Les tasques del Síndic de Greuges

Aquest informe del Síndic de Greuges de la UPF sobre expedients tramitats i consultes ateses comprèn el període que va del 9 de juny del 2020 a l’11 de juny del 2021. El nombre d’actuacions desplegades ha estat, en conjunt, lleugerament més alt que en el període anual anterior.

Durant aquest període, s’han atès un total de 123 persones i s’han portat a terme 107 actuacions, de les quals 67 són queixes i 40 són consultes. Dins del còmput total d’entrades s’han pogut contestar, investigar i tancar 106 sol·licituds; 1 queixa està en diferents fases del procés de tancament; hi ha 1 queixa col·lectiva, 92 individuals, 2 d’ofici, 11 rebutjades i 1 retirada. S’han pogut resoldre favorablement el 22% de les queixes presentades i s’han pogut contestar i resoldre el 100% de les consultes. En molts casos, s’ha decidit no incoar un expedient, tot i portar a terme un seguit de gestions, perquè s’ha valorat que la rapidesa en la solució del conflicte, durant la fase de gestió prèvia a la tramitació, no requeria d’una obertura d’expedient. Cal destacar la baixada considerable del percentatge de resolucions favorables a les pretensions de la persona interessada respecte a les enregistrades en aquest sentit en períodes anteriors. Això es pot atribuir al fet que la Universitat millora en molts aspectes i, per tant, no ha estat necessari que el síndic inclogués advertències a les seves resolucions, ja que la UPF, o bé ja havia actuat, prèviament, sobre els fets objecte de les queixes, o bé ja havia seguit moltes de les advertències, recomanacions o suggeriments formulats pel síndic en períodes anteriors.

Sobre les reclamacions i les persones que les fan, en destaquem el següent: el 64% dels casos són queixes o consultes dels estudiants de grau (68); el 22%, d’estudiants de postgrau (24); el 10%, del PDI (11); el 3%, del PAS (3), i l’1% (1) d’un nou col·lectiu anomenat “Altres” a efectes classificatoris, apartat on es comptabilitza la reclamació presentada per un estudiant d’Idiomes UPF. Respecte al període anterior, és destacable la pujada de queixes dels estudiants de postgrau, que passen de 19 a 24; la pujada de queixes dels estudiants de grau, que passen de 66 a 68. També pugen les queixes del PDI, que passen de 9 a 11. En canvi, baixen les queixes del PAS, que passen de 7 a 3 i hi ha la nova entrada d’1 queixa d’un estudiant d’Idiomes UPF. Pel que fa al sexe dels reclamants que s’han adreçat a l’oficina del Síndic, hi ha un nombre inferior d’homes i superior de dones que en el període anterior: 50% d’homes (54), que baixen de 64 a 54; i un 50% de dones (53), que pugen de 37 a 53.

Destaquem els quatre temes en què hi ha més volum de queixes durant aquest període: en primer lloc, els temes sobre títols (25), que entren amb força novament. En segon lloc, les sol·licituds d’informació (16), que han tornat a entrar. En tercer lloc, els relacionats amb la docència (15), que han pujat respecte al període anterior: passen de 8 a 15. En quart lloc, les avaluacions i les recuperacions (11), que han baixat respecte al període anterior: passen de 33 a 11. Quant a les vies d’accés, el 68% de queixes i de consultes han entrat pel formulari de l’Acollida del Síndic (73); el 26%, per correu electrònic (28); el 3%, pel Registre General (3), i el 3%, per telèfon (3). D’aquestes, 2 queixes s’han iniciat d’ofici.


Rellevància d’alguns expedients

Problemes d’una estudiant de grau amb discapacitat auditiva

Una estudiant de grau va presentar el 5 de maig del 2020 una queixa pels problemes que tenia per continuar els seus estudis, malgrat exposar a UPF Inclusió la discapacitat auditiva que patia. Va entrar a la universitat el curs 2017-2018. I, segons que deia, l’oficina d’UPF Inclusió no es va posar en contacte amb ella. Fins a l’any 2018, l’estudiant desconeixia que existís aquest servei. Va ser l’Associació Catalana per a la Promoció de les Persones Sordes (ACCAPS) qui la va posar en contacte amb UPF Inclusió. En la primera reunió, quan va comentar els problemes que tenia, li van recomanar, segons que deia ella, que deixés la carrera, que no aconseguiria acabar-la. Va deixar de tenir contacte amb aquest servei, tret de l’imprescindible per a les adaptacions dels exàmens. Amb la situació causada per la covid-19, va tornar a posar-se en contacte amb dit servei per tal que la qualitat de docència per a ella fos igual que la de la resta dels seus companys. Segons ella, davant la passivitat i la falta de solucions va posar-se en contacte amb cada un dels seus professors, i va dependre de la seva bona voluntat per poder intentar tirar endavant el trimestre.

El 24 de juny del 2020, l’estudiant va exposar al síndic que, a causa de la seva discapacitat auditiva, en els exàmens en línia d’aquell curs continuava intentant demanar els subtítols. Va comentar-ho en correus en què exposava el problema de les adaptacions dels exàmens finals a la seva discapacitat. Li van respondre que a la Universitat d’Alacant es feien proves amb un nou programa, però no li deien que aquests subtítols s’anessin a aplicar a la UPF a curt termini. Poc temps després, una de les professores amb les quals havia contactat en aquest trimestre li va dir que havia parlat amb La Factoria i que li havien explicat com, amb l’aplicació Kaltura, els professors podien posar fàcilment els subtítols. L’estudiant no va poder accedir a dita aplicació pel fet que era necessari descarregar els vídeos originals, cosa que no era possible des de l’Aula Global. Segons l’estudiant, sí que hi ha mitjans per produir aquests subtítols, però que a l’oficina d’UPF Inclusió no ho sabien.

El 9 de juliol del 2020, el síndic va requerir a la responsable del servei afectat explicacions o al·legacions sobre el cas. El dijous 16 de juliol del 2020, la responsable del servei afectat per la queixa va enviar al síndic un informe d’al·legacions sobre la queixa presentada per l’estudiant interessada.

La responsable del servei afectat deia al síndic en aquest informe que l’estudiant interessada havia sol·licitat formalment ser atesa pel servei UPF Inclusió el dia 11 de desembre del 2018, indicant que estava afectada en un grau de discapacitat d’un 34% degut a una hipoacúsia bilateral (dues oïdes); que l’estudiant va lliurar la documentació justificativa tal com exigeix el procediment intern del programa; que des de la seva incorporació al programa, aquest servei havia gestionat la sol·licitud de les adaptacions a un total de 23 exàmens, des del desembre del 2018 fins a l’actualitat; que cada trimestre, tres setmanes abans dels exàmens, tots els estudiants del programa UPF Inclusió reben un correu de recordatori en què se’ls demana que els facin arribar la informació relativa als exàmens, el calendari i les adaptacions que necessitaran; que un cop el servei té la informació, fan arribar les sol·licituds d’adaptacions, de manera directa i individual, a cadascun dels professors responsables de les assignatures, o a aquells que l’estudiant designa com a docents seus durant el trimestre; que en aquests dos anys, el diàleg i el to mantingut amb l’estudiant sempre han estat correctes i fluids, igual que amb la resta dels usuaris del servei, el qual sempre s’ha encarregat de la gestió i la revisió de les adaptacions que els ha fet arribar l’estudiant, i que en aquest cas ha consistit principalment a disposar de temps addicional per fer els exàmens.

La responsable del servei afectat afegia en el seu escrit d’al·legacions a les afirmacions i les queixes de l’estudiant que, per agilitzar el primer contacte amb l’estudiant i concertar l’entrevista al més aviat possible, el servei sempre intenta contactar amb els estudiants via telefònica; que en el cas d’aquesta estudiant, matriculada el juliol del 2017, aquest primer contacte per telèfon no es va aconseguir; que des de fa dos anys, per tal d’assegurar que tots els estudiants de nou accés amb discapacitat coneguin el servei, envien per correu electrònic un missatge de benvinguda i d’informació del programa, per garantir d’aquesta manera que els estudiants disposen de les dades de contacte del servei i que coneixen el programa; que igualment val a dir que durant el procés de matriculació els estudiants reben un fullet informatiu amb tots els programes que s’ofereixen des del Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària (SACU) –cultura, esports, participació, voluntariat, inserció laboral i també inclusió, és clar–; que, a més, durant el Curs d’Introducció a la Universitat (CIU), se’ls informa de l’existència del programa; que els estudiants també disposen de serveis d’atenció, com ara el Punt d’Informació a l’Estudiant (PIE), que coneixen molt bé els objectius i les accions del servei UPF Inclusió; que el programa d’aquest servei disposa de pàgina web des de fa molts anys, actualment en tres idiomes; que en qualsevol cercador d’internet dels existents, en posar les paraules “discapacitat UPF”, de seguida apareix la pàgina completa del programa; que respecte a l’Associació Catalana per a la Promoció de les Persones Sordes (ACAPPS), UPF Inclusió coneixia l’entitat de feia un temps en col·laborar-hi en un estudi seu sobre universitats i accessibilitat; que novament ACAPPS es va posar en contacte el dia 22 d’octubre del 2018 en referència a l’estudiant interessada per demanar si UPF Inclusió podia rebre-la per tractar el seu cas; que al cap de pocs dies, el 6 de novembre, varen concertar la primera entrevista amb l’estudiant.

En el mateix escrit d’al·legacions, la responsable del programa UPF Inclusió diu que creu que l’estudiant interessada es confon de persona quan afirma que en la primera reunió va comentar els problemes que tenia en la seva docència i que li van recomanar que deixés la carrera, que no aconseguiria acabar-la; que en el programa de dit servei no fan mai aquesta afirmació; que la seva tasca consisteix justament en tot el contrari: valoren les adaptacions de cada cas a partir de l’afectació i la documentació que l’estudiant aporta; que més enllà dels recursos i les mesures que li puguin oferir, plantegen alternatives i fan les recomanacions que creuen que li poden ser útils, deixant molt clar en tot moment que la decisió és absolutament personal; que en la reunió del dia 6 de novembre van intentar treballar una estratègia conjunta amb l’estudiant que assegurés primer de tot la seva permanència a la universitat, sobretot veient que la majoria d’assignatures suspeses (7 de 10) eren d’una mateixa branca; que li van recomanar que intentés reforçar les seves competències a través de classes complementàries i de tutories periòdiques amb els professors d’aquestes assignatures o fins i tot amb l’ajuda d’algun company; que també li van oferir en préstec un sistema FM, basat en una sèrie de mecanismes que milloren substancialment la qualitat auditiva a través d’un emissor que porta el professor i un receptor que utilitza l’estudiant; que de cara als exàmens li van oferir també l’opció de poder tenir temps addicional en les proves, tenint en compte que li podia ser útil donades les seves dificultats; que cap dels recursos ni recomanacions li van semblar encertades, de manera que van optar per donar-se uns dies per tal que ella mateixa pensés en alternatives i propostes que li poguessin suposar una ajuda; que així, doncs, en aquell moment no van formalitzar l’adhesió al programa fins que passades unes setmanes, dos dies abans dels exàmens, l’estudiant els va demanar que UPF Inclusió sol·licités temps addicional per als exàmens i, seguint el protocol, li van anunciar que calia la seva signatura expressa i la documentació justificativa, tràmit necessari que fins llavors l’estudiant havia declinat; que llavors hi va accedir; que cal dir que en aquell moment l’estudiant tampoc no va proposar cap mesura de suport i, per tant, el servei afectat per la queixa va optar per sol·licitar només el temps addicional que els havia demanat l’estudiant interessada.

En aquest escrit d’al·legacions, la responsable del servei afectat també hi deia que pel que fa a docència no presencial van elaborar un document que conté diverses recomanacions, entre aquestes la de facilitar els recursos audiovisuals amb subtitulació; que dit document es va fer arribar a tots els tutors per a necessitats educatives especials de la Universitat i es troba també publicat a la pàgina web; que en el servei van revisar i ampliar les adaptacions de tots i cadascun dels nostres estudiants i ho van informar en el quadre compartit de les facultats; que alhora van demanar als estudiants que contactessin amb els seus respectius professors per tal d’informar-los i per sol·licitar els ajustaments que precisessin durant la docència; que respecte als exàmens del tercer trimestre, en el cas concret d’aquesta estudiant, a més del temps addicional, van sol·licitar que, sempre que fos possible, tingués opció a revisar i modificar les respostes seleccionades de la mateixa manera que ho podria fer si l’examen fos presencial; que aquesta opció no acostuma a estar disponible normalment, i que sembla que es tracta d’una mesura que evita que l’estudiant pugui copiar; que els estudiants amb discapacitat auditiva necessiten disposar de la subtitulació en els recursos audiovisuals; que si bé aquesta opció està disponible en els audiovisuals que es faciliten com a recurs docent durant l’assignatura, no ho està en les videoconferències que el professor fa a les classes; que aquesta és una reivindicació que la majoria d’estudiants sords ha reclamat a totes les universitats, inclosa la nostra, sobretot durant el període de docència no presencial; que la qualitat auditiva en videoconferències de vegades no és prou nítida; que la subtitulació ajuda a recuperar les pèrdues d’informació que hi puguin haver, fent que millori la comprensió de la conferència; que a principis del tercer trimestre van fer arribar la consulta a La Factoria sobre quins eren els programes disponibles en l’actualitat per tal de facilitar la subtitulació, i els van respondre que, en el cas de les videoconferències, l’aplicació Collaborate Ultra (programa que s’utilitza actualment) permet a cada professor seleccionar un dels usuaris de la classe (estudiant) per tal que faci de subtitulador en temps real; és a dir, hauria de transcriure en el mateix moment allò que s’està dient mentre es fa classe; que pensen que aquesta solució no va ser prevista per cap dels professors; que, per altra banda, en el servei no coneixen de moment [era el 16 de juliol del 2020] cap programa que faciliti la subtitulació automàtica de manera instantània; que el programa UPF Inclusió atén ara onze estudiants amb dificultats auditives i que coneixen quines són les seves necessitats; que, tot i que intenten ajudar-los tant com poden a resoldre les seves dificultats, de vegades la solució ni depèn només del servei d’inclusió ni està sempre a les seves mans; que, igualment, per tal de treballar possibles alternatives, tenen previst tractar aquest tema en els pròxims dies amb el Servei d’Informàtica de la Universitat; que, tenint en compte que la previsió per als pròxims mesos és oferir una docència semipresencial, entenen que cal buscar més que mai solucions a aquesta demanda. 

El dimarts 29 de setembre del 2020 el servei afectat va dir al síndic que mantenien contacte amb l’estudiant que havia presentat la queixa, i l’afectada va comunicar al síndic que podia concloure la tramitació del cas.

El síndic va arxivar l’expedient amb una advertència: cal assegurar que les persones amb discapacitat auditiva disposin de la subtitulació en els recursos audiovisuals aplicats a la docència d’una assignatura, però també en les videoconferències que el professor faci a classe, sobretot en períodes, com el del confinament per la pandèmia, en què cal recórrer, del tot o en part, a l’ensenyament no presencial.

A més, el síndic va recomanar la millora de la qualitat auditiva en la teledocència i en les videoconferències, i que es posessin més mitjans per optimitzar les prestacions aplicades a aquesta modalitat d’ensenyament, com és la d’avançar en el desplegament de programes que permetin la subtitulació automàtica de manera instantània. També va recomanar als professors que utilitzessin, si més no llavors, l’aplicació Collaborate Ultra, que permet seleccionar un estudiant per tal que transcrigui en subtítols, en temps real, allò que s’està dient a classe.

Finalment, el síndic va suggerir que els responsables d’UPF Inclusió i del Servei d’Informàtica es coordinessin en la cerca de solucions que facilitin a estudiants amb dificultats auditives l’accés a una docència semipresencial amb qualitat tècnica, sobretot davant la previsió que aquesta modalitat s’hauria de mantenir durant un temps indeterminat a causa de la perllongada crisi sanitària provocada per la covid-19.

 

Queixa d’un estudiant contra la seva residència en temps de pandèmia 

El 26 d’octubre del 2020, un estudiant de grau va exposar al síndic que, vistes les mesures que es van prendre a Catalunya el 12 d’octubre del 2020, i a causa de les quals la docència semipresencial a les universitats públiques es va cancel·lar i va passar a ser tot de manera virtual, estava cursant el trimestre des de casa seva, sense anar a la residència on tenia contractada una plaça.

És d’un poble al costat de Lleida, i va contractar una habitació en la residència RESA Campus Mar, per segon any consecutiu, per tal de seguir les classes presencials. L’estudiant deia que era un contracte lligat de manera directa a la Universitat. Va enviar un correu a la residència per buscar una solució a la situació que s’estava donant, i la resposta va ser que allí li continuaven oferint el servei contractat. L’única solució que tenia, doncs, era la cancel·lació unilateral del contracte, amb la qual cosa li demanarien els 1.000 euros de fiança dipositada, i per danys i perjudicis, tres mesos de l’import del  lloguer.

L’estudiant interessat sol·licitava al síndic que gestionés una mediació entre el Rectorat i les residències per tal de solucionar els problemes derivats de les mesures que s’estan aplicant en l’àmbit universitari. L’estudiant ja havia posat el seu cas en coneixement del rector de la UPF, mitjançant correu electrònic. Aquest estudiant considerava que les residències vinculades a la Universitat estaven actuant d’una manera deshonesta davant el context social i econòmic derivat de la pandèmia, i que tenen una posició de força en la cancel·lació del contracte.

El 10 de novembre del 2020, el síndic va parlar amb la responsable del servei de la UPF encarregat, entre altres funcions, de coordinar l’oferta d’allotjament en residències universitàries, i de promoure i gestionar l’oferta de serveis amb condicions avantatjoses per a la comunitat universitària. Com a resultat d’aquesta diligència, la responsable del servei es va comprometre a parlar amb la residència afectada i d’informar el síndic del resultat de la gestió.

El 10 de novembre del 2020, el síndic va parlar per telèfon amb l’estudiant interessat i aquest li va comunicar que també volia adreçar-se al rector per exposar-li el cas. El síndic li va contestar que, en conseqüència, calia estar a l’espera de la resposta del rector i dels resultats de la gestió dels serveis de la Universitat en la residència afectada per la queixa.

El 16 de novembre del 2020, el síndic va tenir accés a l’escrit que la responsable de la residència afectada havia enviat al servei universitari que gestionava el cas i que contenia les explicacions literals següents: “Confirmo que el noi que ha posat la reclamació no ha baixat a recepció encara per parlar de la seva sortida amb el nostre personal, ni tampoc ha comunicat res a la directora. No hem rebut cap queixa per part d’ell. Cal dir que tampoc ha tornat les claus de l’habitació; per tant, independentment que visqui a la residència o no, l’habitació per a nosaltres ens consta com ocupada i a aquests efectes hem de seguir cobrant amb normalitat. Per tant, sembla que s’ha formulat una queixa abans d’haver comunicat res a la residència. Li hem facturat el mes de novembre, ja que no tenim cap notificació per part d’ell que es vulgui donar de baixa. Realment és increïble que hagi posat una queixa al Síndic de Greuges sense haver parlat abans amb la directora de la residència exposant el seu cas ni hagi donat el pas de deixar l’habitació i d’emportar-se els seus objectes personals.

L’import del preu de lloguer i la fiança que cobrem a la Universitat en el curs actual 2020-2021 és la següent: preu de l'allotjament en habitació individual: 444,20 € (IVA inclòs), consums: 59,50 €; fiança: 800 €. Quant a la penalització que s’aplicarà a aquest noi en el cas que ens comuniqui la baixa formalment, i sense cap causa justificada, serà la de l’import de la seva fiança un cop feta la corresponent regulació de consums, neteja final i altres imports que puguin quedar pendents un cop fet l’inventari de sortida. Degut que en aquest cas la suposada baixa és voluntària i no és un cas de força major (encara no ens ha comunicat res) no li correspon la devolució de la fiança, ni la de la mensualitat en curs; fins i tot, podríem aplicar-li la penalització de 3 mesos de lloguer que es preveu a les condicions subscrites, acceptades i firmades pels residents; però que ara, en aquest temps de pandèmia, no estem aplicant. Per a nosaltres, el fet que les universitats estiguin impartint classes online o semipresencials no és vinculant a les condicions del nostre contracte. Els actuals residents que tenim vivint a les nostres residències ja han començat aquest curs 2020-2021 amb el risc i la incertesa que les classes no siguin presencials; per tant, és una situació que no els ha vingut de manera sobrevinguda, sinó que més aviat era prou previsible. Per una altra banda, i a diferència que les universitats han modificat la seva manera d’impartir classes, nosaltres continuem donant el mateix servei de sempre i el que els nois van contractar. A més a més, estem oferint de manera gratuïta un servei que donem sempre com a opcional, el servei d’Internet Premium, per tal de facilitar que els nois puguin seguir millor les classes online amb més agilitat i rapidesa. Aquest servei, repeteixo, que no el cobrem, i l’estem donant de manera gratuïta, suportant nosaltres el cost d’aquest servei. Per últim, la decisió de cancel·lar el contracte és completament lliure i voluntària i quan es dóna una resolució anticipada per part del client hem d’aplicar les condicions acceptades en fer la contractació. Espero haver aclarit els teus dubtes i que així ho puguis transmetre al síndic de Greuges. En el cas de tenir notícies d’aquest noi, i que ens confirmi que finalment es dóna de baixa, t’ho faré saber”.

El 12 de novembre del 2020, el vicerectorat competent en la matèria va notificar al síndic que havia entrat per la plataforma d’administració electrònica (PAE) una queixa que l’estudiant interessat havia adreçat al rector.

El 20 de novembre del 2020, l’estudiant va comunicar al síndic per escrit que havia rebut contesta a la instància que l’interessat va adreçar al rector.

El vicerectorat competent va escriure literalment a l’estudiant: “Que lamenten sincerament els problemes que explica; que la pandèmia i les seves conseqüències han generat, i generen, tota mena de destrets a les persones, a les famílies, a les empreses, a les institucions i als governs; que l’interessat pregunta com serà la docència del segon i tercer trimestres, i que amb una seguretat absoluta no li poden dir, perquè no hi ha res garantit; que el que es pot dir és que la Universitat Pompeu Fabra és una universitat presencial i, tot complint les normes de seguretat que ens marquin les autoritats sanitàries, intentarem tenir tanta presencialitat com les circumstàncies permetin; que aviat comunicarem com serà la docència del segon trimestre; que, pel que fa a les dificultats de l’interessat amb l’empresa privada que gestiona la residència afectada, poca cosa li poden dir; que la UPF no pot incidir en la seva política interna; que si el contracte de lloguer de l’interessat fos amb un particular per disposar d’un pis, ens trobaríem en una situació semblant; que tenen entès que la residència afectada per aquest cas va retornar els dipòsits del curs 2019-2020 quan l’estat d’alarma va obligar a confinar-nos a partir del 16 de març del 2020”.  

El 24 de novembre del 2020, l’estudiant va informar al síndic per escrit que el dia abans a la tarda el deganat del seu centre havia decidit que els exàmens finals del primer trimestre es farien en format en línia.

El 25 de novembre del 2020, l’estudiant també va informar al síndic per escrit que després de rebre la notícia que la Universitat faria els exàmens en format en línia, s’havia posat en contacte amb la residència per tal d’intentar una rescissió del contracte.

El 30 de novembre del 2020, el servei de la UPF que s’ocupava de la queixa va informar al síndic per escrit que l’entitat responsable de la residència afectada deia que l’estudiant interessat va comunicar la seva intenció de marxar, i que des de la residència li havien dit que se li cobraria la fiança; i que, finalment, l’estudiant havia decidit quedar-se.

Com a resultat d’aquestes actuacions, el síndic va resoldre recomanar a autoritats, càrrecs, personal docent i personal administratiu de la Universitat que tractin amb una cura específica –i que hi posin una atenció especial– els casos d’estudiants que no tenen domicili a Barcelona i que es troben afectats per disposicions o mesures de confinament governatives o acadèmiques derivades de situacions anòmales com les causades per una pandèmia.  

El síndic també va suggerir en la seva resolució que es revisin els convenis amb residències universitàries, en previsió que s’esdevinguin més contingències en l’àmbit de la salut pública que afecten les condicions contractuals de l’estada d’alguns estudiants.

 

Relacions amb institucions anàlogues

Aquest any, s’han mantingut les reunions següents amb els síndics i els defensors d’altres universitats i s’hi ha participat: 

Sessió del webinar organitzat per la CEDU

El síndic va assistir, el dia 7 de maig del 2021, a les 9.30 hores, a la sessió del webinar organitzat per la CEDU amb el títol de Docència en Línia i Protecció de Dades: La Garantia dels Drets de la Comunitat Universitària, que va comptar amb la ponència del Dr. Julián Valero, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Múrcia, i amb la participació de més de quaranta defensors universitaris i adjunts.

 

Xarxa Ombudsman de Catalunya

Assistència a la Jornada de la Xarxa de Defensories de Catalunya que va tenir lloc, telemàticament, el dia 13 de maig del 2021, a les 12.00 hores, amb el títol de La Fragilitat del Sistema de Drets: El Paper de l’Ombudsman en el Marc de la Pandèmia de la Covid-19.

La Jornada va comptar amb la participació dels síndics locals, universitaris i d’empreses prestadores de serveis públics.

La ponència marc va portar per títol “El dret a la salut en el context de la crisi de la covid-19: perspectives per a Catalunya”, i va ser presentada pel Sr. Josep Maria Argimon, secretari de Salut Pública de Catalunya. A continuació es va mantenir una taula rodona amb l’assumpte “El paper dels defensors en la crisi de la covid-19”.

 

Assemblea General Extraordinària de la CEDU

Assistència a l’Assemblea General Extraordinària de la CEDU que va tenir lloc, telemàticament, el dia 11 de juny del 2021, a les 9.00 hores, amb l’ordre del dia següent:

  • L'anàlisi de l'Avantprojecte de la Llei de convivència universitària.
  • Proposta i aprovació, si escau, de les accions per fer en relació amb l'Avantprojecte de la Llei de convivència universitària.

 

Taula 3.26. Quadre de queixes i de consultes ateses. 2020-2021