Introducció

Al llarg d'aquest curs acadèmic 2020-2021, Idiomes UPF ha registrat un total de 7.619 usuaris, la qual cosa suposa un increment d’un 6,4% respecte al curs acadèmic anterior. D’una banda, un total de 2.907 persones s’han format en idiomes amb nosaltres (-26,1% respecte a l’any anterior) i, de l’altra, un total de 4.712 persones (+46,2% respecte a l’any anterior) han confiat en Idiomes UPF per fer una prova lingüística.

Així doncs, gairebé 3.000 persones han escollit Idiomes UPF al llarg d'aquest curs acadèmic per formar-se en idiomes amb qualitat universitària i han fet un curs de qualsevol de les modalitats i llengües diferents que conformen la nostra oferta acadèmica (alemany, anglès, àrab, català, espanyol, francès, italià, japonès, rus i xinès). Aquest volum d'estudiants situa Idiomes UPF com un dels serveis universitaris d'idiomes més importants.

Cal fer esment de dos aspectes rellevants que han tingut un impacte directe en la demanda dels cursos d’Idiomes UPF durant el curs acadèmic actual:

 

a. Requisit B2 i demanda d’ensenyament de llengües

​Els estudiants que van començar un grau a la UPF o en una altra universitat catalana a partir del setembre del 2018 hauran d’acreditar un nivell avançat (B2 del MECR) d’una llengua estrangera (anglès, alemany, francès o italià) per tal de graduar-se. Aquest fet, que en un determinat moment es va plantejar com una oportunitat per a les escoles d’idiomes universitàries, no s’ha convertit en un augment de la demanda de cursos d’idiomes, ja que són molts els estudiants que arriben a la universitat, especialment a la UPF, i que ja tenen acreditat el nivell (al voltant del 60% a la UPF).

A la vista d’això, s’ha posat molt d’èmfasi, des de la mateixa universitat i des d’Idiomes UPF, en la importància de no quedar-se, només, en un nivell B2; sinó continuar formant-se i acreditar o un nivell més alt o una segona llengua. 

La Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya (CIFALC) va encarregar, l’any 2019, una anàlisi del sector en la qual s’apuntaven algunes debilitats i amenaces per a les escoles d’idiomes universitàries, però també algunes oportunitats i fortaleses. En aquesta línia, Idiomes UPF ha continuat modificant la seva oferta formativa per tal d’adaptar-la a les demandes dels estudiants, una adaptació que passa per un increment de l’oferta de cursos específics i de conversa.

 

b. Pandèmia de la covid-19: impactes i conseqüències

La pandèmia de la covid-19 va obligar a replantejar tota l’oferta formativa durant el darrer trimestre del curs 2019-2020 per transformar-la en no presencial. Tot i que ja existien dins l’oferta formativa cursos en format semipresencial, la transformació dels cursos presencials en virtuals  va suposar molt esforç per part de totes les parts implicades.

Davant de les incerteses de cara al curs 2020-2021 es va formular l'oferta formativa en format no presencial, amb els mateixos objectius a assolir, les mateixes hores de durada dels cursos i la mateixa intensitat. Els motius per prendre aquesta decisió són diversos:

 • Incertesa en relació amb els temes de salut pública pel que fa a la tardor.
 • Organització de la docència de grau i de postgrau en un format que fa que la presència dels estudiants als campus sigui menys freqüent però més intensa en relació amb els continguts dels seus estudis i, per tant, amb poc temps per fer res més els dies que vénen al campus.
 • Pressió sobre els espais, ja que les activitats presencials s’hauran de fer amb les mesures de distanciament social que les autoritats sanitàries han marcat.
 • Oportunitat per dissenyar nous cursos, més específics i de durada més curta i horaris més flexibles.
 • Oportunitat per atraure nous públics si no s’han de desplaçar als campus.

D’altra banda, la pandèmia de la covid-19 va tenir el curs acadèmic passat un impacte negatiu sobre la docència d’espanyol del tercer trimestre i d’estiu. Aquest impacte s’ha allargat durant tot el curs 2020-2021, si bé tot apunta a una recuperació de la mobilitat internacional de cara al pròxim curs 2021-2022.

1.1. Formació lingüística dels estudiants de grau i de postgrau de la UPF

1.1.1. Programa de català

Aquests cursos constitueixen, juntament amb el castellà, el nucli d'activitats del programa per als alumnes no locals. En aquesta línia, s'ofereixen diferents programes.

PROGRAMA INSTITUCIONAL UPF

Cursos trimestrals de llengua catalana de 45 hores, des d'un nivell inicial fins a un nivell avançat, adreçats prioritàriament a estudiants internacionals d'intercanvi, estudiants de la resta d'Espanya i estudiants estrangers de grau. 

 • Cursos trimestrals de llengua: s'han obert un total de 10 grups de nivells diferents (des del nivell inicial A1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües fins al nivell B2.1 del MECR), amb una durada de 45 hores, distribuïts durant tot l'any acadèmic. El nombre d'estudiants total ha estat de 161 alumnes, la qual cosa suposa una disminució respecte a anys anteriors derivada de la pandèmia, que ha reduït molt considerablement el nombre d’estudiants internacionals que han visitat enguany la UPF.
 • CATALAN LANDING PROGRAMME: aquesta oferta, adreçada exclusivament a la comunitat UPF nouvinguda, ha tingut menys estudiants internacionals que habitualment, un total de 44 inscrits, a causa de la pandèmia.  Aquest programa ofereix dins del pack d’acollida exprés un taller de cultura molt sintètic de 6 hores (Catalan Culture Survival Kit) i un altre de llengua de 15 hores (Catalan Language Survival Kit), amb la finalitat d’oferir una acollida cultural i lingüística que en només dues setmanes prepari els estudiants no catalanoparlants de màster i doctorat per tal de començar els seus estudis a la UPF en condicions òptimes. D’altra banda, el pack d’acollida ofereix també un curs de 15 hores anomenat A Quick Glance at Catalonia, per tal d’adquirir uns coneixements més aprofundits sobre cultura, i un altre curs de 45 hores de nivell inicial de llengua catalana que permet assolir un A1 abans de començar els cursos de grau a la UPF.

 • Cursos no presencials a través de Parla.cat: s'han fet tres cursos de diferents nivells (des del nivell B2.1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües fins al nivell C1.1 del MECR), amb una participació de 28 persones, en el si d'un itinerari dissenyat específicament per tal que membres de la comunitat universitària puguin assolir el nivell C1 de català en un període breu de temps.

 • Cursos específics de preparació del certificat oficial de nivell de suficiència (C1 del MECR): aquest tipus de curs ha registrat un altíssim increment en la demanda (203,85%), fonamentalment per part del públic extern a la UPF, la qual cosa ha fet que es dupliqui el nombre d’edicions habituals d’aquest curs de 30 hores de preparació del Certificat Interuniversitari de Nivell de Suficiència de la Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya (CIFALC). Aquests cursos han tingut una participació total de 79 persones i la seva modalitat virtual ha tingut una molt bona acollida per part dels participants.

 

PROGRAMA DE PERFECCIONAMENT

El curs de preparació del nivell superior (C2 del MECR) de català ha registrat per part del públic extern a la UPF un increment de gairebé un 350% en la demanda. Per poder donar resposta a aquesta situació, s’ha passat d’oferir tres edicions anuals d’aquest curs a oferir-ne un total de nou edicions, amb 188 participants. Aquest curs, adreçat a la comunitat UPF i també al públic extern, permet presentar-se amb garanties d'èxit a l'examen oficial de nivell superior de la CIFALC, homologat per la Generalitat de Catalunya. Per segon any consecutiu, aquests cursos s’han fet en modalitat virtual a través de classes per videoconferència, i l’índex de satisfacció dels participants ha sigut excel·lent.

En conclusió, d’aquest curs acadèmic s’hauria de destacar la forta pujada en la demanda dels nivells més alts de català (C1 i C2 del MECR) que responen, entre d’altres aspectes, al fet que són reconeguts com a mèrits o requisits dins de la funció pública a la Generalitat. 

Taula 4.13. Nombre d’estudiants del programa de català Idiomes UPF (curs 2020-2021)

Gràfic 4.14. Evolució del nombre d’estudiants del programa de català d'Idiomes UPF (cursos 2020-2021)

 

1.1.2. Programa d’espanyol

Aquests cursos constitueixen una activitat molt important  ja que l'ensenyament de l'espanyol com a llengua estrangera suposa gairebé un terç de l'activitat docent, i l'espanyol és la segona llengua més sol·licitada després de l'anglès  En aquesta línia, però,  s'ha patit una forta davallada a causa de la pandèmia i de la interrupció de programes específics de la UPF 

 

PROGRAMA INSTITUCIONAL UPF

Cursos trimestrals de llengua espanyola de 45 hores, des d'un nivell inicial fins a un nivell intermedi, adreçats prioritàriament a estudiants internacionals d'intercanvi i a estudiants estrangers de grau. 

 • Cursos trimestrals de llengua: s'han obert un total de 7 grups trimestrals de tres nivells diferents (inicial A1, bàsic A2 i intermedi B1 del MECR), distribuïts durant tot l'any acadèmic. El nombre total d'estudiants ha estat de 159, la qual cosa reflecteix la baixada en el nombre d’estudiants internacionals que enguany ha pogut visitar la UPF.

 

OFERTA ESPECÍFICA UPF

Malauradament, a causa de la pandèmia, no s’han pogut portar a terme programes de la UPF com l'Hispanic and European Studies Program (HESP) o el nou Barcelona Program for Interdisciplinary Studies (BaPIS) o els cursos d’estiu d’espanyol habituals a la Barcelona International Summer School (UPF) i, per tant, s’haurà d’esperar a la recuperació prevista per al pròxim curs acadèmic.

​​

SPANISH PROGRAM

Aquesta línia de cursos d'espanyol adreçats a col·lectius externs a la Universitat, així com a alumnes internacionals de postgraus UPF, que s’han fet en modalitat virtual, ha registrat la participació d’un total de 225 estudiants, la qual cosa revela també l’impacte negatiu de la covid-19 en els cursos d’espanyol.

Cursos trimestrals de llengua: s'han fet un total de 17 cursos de llengua, des del nivell A1 fins al nivell superior C1 del MECR, amb una durada de 30 hores cadascun, distribuïts durant tot el curs acadèmic (Landing, Fall, Winter, Spring i Summer).
Curs d’escriptura acadèmica en espanyol: que han fet un total de 15 estudiants internacionals de postgraus de la UPF.

 

PROGRAMA A MIDA

Així mateix es respon a les necessitats específiques de diversos col·lectius d'estudiants internacionals, dissenyant cursos d'espanyol a mida, com ara els següents:

 • TAMU Global Health 2021: s'ha fet un curs d’espanyol per a les professions mèdiques, amb un total de 8 participants.
 • Programa intensiu per a estudiants procedents de la Xina: per primera vegada, s’ha portat a terme un programa d’immersió lingüística amb 7 estudiants, que han fet 250 hores d’espanyol en modalitat virtual. Es preveu continuar i ampliar aquest programa el curs vinent.

En conclusió, l’impacte de la pandèmia ha sigut molt negatiu per als programes d’espanyol, si bé s’han pogut iniciar nous programes intensius i s’han pogut portar a terme cursos dins el programa SPANISH PROGRAM.

Taula 4.15. Nombre d’estudiants del programa d'espanyol d'Idiomes UPF (curs 2020-2021)

Gràfic 4.16. Evolució del nombre d’estudiants del programa d’espanyol d’Idiomes UPF

 

1.1.3. Programa de terceres llengües

El nucli d’activitats del programa acadèmic per a l’alumnat de grau i de postgrau de la UPF integra cursos generals i cursos específics de preparació per a diplomes, inclosos a l’oferta general d’Idiomes UPF, així com cursos dissenyats a mida per a determinats col·lectius d’estudiants.

Durant aquest curs acadèmic, 1.800 estudiants han participat en programes acadèmics de llengües estrangeres, segons les dades que es recullen a l’apartat següent.

 

OFERTA GENERAL DE LLENGÜES ESTRANGERES D'IDIOMES UPF

Aquesta oferta, adreçada fonamentalment als estudiants de la UPF, acull també persones externes a la Universitat des de fa uns anys, de manera que s'aconsegueix oferir una formació de qualitat universitària també al públic en general. Dins d'aquesta oferta, destaquen enguany els aspectes següents:

 • Cursos anuals de llengua: s'han obert un total d’11 grups, de 90 hores, en modalitat virtual, que segueixen un itinerari de formació des del nivell inicial (A1 del MECR) fins al nivell superior (C1.2 del MECR), amb 192 estudiants en total, distribuïts en les quatre llengües estrangeres següents: alemany, anglès, francès i italià.
 • Cursos específics de preparació de diplomes d'anglès: a més de fer-se un curs de preparació per al First Certificate in English de 40 hores, amb un total de 18 participants, i un altre de preparació per al Certificate in Advanced English (CAE), també de 40 hores i amb un total de 19 participants, els cursos modulars en format virtual de preparació per al Certificate of Proficiency in English (CPE), de 60 hores, han comptat amb un total de 24 participants.
 • Cursos intensius d'anglès: s'han obert 6 cursos intensius, amb un total de 96 participants, de nivells que van des del B2.1 fins al C1.2 del MECR, i que permeten assolir dos nivells d’anglès al llarg d’un curs acadèmic.
 • Cursos intensius d’estiu d’anglès: en aquesta ocasió, s’han obert 3 grups d’anglès en modalitat virtual, amb un total de 55 participants.

 

ASSIGNATURES D'IDIOMES ALS GRAUS

Des de fa anys, Idiomes UPF imparteix assignatures d'idiomes (anglès, alemany, francès, italià, xinès, rus) dins els plans d'estudis de grau de diferents centres adscrits a la UPF i, enguany, aquest tipus de formació s'ha adreçat a un total de 1.252 estudiants.

Tecnocampus Mataró Maresme (TCM): s'han impartit 39 assignatures d'anglès del pla docent de diferents graus d'aquest centre adscrit a la UPF, amb una participació de 749 estudiants. Així mateix, també s'han impartit 2 assignatures de grau d'alemany, 3 de francès i 2 d’italià, amb una participació de 101 estudiants. Així doncs, s'ha impartit docència en 46 assignatures d'idiomes, amb 850 estudiants.

Escola de Comerç Internacional (ESCI): s'han impartit 7 assignatures de francès, 9 assignatures d'alemany, 3 assignatures de xinès i 1 assignatura d’àrab dins del pla docent de grau dels estudiants d'ESCI, amb una participació de 308 alumnes.

Escola Superior d'Infermeria del Mar (ESIM): s'han impartit 3 cursos d'anglès per a usos acadèmics per als estudiants d'aquest centre, amb una participació de 94 alumnes.

 

CAMPUS PLURILINGÜE UPF, JULIOL DEL 2021

Cursos d’introducció a diferents llengües i cultures (francès, italià, alemany, àrab, xinès i rus): la Universitat Pompeu Fabra aposta per un perfil multilingüe i intercultural que permeti als membres de la seva comunitat tenir coneixements de diferents llengües i cultures d’arreu del món per tal de ser ciutadans globals. Per aquesta raó posa en marxa novament el Campus Plurilingüe UPF 2021, que convida els participants a conèixer fins a quatre llengües i cultures diferents al llarg del mes de juliol, a un preu molt reduït. Els cursos són virtuals i les classes es fan a través de videoconferència.

Aquesta iniciativa, oberta als membres de la comunitat UPF així com a la societat en general, ha pogut portar-se a terme i s’han obert els cursos d’italià I (18 participants), d’italià II (13), alemany (10) i rus (15). Dels participants, un 59,09% són estudiants de grau de la UPF i un 31,82%, estudiants d’ESO o batxillerat, la qual cosa suposa que ha complert l’objectiu d’obrir la UPF a futurs estudiants universitaris.

 

FORMACIÓ A MIDA PER A ESTUDIANTS DE POSTGRAU DE LA UPF

Novament, es va fer el curs Writing Academic Articles in English, adreçat a estudiants de postgrau de la Facultat de Traducció i Interpretació, amb una participació de 27 alumnes.

Taula 4.17. Nombre d’estudiants del programa de terceres llengües d'Idiomes UPF (curs 2020-2021)

Gràfic 4.18. Evolució del nombre d’estudiants de terceres llengües a Idiomes UPF

 

1.2. Formació lingüística per a professionals

1.2.1. Formació lingüística per al personal d’administració i serveis (PAS) de la UPF

El nucli d’activitats del programa acadèmic per al personal d’administració i serveis (PAS) integra cursos generals i cursos específics de diferents modalitats en dues llengües: anglès i català.  

 

Formació en anglès

Dins el programa Pla d’Anglès Avançat, s’han fet 3 cursos de nivell B1, B2.2 i C1.1, amb un total de 47 participants.
Cursos específics a mida: s’ha fet 1 curs dissenyat per tal de respondre a les necessitats específiques de diferents col·lectius del PAS, amb una participació de 30 persones.

 • English for University Administrators
 • English Maintenance                                     30 participants

 

Formació en català

S’ha fet una edició del Taller de Redacció d’Informes, amb un total d’11 participants.

Taula 4.19. Nombre de participants als cursos d’anglès i català a mida per al PAS (curs 2020-2021)

Gràfic 4.20. Evolució del nombre de participants en el programa d'ensenyament de llengües per al PAS

 

1.2.2. Formació lingüística per al personal docent i investigador (PDI) de la UPF

La UPF no ha implementat durant aquest curs acadèmic l’oferta formativa en llengües i metodologia adreçada al personal docent i investigador (PDI), que habitualment integra actuacions en anglès, català i francès.

Gràfic 4.21. Evolució del nombre de participants en el programa d'ensenyament de llengües per al PDI

 

1.2.3. Formació lingüística per a professionals d’entitats del Grup UPF i entitats externes

 • Tecnocampus Mataró Maresme, curs Writing Academic Articles: es va impartir una edició d’aquest curs al setembre, amb la participació de 14 persones.
 • UPF Barcelona School of Management, nou pla de formació en anglès per al seu personal docent i administratiu: al gener, es va iniciar un pla de formació en anglès amb 8 grups de diferents nivells, amb una participació de 39 persones.
 • Universitat Politècnica de Catalunya, taller de preparació del Certificat de Capacitació del PDI per a la docència en anglès: se'n va impartir una edició al novembre, una al desembre i una al juny, amb la participació de 45 persones.

 

1.2.4. Programa de formació de professorat d’idiomes

Curs de Formació de Professorat d’Espanyol com a Llengua Estrangera (ELE): s’han fet dues edicions d’aquest curs teòric i pràctic, amb una participació total de 26 persones i en modalitat virtual.

Taula 4.22. Formació Idiomes UPF per a professionals d’entitats del Grup UPF i entitats externes (curs 2020-2021)

 

1.3. Servei d’avaluació i certificació lingüística

En aquesta línia, Idiomes UPF ha dissenyat, elaborat i organitzat diverses proves lingüístiques, en diferents llengües i per a fins específics. En total, s’han fet 4.712 proves al llarg del curs acadèmic 2020-2021. Enguany, a diferència del curs passat, no s’han hagut de cancel·lar convocatòries d’exàmens oficials per la pandèmia i, com a conseqüència, el nombre de proves fetes ha augmentat un 46,15% respecte al curs passat.

 

1.3.1. Proves certificadores a Idiomes UPF

Proves de certificació de competència lingüística (PCCL)

Per a alumnes de grau, del Grup UPF i públic extern: durant el curs acadèmic 2020-2021 s’han ofert 9 convocatòries de la Prova de Certificació de Competència Lingüística (PCCL) multinivell d’anglès, en les quals 245 inscrits han certificat el seu nivell d’anglès (B1 llindar, B2 avançat o C1 de domini funcional del MECR), en funció del seu resultat. Així mateix, s’han programat 5 convocatòries d’altres llengües: de francès, 35 participants; d’italià, 8 participants; d’alemany, 9 participants; de català, 1 participant, i d’espanyol, 2 participants.

 

Foreign Language University English Test (UPFluent)

La Foreign Language University English Test (UPFluent) de la UPF, dissenyada i administrada pel nostre programa d’idiomes, és una nova prova binivell que acredita els següents nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR): B2 (avançat) o C1 (domini operatiu eficaç). 

El certificat de la UPFluent disposa dels segells de qualitat CertAcles i CLUC i està reconegut per la institució EALTA, la qual atorga reconeixement internacional a aquest certificat.

Es va fer una convocatòria al mes de novembre i una altra al juny, amb 92 inscrits.

 

Proves de diagnòstic lingüístic

_ Proves de Diagnòstic Lingüístic (PDL) per a alumnes de grau: el nostre programa ha organitzat un total de 771 proves de diagnòstic lingüístic d’anglès i 19 de francès per als estudiants de grau de centres adscrits a la UPF. Aquesta prova els proporciona informació sobre el seu nivell d’anglès respecte al nivell requerit per tal de graduar-se (B2, nivell avançat del MECR).

_ Proves de Diagnòstic Lingüístic (PDL) Idiomes UPF: s’han organitzat proves de diferents idiomes per a un total de 1.648 participants interessats a accedir als cursos de l’oferta formativa. Les proves s’han repartit entre: 754 proves d’anglès, 142 proves d’espanyol, 450 proves de català, 97 proves de francès, 26 d’italià i 32 proves d’alemany. Així mateix, un total de 96 estudiants que volen accedir a màsters de la UPF han fet una prova d’accés de nivell B2 d’anglès i 51 d’espanyol.

 

1.3.2. Preparació i seu oficial de diplomes

 • Llengua catalana (CIFALC): Idiomes UPF, com a seu oficial del Certificat Interuniversitari de la Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya (CIFALC), ha organitzat 6 convocatòries anuals d’exàmens oficials de català, amb un total de 334 candidats.
 • Llengua espanyola (DELE): com a seu de les proves del Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE), Idiomes UPF ha organitzat 7 convocatòries oficials d’aquest diploma, amb un total de 531 participants.
 • Examen de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España (CCSE): d’aquesta prova, necessària per obtenir la nacionalitat espanyola, se n’han fet 9 convocatòries, amb un total de 998 participants.
 • Certificat de capacitació del PDI per a la docència en anglès: la UPF, que ha participat conjuntament amb tres universitats catalanes més (UAB, UdG i UIC) en l’elaboració d’aquest certificat interuniversitari, adreçat al personal interessat a acreditar la seva capacitació lingüística per a la docència en anglès en l’àmbit universitari, n'ha programat dues convocatòries, amb un total de 19 candidats.

Taula 4.23. Nombre de proves d'avaluació i certificació lingüística Idiomes UPF (curs 2020-2021)

Gràfic 4.24. Evolució del nombre de proves d'avaluació i certificació lingüística d'Idiomes UPF

 

1.3.3. Assessorament sobre certificacions lingüístiques per a la UPF

Idiomes UPF també ha assessorat diferents unitats de la UPF en matèria de llengües i certificacions lingüístiques. Ha elaborat i ha actualitzat tot un seguit de dossiers d’assessorament tècnic pel que fa a requisits lingüístics i equivalències de certificats i títols oficials en diferents llengües, per tal d’accedir als postgraus de la Universitat, sol·licitar beques de mobilitat internacional, demanar reconeixement de crèdits per idiomes als estudis de grau, etc.

Gràfic 4.25. Evolució de les proves d'avaluació i certificació lingüística.

Taula 4.26. Nombre de participants a les proves d'avaluació i certificació lingüística Idiomes UPF. 2020-2021