Servei de Carreres Professionals

El Servei de Carreres Professionals (SCP) de la Universitat Pompeu Fabra acompanya els estudiants i els recent graduats, mitjançant eines d’orientació professional i un ampli ventall d’ofertes de pràctiques i de treball, en el seu pas entre l’etapa de formació acadèmica i l’inici de la seva etapa professional, tot creant sinergies amb la societat i contribuint així al seu benestar i a la creació de valor.

Així doncs, l’SCP dissenya, desenvolupa i gestiona un seguit d’activitats i serveis que faciliten aquesta transició, i ho fa mitjançant cinc instruments:

 1. La gestió centralitzada de totes les pràctiques acadèmiques externes que fan els estudiants de grau, de màster i de postgrau, tant en empreses i institucions com a la mateixa universitat.
 2. La Borsa de Treball oberta a estudiants d’últim curs i a graduats.
 3. El servei d’orientació professional individual.
 4. El programa d’activitats grupals d’orientació professional i desenvolupament de competències, les sessions sobre sortides professionals, les activitats ad hoc i les fires d’ocupació que fomenten el networking entre estudiants i graduats i empreses i institucions.

 

Pràctiques acadèmiques i Borsa de Treball

Durant el curs 2020-2021, l’equip del Servei de Carreres Professionals va fer una anàlisi profunda, amb l’ajut de suport extern, del model d’organització i de gestió de l’equip. Fruit d’aquella reflexió, el servei s’organitza, des de principis de curs, per àmbits de coneixement, fet que permet una interlocució molt més clara, transparent i eficient tant amb els estudiants com amb les entitats col·laboradores i les unitats de gestió de la Universitat. A més, en aquest nou model d’organització del servei també s’ha introduït una nova aplicació de gestió de convenis de pràctiques i de borsa de treball que substitueix l’antic, que estava obsolet tant des del punt de vista tecnològic com funcional. La nova aplicació, molt més amigable, i tecnològicament robusta, permet noves funcionalitats tant per als estudiants i entitats col·laboradores com per a la gestió. En aquest sentit, doncs, s’han automatitzat molts processos que ara es feien de manera manual i, a la vegada, s’han introduït noves funcionalitats que permeten prestar un millor servei.

 

Pràctiques en empreses i institucions

Per pràctiques acadèmiques externes s'entén l'acció formativa desenvolupada pels estudiants en empreses i institucions i supervisada per la Universitat, amb l'objectiu d'aplicar i de complementar els coneixements adquirits amb la formació acadèmica, així com per apropar-los a la realitat de l'àmbit en el qual els agradaria desenvolupar la seva carrera professional. Per a les empreses i les institucions, s'ha convertit en una de les principals vies per captar talent, així com en una oportunitat de retorn a la societat a través de la contribució en la formació pràctica dels estudiants.

Les pràctiques poden ser curriculars, les quals figuren en els plans d'estudis, amb la corresponent assignació de crèdits, amb independència del seu caire obligatori o optatiu, o bé extracurriculars, que són aquelles que els estudiants poden fer amb caràcter voluntari en el transcurs dels estudis i que no formen part del corresponent pla d'estudis. Tot i aquesta diferència, la UPF dóna el mateix tractament i importància a ambdues tipologies.

A data 15 de juny del 2021, 2.136 estudiants de la UPF (grau, màster i doctorat) han fet 2.397 estades de pràctiques en 1.069 empreses i institucions. Un 60% de les estades de pràctiques les han fet dones i un 40%, homes.

La proporció de pràctiques curriculars (60%, 1.426 en total) és 20 punts superior a les extracurriculars (40%, 971). La durada mitjana dels convenis és de 424,2 hores. L’àmbit d’estudi que presenta una major durada és el de ciències de la salut i de la vida, amb 677 hores de mitjana per conveni, seguit de l’àmbit d’economia i empresa, amb 488 hores, i dret i enginyeries, amb més de 390 hores.

Els àmbits d’estudi en què es concentra el volum més gran d’estudiants en pràctiques són el d’economia i empresa, amb 532 estudiants (24%), i dret, amb 400 (18,7%), seguit pel de comunicació, amb 384 (18%). Cal destacar que ni en el d'economia  empresa ni en el de dret tenen pràctiques obligatòries en els seus plans d'estudis.

Pel que fa a l’ajut a l’estudi de les pràctiques, s’han remunerat 1.643 convenis, el 68,5% del total. S’han remunerat el 81,1% dels convenis extracurriculars i el 60% dels convenis curriculars.

Al final de l’estada de pràctiques, s’envia al tutor de l’entitat col·laboradora que ha acollit l’estudiant en pràctiques el formulari d’avaluació d’aquestes. Les respostes són les que utilitza el tutor acadèmic per avaluar l’assignatura de pràctiques de l’estudiant, en cas que siguin curriculars. Una de les novetats de l’entrada en funcionament de la nova aplicació de pràctiques i de la borsa de treball, el nou Campus Treball, que es va posar en funcionament el 16 de març del 2021, és l’enviament de l’enquesta de seguiment de les pràctiques, al cap de cinc setmanes d’iniciar l’estada de pràctiques (tant a l’estudiant com al tutor de l’entitat) i té com a objectiu detectar possibles incompliments del conveni de pràctiques signat per totes les parts.

 

Pràctiques acadèmiques a la UPF

A banda dels convenis de pràctiques dels estudiants de la UPF en empreses externes, el Servei de Carreres Professionals també gestiona i centralitza els convenis dels estudiants que fan pràctiques a la Universitat Pompeu Fabra, bé estiguin matriculats a la UPF bé en altres universitats.

A data 15 de juny del 2021, s’han gestionat 278 convenis de pràctiques a la UPF. El 76% corresponen a convenis d’estudiants de la UPF (211), i el 24%, a convenis d’estudiants (67) d'altres universitats o institucions educatives que fan pràctiques en serveis i en unitats de la UPF.

 

Pràctiques d'àmbit internacional

Amb motiu de la crisi sanitària provocada per la covid-19, el Ministeri d'Afers Exteriors i Cooperació (MAEC) ha suspès totes les convocatòries de pràctiques previstes per al curs 2020-2021.  

El total de convenis internacionals, a data 15 de juny del 2021, és de 24.

 

Borsa de Treball

La UPF compta amb una aplicació pròpia, el Campus Treball, per gestionar tant les ofertes i els convenis de pràctiques com les ofertes de la Borsa de Treball. En aquesta plataforma, hi tenen accés els estudiants, els graduats i les empreses i institucions col·laboradores. Aquesta plataforma ofereix l’oportunitat, a empreses i institucions, de captar el millor talent, i als recent graduats, de trobar la seva primera feina.

A la Borsa de Treball, hi tenen accés els estudiants de grau que han superat el 75% dels crèdits de la seva titulació, els estudiants de màster i doctorat, i tots els graduats que estan donats d’alta en el programa UPF Alumni. 

A data 7 de juny del 2021, 337 empreses i institucions úniques han publicat 487 ofertes de treball amb 659 places.

 

Orientació professional

L'orientació professional és un servei que ofereix la possibilitat, tant per a l’alumnat com per als graduats, de rebre suport individualitzat i acompanyament en relació amb els següents aspectes del seu projecte professional:

 • Definició dels objectius professionals a través del treball d’autoconeixement com a procés de reflexió i anàlisi del projecte professional propi: anàlisi dels interessos professionals, les motivacions envers el treball i les competències professionals

 • Exploració de les diferents opcions que ofereix el mercat laboral, les sortides professionals i les ocupacions per veure l’encaix del perfil professional.

 • Determinació de la proposta de valor: competències destacables i aspectes de millora en relació amb l'objectiu professional. Ús d’eines com la matriu DAFO, per exemple, per decidir l’estratègia més convenient per assolir l’objectiu professional.

 • Detecció dels canals més adequats de recerca de feina i/o pràctiques, tant nacionals com internacionals.

 • Revisió i millora de les eines de recerca de feina. Confecció d'una bona candidatura i visualització d'aquesta.

 • Preparació i entrenament per a processos de selecció i entrevistes de feina.

 • Establiment d’una estratègia i pla d'acció eficient per assolir l'objectiu professional.

 

En data 7 de juny del 2021, un total de 317 usuaris (222 dones, 94 homes i 1 persona que no s’identifica amb cap de les anteriors) han fet ús del servei d’orientació individualitzat. Del total d’usuaris, un 76% han estat estudiants i un 24%, alumni de la Universitat. 

Aquests 317 d’usuaris, tot i que encara queden gairebé quatre mesos per finalitzar el curs acadèmic, representen un 17% més que en tot el curs anterior; això és degut a la facilitat de participació, per part dels usuaris, donat que les orientacions s’ofereixen, des del mes de març del 2020, en format virtual, i per tant, no cal que es desplacin per seguir la sessió. Aquest format virtual ha fet augmentar la participació dels alumni també durant els dos últims cursos acadèmics.

El nombre total de sessions fetes ha estat de 502. La majoria d’usuaris demana entre una i dues cites d’orientació professional; però hi ha vora d'un 20% que en necessita tres o quatre. El nombre màxim de sessions està establert en quatre.

Seguint la tendència de cursos anteriors, l’afluència més gran d’usuaris ha vingut dels estudis d’Economia i Empresa (28%), seguit dels estudiants i graduats de Dret, que representen un 20%, tot i que en nombre total de matriculats aquests estudis representen una xifra més alta que d’altres. Són els perfils que més utilitzen el Servei de Carreres Professionals, tant pel que fa a la realització d’estades en pràctiques com a la participació en les activitats, a la fira d’ocupació i al Servei d’Orientació Professional. Els àmbits de ciències polítiques i socials, comunicació i humanitats els segueixen, amb un 14%, 13% i 10% sobre el total d’usuaris, xifra similar a la del curs anterior. La resta d’estudis representen un 5% cadascun sobre el total d’usuaris. Puntualment, l’equip d’orientació professional es coordina amb la Facultat per tal de potenciar el coneixement de les nostres activitats i sessions d’orientació professional. Enguany, s’han fet accions amb els estudiants dels graus en Biologia Humana, Criminologia, Ciències Polítiques i de l’Administració i Publicitat i Relacions Públiques, fet que ha ajudat que un major nombre d’estudiants d’aquests graus participi tant a les sessions d’orientació grupals com individuals. 

Del total de persones ateses, un 89% provenen dels estudis de grau; un 9%, de màster, i un 2%, de doctorat. Dels estudiants de grau atesos, un 66% són d’últim curs i un 26%, de tercer curs de grau; la resta són de primer i segon curs.

Pel que fa a les necessitats que han portat als estudiants i alumni al Servei d’Orientació, les més freqüents han estat: treballar les eines per buscar feina (exemple: com fer-se un bon CV, cartes i missatges de presentació o actualitzar-se el perfil a LinkedIn), en un 39% de les demandes inicials; trobar unes pràctiques, en un 19% dels casos; trobar una feina qualificada, també en un 19% de les consultes, i decidir els objectius professionals, en un 14% de les ocasions. Altres consultes com rebre orientació en relació amb la tria d’estudis de postgrau, mobilitat acadèmica o professional, reorientació professional o preparació d’entrevistes, han estat molt puntuals. Sempre que s’ha considerat que podria ser interessant per a la persona usuària, se l’ha derivada a altres activitats ofertes des del mateix Servei de Carreres Professionals.

Pel que fa al nivell de satisfacció, la valoració general obtinguda és d’un 9,7 sobre 10. Els comentaris dels usuaris reflecteixen l'agraïment per la utilitat de les sessions d'orientació i les recomanen directament a altres companys. Per això demanen a la Universitat més visibilitat d’aquest servei, que els ha donat eines i recursos per a la transició al món professional.

 

Activitats d'orientació i desenvolupament de competències professionals

Activitats transversals i sessions sobre sortides professionals

Amb relació a les activitats de millora de competències clau i d’accés a l’ocupació, el Servei de Carreres Professionals, a data 7 de juny del 2021, ha organitzat o coorganitzat en col·laboració amb les UGA un total de 29 activitats per als estudiants i alumni de la Universitat. Concretament, se n’han dut a terme 6 durant el primer trimestre, 10 al llarg del segon trimestre i 13 al tercer trimestre. Degut al context generat per la covid-19, totes les activitats s’han dut a terme en format virtual.

La xifra total d’assistents ha estat de 1.375, amb una mitjana de participants per activitat de 47 persones, 3 punts més que el curs anterior (44). De tots els participants, aproximadament un 68% han estat dones i la resta, un 32%, homes. També s’hi inclou un 1% de persones que no s’identifiquen amb aquesta distinció binària. Seguint la tendència dels cursos anteriors, la major part dels participants (un 87%) han estat estudiants i la resta, graduats i graduades de la Universitat.

Enguany, s’ha mantingut el nombre total d’activitats respecte al curs anterior. Això respon a la voluntat de continuar oferint activitats de més qualitat i dissenyades per a un públic més ampli. Així, la major part de les activitats ofertes són transversals -és a dir, per a tots els estudis- i la resta han anat dirigides a àmbits o públics específics.

 

Activitats transversals

Aquestes activitats són les més nombroses -enguany n’hem organitzat 20- i tenen un format de taller o xerrada. Han estat impartides en gran mesura per orientadores del Servei de Carreres Professionals i ponents de Barcelona Activa, així com d'altres professionals externs. 

Les sessions van adreçades a tots els estudis, és a dir, activitats de caràcter transversal. Es distribueixen al voltant de quatre grans temàtiques, responent a les necessitats i a l’oferta del mercat de treball actuals, així com les noves estratègies de cerca de feina:

A. Coaching laboral: autoconeixement i definició d’objectius professionals.

B. Cerca de feina: eines i estratègies per a una recerca d’oportunitats professionals més efectiva.

C. Competències clau: formació en habilitats, coneixements i actituds transversals que poden afavorir un millor encaix a qualsevol lloc de feina.

D. Oportunitats professionals: coneixement del mercat laboral i de les ocupacions.

Aquestes 20 activitats han comptat amb un total de 858 estudiants i alumni participants.

 

Sessions sobre sortides professionals

Amb col·laboració amb les facultats, el Servei de Carreres Professionals ha coorganitzat un seguit de sessions sobre sortides professionals de grau. En total, s’han ofert 9 activitats sobre les sortides professionals dels graus següents: grau en Dret, els tres graus de l’àmbit de comunicació (Comunicació Audiovisual, Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques), grau en Ciències Polítiques i de l'Administració, grau en Filosofia, Política i Economia, grau en Traducció i Interpretació, grau en Llengües Aplicades, i doble grau en Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades.

Aquestes 9 activitats han tingut un total de 517 participants.

 

Nombrosos alumni han estat presents durant aquest curs en algunes de les activitats que s’han organitzat (10), participant com a graduats o graduades, explicant el seu pas per la UPF i compartint les seves experiències professionals amb els estudiants. Així, un total de 29 alumni han retornat a la UPF virtualment. 

En el marc del conveni de col·laboració establert amb Barcelona Activa, recurs de l’Ajuntament de Barcelona en matèria de polítiques d’ocupació, s’han pogut oferir cursos de la mà dels seus professionals en matèria d’estratègies i eines de recerca de feina tant als estudiants com als graduats de la Universitat. Per als altres cursos i tallers, s’ha comptat amb la col·laboració de professionals externs, amb PDI involucrat en aquest tipus d’activitats i també amb l’equip d’orientació professional, que ha dissenyat i impartit activitats en línia relacionades amb la confecció d’eines de recerca de feina.

La valoració de les activitats és, en termes generals, molt bona. De totes les respostes obtingudes, la valoració global és puntuada amb una mitjana d’un 3,6 sobre 4. Pel que fa a la utilitat de l’activitat per al futur professional, ho valoren també amb una mitjana de 3,6 sobre 4. Finalment, la puntuació més bona de les enquestes és per als formadors, ponents o participants convidats, amb un 3,8 sobre 4.

 

 

Activitats ad hoc

Activitats en el marc de l’aliança d’universitats EUTOPIA

Al llarg del curs, el Servei de Carreres Professionals ha organitzat 2 activitats per als estudiants i alumni de les universitats que formen l’aliança EUTOPIA: París Seine, Lliure de Brussel·les, Warwick, Liubliana, Göteborg i UPF. Ambdues accions s’han impartit en línia i en anglès i cadascuna ha comptat amb més de 60 assistents; el públic majoritari ha estat el col·lectiu d’estudiants de les diferents universitats.

La sessió “Career Opportunities with the EU institutions and EPSO selection processes” ha comptat amb la participació de persones que actualment treballen en diferents institucions europees i han explicat els diferents processos selectius existents i on trobar oportunitats professionals en aquest àmbit. 

La segona activitat ha portat per títol “How to find a job in Spain”, impartida per una coach professional i també en anglès, i s’ha centrat a donar consells sobre com buscar la primera feina a l’estat espanyol.


Altres activitats en col·laboració amb les facultats

El Servei de Carreres Professionals ha dut a terme un total de 15 presentacions en col·laboració amb diferents facultats, la majoria organitzades en el marc d’una assignatura. 

Per una banda, s’han fet sessions informatives sobre pràctiques acadèmiques externes per part de l’equip de Carreres Professionals, amb gairebé tots els àmbits d’estudi per explicar les característiques i el funcionament de les pràctiques acadèmiques i, en la majoria de casos, informar sobre els pràcticums i resoldre dubtes. I, per l’altra, presentacions generals als estudiants de tercer i quart curs de Biologia Humana, Criminologia i Publicitat i Relacions Públiques per informar dels diferents serveis que s’ofereixen quant a pràctiques, orientació i activitats.

 

Fires d'ocupació 

Fira d'ocupació UPFeina

La 16a. edició de la fira d’ocupació, UPFeina, ha tingut lloc el dimecres 11 de novembre del 2020, entre les 9.00 i les 18.00 hores. Degut al context generat per la covid-19, per primera vegada aquest esdeveniment s’ha celebrat en format virtual, a través d’una plataforma en línia que ha permès organitzar la fira, fins ara presencial, en aquest nou format.

En aquesta edició, la fira ha comptat amb la participació de 38 empreses de diferents sectors i 11 institucions -la majoria culturals i del tercer sector-. Més de la meitat dels participants ja havien estat presents en edicions anteriors de la fira, tret d’alguns, que ho han fet per primera vegada: Compass Lexecon, Amazon, Gaes, Bip Consulting, Uniqlo, Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) i Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

També hi han sigut presents diversos serveis de la UPF, cadascun amb un estand virtual: Alumni UPF, Idiomes UPF, Unitat d’Innovació - Business Shuttle i el Servei de Carreres Professionals, amb un estand com a organitzador. Les entitats del Grup UPF també hi han participat, amb la finalitat d’atendre el seu col·lectiu d’estudiants i alumni i promocionar els seus estudis: la Barcelona Graduate School of Economics, el Tecnocampus, ESCI-UPF, la UPF-BSM i l’IBEI. 

La fira ha comptat amb un total de 1.565 visitants, dels quals un 82,5% són estudiants (63% estudiants de grau, la majoria de tercer i quart curs, i 20% estudiants de màster i doctorat) i un 17,5% són alumni.

Del total de visitants a la fira, un 68,5% són estudiants i alumni de la UPF; la resta (gairebé 500 estudiants i alumni) pertanyen a les escoles del Grup UPF: 228 pertanyen a la UPF-Barcelona School of Management; 126, al Tecnocampus, i 114, a ESCI-UPF.

Pel que fa a la relació d’àmbits d’estudi dels estudiants i alumni que han assistit virtualment a la fira, economia i empresa és l’àmbit que destaca per l’alta participació (gairebé un 37,5% del total de visitants), seguit de dret (un 20,7%), comunicació (9,4%), ciències polítiques i socials i enginyeries (8,5%), traducció i ciències del llenguatge (7,4%), humanitats (5,7%) i ciències de la salut i de la vida (2,2%). 

De la mateixa manera, amb relació als àmbits d’estudi d’interès per part de les empreses i les institucions, els més buscats eren els estudiants i alumni dels àmbits d’economia i empresa i de dret, seguit per les enginyeries i comunicació. La resta d’àmbits també tenien ofertes disponibles, però en menor mesura; és un reflex de la demanda del mercat laboral amb el qual es troba la fira cada any.

La plataforma en línia ha permès que els visitants poguessin visualitzar els estands virtuals de les empreses i les institucions participants, amb la informació corporativa i de contacte que cadascuna havia publicat en la configuració del seu estand: descripció de l’empresa, ofertes, xarxes socials, correu electrònic, etc. Segons les dades proporcionades per l’empresa proveïdora de la plataforma virtual, podem saber quines organitzacions participants han tingut més visites al seu estand virtual i, per tant, aquelles que han despertat més interès. 

En segon lloc, els interessats han pogut conversar a través del xat (tant de manera grupal com en xat privat individual) amb les empreses i les institucions participants, que han pogut veure els perfils de les persones amb qui estaven interactuant i posteriorment descarregar-se el seu currículum. 

A l’apartat “Ofertes” de la plataforma, els estudiants i alumni han pogut visualitzar les ofertes de pràctiques o feina publicades de manera centralitzada i, en cas d’estar-hi interessats, han pogut presentar-hi la seva candidatura. En total, s’han publicat un total de 2.425 ofertes.

Al llarg del dia s’ha ofert un programa de 30 activitats, la majoria presentacions corporatives de les empreses i les institucions participants, així com també algunes xerrades informatives sobre treballar en institucions de la Unió Europea o sobre com preparar un elevator pitch o discurs d’impacte. En total, hi han participat 748 estudiants i alumni, amb una mitjana de 24 participants per activitat.

Des de l’estand del Servei de Carreres Professionals, s’han atès les consultes a través del xat per revisar el CV, oferir una orientació professional, proporcionar informació sobre fer pràctiques o donar resposta a qüestions relacionades amb la fira.

Quant a la valoració tant dels participants com dels estudiants i alumni, aquesta ha estat satisfactòria. Per una part, les 21 respostes obtingudes de les empreses i les institucions resulten molt satisfactòries. Valoren la seva participació amb una mitjana de 4,1 sobre 5. Totes coincideixen a respondre que tornarien a participar-hi en pròximes edicions i afirmen haver complert els seus objectius. Com a aspecte de millora per a futurs esdeveniments en aquest format, algunes remarquen la necessitat d’intensificar la interacció, amb l’estudiant o alumni, ja sigui millorant l’eina de xat o oferint entrevistes breus per videotrucada i amb contacte més directe.

La valoració dels estudiants i alumni, amb 175 respostes, és més crítica, amb una valoració global d’un 3,3 sobre 5. A l’apartat de comentaris, hi trobem bones impressions sobre l’experiència, la majoria en relació amb l’avantatge de fer-ho virtual per trobar tota la informació de manera ordenada. També es comenten aspectes que s'han de millorar, sobretot pel que fa al perfil de les empreses i les institucions participants i la necessitat d’incorporar en futures edicions empreses que busquin més diversitat de perfils o focalitzades en altres àmbits d’estudi com traducció, humanitats, polítiques, etc.

Per últim, seguint el lema “UPFeina, més que un dia!”, durant els dies previs a la fira s’han fet diferents activitats: “Prepara’t per a la fira”, amb consells i recomanacions sobre la fira virtual, o les sessions de “Carta i CV” o “Elevator pitch”, un discurs on posar-se en valor, resumir el CV i l’objectiu professional en dos minuts.

 

Talent Fòrum d’Enginyeria Biomèdica

La IV edició del Talent Fòrum d’Enginyeria Biomèdica, iniciativa compartida entre les universitats UB, UPC i UPF, s’ha celebrat per primera vegada en format virtual. La UB ha organitzat aquest esdeveniment, que ha aplegat un total de 19 empreses i institucions, cadascuna  amb un estand virtual personalitzat i un xat per interactuar amb els estudiants. S’han registrat més de 3.000 visites als estands de les empreses; aquelles que han rebut més visites han estat Cocoon Medical, HARTMANN España i Palex Medical. 

Del total d’alumnes participants, 25 han provingut del grau en Enginyeria Biomèdica de la UPF, mentre que la UPC ha comptat amb 30 participants i la UB, amb 68. 

A l’apartat d”Ofertes” de la plataforma virtual s’han registrat un total de 419 inscripcions, amb una mitjana de 10,5 inscripcions per oferta. 

El Servei de Carreres Professionals de cada universitat hi han sigut present amb un estand virtual per atendre les consultes dels estudiants. A la UPF concretament s’ha registrat un total de 31 visites.