern de 24 de febrer del 2021 pel qual s’aprova la modificació de les bases d’execució del pressupost 2021. 

Acord del Consell de Govern de 24 de febrer del 2021 pel qual s’autoritzen els expedients de despesa de caràcter pluriennal. Àrea Tallers del campus del Poblenou de la Universitat Pompeu Fabra per al període 2021-2024.

Acord del Consell de Govern de 28 d’abril del 2021 pel qual s’aprova un crèdit suplementari en el subconcepte 489.12 Ajuts a famílies i institucions sense finalitat de lucre. Ajuts diversos. Associació Catalana d’Universitats Públiques.

Acord del Consell de Govern de 9 de juny del 2021 pel qual s’autoritzen expedients de despesa de caràcter pluriennal. Contraprestació per la transmissió a la UPF per part de la UAB de la part indivisa de la llicència d'ús sobre l'edifici Dr. Aiguader.

Acord del Consell de Govern de 14 de juliol del 2021 pel qual s’autoritzen expedients de despesa de caràcter pluriennal:

 • Despesa de caràcter pluriennal BARCELONA DEEP TECH NODE
  (2022 i 2023).
 • Despesa de caràcter pluriennal de subscripció a les revistes electròniques de Science Direct (Elsevier) per al període 2021-2024.
 • Despesa de caràcter pluriennal de subscripció a les revistes electròniques de Springer per al període 2021-2024.
 • Despesa de caràcter pluriennal de subscripció a les revistes electròniques d'ACS per al període 2021-2024.
 • Despesa de caràcter pluriennal de subscripció per a la contractació de 26.250 llicències del producte Google Workspace for Education Plus per al període 2022-2024.

 

Ensenyaments

Acord del Consell de Govern de 7 d’octubre del 2020 pel qual s’aprova la modificació de la programació universitària per al curs 2020-2021.

Acord del Consell de Govern de 9 de desembre del 2020 pel qual s’aprova la modificació de la programació universitària per al curs 2021-2022.

Acord del Consell de Govern de 9 de desembre del 2020 pel qual s’aprova el calendari acadèmic per al curs 2021-2022.

Acord del Consell de Govern de 9 de desembre del 2020 pel qual s’aprova el Pla de Foment per als Màsters Universitaris 2021.

Acord del Consell de Govern de 24 de febrer del 2021 pel qual s’aprova la programació de titulacions oficials per al curs 2022-2023.

Acord del Consell de Govern de 24 de febrer del 2021 pel qual s’aproven les places d’ensenyament de grau, de màster universitari i de doctorat de la UPF del curs 2021-2022.

Acord del Consell de Govern de 24 de febrer del 2021 pel qual s’aproven les mesures per donar compliment al requisit sobre coneixements lingüístics d’una tercera llengua.

Acord del Consell de Govern de 28 d’abril del 2021 pel qual s’aprova el conveni d’extinció UPF-UAB-PSMR del grau interuniversitari en Medicina.

Acord del Consell de Govern de 28 d’abril del 2021 pel qual s’aprova modificar la programació de titulacions oficials per als cursos 2020-2021 i 2021-2022.

Acord del Consell de Govern de 28 d’abril del 2021 pel qual s’aprova la modificació de places ofertes de grau i de màster per al curs 2021-2022.

Acord del Consell de Govern de 14 de juliol del 2021 pel qual s’aprova modificar la programació universitària de la UPF per al curs 2022-2023.

 

Estudiants

Acord del Consell de Govern de 7 d’octubre del 2020 pel qual s’aproven les bases del Programa Beques Santander Progrés - UPF per al curs 2020-2021, que s’ajunten com annex.

Acord del Consell de Govern de 7 d’octubre del 2020 pel qual s’aproven les bases del premi Càtedra Eugin - UPF al millor treball de fi de grau.

Acord del Consell de Govern de 9 de desembre del 2020 pel qual s’aproven les bases del premi Treball de Fi de Grau a la Recerca en Gènere i de les bases del premi Treball de Fi de Màster / Tesi en Gènere.

Acord del Consell de Govern de 24 de febrer del 2021 pel qual s’aproven les bases de la convocatòria d’ajuts a l’estudi de la comunitat UPF 2020-2021.

Acord del Consell de Govern de 24 de febrer del 2021 pel qual s’aproven les bases del premi Càtedra Ideograma-UPF al millor treball de fi de màster.

Acord del Consell de Govern de 28 d’abril del 2021 pel qual s’aproven les bases del programa UPF de beques salari per a estudiants de grau per al curs
2021-2022.

Acord del Consell de Govern de 14 de juliol del 2021 pel qual s’aproven les bases del premi Càtedra Eugin - UPF al millor treball de fi de grau.

Acord del Consell de Govern de 14 de juliol del 2021 pel qual s’aproven les bases del Premi a la Millor Tesi Doctoral en l’àmbit del projecte Benestar Planetari.

 

Normativa

Acord del Consell de Govern de 7 d’octubre del 2020 pel qual s’aprova la modificació de la normativa de mínors de la UPF.

Acord del Consell de Govern de 7 d’octubre del 2020 pel qual s’aprova la regulació de les jornades i horaris del personal d’administració i serveis funcionari.

Acord del Consell de Govern de 9 de desembre del 2020 pel qual s’aprova la modificació de la normativa de reconeixement acadèmic en crèdits per aprenentatge de llengües en els estudis de grau.

Acord del Consell de Govern de 9 de desembre del 2020 pel qual s’aprova la modificació de la normativa reguladora de les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants de la UPF.

Acord del Consell de Govern de 9 de desembre del 2020 pel qual s’aprova la normativa sobre el funcionament a distància de les sessions dels òrgans col·legiats de la Universitat Pompeu Fabra.

Acord del Consell de Govern de 9 de desembre del 2020 pel qual s’aproven les normes reguladors de la Comissió d’Integritat prevista al Codi Ètic.

Acord del Consell de Govern de 9 de desembre del 2020 pel qual s’aprova la Normativa d’aplicació als procediments electorals amb votació electrònica.

Acord del Consell de Govern de 24 de febrer del 2021 pel qual s’aprova la modificació del Reglament Electoral de la UPF.

Acord del Consell de Govern de 24 de febrer del 2021 pel qual s’aprova modificar la Normativa per la qual es regulen els càrrecs acadèmics de la Universitat Pompeu Fabra.

Acord del Consell de Govern de 28 d’abril del 2021 pel qual s’aprova la Normativa d’acceleració en els estudis de grau i proposta de modificació de la Normativa de progressió i permanència dels estudis de grau.

Acord del Consell de Govern de 28 d’abril del 2021 pel qual s’aprova la Normativa d’adaptació docent per a estudiants que poden requerir un tractament diferencial.

Acord del Consell de Govern de 28 d’abril del 2021 pel qual s’aprova modificar la Normativa reguladora de la Comissió d’Integritat.

Acord del Consell de Govern de 28 d’abril del 2021 pel qual s’aprova el reglament de suggeriments, queixes i felicitacions.

Acord del Consell de Govern de 28 d’abril del 2021 pel qual s’aprova la Normativa de la Línia Ètica.

Acord del Consell de Govern de 28 d’abril del 2021 pel qual s’aprova modificar la Normativa per a l’adscripció de centres docents d’ensenyament superior a la UPF.

Acord del Consell de Govern de 28 d’abril del 2021 pel qual s’aprova modificar el Reglament del servei de préstec d’equipaments de la Biblioteca/CRAI de la UPF i del Reglament del servei del préstec de documents de la Biblioteca/CRAI de la UPF.

Acord del Consell de Govern de 9 de juny del 2021 pel qual s’aprova modificar la Normativa reguladora de les figures de recerca.

Acord del Consell de Govern de 14 de juliol del 2021 pel qual s’aprova modificar el Reglament de concessió de distincions de la UPF.

Acord del Consell de Govern de 14 de juliol del 2021 pel qual s’aprova modificar les normatives del Barcelona Program for Interdisciplinary Studies (BaPIS) i del programa Barcelona International Summer School (BISS).

 

Personal docent i investigador

Acord del Consell de Govern de 7 d’octubre del 2020 pel qual s’aprova l’atorgament dels complements addicionals per mèrits de recerca al personal docent i investigador contractat de la convocatòria 2020.

Acord del Consell de Govern de 9 de desembre del 2020 pel qual s’aprova la modificació d’assignació de punts per al complement addicional de mèrits de gestió per al personal docent i investigador.

Acord del Consell de Govern de 9 de desembre del 2020 pel qual s’aprova l’atorgament dels complements addicionals per mèrits de recerca i de gestió al personal docent i investigador funcionari i contractat de la convocatòria ordinària del 2020.

Acord del Consell de Govern de 9 de desembre del 2020 pel qual s’aprova l’atorgament del complement addicional pel tram de recerca en el marc del projecte pilot de l’avaluació de la transferència del coneixement i innovació del personal docent i investigador de les universitats públiques catalanes.

Acord del Consell de Govern de 24 de febrer del 2021 pel qual s’aprova l’atorgament del complement addicional pel tram de recerca en el marc del projecte pilot de l’avaluació de la transferència del coneixement i innovació del personal docent i investigador funcionari de les universitats públiques catalanes.

Acord del Consell de Govern de 24 de febrer del 2021 pel qual s’aprova l’atorgament del complement addicional pel tram de recerca reconegut a un professor lector per estimació de recurs d’alçada presentat.

Acord del Consell de Govern de 24 de febrer del 2021 pel qual s’aprova l’atorgament del complement addicional pel tram de recerca a personal docent i investigador funcionari de les universitats públiques catalanes.

Acord del Consell de Govern de 28 d’abril del 2021 pel qual s’aprova modificar l’assignació de punts per al complement addicional de mèrits de gestió per al personal docent i investigador.

Acord del Consell de Govern de 9 de juny del 2021 pel qual s’aproven les Bases per a la convocatòria d’ajuts per a joves investigadores amb responsabilitats de cura d’infants menors de sis anys per al curs 2021-2022.

Acord del Consell de Govern de 14 de juliol del 2021 pel qual s’aprova l’atorgament del complement addicional per mèrits de recerca al personal docent i investigador contractat de la convocatòria 2021.

 

Participació i adhesions en altres entitats

Acord del Consell de Govern de 9 de desembre del 2020 pel qual s’aprova la participació en la xarxa universitària internacional The Guild.

Acord del Consell de Govern de 9 de desembre del 2020 pel qual s’aprova la participació de la UPF en la Fundació Institut de Salut Global.

Acord del Consell de Govern de 9 de juny del 2021 pel qual s’aprova l’adhesió al protocol marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i Xnet per tal d’establir una via de comunicació i col·laboració per difondre i enfortir la Bústia Ètica i de Bon Govern de l’Ajuntament de Barcelona.

 

Recerca

Acord del Consell de Govern de 7 d’octubre del 2020 pel qual s’aprova el reconeixement del grup de recerca Live-cell Structural Biology i el grup de recerca Biologia Sintètica per a Aplicacions Biomèdiques; i es dóna de baixa el Grup de Recerca en Màgia i Endevinació a Grècia i Roma.

Acord del Consell de Govern de 9 de desembre del 2020 pel qual s’aprova la rectificació respecte a la constitució de l'spin off LUCID TECHNOLOGIES, S.L.

Acord del Consell de Govern de 24 de febrer del 2021 pel qual s’aprova la dissolució i liquidació de la societat Reactable Systems S.L.

Acord del Consell de Govern de 24 de febrer del 2021 pel qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajuts en el marc del Pla de Mesures de Suport a la Recerca per a l’any 2021.

Acord del Consell de Govern de 24 de febrer del 2021 pel qual s’aprova el reconeixement del Grup de Recerca en Morfologia i Variació Lingüística (MORFOVAL) i el Centre d’Estudis en Estètica, Religió i Cultura Contemporània.

Acord del Consell de Govern de 28 d’abril del 2021 pel qual s’aproven les bases i la convocatòria dels ajuts de recerca en Benestar Planetari 2021.

Acord del Consell de Govern de 28 d’abril del 2021 pel qual s’aproven les bases del projecte “En residència a l’àrea Tallers del campus del Poblenou”.

Acord del Consell de Govern de 28 d’abril del 2021 pel qual s’aprova el reconeixement del grup de recerca Endocrine Regulatory Genomics i el Grup de Recerca en Comunicació Política, Periodisme i Democràcia (POLCOM-GRP); i es dóna de baixa el Grup de Recerca en Periodisme i el Grup de Recerca en Comunicació Política.