Relació laboral Homes Dones Total
persones
Eventual 5 8 13
Funcionari de carrera 86 287 373
Funcionari interí 30 69 99
Laboral fix 68 43 111
Laboral eventual 31 33 64
Funcionari interí no estructural 8 10 18
Laboral eventual no estructural 10 32 42
Total 238 482 720