Davant la situació excepcional derivada del coronavirus SARS-CoV-2, l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut va reprendre progressivament l'activitat en seguretat i salut en el treball a partir del setembre del 2020, i per tasques associades a recerca amb la covid-19.

Les activitats més significatives que s'han treballat, en aquest curs, han estat les següents:

 • Identificació preliminar de necessitats preventives de la futura Sala d'Anatomia Humana de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida.
 • Coordinació i assistència d'activitats tècniques externalitzades com ara el control ambiental de substàncies als laboratoris de recerca o el mesurament de les emissions dels sistemes radiants (per exemple telefonia 3G i xarxa WiFi).
 • Tractament de les dades i presentació de resultats de l'avaluació periòdica de riscos ergonòmics associats a la utilització dels equips informàtics, a partir d'un estudi d'opinió i les dades recollides al 2019.
 • Suport en el disseny d'espais de treball de nova rehabilitació als tres campus i al rectorat.
 • Aplicació del projecte Capacitació del personal per participar en la prevenció de riscos derivats del lloc de treball o funció del Programa 2 del Pla d'Actuació per informar i formar en matèria de seguregat i salut en el treball, amb 276 inscripcions i 268 persones que superen les accions formatives.
 • Gestió de 360 autoritzacions  per programar els exàmens de salut  en relació amb els riscos derivats del lloc de treball. Del total d'autoritzacions, finalment, 130 persones no es van presentar a la cita mèdica.
 • Revisió de les conclusions de 230 certificats d'aptitud, en termes d'adequació al lloc de treball
 • Coordinació del dispositiu d'atenció a persones que han pogut estar diagnosticades d'una malaltia de declaració obligatòria (5 casos de parotiditis entre gener i març): 
 • Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració, 230 persones protegides.
 • Grau en Enginyeria Matemàtica en Ciència de Dades, 450 persones prtegides.
 • Grau en Dret, 92 persones protegides.
 • Grau en Estudis Globals, 101 persones protegides.
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses, sense dades per la irrupció de la covid-19 (el cas es va declarar l'11 de març).

 

L'activitat en promoció de la salut s'ha centrat en assumir la representació institucional associada a la pertinença a xarxes, en especial, i fins el 31 de març del 2021 de la secretaria i coordinació de la Xarxa Catalana d'Universitats Saludables (xarxa us.cat), de la qual la UPF ha ostentat la presidència des del 2019. en aquest rol ha representat la Xarxa davant del Departament de Salut en els tasques d'Organitzaicó de la Setmana sense Fum, amb l'objectiu de sensibilitzar la població  de la importància que té per a la salut el fet de no inicar-se en aquest hàbit, abandornar el consum de tabac i poder gaudir d'un ambient lliur de fum i de residus de tabac.

Igualment, l'Oficina ha prorrogat durant tot el curs 2020-2021 la seva contribució a la campanya de sensibilització, "Un mensaje saluldable por un objetivo común", finançant i proposant el disseny mensual del personatge animat que introdueix els missatges principals.

Al novembre es va participar en la reunió ordinària del grup de treball d'universitats saludables de la Xarxa Vives, amb l'objectiu d'avaluar l'impacte de la crisi sanitària provocada per la covid-19 en la gestió de l'Agenda 2030 i els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) a les universitats.

Pel que fa a l'activitat excepcional en la mitigació de la covid-19, en el diferents etapes de l'emergència sanitària, les autoritats sanitàries-estatals i catalanes- han demanat als serveis de prevneció de riscos laborals desenvolupar una sèrie d'activitats per fer front a l'exposició al coronavirus SARS-CoV-2, a l'entorn laboral. Per això atesa la serva estructura organitzativa l'Ofinica de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut, en l'assupció de la funció d'assessorar i donar suport a la Universitat en la seva obligació de limitar el contagis, i seguint les pautes i directrius de les autoritats sanitàries, ha hagut de:

 1. Avaluar el risc d'exposició al qual es trobin els treballadors segons el tipus de tasca que desenvolupin.
 2. Recomanar a la direcció de la UPF les mesures sanitàries que ha d'establir per prevenir el contagi i minimitzar la propagació del coronavirus.
 3. Donar suport en el desenvolupaent de programes d'informació i formació de la plantilla sobre les mesures higiènques, tècniques i organitzatives necessàries.
 4. Dornar suport en l'avaluació de les persones de la plantilla especialment sensibles amb la relació a la infecció pel coronavirus.
 5. Cooperar amb les autoritats sanitàries en la detecció de casos amb clínica compatible amb la covid-19 i dels seus contactes estrets en l'àmbit laboral.
 6. Estudiar i fer el seguiment dels contactes estrets en l'àmbit laboral.

Això ha contribuït a que, des de l'inici de la pandèmia, la Universitat hagi adoptat les mesures pa·liatives que, en cada moment, ha establert l'autoritat sanitària, tant organitzatives (planificació de tasques, cabuda d'espais i accés i circulació als edificis), com tèniques (condicions termohigromètriques i de ventilació dels espais i protecció individual) o higièniques (d'higiene personal i dels espais i equips); complementades per altres d'excepcionals (identificació de persones vulnerables al coronavirus, actuació davant sospita o confirmació de contagi i conciliació familiar i laboral) i, que s'han divulgat àmpliament entre la comunitat UPF.

L'avaluació realitzada de l'exposició al a UPF al coronavirus SARS-CoV-2 distingeix entre:

 • Les activitats en què, per la seva pròpia naturalesa, l'exposició pot constituir un risc professional, pel fet d'estar-hi en contacte deliberadament. S'identifica al campus del Mar, en concret a l'edifici del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB), on científics del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la UPF han estat treballant aquests mesos en diferents projectes per combatre la covid-19. Segons la informació disponible, no hi ha previsió de nous escenaris d'exposició a curt termini.   
 • La resta d'activitats, en què la presència del coronavirus en el centre de treball constitueix una situació excepcional i un risc comunitari, sense diferir del risc que té la resta de la població general (escenari de baixa probalitat e'exposició).

L'autoritat sanitària i el Consell de Relacions Laborals de Catalunya, van aconsella a les empreses elaborar un pla de contingència amb relació a la covid-19, en base a aquesta avaluació, de manera que les que van tancar durant la primera onada de la pandèmia haurien de disposar-ne abans de reiniciar l'activitat i les que han adaptat la seva activitat per fer front a la pandèmia, ho haurien de fer abans de recuperar part o la totalitat de l'activitat.

Des del mes de març del 2020, en les diferents etapes de la pandèmia, l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut ha elaborat tres procediments operatius per a abans, durant i en decaure l'estat d'alarma, assimilables cadasacun a un pla de contingència de salut  pública:

 • Procediment operatiu: Gestionar l'alerta sanitària pel coronavirus SARS-Cov-2, de 12 de març del 2020 i referència: P0-S3/PSE-covid-19/01/2020; aprovat perl rector el 13 de març del 2020.
 • Procediment operatiu: Gestionar la reincorporació  a la feina després de l'estat d'alarma pel coronavirus SARS-CoV-2, de 14 d'abril del 2020 i referència: PO-S3/Desconfinament/01/2020; aprovat pel rector el 7 de maig del 2020.
 • Procediment operatiu: Gestionar la represa de la feina presencial, de 8 de juliol del 2020 i referència: PO/S3/REPRESA/02/2020; aprovat pel rector el 17 de juliol del 2020 (actualització de l'anterior). Al febrer del 2021 es va fer una revisió de vigència.

Els dos darrers també s'han acompanyat d'instruccions de desenvolupament, que també s'han actualitzat periòdicament i, actualment, mentenen la vigència set d'elles.

Aquests plants s'han redactat en consonància amb les recomanacions i les instruccions emeses per les autoritats competents en el control i seguiment de la covid-19, tant sanitàries  laborals com universitàries de tots els àmbits territorials (estatal, autonòmic i local).Constitueixen una compilació amb una estructura documental dissenyada per permetre una actualització flexible i àgil per adaptar-la a l'evolució de la pandèmia i d'aquestes recomanacions.

Tots els documents i versions han estat informats favorablement per la Comissió de Coordinació i Seguiment del Brot de Covid-19 i pel Comitè de Seguretat i Salut en el treball; la versió vigent està disponible a la pàgina web específica: https://www.upf.edu/web/focus/coronavirus/informacio-represa-activitat-campus/procediment-de-respresa-de-la-feina-presencial

Igualment, en desenvolupament d'alguna de les esmentades instruccions, es va:

 • Dissenyar un programa d'informació i formació sobre les mesures sanitàries davant la covid-19, que preveu una bateria d'accions informatives multicanal, mitjançant els canals habituals de comunicació de la Universitat, que s'han reforçat amb cartells o senyalització específica; dues accions formatives específiques, per als treballadors i per a l'alumnat, i canals de comunicació per resoldre dubtes sobre covid-19.Segons les dades extretes de l'Aula Global, el 29 de juliol, es va activar massivament l'acció formativa a un total de 2.619 treballadors. Posteriorment, s'ha actualitzat la població amb les noves incorporacions. El 31 de desembre, la  taxa de superació és d'un 34,02% de la plantilla activa el 29 de juliol (77,29% del PAS, 19,55% del PSR i 16,16% del PDI). En el cas de l'alumnat, 'Aula Global es va activar el 29 de setembre, i el 31 de desembre hi tenien  accés un total de 9.925 estudiants de grau. En aquest cas, la taxa de superació se situa en el 4,12%.
 • Valorar la vulnerabilitat dels treballadors especialment sensibles amb relació a la infecció pel coronavirus.  L'Oficina ha gestionat la identificació de les persones pertanyents als grups  vulnerables a la covid-19 definits pel Ministeri de Sanitat, la valoració individualitzada i la recomanació de les mesures de prevenció, adaptació i protecció necessàries, en cada cas. En total, l'Oficina de Prevenció de riscos Laborals i de Promoció de la Salut ha rebut un total de 212 declaracions i ha mantingut amb cadascuna de les persones declarant comunicació periòdica per informar-les de l'estat de la seva declaració, dels canvis de criteri per part de les autoritats sanitàries en cada moment i, dels resultats de la valoració del seu cas, i se'ls ha tramès el certificat que el servei sanitari ha emès per a elles. Durant el procés, es van produir 3 renúncies i el servei sanitari ha inclòs 9 persones més que ha identificat d'ofici en el decurs dels exàmens periòdics de salut. En conseqüència, fins el moment, s'ha gestionat la valoració mèdica de 220 persones (128 PAS, 6 PSR i 86 PDI).
 • Fer la notificació i seguiment dels casos d’infecció i dels seus contactes estrets. L'Oficina ha col·laborat en la detecció de casos entre els treballadors, donant suport als serveis d'atenció primària i hospitalària i contribuint al sistema d'informació de vigilància epidemiològica, establint els mecanismes necessaris per a la investigació i el seguiment dels contactes estrets laborals de casos sospitosos i confirmats, de manera coordinada amb les autoritats de salut pública. A més, sempre que els estudiants han tingut presencialitat al campus, han estat inclosos a l'àmbit d'aplicació.

D’acord amb les directrius de l’autoritat sanitària, l’Oficina ha fet el seguiment obligatori dels casos sospitosos i dels contactes estrets de casos confirmats els dies 7 i 10 des de l’inici de l’aïllament o la quarantena, respectivament, tant de membres de la plantilla –com preveu l’autoritat sanitària– com de l’alumnat. Igualment, tot i no estar prescrit, es fa seguiment, els mateixos dies, dels casos confirmats –amb infecció activa i amb infecció resolta– i dels contactes estrets de casos sospitosos. 

Per últim, el dia 14 des de l’inici de l’aïllament o la quarantena es fa un darrer seguiment, “de cortesia”, als casos sospitosos i als contactes estrets de casos confirmats per verificar que no han presentat símptomes dins el període d’incubació de la malaltia. 

Entre l'1 de gener i el 31 de març del 2021 s’han rebut 84 notificacions, entre elles 48 casos positius (27 estudiants [12  del campus del Mar, 8 del de Ciutadella i 7 del de Poblenou], 11 PAS i 10 PDI), xifra molt inferior a la registrada al trimestre anterior. Entre l’1 de setembre i el 31 de desembre del 2020 es van notificar 93 casos confirmats amb prova de diagnosi: 62 estudiants, 11 PAS i 20 PDI i es van rebre un total de 381 notificacions

Finalment, entre el 5 d’octubre i el 26 de novembre del 2020, es va dur a terme una auditoria del sistema de mitigació de la covid-19 a la UPF, per fer un diagnòstic qualitatiu sobre el nivell d’assoliment de les directrius de salut pública assumides per la Universitat i detectar necessitats de millora. 

Els resultats i les observacions de l'auditoria es presenten classificats en quinze ítems, amb trenta indicadors, organitzats en dos blocs temàtics diferenciats. El primer, amb deu ítems, comprova que l’execució de les accions recomanades per prevenir el contagi i minimitzar la propagació del coronavirus a la UPF s’ajusten al que disposa el procediment operatiu per gestionar la represa de la feina presencial i les seves instruccions de desenvolupament, mentre que el segon, amb cinc ítems, comprova que les activitats assumides per l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut s’ajusten al que disposen les directrius de les autoritats competents.
 

Sis dels indicadors obtenen una valoració de nivell d’assoliment molt bo; setze, bo, i set presenten valoracions bicèfales (regular-bo, quatre; bo-molt bo, dues, i regular-molt bo, una) i una amb un triple empat (regular-bo-molt bo).

 

L’informe finalitza amb una proposta de cinc línies d’acció de millora, basades en les evidències analitzades i la valoració resultant.


L’informe Avaluació del nivell d’assoliment de les mesures per mitigar la propagació de la covid-19, de 27 de novembre del 2020 i referència: Auditoria covid-19/01/2020, recull els resultats d’aquesta iniciativa.