El Consell Social de la UPF

Naturalesa, composició i eixos bàsics d'actuació

El Consell Social és l’òrgan mitjançant el qual la societat catalana participa de la Universitat, amb quinze membres que la representen i que són nomenats pel govern de la Generalitat, el Parlament de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, les organitzacions sindicals i empresarials majoritàries, els antics alumnes i el Consell de Govern de la Universitat.

En aquest any acadèmic excepcional per l’epidèmia mundial, el Consell Social de la UPF ha prioritzat la col·laboració amb l’adaptació de l’activitat universitària a una realitat social anòmala i complexa i, malgrat les greus circumstàncies sobrevingudes, també ha desenvolupat les línies de treball següents, d’acord amb les funcions que li atorga la legislació vigent:

  • la col·laboració amb l’estratègia i la responsabilitat social institucionals per a una millor contribució de la formació superior i la producció científica al desenvolupament i el benestar de la societat, des de la innovació, la transferència i la internacionalització de la docència, la recerca i la gestió;
  • el plantejament i l’acord sobre el pressupost de la Universitat, el seguiment de la situació econòmica i l’aprovació dels comptes anuals auditats, promovent les polítiques d’optimització dels recursos, avaluació de l’eficiència i qualitat en el servei, i
  • el seguiment de la igualtat d’oportunitats, en especial en l’accés i l’estudi, del rendiment i la permanència dels estudiants, de la innovació en l’ensenyament i de l’adaptació de l’oferta docent a les necessitats socials, de la inserció laboral dels titulats i del programa d’antics alumnes.

La col·laboració institucional i el Pla d'Actuacions

Durant aquest curs acadèmic, des del pla anual d’actuacions del Consell Social, s’ha col·laborat amb diverses iniciatives institucionals i dels membres de la comunitat per fer front a l’emergència social i sanitària i amb el desplegament dels grans projectes estratègics de la UPF, com la Ciutadella del Coneixement, el Benestar Planetari, EUTOPIA o EDvolució.

De manera conjunta amb l’equip de direcció, també s’han implementat noves actuacions, com els ajuts per a activitats d’impacte social de la recerca i per a joves mares investigadores, la col·laboració amb la formació i el reconeixement dels equips del programa UPF INNOValora i el seguiment de la relació amb els centres adscrits i la Fundació UPF.

A més, s’ha donat continuïtat a les actuacions consolidades i reeixides que mantenen els objectius vigents: el premi a la Iniciativa i la Capacitat Empresarial d’estudiants, joves titulats i exalumnes; els ajuts a projectes d’activitats solidàries i de cooperació sostenibles dels membres de la comunitat i les col·laboracions, entre d’altres, amb l’acte de graduació i la fira d’ocupació de la Universitat i amb el projecte IGEM, un concurs de projectes científics d’estudiants de gran prestigi internacional.

La contribució al govern i a la gestió de les universitats

El Consell Social de la UPF, a banda de l’activitat descrita, participa en el Consell de Govern i en algunes comissions institucionals, així com en els patronats de la Fundació UPF i de la Fundació Institut d’Educació Contínua.

En el marc de sistema universitari català, participa en la Junta i la Conferència del Consell Interuniversitari de Catalunya, en l’Assemblea General de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques i en el Consell de Govern de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i, al llarg d’aquest curs, també ha participat en diverses reunions de treball dels presidents dels consells socials de les universitats públiques, per compartir inquietuds, projectes i estratègies.

En l’àmbit estatal, participa en la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas, on són representats la majoria dels consells socials de les universitats públiques i privades de l’Estat. 

 

Principals acords

Economia i patrimoni

Acord de 22 d’octubre del 2020 pel qual s’aprova el compte general i els comptes anuals auditats de l’exercici 2019.

Acord de 17 de desembre del 2020 pel qual s’autoritza l’expedient de despesa de caràcter pluriennal, període de l’1 de març del 2021 al 31 d’agost del 2023, per a la pròrroga de l’expedient de contractació dels serveis de telecomunicacions corporatives i serveis annexos per a les entitats que integren el grup de compra a la licitació, que tramita el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya.

Acord de 21 de desembre del 2020 pel qual s'aprova el pressupost de la UPF per a l’exercici 2021 -que inclou el pressupost del Consell Social- i, de manera conjunta, les tarifes de la Universitat per a aquest exercici, condicionant la seva execució a l’evolució dels ingressos i de les despeses.

Acord de 21 de desembre del 2020 pel qual s’aproven modificacions sobre la constitució de la societat Lucid Technologies SL, respecte d’una nova distribució de participacions.

Acord de 21 de desembre del 2020 pel qual s’aprova la participació de la UPF a l’associació internacional sense ànim de lucre The Guild of European Research-Intensive Universities (The Guild) i la desvinculació de la Universitat Pompeu Fabra de la xarxa Young European Research Universities (YERUN) creada l’any 2015, juntament amb les seves sòcies de l’Alianza 4-Universidades.

Acord de 21 de desembre del 2020 pel qual s’aprova la participació de la Universitat Pompeu Fabra en el Patronat de la Fundación Privada Instituto de Salud Global Barcelona

Acords de 21 de desembre del 2020 pels quals s’aproven desafectacions de material informàtic i de material científic.

Acord de 4 de març del 2021 pel qual s’autoritza la despesa de caràcter pluriennal, període de l’1 de juny del 2021 al 31 de desembre del 2024, per a la contractació del subministrament, instal·lació, configuració i manteniment d’un entorn per a la formació d’intèrprets en l’espai de la traducció simultània, bilateral i consecutiva de l’àrea Tallers del campus del Poblenou de la Universitat Pompeu Fabra.

Acord d’11 de març del 2021 pel qual s’aprova la dissolució i liquidació de la societat Reactable Systems, S.L.

Acord d’11 de març del 2021 pel qual s’aprova contribuir al funcionament de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques, amb una aportació de 6.000 euros per a l'exercici 2021.

Acord de 6 de maig del 2021 pel qual s’autoritza la despesa de caràcter pluriennal, per a la contractació de la prestació d’un sistema de gestió bibliotecària per a les universitats i entitats que integren el grup de compra del CSUC per al període 2021-2025.

Acord de 6 de maig del 2021 pel qual s’autoritza la despesa de caràcter pluriennal en la subscripció al subministrament de les revistes e-Emerald Insight per al període 2021-2023.

Acord de 6 de maig del 2021 pel qual s’autoritza la despesa de caràcter pluriennal per a la contractació de l’arrendament sense opció de compra de dos vehicles per a la Universitat Pompeu Fabra per al període 2021 a 2025,

Acord de 6 de maig del 2021 pel qual s’autoritza la despesa de caràcter pluriennal per a la contractació del servei de manteniment correctiu i preventiu d’un microscopi Leica Confocal SP8 i dels seus components per al campus del Mar de la Universitat Pompeu Fabra per al període de l’1 de desembre del 2021 al 31 de desembre del 2024.

Acord de 6 de maig del 2021 pel qual s’autoritza la despesa de caràcter pluriennal per al concurs de projectes, a dues fases, per als serveis d’arquitectura de redacció del projecte bàsic i la direcció de les obres de construcció del conjunt arquitectònic format per dos edificis dedicats a la recerca per a la Universitat Pompeu Fabra i l’IBE-CSIC, i la urbanització de l’entorn del complex urbanístic de la nova Ciutadella del Coneixement, situada als terrenys de l’antic Mercat del Peix, per al període 2022-2025.

Acord de 6 de maig del 2021, pel qual s’aprova suplementar el crèdit del concepte 489.12 Ajuts a famílies i institucions sense finalitat de lucre. Ajuts diversos. Associació Catalana d’Universitats Públiques per un import de 6.500,00 euros, finançat a càrrec dels drets reconeguts en el concepte 329.99 Altres ingressos procedents de prestació de serveis com a conseqüència d’una prestació de serveis efectuats per la Universitat l’any 2020 i que en conseqüència no formen part de la previsió d’ingressos d’aquest exercici pressupostari.

Acord de 13 de maig del 2021 pel qual s’aprova autoritzar el rector la realització dels actes necessaris per a la transmissió a la fundació The Barcelona Institute of Science and Technology (BIST), de forma gratuïta i pel termini que resta de vigència, de la totalitat del dret de superfície constituït sobre la finca 5 del carrer Wellington 14 de Barcelona, atorgat per l’Ajuntament de Barcelona a la Universitat.

Acord de 13 de maig del 2021 pel qual s'aprova la contractació d'una pòlissa de tresoreria per un import màxim de 5.000.000 euros.

Preus i tarifes

Acord de 15 d’octubre del 2020 pel qual s’aprova, en el cas dels estudiants EUTOPIA i per als programes BaPIS i Programa d’Estudiants Visitants, l’aplicació del preu del crèdit que estipula, anualment, el decret de la Generalitat de Catalunya pel qual es fixen els preus dels servis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya, per als estudis amb coeficient d’estructura docent B.

Acord de 15 d’octubre del 2020 pel qual s’aproven descomptes i bonificacions per als estudiants internacionals que cursin  assignatures del BaPIS, i que aquestes mesures tinguin validesa exclusivament durant la primera edició del BaPIS al curs 2020-2021, com a estratègia de llançament del programa en atenció a la situació excepcional provocada per la pandèmia de la covid-19.

Acords de 17 de desembre del 2020 i de 6 de maig del 2021 pels quals s’aproven els preus de matrícula de títols propis de la UPF.

Acord de 4 de març del 2021 pel qual s’aproven els preus dels cursos del Campus Júnior per a l’any 2021.

Acord de 4 de març del 2021 pel qual s’aprova la ratificació de les tarifes del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) per a l’any 2021.

Acord de 4 de març del 2021 pel qual s’aprova eximir els centres adscrits de l’ingrés a la Universitat de les quantitats corresponents al cànon de tutela dels estudiants de les titulacions pròpies (titulacions no oficials) de la UPF impartides en aquests centres durant el curs 2020-2021.

Acord de 4 de març del 2021 pel qual s’aprova l’exempció de les taxes corresponents a l’assignatura  Projectes Innovadors: Reptes i Tendències del Segle XXI i de l’assignatura Glocal Challenges del programa BaPIS del curs 2020-2021, per als estudiants EUTOPIA de Tecnocampus, en el benentès que aquests estudiants no seran avaluats i, en conseqüència, no obtindran reconeixement dels crèdits corresponents

Acord de 19 d’abril del 2021 pel qual s’aproven les tarifes de serveis cientificotècnics conjunts UPF-CRG per a l’any 2021.

Acord de 6 de maig del 2021pel qual s’aproven els preus dels crèdits dels ensenyaments de grau per al curs acadèmic 2021-2022 per a estudiants no ciutadans de la Unió Europea i no residents a l'estat espanyol.

Programació i gestió

Acords de 22 d’octubre i de 21 de desembre del 2020 i d’11 de març i de 13 de maig del 2021 pels quals s’aprova la programació o modificació de les titulacions oficials de grau i de màster universitari de la UPF, per a diferents cursos acadèmics.

Acord de 22 d’octubre del 2020 pel qual s’aprova desadscripció de la Universitat Pompeu Fabra d’Elisava Escola Superior de Disseny.

Comunitat universitària

Acords d’1 de desembre del 2020 i de 4 de març del 2021, pels quals s’aproven modificacions de la relació de llocs de treball i les despeses que comporten.

Acords de 17 de desembre del 2020 i de 4 de març del 2021 pels quals s’aproven les assignacions de complements addicionals per mèrits de recerca, de docència o de gestió del professorat de la Universitat.

Acord d’11 de març del 2021 pel qual s’aprova elevar al secretari d’Universitats i Recerca la proposta de la UPF per a la Distinció Jaume Vicens Vives a la Qualitat Docent Universitària.

Altres acords

Acords de 21 de desembre del 2020 i d’11 de març del 2021 pels quals s’aproven les designacions de membres de les comissions del Consell Social i de representants d’aquest Consell en altres òrgans.

Acord de 13 de maig del 2021 pel qual s’informa favorablement la ratificació dels Estatuts del Consorci Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (IVALUA).

Composició

Ple

Montserrat Vendrell Rius, presidenta

Oriol Amat Salas, rector (des del 25 de maig del 2021)

Jaume Casals Pons, rector (fins al 25 de maig del 2021)

Jaume Badia Pujol

Judit Carrera Escude (fins al 8 d’octubre del 2020)

Ignasi Costas Ruiz del Portal

Lydia Garcia Escobosa

Salvador Garcia Ruiz

Cesc Gómez Rodríguez (des del 9 de desembre del 2020 fins al 24 de febrer del 2021)

Xesús B. González López

Jordi Marín Puigpelat

César Molins Bartra

Carmen Mur Gómez (fins al 23 de desembre del 2020)

Maria M. Payeras Sitjar (fins al 9 de desembre del 2020)

Milagros Pérez Oliva

Ferran Piqué Anguera (des del 24 de febrer del 2021)

Ernest Quingles Blasi (des del 23 de desembre del 2020)

Josep Ramoneda Molins (des del 8 d’octubre del 2020)

Miquel Rubirola Torrent

Pere Torra Pla

Pelegrí Viader Canals

Margarida Gual Perelló, secretària

Durant el curs acadèmic 2020-2021, el Ple s'ha reunit 6 vegades

Comissió Acadèmica

Miquel Rubirola Torrent, president

Judit Carrera Escude (fins al 8 d’octubre del 2020)

Salvador Garcia Ruiz

Cristina Gelpí Arroyo

Cesc Gómez Rodríguez (des del 21 de desembre del 2020 fins a l’11 de març del 2021)

Josep Lluís Martí Màrmol

Cèsar Molins Bartra

Teresa Monllau Jaques

Carmen Mur Gómez (fins al 23 de desembre del 2020)

Maria M. Payeras Sitjar (fins al 21 de desembre del 2020)

Milagros Pérez Oliva

Ferran Piqué Anguera (des de l’11 de març del 2021)

Coro Pozuelo Batista

Margarida Gual Perelló, secretària

Durant el curs acadèmic 2020-2021, la Comissió Acadèmica s'ha reunit 6 vegades

Comissió Econòmica

Jordi Marín Puigpelat, president

Jaume Badia Pujol

Carles Castells Oliveres

Lydia García Escobosa

Xesús B. González López

Jordi Ollé Palou

Enric Vallduví Botet

Pelegrí Viader Canals

Daniel Vidal Canellas

Ramon Villanova Fortuny

Margarida Gual Perelló, secretària

Durant el curs acadèmic 2020-2021, la Comissió Econòmica s'ha reunit 8 vegades

Comissió de Promoció

Salvador Ruiz Garcia, president 

Jaume Badia Pujol 

Mònica Figueras Maz

Domingo Jaumandreu Ros

Josep Jofre Santamaria

Teresa Monllau Jaques

Josep M. Piqueras Folch

Ferran Sanz Carreras

Daniel Serra de la Figuera

Anaís Tarragó Guarro 

Maria Isabel Valverde Zaragoza

Daniel Vidal Canellas

Margarida Gual i Perelló, secretària

Durant el curs acadèmic 2020-2021, la Comissió de Promoció no s'ha reunit