Visualització del contingut web

Seguint en la línia que es va iniciar el passat curs 2019-2020 de la tramitació i gestió dels processos dins d’una administració electrònica, aquest curs 2020-2021 s’ha començat a treballar en el projecte d’expedient electrònic de l’estudiant de grau i de màster. L’objectiu és eliminar el document en paper i que la gestió, ja sigui amb l’estudiant o amb d’altres unitats o administracions, sigui més eficient i sostenible. 

També en aquesta línia, i un cop valorada la matrícula no presencial dels estudiants de nou accés de grau per al curs 2020-2021, durant aquest curs s’ha treballat en la implementació de millores per tal de consolidar aquest model i, per a la pròxima matrícula del curs 2021-2022 es començarà a fer servir la interoperabilitat amb l’Administració Oberta de Catalunya i el Ministeri de l’Interior, per tal que l’estudiant no hagi d’aportar documents ni fer gestions innecessàries.

Un altre projecte que s’ha pogut implementar per a aquest curs 2020-2021 és la tramitació per mitjans electrònics de la renúncia a l’avaluació i la seva gestió de manera automatitzada. 

Es preveu, també, que abans de finalitzar el curs els doctors de la UPF puguin sol·licitar el seu títol mitjançant un autoservei, com fa temps que ho fan els estudiants de grau i de màster. 

Cal destacar també que, en la línia de millora dels serveis als usuaris, s’ha posat en marxa, un nou CAU, únic per a totes les consultes relacionades amb la vida acadèmica de l'estudiant, sota el nom de CAU d’Atenció Acadèmica a l’Estudiant.

Durant aquest curs, encara afectat per la situació excepcional provocada per la pandèmia, s’ha continuat amb l’esforç d’adaptar calendaris i processos als condicionants d’aquesta situació i a les indicacions de les autoritats sanitàries. En aquest sentit, la UPF va donar orientacions per al tractament de les pràctiques externes curriculars i extracurriculars de grau i de màster; es van fer algunes adaptacions dels calendaris ja aprovats i es van donar instruccions per a la defensa de TFG i TFM a distància.

En relació amb les afectacions de la pandèmia, el Comité de Direcció de l’Escola de Doctorat va acordar ampliar la vigència del procediment operatiu de dipòsit i defensa de tesis doctorals en línia per a tot el curs 2020-2021.

 

Altres actuacions destacades

 

Durant aquest curs  s’ha participat en diversos grups de treball interuniversitaris:

 
  • Grup de Treball per a la Promoció i el Desenvolupament de la Formació Dual en el Sistema Universitari de Catalunya, en el marc del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), amb l’objectiu principal d’elaborar i acordar les propostes d’actuacions per desenvolupar la formació dual, pel que fa al sistema universitari de Catalunya, per tal de dotar-lo de mecanismes que facilitin la seva implementació, tant en modalitat presencial, com virtual, com una opció de formació innovadora per millorar l’ocupabilitat i el desenvolupament individual dels estudiants, mitjançant l’increment de l’adequació i la continuïtat entre el món professional i la formació acadèmica dels estudiants i aconseguir una millor eficiència en l’ús dels recursos econòmics i una millor integració social.
  • Grup de Treball de Qualificacions Professionals en l'Educació Superior, en el marc del CIC: aquest grup de treball estava integrat per representants de les universitats del sistema universitari català, de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari (AQU), del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (CFCC) i del Consell Català de la FP i ha treballat sota la coordinació de la Direcció General de Planificació en l’àmbit universitari i de recerca. Els objectius d’aquest grup eren avançar en les tres qüestions següents:

​-Identificar i promoure millores normatives que s'haguessin d'impulsar per convergir amb el que es deriva del Procés de Copenhaguen en matèria de formació professionalitzadora de nivell universitari.

-Concretar estratègies per incrementar la proporció de persones que participen en activitats de formació permanent de nivell universitari.

-Dissenyar i articular mecanismes concrets d’actualització permanent, d’acreditació i reconeixement, de les qualificacions professionals de nivells 4 i 5 del MECES/Nivells 5, 6, 7 i 8 del EQF.

 
  • Grup de Treball Tècnic per impulsar la formació contínua de nivell universitari, en el marc del CIC: aquest grup de treball tenia com a objectius dissenyar i implementar un sistema de formació contínua superior, conjuntament amb el departament competent en treball, empresa i universitats, per donar resposta a les necessitats socials actuals, vehicular la innovació empresarial i reduir la bretxa digital i fer-ho amb la coordinació consegüent amb l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) i amb els serveis competents en formació professional i contínua.
 
  • Grup de Treball Tècnic per elaborar un nou model de conveni interuniversitari adaptat al RD 42/2015, d'1 d'octubre, del sector públic, en el marc de les universitats públiques del Sistema Universitari de Catalunya (SUC): aquest grup de treball, liderat per la UPF, ha elaborat un nou model de conveni per a la realització conjunta de títols de grau i màster universitaris.