Acreditació

Durant el curs 2020-2021, ha tingut lloc una visita externa per acreditar el grau en Disseny i Producció de Videojocs de l’Escola Superior Politècnica de Tecnocampus. L’avaluació ha consistit en una visita virtual per part del comitè extern i una visita presencial de les instal·lacions.

Seguiment

Aquest curs s’ha fet el seguiment de 41 titulacions (7 graus i 34 màsters universitaris), tant de centres integrats (Comunicació, Humanitats, Enginyeries, Traducció i Salut) com de centres adscrits (ESCI, BSM, ESIM i Tecnocampus).

Tots aquests informes han incorporat l’anàlisi de l’impacte de la covid en la docència de les titulacions.

Certificació del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) i Acreditació Institucional

Durant el curs 2020-2021, la UPF ha obtingut la certificació dels elements transversals del SGIQ Marc, condició indispensable per a la certificació del SGIQ dels centres integrats. Així mateix, s’han iniciat els processos de certificació del SGIQ del centre de Ciències Polítiques i Socials, d’Economia i Empresa, de Comunicació i de Dret.

Pel que fa a centres adscrits, ha obtingut la certificació del SGIQ i l’acreditació institucional la Barcelona School of Economics (BSE), que se suma a la ja obtinguda per la UPF Barcelona School of Management, i s’han iniciat  els processos de certificació dels elements transversals de Tecnocampus.

Revisió del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ)

Durant el curs 2020-2021, la Comissió de Qualitat de la UPF ha aprovat un nou model d’informe de revisió del SGIQ per posar l’èmfasi en la revisió dels objectius, de les actuacions i dels processos.

Tots els centres de la UPF han revisat el seu SGIQ, o bé en el marc d’un procés de certificació del centre (Ciències Polítiques i Socials, Comunicació, Dret, Economia i Empresa i Tecnocampus), o bé en el decurs de la revisió anual del seu SGIQ.

Eines de suport a la qualitat

L’aplicació per avaluar les titulacions, que es va dissenyar durant el curs 2016-2017 des de l’Oficina Tècnica de Qualitat (OTQ) i el Servei d’Informàtica, és l’eina per elaborar i revisar els informes de seguiment i d'acreditació dels centres propis i adscrits. Aquesta aplicació ha obtingut el primer premi dels V Premis Alfons Ortuño, atorgat per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya en la categoria "Transparència, bon govern, avaluació i qualitat". El guardó va ser recollit per David Sancho, coordinador general de qualitat de la UPF. 

L'aplicació per a la gestió de la qualitat, amb la qual es treballen els informes d'acreditació, seguiment i revisió del sistema intern de garantia de la qualitat, a més de permetre la gestió del pla de millora, és una eina amb gairebé 250 usuaris de tots els centres de la UPF (integrats i adscrits), amb la qual ja s'han preparat més de 240 informes i on s'han recollit gairebé 2.000 propostes de millora.

Avaluació de la docència

L’AVALDO és el model propi de valoració de la docència i la manera més immediata que té la Universitat de conèixer la satisfacció dels estudiants amb la docència rebuda. Dóna més eines i millor informació a estudiants, professorat valorat i responsables acadèmics. Aquest sistema s'integra en les polítiques generals de la Universitat de millora contínua de la qualitat docent.

Cada trimestre, els estudiants valoren electrònicament la docència rebuda pel que fa a assignatura-grup. Aquestes enquestes aporten una valuosa informació que és necessària en els processos d’acreditació i d'avaluació del professorat vinculat a l’atorgament de complements econòmics. 

Aquest curs, malgrat la crisi sanitària ocasionada per la covid-19 i les condicions a les quals ens hem hagut d'adaptar, la fase de validació per part de les secretaries i la programació i resolució d'incidències des del Servei d'Informàtica i de la Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat han respost perfectament, si bé és cert que s'està valorant la possibilitat de canviar l'aplicació per obsolescència. I és en aquest sentit que aquest curs s'ha estat treballant cap a una millora en termes d'accessibilitat, prestacions i extracció de resultats. 

La valoració de la docència per part dels estudiants d'aquest curs ha estat satisfactòria, en termes generals, amb unes valoracions mitjanes entorn el 7 i el 8 sobre 10, com es pot veure a la taula 9 de professorat: qüestionaris d’avaluació 2020-2021. En relació amb la participació, ha estat al voltant del 20%, tant als graus com als màsters. 

Per primera vegada, i amb la voluntat de millorar la qualitat de la informació de l’AVALDO, als resultats d'aquestes valoracions s'ha aplicat un índex de fiabilitat calculat tenint en compte els estudiants matriculats a l'assignatura i els participants en l'enquesta. La fiabilitat de les valoracions es classifica en MOLT ALTA, ALTA, NORMAL, BAIXA i MOLT BAIXA. 

Al tancament d'actes, tant els professors que han impartit docència com els responsables acadèmics de les titulacions tenen accés a les valoracions fetes pels estudiants respecte a la satisfacció de l’assignatura en el seu conjunt i respecte al professor i en qüestions relacionades amb els continguts, les metodologies emprades, el volum de treball  i la docència rebuda. Els estudiants i la comunitat universitària també tenen accés a la valoració de les assignatures. Tanmateix, la Universitat publica un informe anual amb dades agregades respecte a les preguntes i de participació.

Dins del marc de política lingüística de la Universitat, s'ha tractat la qüestió de l'ús de les llengües en la docència. Per fer-ho, s'ha constituït un grup de treball específic que elaborarà un informe final que ha de permetre a partir de l'anàlisi de tres eixos tenir-ne un diagnòstic, i un és la realització d’una enquesta sobre la percepció d’estudiants i professors pel que fa a l’ús de les llengües a les aules. Per això, juntament amb l'enquesta AVALDO durant el primer i segon trimestres, els estudiants també han tingut l'oportunitat d'expressar la seva opinió en aquest sentit.

L'avaluació docent s'integra amb altres polítiques de la Universitat, com les activitats que desenvolupa el CLIK, que facilita al professorat un suport per a la millora docent, tant pel que fa a cursos com a assessorament individualitzat. D'aquesta manera, la UPF s'assegura de proporcionar al professorat els elements adequats de formació, informació i reflexió crítica per a la millora permanent de la pràctica docent. És a dir, facilita a la institució el retiment de comptes, tant individual com col·lectiu (departament, centre, universitat), i proporciona als estudiants una manera efectiva d'expressar el grau de satisfacció amb la docència rebuda.