Visualització del contingut web

Transparència i bon govern

En primer lloc, les actuacions desenvolupades en l'àmbit de la transparència i el govern obert de la Universitat del curs acadèmic 2021-2021 s'han pogut centrar sobretot en la millora dels continguts informatius de publicitat activa del Portal de la Transparència, en diversos aspectes.

Per una banda, a nivell quantitatiu s'han anat incorporant noves dades en diversos apartats d'obligat compliment, però també s'ha fet un salt qualitatiu en la millora dels continguts i l'atenció a la ciutadania completant la informació publicada amb dades sobre la data de publicació per tal de deixar constància de la vigència de la informació i els seus terminis d'actualització.

S'ha incorporat també una enquesta per tal de recollir l'opinió dels usuaris a partir de la seva experiència amb la utilització del Portal amb l'objectiu de poder identificar i millorar tots aquells aspectes que puguin ser d’interès per a tota la comunitat i la localització i la consulta de la informació.

La creació d'un apartat específic sobre el Coronavirus SARS-CoV-2 i la informació sobre les actuacions davant la pandèmia per la covid-19 ha permès unificar en un únic punt d'accés tota la informació en relació amb la seva gestió.

D’altra banda, la situació de confinament va portar a l'adaptació de l'activitat formativa prevista, amb el suport del Servei de Desenvolupament, per poder-la dur a terme de manera no presencial.

Cal destacar, a més, que aquest any la secretaria de Transparència i Govern Obert del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència ha sotmès a tràmit d’audiència pública el Projecte de Decret pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament parcial de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i la Universitat hi ha participat amb la presentació d'algunes al·legacions orientades a aconseguir una major definició de l'afectació d'alguns preceptes de la llei a les universitats.

Així mateix, el Consell Assessor de la Transparència de la UPF (CAT), màxim òrgan de participació i consulta en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i creat durant el curs acadèmic 2018-2019 per tal d’enfortir la política de transparència de la UPF, va presentar la segona memòria del CAT, corresponent a l’any 2020, al Consell de Govern celebrat el 24 de febrer del 2021.

Per finalitzar l’apartat sobre transparència, cal indicar que hi ha hagut un lleuger descens en el nombre de sol·licituds d'accés a la informació pública respecte els anys precedents, i que com a resultat de tota aquesta labor també és important destacar que la UPF se segueix posicionant en els llocs capdavanters en els resultats dels estudis dels diferents avaluadors externs de la transparència.

 

En segon lloc, i en relació amb les actuacions desenvolupades en l’àmbit del bon govern, tant el compliment dels requeriments necessaris perquè l’activitat pública es dugui a terme en les millors condicions i garanteixi uns serveis públics de qualitat, com el compliment de la necessitat que els interessos públics siguin servits amb objectivitat, neutralitat i imparcialitat recauen sobre el concepte i principis de bon govern, principis que han d’ésser desenvolupats mitjançant codis ètics, però també amb l’establiment d’uns estàndards mínims de qualitat, amb les mesures de simplificació normativa i amb la participació de la ciutadania en l’elaboració de les normatives, afavorit això últim pels mitjans electrònics que permeten una relació permanent entre l’Administració i els ciutadans, entre la Universitat Pompeu Fabra i la comunitat universitària.

Les novetats incorporades a la Universitat amb relació al bon govern s’han dirigit, per una banda, a la publicació d’unes orientacions per al desenvolupament de les reunions i l’adopció d’acords a distància dels òrgans col·legiats tenint en compte la situació pandèmica present i al procés participatiu i aprovació del nou Codi Ètic de la UPF, i per altra banda, a l’aprovació de diversa normativa durant aquest any 2020 relacionada amb els principis de bon govern establerts al títol V de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya.

 

Comissió d’Integritat

Un cop aprovat pel Consell de Govern el Codi Ètic, en data 8 de juliol del 2020, es feia necessari la creació d’un òrgan col·legiat per a la supervisió, revisió i implementació dels principis establerts el Codi Ètic, tal com ja preveia en el seu text.

En aquest sentit, d’acord amb els mecanismes de seguiment i revisió del Codi Ètic establerts al seu punt III, s’estableix la Comissió d’Integritat com a òrgan de garantia i de compliment dels principis d’integritat de la nostra Universitat, comissió finalment creada i regulada per acord del Consell de Govern de 9 de desembre del 2020, i modificada per acord de Consell de Govern de 28 d'abril del 2021.

Amb la constitució de la Comissió d’Integritat, que va tenir lloc el 28 de juliol del 2021, i la plena operativitat de la Línia Ètica (que ara s’explicarà), la UPF ha completat els mecanismes de garantia i seguiment dels principis compromesos i inclosos en el Codi Ètic. La Comissió d’Integritat és presidida per la professora Cristina Gelpí i compta amb la representació dels diversos col·lectius universitaris. A més de les funcions ja mencionades, la Comissió d’Integritat és l’òrgan competent per prendre les decisions sobre les comunicacions rebudes a la Línia Ètica i per supervisar-ne el seu funcionament.

 

Línia Ètica

El Consell de Govern, en la sessió del 28 d’abril del 2021, va aprovar la normativa reguladora de la Línia ètica de la UPF, un canal bidireccional que permet a qualsevol persona comunicar totes aquelles conductes contràries als principis o regles ètiques i de bon govern, amb plena garantia de la confidencialitat i, en cas que ho sol·liciti la persona alertadora, de l’anonimat.

Des del 8 de juliol del 2021 ja està operativa a la UPF la Línia ètica, canal que reforça la integritat, la participació i la transparència en l’activitat de la Universitat. La data de posada en funcionament coincideix amb el primer aniversari de la modificació del Codi Ètic, el qual va incorporar la Línia Ètica, com a mecanisme de garantia, i fou aprovat pel Consell de Govern després d’un procés participatiu.

Com ja s’ha dit, la Línia Ètica de la UPF ofereix la possibilitat que les comunicacions siguin totalment anònimes, amb la incorporació d’un programari que permet el seguiment de tot el procés. D'aquesta manera, la UPF se situa en els estàndards més exigents de protecció dels anomenats whistleblowers, denunciants o comunicants d’infraccions, de conformitat amb la Directiva de la Unió Europea aprovada el 2019, que ha de ser transposada abans del 17 de desembre del 2021.