El procés de valorització de resultats o tecnologies té per objecte facilitar i promoure la transferència efectiva dels resultats i les capacitats d'investigació generats des de l'entorn universitari cap a l'entorn socioeconòmic. Aquest procés, que pot arribar a ser complex, comprèn les fases d'identificació, avaluació i protecció de resultats, desenvolupament tecnològic i experimental, comercialització i promoció, valoració econòmica i formalització de la transferència de tecnologia. També es duen a terme activitats de foment i formació en emprenedoria.

Els resultats obtinguts l’any 2020 en aquest àmbit han estat notables, sobretot tenint en compte la situació excepcional provocada per la pandèmia de la covid-19. Així, s’ha aconseguit mantenir la majoria dels indicadors respecte a l’activitat de 2019. Els principals indicadors d’activitat són els següents:

 • 15 nous resultats científico-tecnològics (projectes de transferència)

 • 13 noves patents prioritàries presentades

 • 40+ projectes de transferència de tecnologia en desenvolupament

 • 119.259 euros de facturació provinent de llicències

 • 1,5 milions d’euros de captació de finançament públic per valorització de coneixement

 • 2,8 milions d’euros de facturació per recerca contractada

 • 3 noves empreses creades (2 spin-off, 1 start-up)

 

Identificació i protecció de resultats i tecnologies

Cada any sorgeixen a la UPF nous projectes de transferència de coneixement, fruit de la recerca efectuada en els vuit departaments, que integrem en les tres àrees de coneixement en què s’especialitza la nostra universitat: ciències de la informació i les comunicacions, ciències de la salut i de la vida i ciències socials i humanes.

Durant l'any 2020, han estat identificades un total de quinze noves tecnologies o coneixements, vuit en l'àmbit de la biomedicina i set en l'àmbit de les TIC. Quinze nous projectes de transferència de coneixement que se sumen a la cartera de potencials innovacions sorgides de la UPF.

Pel que fa a la protecció de resultats de recerca, enguany s’han presentat  tretze sol·licituds de patent prioritària, majoritàriament davant l'European Patent Office (EPO). Això representa una xifra sense precedents a la Universitat, que suposa haver protegit un alt percentatge de les noves invencions identificades. També s’han tramitat sis sol·licituds de PCT i nou extensions internacionals. 

En les 13 patents prioritàries, hi han participat un total de 26 inventors de la UPF, dels quals 11 són dones (un 42%).

La taula 5.4 mostra l'evolució de la protecció de resultats i software.

 

Valorització de resultats i tecnologies

Programa UPF INNOValora

UPF INNOValora és el programa de la Universitat que dóna suport a la recerca translacional i a projectes de prova de concepte relacionats amb l'activitat investigadora de la UPF. El programa porta dues edicions a data 2020, amb una molt bona acollida entre la comunitat investigadora de la UPF i uns bons resultats pel que fa al desenvolupament posterior i a la transferència aconseguits per part dels projectes seleccionats.

Els objectius principals són:

 • Disminuir el risc de comercialització de coneixements i tecnologies de la UPF.
 • Augmentar l’impacte de la recerca duta a terme a la UPF.
 • Sensibilitzar sobre la importància de la transferència de coneixement.
 • Contribuir a mig termini al finançament o la sostenibilitat de l’activitat de recerca i transferència.

El pressupost de les dues primeres convocatòries va ser de 150.000 euros, amb un finançament màxim per projecte de 30.000 euros, per un període d'execució de 6-12 mesos i una dotació addicional de 30.000 euros per contractació de personal provinents del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut i del seu programa María de Maeztu.

Un total de cinc projectes han resultat finançats en cada edició, quatre del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC) i sis del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut (CEXS).

Aquests deu projectes han tingut molt d'èxit de finançament públic addicional. En total, fins a la data, han obtingut 4 ajuts del programa Indústria del Coneixement de la Generalitat (en les seves modalitats Llavor i Producte), 3 ajuts Innovadors per a la incorporació de personal, 2 Caixaimpulse Validate, 1 Caixaimpulse Consolidate i 1 Proof of Concept de l’European Research Council. En total, 1,24 milions d’euros durant el 2019 i el 2020, és a dir, s’ha multiplicat per 4 el finançament inicial concedit per la UPF.

Val a dir que aquests projectes també han donat lloc a la constitució de dues empreses spin-off: Integra Therapeutics (2020) i Lucid Technology (2021).

El mes de febrer del 2021 es va convocar una tercera edició del programa, aquesta vegada per primer cop amb la participació del Consell Social de la UPF, que finança una bossa de formació per als projectes guanyadors. La convocatòria es va resoldre durant l’abril i ha donat lloc a 6 nous projectes UPF Innovalora, tres provinents del CEXS i tres del DTIC.

El panell d’experts que avalua les propostes del programa UPF INNOValora ha estat format per professionals d’àmbits com la innovació, la inversió i la transferència tecnològica

 

Finançament extern per valorització

La UPF participa activament en les convocatòries competitives d'ajuts i subvencions per desenvolupar tecnologies, proves de concepte, acompanyament especialitzat i, en definitiva, qualsevol que doni suport a l'arribada al mercat dels resultats de recerca que acompanyem.

La captació de finançament durant el 2020 per aquests conceptes ha estat de 1.513.433 euros.

Les principals convocatòries en les quals la UPF ha obtingut finançament són:

 • Indústria del Coneixement. El programa Indústria del Coneixement, que atorga la Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya per impulsar l’arribada al teixit productiu del coneixement generat en l'entorn científic és el programa de referència a Catalunya de subvencions per valorització de tecnologia. Els ajuts corresponen a dues categories, conegudes com Llavor i Producte. La UPF ha obtingut 1 Llavor i 2 Producte, per un import total de 220.000 euros.

 • Innovadors. Els ajuts Innovadors estan pensats per impulsar l’aplicació dels coneixements generats a les entitats del sistema de recerca i innovació de Catalunya. Els seus objectius són fomentar l’explotació de llicències o de qualsevol altra forma de protecció de propietat intel·lectual o industrial, la creació d’empreses spin-off i la realització d’activitats de validació d’aquestes tecnologies i coneixements. Són projectes amb un ajut econòmic de 84.000 euros per contractar una persona emprenedora que ha de dur a terme el projecte en un termini de 18 mesos.

Tres projectes del CEXS, un projecte del DTIC i un projecte del Departament d'Economia i Empresa han obtingut aquest ajut en la seva primera convocatòria.

Dels cinc projectes, tres estan liderats per investigadores.

 • Caixaimpulse. És un programa de la Fundació La Caixa en col·laboració amb EIT Health, que promou la transformació del coneixement científic de l’àmbit biosanitari en serveis, productes i empreses. Disposa de dues modalitats:

1.    Validate, que és un programa d’acceleració que permet donar suport a projectes de recerca biomèdica en els seus estadis més inicials (TRL1-4). Aquesta modalitat està pensada per actius protegits o que potencialment poden ser protegibles, permetent-los desenvolupar un pla de valorització amb l’acompanyament expert de mentors i de formadors especialitzats en diferents àmbits. L’ajut econòmic està entre els 50.000 i els 70.000 euros per executar en un termini de 15 mesos.

2.    Consolidate és la modalitat que dóna suport a solucions altament innovadores per tal que els actius estiguin preparats per al moment de la inversió i es pugui facilitar la seva etapa de comercialització. Per tant, s’acompanyen projectes en uns estadis de desenvolupament superiors a TRL4 per tal que desenvolupin i implementin un pla de negoci atractiu per a inversors. L’ajut econòmic és de 300.000 euros per executar en un termini de 24 mesos.

Un projecte del DTIC i un del CEXS han aconseguit el Caixaimpulse Validate, mentre que al CEXS, un projecte s’ha fet amb el Caixaimpulse Consolidate. En total s'han aconseguit 440.000 euros. Dels 3 projectes atorgats, 1 té una dona com a investigadora principal. 

 

Comercialització

La transferència de tecnologia i coneixement des de les universitats i centres de recerca cap al teixit socioeconòmic es fa generalment a través de tres vies: 1) contractes universitat-empresa; 2) llicències de títols de propietat industrial (patents, models d'utilitat) o de coneixement (know-how) a tercers interessats en la seva explotació; 3) creació d'empreses de base tecnològica o spin-off.

Contractes universitat-empresa

La UPF ha signat un total de 145 contractes amb empreses i institucions, per un import de 2.848.386 euros. Aquestes xifres suposen una disminució d’aproximadament el 25% sobre la xifra aconseguida en els darrers anys, que estava entorn dels 4 milions d’euros. El descens de la contractació ha estat especialment notable en el cas d’ajuts basals i contractes d’R+D i s’ha mantingut més estable pel que fa a les prestacions de serveis. 

Llicències de tecnologia i altres contractes de transferència

L'any 2020 s'han signat 10 nous contractes de llicència de tecnologia i coneixement. En total, la Universitat ha percebut un total de 119.259 euros de retorn per tecnologies llicenciades. S'ha continuat impulsant l'assessorament i la gestió d'altres contractes de transferència, amb el resultat d’un centenar de contractes vinculats a tecnologies o projectes de transferència (MTA, acords de cotitularitat, acords de confidencialitat, etc.).

 

Creació d'empreses

Durant l’any 2020 s’han creat 3 noves iniciatives empresarials sorgides de la UPF (2 spin-off i 1 start-up):

MEDBIONFORMATIC SOLUTIONS, SL: DisGeNet és una plataforma creada per investigadors de l’Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM)i de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) que recull una informació científica molt rellevant: les relacions entre gens i malalties. Aquesta eina d’accés obert ha esdevingut una referència en l’àmbit de la recerca. A partir d’ara també tindrà una aplicació industrial gràcies a aquesta iniciativa empresarial, que desenvoluparà un software i serveis de consultoria de valor afegit per ajudar les empreses a elaborar nous productes i serveis.

INTEGRA THERAPEUTICS, SL: Integra desenvoluparà, produirà i comercialitzarà eines gèniques amb aplicació a la pràctica clínica. La plataforma Uni-Large és capaç de superar les dues limitacions principals de les tecnologies actuals d’edició de gens: reducció de l’eficiència en gens grans i toxicitat genòmica. Permet inserir el gen d’interès a la zona corresponent del genoma, de manera que altres zones no es veuen afectades, de manera eficient i segura. 

COGNITIVE FINANCE, SL: empresa fintech que desenvolupa solucions software as a service (SaaS) per als departaments financers d'empreses que facturen entre 20 i 100 milions d’euros anuals. Principalment, se centra a digitalitzar els processos de planificació financera i pressupostària, integrant totes les fonts d'informació de dades en una plataforma central.

Taula 5.8. Creació d'empreses de base tecnològica. Evolució 2016-2020

 

Programes i actuacions de foment de la transferència

Programes d’acompanyament i de promoció

Spin-off Consultancy (UPF GO)

Programa d’acompanyament especialitzat i altament implicat en cada projecte, que adapta el servei a les necessitats concretes en cada cas. Inclou suport en activitats com l’elaboració del pla de negoci, l’estratègia i el desenvolupament de producte, el contacte amb proveïdors, l’aixecament de rondes de finançament, la incorporació de nous perfils i experts/assessors, la negociació amb inversors i l’Interim Management. El seu objectiu és crear empreses millor preparades per captar finançament privat i/o la (re)orientació cap a la millor estratègia de transferència de qualsevol dels projectes en cartera.

Investor’s Meet-Up

Jornades personalitzades amb inversors especialitzats per tal que aquests puguin veure, en mig dia, tots els projectes que els puguin interessar de la UPF, i l’equip emprenedor rebre consells amb alt valor afegit. Durant l’any 2020, se n''ha fet una sessió amb Alta Life Sciences (21 de setembre). En aquesta edició del Investor’s Meet Up es varen presentar 7 projectes. A més, s’han realitzat altres reunions ad hoc amb diferents fons d’inversió (Ysios, In-vivo Capital, Asabys, Hovione Capital, Inveready, Advent France, Collider, Moonday Capital, Significa Ventures, etc) en funció dels seus interessos, després d’haver compartit els one-pagers dels projectes.

Comunicació i màrqueting

Consolidació d'una activitat en comunicació planificada i professionalitzada, adreçada als públics objectiu de la Unitat d’Innovació – UPF Business Shuttle. Durant l'any 2020 s'han executat les diverses accions recollides al pla de comunicació, entre les quals destaquen l'elaboració de continguts propis, la remodelació del butlletí mensual Innoinfo, la difusió d'informacions interessants per a PDI, spin-offs i start-ups i la gestió dels comptes a les xarxes socials.

En total s'han publicat 27 notícies, enviat 15 campanyes de comunicació via correu electrònic i s'ha arribat als 2.086 seguidors en els comptes de Twitter de transferència i emprenedoria.

 

Assistència a fires i networking

Durant el 2020 s'ha pres part en diversos esdeveniments i activitats de promoció de l’activitat de transferència i emprenedoria de la UPF. En alguns s’ha participat com a assistents i en d’altres, com a organitzadors.

Participació o coorganització en: 

 • Promoció de projectes a Madrid: visita de dos dies d’un conjunt d’esdeveniments i organitzacions com a potencials usuaris de projectes de la UPF, com ara l'Escuela Superior de Música Reina Sofía, Matadero - Centro Cultural, The Venture City, Cabify, Google Start-ups.

 • 4YFN: durant l’edició del 2020 estava prevista la participació amb estand propi de la UPF amb la inclusió de 8 empreses, spin-offs i start-ups de la UPF. Malauradament, l'event va ser cancel·lat per la pandèmia de la Covid-19.

 • Barcelona Tech-Spirit: atesa la cancel·lació del 4YFN i el MWC, es va participar conjuntament amb les universitats per fer una jornada on es van poder promocionar empreses de la UPF. D’aquí va sorgir la creació d’un clúster en Deeptech, en col·laboració entre Barcelona Activa i la suma de les universitats públiques amb seu a Barcelona. La iniciativa, que ha de constituir-se formalment el 2021, s’ha anomenat finalment Barcelona Deeptech Node.

 • EIT UM Scale-up Bootcamp: tot i ser finalment virtual, va permetre poder mostrar projectes d’àmbit tecnològic, de dret i logístic de la UPF aplicats al camp de la mobilitat. També es va participar a les mentories d’empreses europees en aquests sectors per revisar-ne els seus pitch

 • Biz Barcelona 2020: coorganització juntament amb Barcelona Activa d’un acte per mostrar què suposa la investigació i la transferència en Deeptech des de la universitat. Es van organitzar taules rodones presencials enfocades a la transferència, amb la participació sempre de la UPF (setembre del 2020).

Participació com a assistents:

 • MWC Pre-session “Boosting Digital Health Innovation”. Grup de treball organitzat per CataloniaBio & HealthTech en l’àmbit de Digital Health (format per inversors, empreses, empreses de regulatòria, associacions, etc.).

 • Jornada de divulgació de la UPF: Jornada Amazon Web Services per Start-ups i com centrem el 5G a la vertebració de les Smartcities, en què es van mostrar els serveis que ofereix Amazon des de UPF Ventures com a partner per donar servei de crèdit al seu cloud AWS.

 • Debat d'inversió en biotecnologia: taula rodona - debat organitzada per la Federació Espanyola de Biotecnòlegs (FEBiotec) i l’Associació de Comunicadors de Biotecnòlegs (ComunicaBiotec). 

 • Ship2B Demo Day: fira i jornada de networking que gira al voltant del projecte emprenedor d’impacte. En l’edició del 2020 va ser virtual.      

 • ASEBIO Investor Day 2020: fira organitzada per l’associació d’empreses Biotec espanyola, en què es va oferir la cartera de patents i projectes emprenedors com a oportunitats d’inversió i capacitats dels grups de recerca en l’àmbit Biotec i Med-Tech. L’edició del 2020 va ser també virtual.

 • Health & Bio Team Dating: fira virtual organitzada per Biocat que pretén identificar perfils per incorporar en projectes emprenedors que requereixen un o més perfils de gestió. 

 

Open Innovation Forum

Programa d’innovació oberta que dóna l’oportunitat a les empreses de llançar els seus reptes d’innovació i obtenir propostes de solucions de la mà de grups d’universitats i centres de recerca catalans. La Universitat Pompeu Fabra i UPF Ventures són membres impulsors del programa, juntament amb Biocat, la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya i l’IDIBELL.

 

Projectes d’acceleració

EIT HEALTH

Bridgehead Program: dins del marc de l'EIT Health, la UPF forma part d’una xarxa d’acceleradores europees. Durant l’any 2020 hem participat en el programa Bridgehead Europe i Bridgehead Global, dos programes d’internacionalització individualitzat per a start-ups europees que volen aterrar en d’altres països europeus o arreu, respectivament. També hem liderat el programa de transferència de coneixement Knowledge Transfer, que pretén compartir les bones pràctiques entre les diferents acceleradores europees fent tres sessions exclusives per a Catalyzers o Acceleradores, i amb un estudi exhaustiu de Market Access per al sector Health a Espanya. 

A més, UPF Ventures ha estat acreditat com a Network Partners del EIT Health. En l’edició del 2020, hem aconseguit una extensió per ajudar una de les empreses de l’edició anterior, Prelife, per fer un estudi de Market Access a Espanya per al seu producte. L’edició del 2020 ha servit també per crear fortes aliances amb la Universitat Politècnica de València i la Fundación Parque Científico de Madrid i presentar propostes conjuntes a les scale-ups o empreses en aquesta i futures edicions.

EIT URBAN MOBILITY

Acceleradora South Europe Urban Mobility. En el marc de l'EIT Urban Mobility, la UPF i UPF Ventures participen en una de les tres acceleradores de projectes empresarials que han estat aprovades, en aquest cas la corresponent al sud d’Europa. El projecte ha estat coordinat per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i també en formen part l'Ajuntament de Barcelona a través de Barcelona Activa, la plataforma CARNET i el Centre Tecnològic d’Automoció de Galícia (CTAG). Aquesta acceleradora, amb seu a la UPC, va iniciar l’activitat el juny del 2020, passant a digital totes les hores de formació, mentoria i jornades amb un nivell alt d’acompanyament. Durant el 2020, es van accelerar les primeres 5 empreses, i durant el 2021 s’espera accelerar-ne 10 més, aportant des de la UPF i UPF Ventures la vessant de mentories en negoci, així com també les relacions públiques i empresarials necessàries per organitzar el demoday.   

Acceleradora StartHealth 2020. Durant el 2020, s’ha col·laborat amb l’acceleradora StartHealth, del Tecnocampus de Mataró, mentoritzant un dels projectes que en formaven part. El projecte és PostOptAtHome, una app per fer el seguiment del dolor postoperatori ambulatori. 

 

Ecosistema emprenedor

Sensibilització i formació en emprenedoria

Entre les activitats de formació i de sensibilització desenvolupades el 2020 destaquen:

Programa Santander Explorer

La UPF participa des de l'any 2016 en el programa Explorer, promogut pel Centre Internacional Santander Emprendimiento (CISE), amb l'objectiu de promocionar el talent jove i l'esperit emprenedor i estimular la creació d'empreses innovadores al territori.

Les accions realitzades durant aquesta sisena edició han inclòs, en l’últim trimestre del 2020, la difusió i la comunicació del programa i el procés de selecció de participants. Les activitats d'organització del programa així com la seva execució s’han dut a terme al llarg del primer semestre del 2021.

En aquesta edició van ser seleccionats un total de 27 participants, distribuïts en 15 equips. Els 27 participants seleccionats eren majoritàriament alumnes o antics alumnes de diferents disciplines de la UPF, principalment de la branca de ciències socials i de les enginyeries.

El guanyador Explorer 2020-2021 va ser una alumni del doble grau en Dret i Economia de la UPF, amb el projecte Pictolex, i el premi obtingut fou un viatge a Oporto per assistir a l’esdeveniment d’emprenedoria que organitzarà l'European Innovation Academy l’estiu del 2022.

 

Programa De la Ciència al Mercat

De la Ciència al Mercat és un programa interuniversitari que s'emmarca en el programa Catalunya Emprèn, concretament, en el programa per promoure l’emprenedoria territorial especialitzada (programa PRIMER de preacceleració). 

L’edició 2020-2021 és la tercera edició, en què han participat, a més de la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona. L’objectiu del programa és promoure l’emprenedoria científica i dotar els estudiants i els titulats de màster i doctorat de les universitats de les eines necessàries per tal d’explorar la possibilitat de crear una empresa derivada de la recerca.

Els participants en el programa han rebut 120 hores de formació intensiva i han treballat juntament amb tutors experts i emprenedors d’èxit del sector. Igualment, han rebut l’assessorament i el suport de les unitats de transferència de tecnologia de les universitats. El programa s’ha desenvolupat en dues fases: planificació i selecció de participants, al llarg de l’últim trimestre del 2020; i formació i tutories al llarg del primer trimestre del 2021. 

 

Programa Akademia

El 2020 va tenir lloc la X edició del programa de formació en innovació impulsat per la Fundación Innovación Bankinter, que té per objectiu ajudar els estudiants universitaris a assolir habilitats i coneixements transversals que els aportin un valor diferencial a l’hora d’incorporar-se al món professional. 

L’edició s’ha desenvolupat 100% en format en línia, i això ha possibilitat la participació i la connexió d’alumnes de les diverses universitats catalanes. El programa ha constat de vuit sessions monogràfiques, d’una hora de duració, dedicades a temes com la innovació, l’energia, les telecomunicacions, el big data, els algorismes i el machine learning

 

Programa T’Activa

Programa d’innovació oberta impulsat pel Consorci Sanitari de Terrassa, que uneix institucions públiques, empreses, centres educatius i ciutadans de diferents edats, experiències i aficions sota el repte de millorar la salut d’aquelles persones que estan i se senten soles. 21 equips han treballat en el desenvolupament de diferents solucions tecnològiques a reptes plantejats envers l’habitatge, la mobilitat/accessibilitat i la comunicació per un envelliment actiu, de qualitat i saludable. La UPF ha participat amb una candidatura de grup i una candidatura individual (5 alumnes UPF en total). 

 

Programa OnCampus 2020

Durant el 2020, es va començar de manera digital el programa OnCampus, organitzat des de la Mobile World Capital i The Collider. Vam participar-hi com a mentors i amb estudiants i investigadors com a impulsors de tres projectes: dos per alumnes i un per un investigador. El programa va servir per poder millorar els projectes i, fins i tot, provar la validació d’una tecnologia amb el mercat i veure’n la seva utilitat i encaix actuals.

Altres actuacions que s'han de destacar són:

 • Mostra de start-ups al Tech Spirit. Durant el febrer del 2021, vam poder mostrar en format de pitch diferents start-ups incubades.

 • Participació en UPFeina. La fira anual d’ocupació de la Universitat Pompeu Fabra, organitzada pel Servei de Carreres Professionals de la Universitat, que va tenir lloc l'11 de novembre del 2020, on la Unitat d’Innovació - UPF Business Shuttle va disposar d’un estand virtual per informar els alumnes i graduats dels serveis i programes de suport a emprenedors disponibles. 

 

Espais d’incubació

La UPF disposa dels Espais d'Incubació UPF Business Shuttle, que tenen per objectiu contribuir al desenvolupament de noves empreses de base tecnològica i de component innovador vinculades a la UPF. Estan situats a l'Almogàvers Business Factory (carrer Almogàvers, 165), un equipament impulsat per Barcelona Activa per donar suport a empreses de recent creació. La UPF disposa, a la segona planta d’aquest equipament, de deu despatxos destinats a aquesta finalitat.

Al llarg de l’exercici 2020, han estat incubades en aquests espais (en circumstàncies especials degut a la pandèmia) cinc empreses de base tecnològica o innovadora que han sorgit de la UPF o amb vinculació a aquesta. Totes són start-ups amb activitat en els sectors fin-tec, legal-tec, app mobile i serveis TIC. Entre les cinc han ocupat un total de 37 treballadors i 3 estudiants UPF en pràctiques. Pel que fa a les dades econòmiques, la facturació global va ascendir a un total de 766.500 euros. Cal destacar que durant tot el període van mobilitzar capital per un import global de 1.094.000 euros, provinent d’inversió privada i d’ajuts i instruments financers públics. Les empreses incubades al llarg del 2020 han estat les següents: 

MYREALFOOD APP, SL: start-up constituïda l’any 2019. MyRealFood és una app mòbil que permet conèixer la qualitat nutricional dels aliments, portar un registre i control de l’alimentació per tal d’aconseguir uns objectius de salut, i utilitza receptes suggerides, gamificació i una comunitat per mantenir els usuaris motivats. Els usuaris poden escanejar el codi de barres del producte o buscar-lo a la base de dades per conèixer la seva qualificació.

PARALLEL SOLUTIONS SL: start-up constituïda l’any 2019. L’empresa ha creat una plataforma per facilitar i fer més eficient l’intercanvi de documentació entre professionals. Parallel facilita aquest procés ordenant l’intercanvi d’informació: un usuari crea una sol·licitud amb els documents que necessita i l’altre, per la seva banda, només ha d’omplir el llistat pujant-hi els seus arxius. 

COGNITIVE FINANCE, SL: start-up constituïda l’any 2020. Empresa Fintech que desenvolupa solucions SaaS per als departaments financers d'empreses d’entre 20 i 100 milions d'euros de facturació anual. Se centra a digitalitzar els processos de planificació financera i pressupostària, integrant totes les fonts d'informació de dades en una plataforma central. 

AIRNING AIRCLAIMS SL: start-up constituïda l’any 2016, que té per objectiu la gestió integral d'incidències aèries, amb una plataforma 100% en línia, responsive, i amb un procediment de registre fàcil i ràpid, perquè el client, en tres senzills passos, es pugui registrar i iniciar una reclamació.

REBOOT STUDIO (anteriorment CRAVY APP, SL): empresa constituïda l’any 2019. Es dedica a l’estudi de productes digitals centrats en recerca, estratègia de producte, disseny UX & UI, sistemes de disseny, disseny web & App, prototipat, desenvolupament i llançament.