Durant el curs acadèmic 2020-2021 hem hagut de lamentar la pèrdua de Bernat Cormand Rifa, professor associat del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge (personal docent i investigador). I pel que fa al personal d'administració i serveis, no s'ha produït cap defunció.